Эпчиллик, чаққонлик ва ношудлик ҳақида мақоллар

Эпчиллик, чаққонлик ва ношудлик ҳақида мақоллар

Абжир бўлса фарзандинг,
Чўлдан нон терар.
Ялқов бўлса фарзандинг,
Ердан дон термас.

Байтал чопиб, пойга олмас.

Балақ турилмай, балиқ тутилмас.

Бебарорлик бўлмаса,
Келин тушда гапирмас.

Биламан — дедим, тутилдим,
Билмайман — дедим, қутулдим.

Билган одам қўли билан қуён овлар.

Билмаганга бит ўлдириш қийин.

Бир шалтоқнинг ишини
Йигирма эпчил эплай олмас.

Бозор билган оч қолмас,
Йўл таниган кеч қолмас.

Бурга тутиш учун ҳам бармоқни ҳўллаш керак

Бурга қочар оёққа,
Бит қолади таёққа.

Бўлмаганга — бўлишма.

Гадойчиликка ҳам уқув керак.

Дарё чопар,
Чаққон топар.

Дуд демоққа дудоқ керак,
Цирка тиламакка — усул.

Дум тилаб, қулоқдан ажрабди.

Ер юзини бахмал олса ҳам,
Анқовга тақиялик тегмас.

Ё эшакни юкка элт,
Ё — юкни эшакка.

Ёмон даллол ёнидан тўлар.

Ёмон косиб бигиз танлар.

Ёнмаса, ўтин ёмон,
Ёқолмаса — хотин.

Ётган ётар, қидирган топар.

Ёғоч қозон таги куяр.

Ёғочнинг юмшоғини қурт ер,
Одамнинг юмшоғини — ит.

Жумуш ўкириб бийик бўлмас,
Эчки югуриб — кийик.

Жўгидан жузъя.

Замонинг тулки бўлса, сен този бўл.

Замонинг қандай бўлса,
Бўркингни шундай кий.

Ит бўлиш учун ҳам бир қарич қуйруқ керак.
Иш билмасанг, гап бил.

Иш билган — тузар,
Билмаган — бузар.

Йиқилсанг, олиб тур,
Чўнтагингга солиб тур.

Йўрға отнинг йўли бўлар,
Жўртоқининг шўри бўлар.

Йўқни бордай қил,
Борни болдай қил.

Киши қўли билан ип эшилмас.

Кураш билмаган отасини йиқитар.

Кучанган билан қўл қавармас,
Бақирган билан бир иш битмас.

Кўнгиллаган чўпон такадан сут соғар.

Кўп бўлса сеплаб кўр,
Оз бўлса — эплаб.

Мерган овда билинар,
Сўзчи — довда.

Мол йўқотган энасининг қўйнини излар.

Молни боқсанг, тўқ бўлар,
Боқолмасанг, йўқ бўлар.

Молни топганга боқтир,
Ўтинни чопганга ёқтир.

Нўноқ мерган оқсоқ қуён излар.

Ов олган този бурнидан маълум.

Овни отсанг, билиб от,
Дол нишонга қўйиб от.

Овчи овчиликни қанча билса,
Айиқ ҳам қочишни шунча билар.

Олдинги берсин сазасин,
Кейинги берсин жазосин.

Ортиқ қиламан деб, тиртиқ қилма.

Пазанданинг гўжасидан ош чиқар,
Ношуднинг паловидан тош чиқар.

Подачи кўп бўлса, мол ҳаром ўлар.

Пул отанг ким, онанг ким демайди.

Пулни пул топар,
Кетмонни аҳмоқ чопар.

Пухта бўйнидан илинар,
Гўл — оёғидан.

Савдолашув — савдонинг ярми.

Сандиғи тўла сепи бўлгунча,
Юраги тўла эпи бўлсин.

Сатанг бир иш қилолмайди,
Қилса ҳам кўп билолмайди.

Сепли бўлгунча, эпҳ бўл.

Сеплини олма, эплини ол.

Сигир ўғирлаган қутулди,
Арқон ўғирлаган тутилди.

Сих ҳам куймасин, кабоб ҳам.

Сонсиз хотиннинг уйига сон кирмас.

Сочиб қочгунча, олиб қоч.

Судралган калтак ер.

Суза билмаган ўз ҳовузида ғарқ бўлар.

Сўз билмаган кишидан
Ҳура билган ит яхши.

Сўрай-сўрай, билиб олибди,
Уяла-уяла, қуруқ қолибди.

Сўқолмаган сўйил кўтарар.

Таваккал тоғни йиқар.

Таваккал — эрнинг йўлдоши.

Тариқни еган — чумчуқ,
Балога қолган — бедана.

Тариғи пишганнинг товуғи бўл.

Тақлид билан тонг отмас.

Тентак ўйлангунча,
Таваккалчи сувдан ўтар.

Тирик бўлиб бозорда йўқ,
Ўлик бўлиб — мозорда.

Тоз тарангунча, тўй тарқар.

Тош келса, кемир,
Сув келса, симир.

Тулкининг минг бир ҳунари бор,
Ҳаммасидан охиргиси улуғвор.

Тулкининг ҳийласи кўп,
Яхшиси — қочмоқ.

Туриб ўлгунча, уриб ўл.

Туя — катта,
Яғрини — ундан ҳам катта.

Туя ўйин тушса, қор ёғар.

Туялига бостирма,
Итликка қоптирма.

Туянинг каттаси кўприкда таёқ ер.

Туғулуқ сўрамоқнинг ҳам аъмоли бор.

Тўкилгандан ялаб қол.

Тўн — кийганники,
От — минганники.

Тўркини яқиннинг тўшаги йиғилмас.

Уддасидан чиқмасанг, уринма.

Узоқдан аравалагунча,
Яқиндан тўрвала.

Ура билмаган узун косов кўтарар.

Ура билмаган ўқлов кўтарар.

Уринган хотин ўғил туғар.

Урушиб ўтир, ушлашиб ўтир.

Уялган буюргандан қуруқ қолар.

Уялган йигит қиздан қуруқ қолар.

Уқуви бор улғаяр,
Уқуви йўқ сарғаяр.

Чаққон чора топар,
Бепарво — баҳона.

Чивин ҳам анқовнинг оғзини пойлар.

Чўлоқ бўлсанг ҳам, нўноқ бўлма.

Элак сўрашга ҳам оғиз керак.

Эланмасанг, эл қайда,
Ялинмасанг, пул қайда.

Эмини қилгунча, эпини қил.

Эплаган икки ошар.

Эплаганни эр бил,
Яна қайтиб шер бил.

Эплашга эп керак,
Боғлашга— ип.

Эпли хотин уйни тутар ораста,
Эпсизда уй тўри латта-путта.

Эпли қиздан қолма,
Сепли қизни олма.

Эпсиз созанда созин чўзар.

Эпчил хотин қор қалаб,
қозон қайнатар.

Эринчоқнинг иши битмас,
Эпсизнинг — ҳожати.

Эт ейдиган қуш ҳам бор,
Этини ейдиган қуш ҳам бор.

Эшикни кейин кирган ёпар.

Эчки югуриб ланг бўлмас.

Юмшоқ ёғочга қурт тушар.

Ютганнинг томоғига қарама,
Юрганнинг — оёғига.

Яхши бузоқ икки онани эмар.

Яхши хотин гўшт қуритар,
Ёмон хотин гўшт саситар.

Ўзига ёл бўлмаган,
Ўзгага дум ҳам бўлолмас.

Ўзинг учун ўл етим.

Ўзлари ойдай,
Қилган ишлари лойдай.

Ўйчи ўйига етгунча,
Таваккалчи бориб келар.

Ўйчининг ўйи битгунча,
Таваккалчининг тўйи битар.

Ўн марта шап-шап дегунча,
Бир марта шафтоли еган яхши.

Ўнгмаганнинг ити
Ўғри кетгандан сўнг ҳурар.

Ўнгмаганнинг ўқи қия кетар.

Ўргимчакдек ўрмала,
Беданадек йўрғала.

Ўрни келса, ўроқ ўр.

Ўти чиққаннинг оти юрмас.

Ўткир суқулганни тешар.

Ўчоқдаги ўтим ўчмасин десанг,
Қўри борида ҳаракат қил.

Ўғил бўлсин, қиз бўлсин,
Қў1-оёғи тез бўлсин.

Ўғил туғмас хотин бўлмас,
Мол топмас йигит бўлмас.

Ўғри қутулар,
Тўғри тутилар.

Қамишни бўш тутсанг, қўлингни қияр.

Қараган топмас, сўраган топар.

Қари қиз овга чиқар,
Кетидан ғавғо чиқар.

Қари қиз ясангунча, тўй тарқар.

Қатиқ ичган қутулар,
Хурмача ялаган тутилар.

Қирқ, юзнинг боласи
Ўн тўртида бош бўлар.

Чийирлининг боласи
Ўн саккизда ёш бўлар.

Қозон ўғирлаган қутулар,
Чўмич ушлаган тутилар.

Қочган қуён ётган қуённи ола қочар.

Қочган қутулар,
Турган тутилар.

Қош қўяман деб, кўз чиқарма.

Қуён отолмаганнинг боласи арслон отибди.

Қўйдек юввош бўл,
Отдек — югурук.

Қўли калтанинг тили қисқа.

Қўли суст косибдан оёғи илдам гадой яхши.

Ғат-ғат қилган карнайчи,
Балога қолган сурнайчи.

Ҳура билмаган ит қўрага бўри келтирар.

Ҳўкизга кучи етмаган аршинини тўбалар.


Абжир твой ребенок,
Он собирает хлеб в пустыне.
Если ваш ребенок ленивый,
Зерно с земли не собирают.
Вефиль не может бегать и участвовать в гонках.
Ни рыбалки, ни рыбалки.
Если нет бесплодия,
Невеста во сне не разговаривает.
Я знаю — я сказал, меня поймали
Не знаю, — сказал я, — избавился.
Знающий человек ловит кролика руками.
Трудно убить вшей, если вы не знаете.
Работа дурака
Вы не можете играть в двадцать ловких.
Рынок не голодает,
Еще не поздно узнать дорогу.
Вам также нужно намочить палец, чтобы поймать блох
Блоха бежит к ноге,
На палочке остается вошь.
Если нет, то не будь.
Попрошайничество также нуждается в образовании.
Река течет
Быстрый поиск.
Dud demo нужна губа,
Цирка – это способ молиться.
Он пожелал хвост и отделился от уха.
Даже если земля покрыта бархатом,
На Анкова нельзя положиться.
Или нести осла
Или — груз на ишаке.
Плохой брокер полный.
Мы плохо выбираем.
Если не горит, то дрова плохие.
Если нет — жена.
Он ложится, кто ищет, тот находит.
Дно деревянного горшка горит.
Червь мягкость дерева,
Собака мягкий человек.
Вы не можете стать высоким, усердно работая,
Бежит коза — олень.
Юзя из Джогида.
Если Замо лиса, будь волком.
Как время,
Носите пальто вот так.
Чтобы быть собакой, тебе нужен хвост.
Если вы не умеете работать, научитесь говорить.
Он знает, как делать вещи,
Если вы не знаете, это плохо.
подними меня, если упадешь
Положите его в карман.
Одеялом будет конский путь,
Будет соленым.
Сделай это
Сделайте это ребенком.
Нить не может быть услышана человеческими руками.
Он сбивает с ног своего отца, который не умеет драться.
Не жми руку с Кучанганом,
Кричать недостаточно.
Добровольный пастух доит корову.
Посейте, если много,
Если мало, то достаточно.
Снайпер известен охотой,
Спикер — довда.
Мол ищет лоно своей пропавшей свекрови.
Если ты будешь кормить скот, он будет сыт,
Если вы не можете его кормить, он не будет.
Сосредоточьтесь на том, кто нашел сокровище.
Он любит рубить дрова.
Неуклюжий снайпер выслеживает хромого кролика.
Охотничью борзую узнают по носу.
Если будешь охотиться, узнай
Дол стрелять в цель.
Чем больше охотник умеет охотиться,
Медведь тоже умеет убегать.
Пусть прежний даст,
Пусть он накажет тебя следующим.
Не беспокойтесь о том, чтобы сделать слишком много.
Сварить суп изо рта повара,
Выньте камень из плова Ношуда.
Если будет много пастухов, скот погибнет.
Деньги не говорят, кто твой отец и кто твоя мать.
Деньги зарабатывают деньги,
Бросай мотыгу, дурак.
Осторожно свисая с шеи,
Гол — с ноги.
Торг — это половина продажи.
Пока его грудь не наполнится свиноматкой,
Имейте полное сердце эпи.
Сатанг ничего не может сделать,
Даже если и знает, то многого не знает.
Будь еф, пока не будет сепли.
Не бери сепли, бери эпли.
Похититель коров ушел
Веревочный вор был пойман.
Не сжигайте шестерку или шашлык.
Нет числа в доме бесчисленной жены.
Получите его, прежде чем он убежит.
Волочащаяся земля.
Кто не умеет плавать, тот утонет в собственном бассейне.
От того, кто не знает слов
Собака, которая может лаять, — это хорошо.
Расспросив, он узнал,
Застенчивый, застенчивый, сухой.
Он носит лысую булаву.
Риск свергнет гору.
Риск — спутник земли.
Воробей съел просо,
Перепелка есть перепелка.
Будь цыпленком проса.
Нет рассвета с имитацией.
Пока ты думаешь об этом,
Тот, кто рискует, пересечет воду.
Не на рынке живьем,
Мертвый — в могилу.
Пока пыль не уляжется, свадьба распадется.Если камень придет, комар,
Когда вода придет, симир.
У лисы тысяча и одна профессия,
Последний славный.
У лисы много хитростей,
Лучше убежать.
Встань и умри.
Верблюд большой,
Ягрини еще больше.
Если верблюд упадет, пойдет снег.
Не наступай на верблюда,
Не кусайте собаку.
Большой верблюд — это палка на мосту.
Есть также причина просить о рождении.
Слизать разлив.
Шляпа — это тот, кто ее носит.
Лошадь — всадник.
Кровать близкого родственника не заправлена.
Если вы не можете этого сделать, не пытайтесь.
Пока не бродит издалека,
Закройте сумку.
Ура несет длинный кусок, которого он не знает.
Ура несет неизвестную пулю.
Женщина, которая попробует, родит сына.
Сиди и дерись, сиди и держись.
Тот, кто стыдится, лишен власти.
Застенчивый парень теряет девушку.
Зрелый взрослый,
Блондинка без образования.
Находит быстрое решение,
Небрежность — это оправдание.
Муха также ест птичий рот.
Даже если ты хромой, не будь глупым.
Нужен и рот, чтобы просить сито.
Если вы этого не понимаете, все в порядке.
Если вы не попрошайничаете, деньги — это правило.
Делайте эпи, пока не сделаете эпи.
Две ложки.
Знай, что ты делаешь
Возвращайся снова.
Требуется эп за эп,
Связать — нить.
Пока жена хранит дом,
В Эпсизе домашняя сеть — тряпичная.
Не будь горячей девушкой
Не берите веснушчатую девушку.
Плохой музыкант есть музыкант.
Умелая жена — снеговик,
горшок кипит.
Работа Эринчака бесконечна.
Эпсис нужен.
Есть еще птица, которая ест мясо,
Есть еще птица, которая ест мясо.
Дверь будет закрыта позже.
Коза не может бегать.
Червь садится на мягкую древесину.
Не смотрите в горло победителю.
К ногам ходунков.
Хороший теленок ест двух матерей.
Хорошая женщина сушит мясо,
Плохая жена — мясник.
У него не было шанса,
Другого хвоста быть не может.
Умри за себя, сирота.
Они как луна,
То, что они сделали, похоже на грязь.
Пока в голову не придет,
Приходит тот, кто рискует.
Пока мысль мыслителя не окончена,
Свадьба рискового человека.
Пока не скажешь шлеп-шлеп десять раз,
Один раз полезно съесть персик.
Незрелая собака
Вор лает после того, как уходит.
Стрела незрелого идет криво.
ползать, как паук,
Кукарекать как перепелка.
Когда придет время, собери урожай.
Конь того, у кого трава проросла, не ходит.
Пронзает острое.
Если скажешь, что огонь в очаге не гаснет,
Двигаться дальше.
Будь то мальчик, будь то девочка,
Пусть рука и нога будут быстрыми.
Нет жены, которая не родила бы сына,
Нет молодого человека, который бы не зарабатывал деньги.
воровские ящики,
Правильное поведение.
Если вы будете держать трость пустой, она повредит вашу руку.
Если будешь искать, то не найдешь, а если спросишь, то найдешь.
Старуха пошла на охоту,
Поднимите шум из Кэти.
Пока старушка не родится, свадьба сорвется.
коробки для йогурта,
Дата лизнул тутти.
Сорок, ребенок ста
Будет голова в четырнадцать.
ребенок Чиирли
Восемнадцать будет молодым.
Котел украл ящики,
Тутти держат ванну.
Бегущий кролик поймает лежащего кролика.
убегающие коробки,
Они стоят.
Не смотрите в глаза.
Мальчик, который не стрелял в кролика, был застрелен львом.
Будь нежным, как овца
Лошадь — беглец.
У человека с короткими руками короткий язык.
Нищий со слабой рукой лучше, чем нищий со слабой ногой.
Трубач, который ревет,
Трубач в беде.
Собака, которая не знает, как привлечь волка в стадо.
Он отдает свой бессильный трон быку.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz