Ahmad Yassaviy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Ahmad Yassaviy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Islom dini paydo boʻlgandan soʻng uning doirasida, Qurʼon va hadis ahkomiga mos ravishda paydo boʻlgan tasavvufiy taʼlimotlar X – XI asrlarga kelib Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi.

Tasavvuf – Yaqin va Oʻrta Sharq xalqlarining maʼnaviy hayoti tarixidagi eng murakkab, oʻzaro ziddiyatlarga toʻlib-toshgan va muhim hodisalardan biri boʻlib, uning uchun tarkidunyochilik, bu dunyo boyliklaridan va nozu neʼmatlaridan voz kechish, Alloh vasliga yetmak uchun pok, halol, oʻz mehnati ila yashash, ixtiyoriy ravishdagi faqirlik xarakterli xususiyatlardan hisoblangan.

Markaziy Osiyoda tasavvufiy taʼlimotlarning paydo boʻlishi Yusuf Hamadoniy (1048–1140) nomi bilan bogʻliqdir. Yusuf Hamadoniy Marv va Buxoroda xonaqo va madrasa qurdirib, koʻplab tur-kigoʻy, forsigoʻy shogirdlar tayyorladi. Buxorodagi shogirdlari orasida Hasan Andoqiy, Abdullo Baraqiy, Ahmad Yassaviy va Abduxo-liq Gʻijduvoniy alohida ajralib turardi. Keyinroq bu toʻrt isteʼdodli shogird Hamadoniy maktabini muvaffaqiyat bilan davom ettirdilar.

“Yassaviya”, “Naqshbandiya” tariqatlari Hamadoniy taʼlimoti asosida shakllandi.

XII asrda Markaziy Osiyoda paydo boʻlgan ilk tasavvufiy tariqatning asoschisi Xoja Ahmad Yassaviy 1041 yilda Sayramda, Shayx Ibrohim oilasida dunyoga kelgan. Uning vafot etgan vaqti koʻpgina qoʻlyozma manbalarda hijriy 562 (1166/67) yil deb yozilgan. Ahmad yoshligida onasidan, soʻng otasidan ajraladi. Uni bobosi Arslonbob tarbiyalab voyaga yetkazadi. Ahmad dastlabki taʼlimotini Yassida mashhur olim Shahobiddin Isfijobiydan oladi. Soʻngra bobosi Arslonbob qoʻrsatmasi bilan Buxoroga borib Yusuf Hamadoniydan taʼlim oladi. Ahmad Yassaviyning oʻzi “Ustoz Yusuf Hamadoniyning huzuriga 23 yoshida borganini va ul Hazratning tarbiyasiga noil boʻlgʻonligani” aytadi. U yerda tasavvufdan taʼlim olib, soʻng oʻz yurti Turkistonga qaytadi, oʻz taʼlimotini targʻib etib, shogird, muridlar tayyorlay boshlaydi.

Rivoyatlarga koʻra, Yassaviy 63 ga (Paygʻambar yoshiga) yetgach, yer ostida hujra yasatib, “chilla”ga kirgan, qolgan umrini toat-ibodat qilib, qimmatli hikmatlar yozib, riyozatlar chekib, yer ostida oʻtkazgan. Bir rivoyatga koʻra, u 125 yil, boshqa rivoyatga qaraganda, 133 yil umr koʻrgan.

Yassaviy madaniyatimiz tarixida ilk turkiyzabon mutasavvuf shoir sifatida maʼlumdir. Uning tasavvufni targʻib etuvchi turkiyda yozilgan sheʼrlari tilining xalqqa yaqinligi, ohangdorligi bilan tezda mashhur boʻlib ketdi.

Alisher Navoiy iborasi bilan aytganda, “Turkiston mulkining ulugʻ Shayx ul-mashoyixi” Hazrati Xoja Ahmad Yassaviy juda koʻp mutasavvuf donishmandlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Maʼlumki, “Yassaviya” tariqatidan keyin Markaziy Osiyoda ikki yirik tariqat paydo boʻladi: “Naqshbandiya” (Xoʻjagon), “Bektoshiya”.

Tasavvufdagi barcha yirik tariqatlarda boʻlganidek, “Yassaviya” tariqatining ham oʻziga xos muayyan qoidalari (odobi) boʻlib, bu taʼlimotdagi soliklar quyidagi qoidalarga amal qilishlari majbur boʻlgan: 1) Murid hech kimsani oʻz piridan afzal koʻrmasligi, unga doimo taslimiyat izhor qilmogʻi lozim; 2) Murid shunchalik zukko va idrokli boʻlishi kerakki, to oʻz shayxining rumuz va isho-ralarini mukammal anglay olsin; 3) Shayxning barcha akvoli (soʻzlari) va afʼoli (ishlari)ga murid sodiq boʻlib, unga mutlaqo mute va moʻtaqid boʻlmogʻi lozim; 4) Murid oʻz murshidi (piri)ning barcha topshiriqlarini chustu choloklik (chaqqonlik) ila sidqididdan bajarib, uni hamisha rozi qilib yurmogʻi zarur. Chunki rizoi Alloh uning (yaʼni Shayxning) zimnidadir: 5) Murid oʻz soʻziga sodiq, vaʼdasiga rosix boʻlib, murshidi koʻnglida hech qanday shaku shubha tugʻdirmasligi zarur; 6) Murid oʻz vaʼdasida vafodor, soʻzida ustuvor turmogʻi lozim; 7) Murid oʻz ixtiyoridagi barcha mol-mulkini, butun boru yoʻgʻini oʻz shayxiga nisor etmoq uchun doimo tayyor turmogʻi lozim; 8) Murid oʻz murshidining barcha sir-asrorlaridan ogoh boʻlib, uning ifshosini hech vaqt xayoliga keltirmasligi kerak; 9) Murid oʻz shayxining barcha takliflarini nazarda tutib, uning mushkilotini oson qilmogʻi, pandu nasihatlarini bajo keltirmogʻi shart; 10) Murid Xudo visoli uchun oʻz Shayxi yoʻlida butun molu jonini nisor etmoqqa tayyor turishi, uning doʻstiga doʻst, dushmaniga dushman boʻlib yashamogʻi shart.

“Yassaviya” tariqatining barcha aqidalari Ahmad Yassaviyning asosiy asari boʻlmish “Hikmat”da mufassal bayon etilgan. XII asrdagi turkiyzabon sheʼriyatning ajoyib namunasi boʻlgan, keyingi davrlardagi turkiy adabiyotga katta taʼsir koʻrsattan “Hikmat” asarida “Yassaviya” taʼlimotidagi poklik, halollik, toʻgʻrilik, mehr-shafqat, oʻz qoʻl kuchi, peshona teri va halol mehnati bilan kun kechirish, Alloh taolo visoliga yetishish yoʻlida Insonni botinan va zohiran har tomonlama takomillashtirish kabi ilgʻor umuminsoniy qadriyatlar ifoda etilgan.

Bagʻdodda 922 yilning 22 mart kuni riyokor shayxlar va mutaassib ulamolar tomonidan xudosizliqda ayblanib dorga osilgan, soʻngra qoʻl-oyoqlari kesilib, tanasi kuydirilib, daryoga tashlangan mashhur mutasavvuf olim Mansur Xalloj (858–922) ni Yassaviy bir talay sheʼrlarida chuqur hurmat bilan tilga oladi, mazkur ilgʻor, dovyurak va jasur mutasavvuf donishmandga katta ragʻbat koʻrsatadi:

“Bilmadilar mullolar “Anal-haq” ning maʼnosin,

Qol ahliga hol ilmin Haq qoʻrmadi munosib,

Rivoyatlar bitildi, holin ani bilmadi,

Mansurdek avliyoni qoʻydilar dorga osib.

Shariatdur, deb olimlar buyurdilar,

Kofir Mansur oʻlmadi, deb kuydurdilar.

Axgar qilib kulin qoʻkka sovurdilar,

Togʻu tuzlar “Anal-haq”, deb turar ermish”.

Yassaviy ham oʻzining piri buzrukvori Shayx Yusuf Hamadoniyga oʻxshab mol-dunyo toʻplashga mutlaqo qiziqmaganini, kambagʻalparvar va gʻaribparvar boʻlib yashaganligini uning baʼzi bir hikmatlaridan ham bilsa boʻladi. Mol-dunyoga, boylikka va davlat orttirishga mukkasidan ketgan, xasis va ochofat kishilarni Yassaviy beayov tanqid qiladi:

Beshak biling bu dunyo barcha xalqdan oʻtaro,

Ishonmagʻil molingga, bir kun qoʻldan ketoro,

Oto, ono, qarindosh qayon ketdi, fikr qil,

Toʻrt oyoqlik choʻbin ot bir kun sango yetoro.

Darhaqiqat, Xoja Ahmad Yassaviy Markaziy Osiyodagi ilk tasavvufiy tariqat – “Yassaviya”ning asoschisi, nafaqat Xuroson va Mavorounnahr, balki turkiyzabon xalqlarning maʼnaviy tarixida keng maʼlum boʻlgan, mutasavvuf donishmand, insonparvar shoir hisoblanadi.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


После возникновения исламской религии появившиеся в ее рамках мистические учения, в соответствии с правилами Корана и хадисов, к X-XI вв. стали широко распространяться в Моваруннахре.

Суфизм — одно из самых сложных, противоречивых и важных явлений в истории духовной жизни народов Ближнего и Среднего Востока, одной из характерных черт которого считается добровольная бедность.

Возникновение мистических учений в Средней Азии связано с именем Юсуфа Хамадани (1048-1140). Юсуф Хамадони построил монастырь и медресе в Марве и Бухаре и обучил многих персидских учеников. Среди его учеников в Бухаре выделялись Хасан Андоки, Абдулла Бараки, Ахмед Яссави, Абдуха-лик Гиждувани. Позже эти четыре талантливых ученика успешно продолжили школу Хамадани.

На основе учения Хамадани образовались секты «Яссавиа» и «Накшбандия».

Ходжа Ахмед Яссави, основатель первой мистической секты, появившейся в Средней Азии в XII веке, родился в 1041 году в Сайраме, в семье шейха Ибрагима. Время его смерти указано во многих рукописных источниках как 562 г. хиджры (1166/67). Ахмад был разлучен со своей матерью, а затем с отцом, когда он был молод. Его воспитывал дед Арсланбоб. Первоначальное образование Ахмад получил у известного ученого Шахабеддина Исфиджаби в Ясиде. Затем по указанию своего деда Арсланбаба он отправился в Бухару учиться у Юсуфа Хамадани. Сам Ахмад Яссави говорит, что он «пришел к Мастеру Юсуфу Хамадани в возрасте 23 лет и получил образование Уль Хазрата». Там он изучал суфизм, затем вернулся в родной Туркестан, распространял свое учение и стал обучать учеников и мюридов.

Согласно повествованиям, когда Яссави достиг 63 лет (возраст Пророка), он сделал подземную комнату и вошел в «чиллу», а остаток своей жизни провел в послушании и молитве, сочиняя ценные мудрости, курительные стишки и подземные . По одной традиции он прожил 125 лет, а по другой — 133 года.

Яссави известен как первый тюркоязычный суфийский поэт в истории нашей культуры. Его стихи, написанные на турецком языке, пропагандирующие суфизм, быстро стали популярными благодаря близости и мелодичности языка.

По словам Алишера Навои, Хазрат Ходжа Ахмед Яссави, «великий шейх-уль-Машайих Туркестанского имения», воспитал немало мистиков. Известно, что после секты Яссавия в Средней Азии возникли две крупные секты: Накшбандия (Ходжагон) и Бектошия.

Как и во всех основных сектах суфизма, в секте Яссавия существовали свои особые правила (этикет), и последователи этого учения были обязаны соблюдать следующие правила: 1) Мурид не должен отдавать предпочтение кому-либо равному себе.он должен всегда подчиняться ему; 2) Мурид должен быть настолько умен и проницателен, чтобы прекрасно понимать символы и жесты своего шейха; 3) Мурид должен быть верен всем аквал (словам) и афоли (делам) Шейха, и должен быть абсолютно молчалив и верен ему; 4) Необходимо, чтобы мюрид выполнял все задания своего муршида (пири) усердно с чусту чолоклик (проворством) и всегда радовал его. Потому что на нем (то есть на шейхе) лежит одобрение Бога: 5) Мурид должен быть верен своему слову, соглашаться с его обещанием и не сеять никаких сомнений в сердце муршиди; 6) Мурид должен быть верен своему обещанию и сдержать свое слово первым; 7) Мурид всегда должен быть готов передать все свое имущество и все свое богатство своему шейху; 8) Мурид должен знать все тайны своего муршида и никогда не должен думать об их раскрытии; 9) Мурид должен учитывать все предложения своего шейха, облегчать свои проблемы и следовать его советам; 10) Ради Бога мурид должен быть готов пожертвовать всей своей жизнью на пути своего Шейха, жить как друг своему другу и как враг своему врагу.

Все верования секты Яссавия подробно описаны в основном труде Ахмада Яссави «Хикмат». В произведении «Хикмат», являющемся прекрасным образцом тюркоязычной поэзии XII века и оказавшим большое влияние на турецкую литературу более поздних периодов, учение «Яссавия» учит чистоте, честности, правильности, состраданию, зарабатыванию жизнь своими собственными силами, упорный труд и честный труд, достижение славы Божией.В пути выражаются передовые общечеловеческие ценности, такие как внутреннее и внешнее совершенствование человека.

Яссави с глубоким уважением упоминает известного ученого-мистика Мансура Халладжа (858-922), который был повешен на виселице 22 марта 922 года, обвинен в нечестии лицемерными шейхами и фанатичными учеными, затем ему отрубили руки и ноги, тело был сожжен, а сам брошен в реку.Продвинутый, мужественный и смелый, мистик дает большое ободрение мудрецу:

«Муллы не знали значения «Анал-хак»,

Он не боялся правды, но он заслужил ее.

Повествования закончены, настоящее не знает,

Повесили такого святого, как Мансур.

Ученые установили, что это шариат,

Говорили, что неверный Мансур не погиб.

Затем они развеяли пепел на земле.

Горные соли называются «Анал-хак».

Из некоторых его премудростей видно, что Яссави вовсе не был заинтересован в накоплении богатства, как его предшественник Шейх Юсуф Хамадони, и жил бедняком и чужаком. Яссави беззастенчиво критикует жадных и алчных людей, помешанных на богатстве, богатстве и государственности:

Знайте, что этот мир находится за пределами всех народов.

Если ты поверишь мне, однажды она будет потеряна.

Ой, мама, куда делась родственница, подумай,Однажды четвероногий пастуший конь Санго Йеторо.

На самом деле Ходжа Ахмед Яссави – основатель первого мистического ордена в Средней Азии – «Яссавия», суфийский мудрец, гуманистический поэт, широко известный в духовной истории не только Хорасана и Маворуннахра, но и тюркоязычных народов.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: