Bahovuddin Naqshband haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Bahovuddin Naqshband haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Markaziy Osiyoda XIV asrda paydo boʻlgan yana bir yirik tasavvufiy tariqat – “Naqshbandiya” tariqatidir. Bu tariqat Xoja Muhammad Bahovuddin Naqshband nomi bilan bogʻliqdir. Naqshband 1318 yilda Buxoro yonidagi Qasri Hinduyon qishlogʻida tugʻiladi (soʻngra Hazrati Naqshband sharofati bilan bu qishloq “Qasri Orifon” deb atala boshlagan). 1354 yilda vafot etgan mutasavvuf olim Xoja Muhammad Boboi Samosi Bahovuddin Naqshbandning Buxoro yonidagi Qasri Hinduyon qishlogʻida paydo boʻlishini oldindan bashorat qilgan ekan. Mazkur mutasavvuf donishmand yosh Bahovuddinni oʻziga oʻgʻil qilib oladi va har tomonlama uni tarbiya qiladi. Vafotidan oldin uni oʻz shogirdi Sayyid Mir Kulolga topshiradi. Shu zaylda yosh Bahovuddin oʻsha davrdagi atoqli mutasavvuf Sayyid Mir Kulol qaramogʻida taʼlim olgan.

Tasavvufning mashhur bilimdoni, atoqli sharqshunos Ye. E. Bertelsning yozishicha, Naqshband taʼlimotining asosida ixtiyoriy ravishdagi faqirlik yotadi… Shunga binoan, Bahovudsin Naqshband umri boʻyi dehqonchilik bilan kun kechirgan, oʻz qishlogʻida unchalik katta boʻlmagan yeriga bugʻdoy va mosh ekar ekan. U uyida hech qanday mol-dunyo va boylik saqlamagan. Qishda qamishlar ustida, yozda esa boʻyra ustida yotib kun kechirgan. Uning uyida hech qachon xizmatkor ham boʻlmagan. Hazrati Naqshband butun umrini oʻz xohishi bilan faqirlik va yoʻqsilliqda oʻtkazgan. Zero, bu tariqatning asl aqidasi – “Dil – ba yor-u, dast – ba kor” – yaʼni “doimo koʻngling Allohda boʻlsin, qoʻling esa ishda” degan gʻoyani ilgari suradi. U oʻz qoʻl kuchi bilan kun koʻrishni yoqtirgan, topgan-tutganlarini – yetim-yesirlarga, beva-bechoralarga inʼom etgan, hukmdorlardan doimo oʻzini yiroq tutgan, ular oldida hech qachon taʼmagirlik qilib yashamagan.

XIV asrda Markaziy Osiyoda paydo boʻlgan “Naqshbandiya” taʼlimoti Afgʻoniston orqali Hindistonga va boshqa islom yurtlariga shiddat bilan tarqala boshlaydi. Naqshbandiya taʼlimoti Temurning moʻgʻullar isteʼlosiga qarshi kurash, mustaqil davlat barpo etib, unda madaniy-maʼnaviy rivojlanishni taʼminlashga intilishida, temuriy davri madaniy yuksalishida katta ijobiy ahamiyat kasb etadi.

XV asrning koʻp olim-fozillari, davlat arboblari, sanʼatkorlari Naqshbandiya taʼlimotidan keng foydalandilar, unga oʻta ijobiy munosabatda boʻdsilar. Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) davrida, undan keyingi XVI – XVII asrlarda bu jarayon ancha tezlashadi. Naqshbandiya tariqati XVI asrda Xoja Muhammad al-Boqiy Kobuliy (vafoti 1605) Hindistonga borgandan soʻng Hind tuprogʻida ham bu avj oladi. Bu mashhur mutasavvuf olim Afgʻon va Hind yurtlarida Xoja Boqibillo nomi bilan mashhurdir. Uning shogirdi Xoja Ahmad Foruq Sirhindiy (1563–1624) esa Naqshbandiya taʼlimotining XVII asrda Hindistonda yoyilishida katta rol oʻynagan.

Shunday qilib, bizning tabarruk yurtdoshimiz Hazrati Bahovuddin Naqshband tomonidan asoslangan Naqshbandiya taʼlimoti Markaziy Osiyo, Oʻrta va Yaqin Sharq xalqlarining ijtimoiy-siyosiy, maʼnaviy-madaniy hayotida juda katta oʻrin egalladi. Bu taʼlimot boshqalar mehnati bilan kun kechirishni, tekinxoʻrlikni, ijtimoiy zulm-istibdodni qatʼiyan qoralaydi. Bu taʼlimot tarafdorlari asketizmga (tarkidunyochilikka) karshi, boy-zodagonlarning zulm va istibdodiga qarshi boʻlganlar, faqat oʻz qoʻl kuchi, peshona teri bilan halol mehnat qilib kun kechirishga chaqirganlar. Naqshbandiylar savdo-sotiq, dehqonchilik, hunarmandchilik, badiiy adabiyot, musiqa, ilm-maʼrifat, xattotlik, naqqoshlik, mi-niatyurasozlik, quruvchilik kabi barcha foydali va xayrli yumushlar bilan shugʻullanishga daʼvat etganlar. Shuning uchun ham oʻz davridagi ilm-maʼrifatning, adabiyotning yirik namoyandalari boʻlmish Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Xushholxon Xatak, Ahmad Shoh Durroniy, Mahdumquli Firogʻiy singari yuzlab ulkan taraqqiyparvar, insonparvar shoirlar va mutafakkirlar Naqshban-diya yoʻlini tanlaganlar, hayotni va insonni avji baland pardalarda kuylab, tinmay barakali ijod qilganlar.

Xoja Bahovuddin Naqshbandni Markaziy Osiyo xalqlari juda yuksak qadrlaydilar. Xalqimiz ul Hazratga baland eʼtiqod qoʻyib, “Bahovuddin – balogardon!” deya uni behad eʼzozlaydi. Hozirgi mustaqil jumhuriyatimiz sharoitida “Yassaviya”, “Kubraviya”, “Naqshbandiya” kabi oʻlkamizda (Turkistonda) vujudga kelgan tariqatlar endi bizda ham har tomonlama chuqur oʻrganila boshlandi. Xoja Ahmad Yassaviy, Shayx Najmiddin Kubro va Xoja Bahovuddin Naqshband singari mutasavvuf donishmandlarning poklik, toʻgʻrilik, mehr-shafqat, adlu insof, imondorlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi ilgʻor umumbashariy fikrlari davrimizga hamohang boʻlib, kelajak uchun xizmat qiladi. 1993 yilda Oʻzbekistonda Bahovuddin Naqshbandning 675 yilligi zoʻr tantanalar bilan oʻtkazildi, unga bagʻishlab qator asarlar nashr etildi, xalqaro ilmiy konferensiyalar boʻlib oʻtdi. Buxorodagi Naqshband nomi bilan bogʻliq boʻlgan yodgorliklar qaytadan tiklandi.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Еще одним крупным мистическим орденом, появившимся в Средней Азии в XIV веке, является орден «Накшбандия». Этот орден связан с именем Ходжи Мухаммада Бахауддина Накшбанда. Накшбанд родился в 1318 году в селении Касри Хиндуян близ Бухары (тогда это село называлось «Касри Орифон» в честь Хазрата Накшбанда). Ходжа Мохаммад Бабаи Самоси, ученый-мистик, умерший в 1354 году, предсказал появление Баховуддина Накшбанда в деревне Касри Хиндуян близ Бухары. Этот мистический мудрец берет юного Бахауддина как своего сына и всячески его воспитывает. Перед смертью он передал его своему ученику Сайиду Мир Кулолу. После этого юный Бахавуддин учился у известного мистика того времени Сайида Мир Кулола.

Известный исследователь суфизма, известный востоковед Е. Согласно Э. Бертельсу, в основе учения Накшбанда лежит добровольная бедность… Согласно этому, Баховудсин Накшбанд всю жизнь занимался земледелием, засеивая пшеницу и брагу на своем небольшом участке в своем ауле. Он не держал в своем доме никакого имущества или богатства. Зимой он жил на камышах, а летом на циновках. У него никогда не было прислуги в доме. Хазрат Накшбанд всю свою жизнь провел в нищете и нищете. Ведь изначальное вероучение этой секты — «Дил — ба ёр-у, даст — ба кор» — то есть выдвигает мысль о том, что «сердце твое всегда должно быть в Боге, а рука твоя в работе» . Он любил зарабатывать на жизнь своими руками, заработанное отдавал сиротам и вдовам, всегда держался подальше от правителей, никогда не жил перед ними.

Учение «накшбандийа», появившееся в Средней Азии в 14 веке, стало быстро распространяться через Афганистан в Индию и другие исламские страны. Учение Накшбандия имеет большое положительное значение в борьбе Тимура против монгольской оккупации, в его усилиях по созданию независимого государства и обеспечению его культурного и духовного развития, в культурном развитии тимуридского периода.

Многие ученые-деятели, государственные деятели и художники 15 века широко использовали учение Накшбандийа и весьма положительно относились к нему. Во времена Захириддина Мухаммада Бабура (1483-1530) и в последующие XVI-XVII вв. этот процесс идет гораздо быстрее. Секта Накшбандия процветала на индийской земле после того, как Ходжа Мухаммад аль-Баки Кабули (умер в 1605 г.) отправился в Индию в 16 веке. Этот знаменитый ученый-мистик известен в Афганистане и Индии как Хваджа Багибилло. Его ученик Ходжа Ахмад Фарук Сирхинди (1563–1624) сыграл важную роль в распространении учения Накшбандия в Индии в 17 веке.

Таким образом, учение Накшбандийа, основанное нашим благословенным соотечественником Хазратом Бахауддином Накшбандом, заняло большое место в общественно-политической, духовно-культурной жизни народов Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока.Эта доктрина решительно осуждает жизнь за счет чужого труда, чаевые и общественную тиранию. Сторонники этого учения были против аскетизма (секуляризма), против произвола и произвола богатых и знати, призывали зарабатывать на жизнь честным трудом своими руками и кожей. Накшбандиев поощряли заниматься всеми полезными и благоприятными видами деятельности, такими как торговля, сельское хозяйство, ремесла, литература, музыка, наука, каллиграфия, живопись, миниатюрное строительство и строительство. Вот почему сотни прогрессивных, гуманистических поэтов и мыслителей, таких как Абдуррахман Джами, Алишер Навои, Хушхолхан Хатак, Ахмад Шах Дуррани, Махдумкули Фироги, которые были великими представителями науки и литературы своего времени, избрали путь Накшбандия. , поющих о жизни и человеке в высоких занавесках. , тех, кто постоянно творил блага.

Ходжа Бахауддин Накшбанд высоко ценится народами Средней Азии. Наш народ очень верил в ул Хазрата и говорил: «Баховуддин – Балогардан!» он восхищается им. В условиях нашей независимой республики такие секты, как «Яссавия», «Кубравия», «Накшбандия», возникшие в нашей стране (Туркестане), в настоящее время стали подробно изучаться в нашей стране. Передовые общечеловеческие мысли Ходжи Ахмеда Яссави, Шейха Наджмуддина Кубро и Ходжи Бахауддина Накшбанда, такие как чистота, правильность, доброта, честность, вера, трудолюбие и патриотизм, совместимы с нашим временем и служат будущему. В 1993 году в Узбекистане с большими торжествами было отмечено 675-летие Бахоуддина Накшбанда, издан ряд посвященных ему трудов, проведены международные научные конференции. Отреставрированы памятники, связанные с именем Накшбанда в Бухаре.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: