Аҳиллик ва ноаҳиллик ҳақида мақоллар

Аҳиллик ва ноаҳиллик ҳақида мақоллар

Айрилмас қўшнингга уятли сўз айтма.

Айтишсанг сўз чиқади,
Туртишсанг — кўз.

Арғамчига қил қувват.

Аҳил ишласанг, иш унар,
Ҳар мушкул осон бўлар.

Аҳил оила — бахтли,
Ноаҳил оила — вақтли.

Аҳилликда иш битар,
Иш бица ҳам, қиш битар.

Барака — иноқликда,
Боқийлик — қувноқликда.

Барака — тежамликда,
Ютуқ — аҳилликда.

Бел билан билак бирикса, иш битар.

Бемаслаҳат ишнинг бузармони кўп.

Беш бармоқ йиғилса, мушт бўлар.

Беш қўлим паст-у баланд,
Бешови асал-у қанд.

Бир бош — бало бош,
Икки бош — мардона бош.

Бойлик бойлик эмас,
Аҳиллик — бойлик.

Болта сопидан ўзмас,
Йигит — тўпидан.

Бугун — сиздан, эртага — биздан.

Бўликчилик тушган элда
Букри ўғил туғилар.

Бўри бўрини ёрмас.

Бўри бўрини сақлар.

Давлат — оғиз бирликда.

Дастурхон устида душман ҳам дўст кўринар.

Деҳқон маккасидан кечса ҳам,
Чумчуқлар ўзаро келишолмас.

Донхонада сичқон чиқишолмас.

Дўстинг билан дилдош бўл,
Қилар ишига қўлдош бўл.

Ер товсиз бўлмас,
Эл — довсиз.

Етти божани бир бўри ер.

Ёв чопса, қўшилиб чоп.

Ёлғиз ақл ўзи яхши,
Икки бўлса, яна яхши.

Ёртини ёриб ейиш — тотувлик нишонаси.

Жанжалли уй — азобли гўр.

Зарб билан сув бўлинмас,
Ўт билан сув келишмас.

Зулм хўрланганни бирлаштирар.

Икки овсиннинг кавуши
Кавшандозда ҳам чандишар.

Икки сичқон уришди,
Бизга дон тушди.

Икки шунқор уришса,
Бир қарғага ем тушар.

Икки яхши уришса,
Ўзгаларга ем бўлар.

Икки қўчқор калласи бир қозонда қайнамас.

Иноқлик жон киритар.

Ният бузилса, жон кетар.

Ит йиғини бирикмас.

Иттифоқ битар, ноиттифоқ йитар.

Йиртиқ уйни томчи ер,
Оғасиз эми қамчи ер.

Йўлдоши кўпнинг қоидоши кўп.

Кемага тушганнинг жони бир.

Кенг кенгашиб йиртилар,
Тор — тортишиб.

Кўмак бўлса ҳар ишга,
Битади қолмай қишга.

Кўмаклашган иш битар.

Кўп оғиз бир бўлса,
Бир оғиз енгилар.

Кўп тўкилса, кўл бўлар,
Кўп бирикса, эл бўлар.

Кўпайлашган қуда отлантирар.

Майизни бўлиб еса, қирқ кишига етар.

Маслаҳат — зардан қиммат.

Овул бошқа, тилак бир,
Бармоқ бошқа, билак бир.

Овул ити ола бўлса-да,
Бўри келганда бирлашар.

Овул ити талашар,
Бўри келса, ярашар.

Овули бошқа олдирмас,
Овулинг сени қолдирмас.

Овулингдан олғир чиқса отинг ўзар,
Овулингдан ёмон чиқса элинг тўзар.

Овулни олалик бузар,
Орани қоралик бузар.

Оила анил бўлса,
Омад ўз оёғи билан келар.

Олти ўғри бир бўлса,
Бир тўғрини эгади.

Олтовлон ола бўлса,
Оғзидагини олдирар,
Тўртовлон тугал бўлса,
Тепадагини эндирар.

От айилинг маҳкам бўлса,
Отинг тувлаб не қилар.

Оға-ининг қобил бўлса,
Элинг тувлаб не қилар.

Отаси аччиқ олма еса,
Ўғлининг тиши қамашар.

Оти бирнинг жони бир.

Оға-ини тотув бўлса, от кўп,
Опа-сингил тотув бўлса, ош кўп.

Оға-ини тотув бўлса,
Тоғни талқон қилар.
Опа-сингил тотув бўлса,
Уйни бўстон қилар.

Оға-ини талашса,
Ёв чопганда ярашар.

Оғайни бирикса, бош кўпаяр,
Овсин бирикса, ош кўпаяр.

Саккиздан — закот,
Ўн олтидан — ҳайрот.

Сендан ҳаракат, мендан баракат.

Сердарахт қишлоқни сел олмас.

Сержанжал уйда барака йўқ.

Сичқон, мушук дўст бўлса,
Омборни худо урар.

Сув бирлашса дарё бўлар,
Эл бирлашса — оломон.

Сувсизликдан балиқ ўлса, дарёга нима ғам.

Суянишган йиқилмас.

Таёққа суяниб оёқ толмас,
Оёққа суяниб таёқ тоймас.

Талашган ерда тариқ битмас.

Танаси бошқа дард билмас,
Уйи бошқа ғам билмас.

Тани бошқанинг жони бошқа.

Тари(қ)га шерик — барига шерик.

Тарқоқҳ эл бўлса, душманга ўқ бўлар.

Тегра-тошинг ёв бўлса ҳам,
Уйинг ичи сов бўлсин.

Тил бошқа-ю тилак бир,
Юз бошқа-ю юрак бир.

Тирикликда сийлашган яхши,
Ғарибликда — мунглашган.

Тирикликнинг кучи — бирликда.

Томоша — тандир бошида.

Томошани жар кўчада кўр.

Тор тортишиб йиқилар,
Кенг — кенгашиб.

Торга — тор дунё,
Кенгга — кенг дунё.

Тотув турмуш — узоқ умр.

Тотувлик — бахт,
Тотувсизлик — қулаган тахт.

Тотувнинг тани бир.
Тулум ўзбекнинг туби бир.

Тўдадан ажраган тўрга тушар.

Тўзиган ғозни тўпланган қарға олар.

У кўз бу кўзга дўст эмас.

Ув увга суяв,
Чий чийга суяв.

Уйда роҳати йўқнинг Ишда унуми йўқ.

Уйда қолган билан юк ортишма.

Уйида салобати йўқнинг
Тузда фароғати йўқ.

Уйингни ёв таласа,
Сен ҳам қўшилиб тала.

Уришгани ўғлинг бўлсин,
Келишгани — келининг.

Уришмоқ итга яхши.

Уч бор ерда куч бор.

Уч киши билган сирни
Юз киши билар.

Уч киши бир бўлса,
Бири — Хизир.

Уюрли қўйдан бўри ҳам қўрқар.

Хирмони бирнинг шамоли бир.

Хон бир бўлса, эл тузалар,
Икки бўлса, юрт бузилар.

Хотин бошлагандан тўй бўлмас.

Хотин еттига чиқса,
Етти уйнинг калитини ола чиқар.

Хотин кўп бўлса,
Чўмични ит ялайди.

Хотининг аҳил бўлсин,
Ўтининг қуруқ бўлсин.

Чўпон кўп бўлса,
Қўй ҳаром ўлар.

Шеригинг ёмон бўлса, шармандасан.

Шериклашиб ишлаганнинг юраги шердай бўлар.

Шерикли ошни ит ичмас.

Эгачи-сингил иноқлиги —
Оиланинг қувноқлиги.

Элга эл қўшилса — давлат,
Элдан эл кетса — меҳнат.

Элга эл қўшилса — эл бойлиги.

Элни ихтилоф бузар,
Дилни — изтироб.

Эр кўп бўлса, ўтин йўқ,
Хотин кўп бўлса — сув.

Этни тирноқдан ажратиб бўлмас,
Севган хотинни — эрдан.

Яланишган очиқмас,
Суянишган йиқилмас.

Яхши қарашади,
Ёмон талашади.

Ўлиб егунча, бўлиб е.

Қадр билган қариндош
Мард бўлишга кўндирар.

Эр бошига иш тушса,
Суяб отга миндирар.

Қайрағоч қалин бўлса, ёмғир ўтмас,
Оға-ини тотув бўлса, хўрлик етмас.

Қалъа ичидан олинар.

Қарс икки қўлдан чиқар.

Қарға қарғанинг кўзини чўқимас.

Қассоб кўп бўлса, қўй ҳаром ўлар.

Қатордан қолгимча, хатардан қол.

Қирқишганлар қирқилар.

Қовун ичидан ирийди.

Қулоқ эшица, кўнгил билинар.

Қулоғинг эшица, кўзинг ўпкалар.

Қум йиғилиб, тош бўлмас,
Қул йиғилиб, бош бўлмас.

Қўл қўлни ювар,
Икки қўл — юзни.

Қўллашиб кўтарган юк енгил.

Қур бўлмаса, қут бўлмас.

Қур кетди — қут кетди.

Ғариб кунига ғариб ярайди.

«Ҳа» деган туяга мадад.

«Ҳа» деган халққа мадад.

Ҳамжиҳатлик — давлат,
Ёлғизлик — кулфат.

Ҳар бутага ўт тушса,
Ўзи куйиб, ўзи ёнар.

Ҳасан ака қуйсин,
Қўчқор ака ичсин.

Ҳашар билан битмай қолган иш битар,
Менсимаган ўз оёғидан йитар.

Ҳикмат — бирликда.

«Ҳорма» деган ҳолга қувват,
«Бор бўл» деган белга қувват.

Ҳулкар билан тарози,
Бир-биридан норози.


Не говори постыдного слова своему неразлучному ближнему.

Если вы это скажете, слово выйдет наружу.
Если нажать — глаз.

Придайте сил веревке.

Если вы будете усердно работать, вы добьетесь успеха.
Любая трудность будет легкой.

Дружная семья счастлива,
Бедная семья — это время.

Работайте в гармонии,
Работа закончилась, зима закончилась.

Благо в доброте,
Вечность в радости.

Благо в бережливости,
Успех в гармонии.

Когда запястье и талия соединятся, дело сделано.

Есть много плохих вещей, которые нужно сделать.

Пять пальцев вместе образуют кулак.

Мои пять рук низкие и высокие,
Пять мед и сахар.

Одна голова — плохая голова,
Две головы — храбрая голова.

Богатство не богатство
Гармония – это богатство.

Не то что рукоять топора,
Парень с мяча.

Сегодня — от вас, завтра — от нас.

Где пала дивизия
Букри родила сына.

Волк не убивает волка.

Волк спасет волка.

Государство едино.

На столе враг тоже выглядит как друг.

Даже если фермер пройдет через кукурузное поле,
Воробьи несовместимы.

Мышь не может выбраться из зернохранилища.

Ебать с вашим другом
Продолжайте хорошую работу.

Муж без мести не останется,
Эль — довлесс.

Семь детей — один волк.

Хочешь бежать, беги вместе.

Только разум хорош,
Два даже лучше.

Треснуть и поесть – признак гармонии.

Сварливый дом — мучительная могила.

Вода ударами не делится,
Трава и вода не смешиваются.

Угнетение объединяет угнетенных.

Сочетание двух заклинаний
Кавшандоз тоже самое место.

Две мыши подрались,
У нас есть зерно.

Когда два ястреба сталкиваются,
Падает ворона.

Если двое хорошо бьются,
Это будет пища для других.

Две бараньи головы в одном котле не варятся.

Доброта приносит жизнь.

Если намерение нарушено, душа потеряна.

Собачья стая не подключена.

Альянс заканчивается, разъединение проигрывает.

Снести разрушенный дом,
Это муж для порки без брата.

Многие компаньоны имеют много правил.

У того, кто попадает на корабль, одна душа.

Широко разорван,
Узкий — спорить.

Если есть помощь, для каждой работы,
Почти зима.

Помогли работать.

Когда много ртов один,
Полный рот света.

Если много разливается, то становится озером,
Если совместить много, то будет эл.

Бог разведения будет размножаться.

Если изюм разделить, его хватит на сорок человек.

Совет стоит больше, чем игра в кости.

Семья разная, желание одно,
Палец другой, запястье то же.

Хотя собака может получить
Они объединяются, когда приходит волк.

Собака лает,
Если волк придет, все в порядке.

Овули больше не возьмет,
Ваша добыча не оставит вас.

Если вы опередите свою игру, ваша лошадь изменится.
Если ваша охота плоха, вы пожалеете.

Испортим ферму,
Тьма разрывается между.

Если семья
Удача приходит своими ногами.

Если шесть воров один,
Один изгибается прямо.

Если вы можете получить его,
Он открывает рот,
Когда четверка будет завершена,
Опустите верх.

Если лошадь тугая,
Что делает ваша лошадь?

Если твой брат сможет,
Что делает Элинг?

А отец его горькое яблоко,
Зубы сына сломаны.

У одной лошади одна душа.

Если братья и сестры в согласии, много лошадей,
Если есть отношения сестра-сестра, супа много.

Если брат и сестра помирятся,
Разрушает гору.
Если есть родственные отношения,
Он убирает дом.

Если он ограбит своего брата,
Хорошо, когда ты бежишь.

Если брат присоединится, голова умножится,
Если овсин совместить, суп увеличится.

Из восьми — закят,
Шестнадцать — это сюрприз.

Усилие от вас, благословение от меня.

Село Сердарахт не может быть затоплено.

В доме Сержанджала нет благословения.

Если мышка друг кота,
Дай Бог здоровья складу.

Когда вода объединяется, она становится рекой,
Если они возьмутся за руки, это будет толпа.Если рыба гибнет от недостатка воды, что не так с рекой.

Опираясь не падает.

Опираясь на палку, нельзя ходить.
Опираясь на ногу, палка не скользит.

Просо не растет на суше.

Его тело больше не знает боли,
Дом не знает больше печали.

Душа другого человека иная.

Партнер Тари (q) — партнер во всем.

Если вы будете рассеяны, у врага будут стрелы.

Даже если ты под кайфом
Пусть в доме будет прохладно.

Язык другой, а желание то же.
Лицо другое, а сердце то же.

Писать лучше при жизни,
В чужой стране мутно.

Сила жизни в единстве.

Шоу в начале печи.

Смотрите шоу на крутой улице.

Они падают в ссоре,
Широкая доска.

Торга — узкий мир,
Широкий — широкий мир.

Гармоничный брак – это долгая жизнь.

Гармония — это счастье,
Дискорд — это падший трон.

Идентичность отношений та же.
Тулум узбек имеет тот же корень.

Попадая в сеть, отделенную от стада.

Стая ворон схватит съевшего гуся.

Он не друг с глазу на глаз.

Я тебя люблю
Чий чий сюев.

Дома нет удовольствия, на работе нет пользы.

Не обременяйте себя пребыванием дома.

Не ссорьтесь дома
В соли нет удовольствия.

Если твой дом украдут,
Вы тоже можете присоединиться.

Пусть твой сын бьет тебя
Келишгани — его невеста.

Драка полезна для собаки.

Три раза есть сила в земле.

Секрет, который знают три человека
Сто человек знают.

Когда трое одно,
Один из них Хизир.

Даже волк боится овец.

На один гумно один ветер.

Если хан один, рука закрепится,
Если их будет двое, страна будет уничтожена.

Свадьбы не бывает, если ее начинает жена.

Когда жене исполняется семь лет,
Получите ключ от семи домов.

Если жен много,
Собака лижет ванну.

Пусть его жена будет здорова,
Пусть твоя трава будет сухой.

Если много пастухов,
Овцы умрут нечистыми.

Позор вам, если ваш партнер плохой.

Сердце партнера подобно льву.

Собака не пьет суп с партнером.

Доброта хозяйки-сестры —
Семейное развлечение.

Если рука соединяется с рукой — состояние,
Если это переходит из рук в руки — труд.

Если рука прибавляется к руке, это богатство руки.

Раздор губит руку,
Сердце страдает.

Если земли много, дров нет,
Если жен много — вода.

Плоть неотделима от гвоздей,
Жена, которую он любит, из земли.

Облизывая,
Опираясь не падает.

Они выглядят хорошо
Они хотят плохо.

Пока не умрет, пока не умрет.

Дорогой родственник
Он убеждает быть смелым.

Если есть работа на человека,
Суяб сажает его на лошадь.

Если сосна густая, дождь не пройдет,
Он не унижает своего брата, если тот в гармонии.

Берется изнутри замка.

Уйди из рук.

Ворона не клюет вороний глаз.

Если будет много мясников, овцы умрут.

Держись подальше, пока я не выйду из строя.

Кто бреется, тот бреется.

Дыня растет изнутри.

Когда ухо слышит, сердце знает.

Если ваши уши слышат, ваши глаза — легкие.

Песок собирается и не становится камнем,
Раб собран, а головы нет.

Рука моет руку,
Две руки — лицо.

Груз, переносимый вручную, легкий.

Если нет лекарства, нет лекарства.

Ушло — ушло.

Незнакомец лучше для дня незнакомца.

Помогите верблюду, который говорит «да».

Помогите людям, которые говорят «да».

Солидарность – это государство,
Одиночество — это бремя.

Когда трава падает на каждый куст,
Он сжигает себя и сжигает себя.

Брат Хасан
Пусть брат Рам выпьет.

Закончи незаконченное дело с Хашар,
Кто презирает, тот потеряет ноги свои.

Мудрость в единстве.

Власть «Хорме»,
«Быть» — это сила позади.

Весы с Халкаром,
Недовольны друг другом.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz