Isʼhoqxon Toʻra Ibrat haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Isʼhoqxon Toʻra Ibrat haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Milliy uygʻonish davrining yorqin namoyandalaridan biri, maʼrifatparvar shoir, olim, sayyoh, matbaachi va muallim Isʼhoqxon Toʻra Ibrat 1862 yili Namangan viloyatining Toʻraqoʻrgʻon qishlogʻida ziyoli oilasida tavallud topgan. Otasi Junaydulla xoʻja, onasi Hurbibi otin xat-savodli kishilar boʻlib, maktabdorlik qilishgan. Isʼhoqxon ota-onasi qoʻlida savod chiqarib, keyin turli maktab va madrasalarda oʻqiydi.

Qoʻqon madrasasi tahsili (1878-1886) yillari Isʼhoqxon Ibrat uchun gʻoyat samarali kechdi. Bu yerda u Qoʻqon adabiy muhiti namoyandalari, jumladan, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Haziniy va Nodim kabi shoirlar ijodi bilan yaqindan tanishish, oʻqib-oʻrganish, oshno tutinish imkoniyatiga ega boʻldi. Badiiy soʻz tabiatiga oid Abu Nasr Forobiyning “Shoirlarning sheʼr yozish sanʼati qonunlari haqida”, Nizomiy Aruziy Samarqandiyning “Nodir hikoyatlar”, Abdurahmon Jomiyning “Silsilatu-z-zahhob”, Alisher Navoiyning “Nazmu-l-javohir”, “Muhokamat-ul-lugʻatayn” va yana juda koʻp Sharq olimlari asarlarini mustaqil mutolaa qildi. Sharq mumtoz poetikasi fanining koʻpgina sohalarini puxta egalladi.

Ibrat 1886 yili Qoʻqon madrasasini tugatgach, ona qishlogʻi Toʻraqoʻrgʻonga qaytadi va oʻz faoliyatini maʼrifat tarqatishga qaratadi. “Usuli qadim” qabilidagi maktablarni isloh etib, jadid maktablarini ochishga kirishadi. Ammo koʻp oʻtmay, mutaassib kimsalar tomonidan bu ilm oʻchoqlari “kofirlar maktabi” tamgʻasi bilan taʼqiqqa uchraydi. Shundan soʻng u 1887 yilda, yaʼni 25 yoshlarida Haj ziyoratini niyat qilgan onasi Hurbibiga hamroh boʻlib, Makkai mukarrama safariga otlanadi. Ammo onasi oʻpka shamollashi oqibatida yoʻlda vafot etadi. Isʼhoqxon Ibrat Qobul, Istanbul, Jidda, Makka, Madina kabi shaharlarda boʻlib, soʻngra Hindistonga yoʻl oladi; bir muddat Kalkutta, Mumbay, Dehli shaharlarida yashaydi. Gʻarbning Bulgʻoriya – Sofiya, keyin Afina, Rim shaharlarida boʻladi. Xalq hayoti, turmush tarzi bilan yaqindan tanishadi. Safar davomida arab, fors, hindi, urdu, ingliz tillarini oʻrganadi va eng muhimi, yozilajak ilmiy asarlari uchun boy material toʻplaydi.

Ibrat 1896 yili Hindiston, Birma, Xitoy, Qashqar orqali oʻz vatani Namanganga qaytib keladi. Shundan koʻp oʻtmay uning “Lugʻati sitta al-sina” asari maydonga keladi.

1901 yilda chop etilgan bu asar keyinchalik oʻzbekcha-ruscha va koʻp tillik lugʻatlar yaratilishda muhim manbaʼ boʻlib xizmat qiladi. Ibrat keyingi “Jomeʼ us-xutut” asarida (1912y.) dunyodagi qirqdan ortiq tillar va yozuvlar haqida maʼlumot beradi. Ibratning teran fikrli moziyshunos salohiyatini namoyon etadigan asari, bu – “Tarixi  Fargʻona”(1916)dir. Unda Qoʻqon xonligi va, umuman, Turkistondagi xonliklar inqirozi, mustamlakachilik zulmi, eng muhimi, xalqning yorqin kelajagiga ishonch ruhi oʻz ifodasini topgan. Shuningdek, 1928 yilda yana bir muhim asari – “Mezon ul-zamon” yaratiladi.

Isʼhoqxon Ibrat matbaachi sifatida 1908 yildayoq Namanganda “Matbaai Isʼhoqiya”ni tashkil etib, kitoblar nashriga kirishadi, ilmiy, tarixiy, badiiy asarlar bilan birga, zamonaviy mavzulardagi ilm-maʼrifat va maʼnaviyat rivojiga xizmat qilishga yoʻnaltirilgan koʻplab kitoblarni chop etadi.

Ibratning shoir sifatida ham koʻplab sheʼrlar yaratgani, hatto devon tartib berganligi haqida maʼlumotlar bor, lekin devon bizgacha yetib kelmagan. Faqat oʻsha davr matbuotida eʼlon qilingan sheʼrlarigina saqlanib qolgan. Ibratning mazkur sheʼrlari asosan tarbiyaviy, maʼrifiy, axloqiy, didaktik mazmunda. Jumladan, u bir sheʼrida:

Senga bu olam gʻanimatdur,

Barcha ashyosi neʼmatdur, –

deya oʻzining hayotga, jamiyatga, tiriklikka boʻlgan munosabatini anglatadi.

Ibratning milliy kutubxona, kitobxonlik ishlarining ilk tashkilotchisi va targʻibotchisi sifatidagi xizmatlari ham beqiyosdir. U asos solgan “Kutubxonai Isʼhoqiya” fondi bu jihatdan ancha boy boʻlib, kitob berish va olish maʼlum tartib-qoida asosida yoʻlga qoʻyilgan edi.

Ezgu va xayrli ishlari tufayli xalq hurmatini qozonib, qozilik darajasiga koʻtarilgan Ibratning ilm-fan, madaniyat, maktab-maorif sohasidagi jonbozligi ayrim gʻalamis mutaassiblarning gʻayrli munosabatlari tufayli koʻp toʻsiqlarga uchradi. 1937 yilga kelib esa uning barcha faoliyatiga chek qoʻyildi, kitoblari yoqib yuborildi. Oʻzi esa yovuz kuch – Stalin qatagʻoni qurboniga aylandi. Shuʼla zulmat qoshida mahv etildi. Faqat istiqlol davriga kelib adibning muborak nomi va benazir ijodi asl qadr-qimmatini topdi. Kitoblari chop etilib, oʻzi tugʻilib oʻsgan Toʻraqoʻrgʻonda Isʼhoqxon Ibrat muzeyi ham tashkil etildi.

“Oʻzbek adiblari” (Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti 2016) kitobidan


Один из ярких представителей эпохи национального Возрождения, просвещенный поэт, ученый, путешественник, печатник и педагог Исхак Хан Тора Ибрат родился в 1862 году в селе Торакорган Наманганской области в интеллигентной семье. Его отец Джунайдулла Ходжа и мать Хурбиби были грамотны и образованны. Исхакхан получил образование у своих родителей, а затем учился в разных школах и медресе.

Годы обучения в медресе Кокан (1878-1886) были очень продуктивными для Исхак-хана Ибрата. Здесь он имел возможность познакомиться, прочитать и узнать о творчестве таких поэтов, как Мукими, Фуркат, Завки, Хазини и Нодим, представителей литературной среды Кохана. Что касается характера художественного слова, то это «О законах поэтического искусства поэтического сочинения» Абу Насра Фараби, «Редкие рассказы» Низами Арузи Самарканди, «Силсилату-з-Заххаб» Абдуррахмана Джами, «Назму-л-Джавахир» Алишера Навои. , «Мухокамат-ул-лугатайн»» и самостоятельно читал труды многих восточных ученых. Он досконально овладел многими разделами науки восточной классической поэтики.

В 1886 году, после окончания медресе Кокан, Ибрат вернулся в родное село Торакорган и сосредоточил свою деятельность на распространении просвещения. Они реформируют школы племени «усули кадым» и начнут открывать современные школы. Но вскоре эти центры знаний были запрещены фанатиками под клеймом «школы неверных». После этого, в 1887 году, в возрасте 25 лет, он сопровождал свою мать Хурбиби в паломничестве в Мекку. Но его мать умерла по дороге из-за пневмонии. Исхак-хан Ибрат посетил такие города, как Кабул, Стамбул, Джидда, Мекка, Медина, а затем отправился в Индию; живет некоторое время в Калькутте, Мумбаи, Дели. Это будет в Болгарии — София, потом Афины и Рим. Они близко знакомятся с жизнью и образом жизни людей. Во время поездки он выучил арабский, персидский, хинди, урду, английский язык и, самое главное, собрал богатый материал для своих будущих научных работ.

В 1896 году Ибрат вернулся на родину в Наманган через Индию, Бирму, Китай, Кашкар. Вскоре после этого будет опубликован его труд «Словарь ситта ас-сина».

Этот труд, изданный в 1901 г., впоследствии послужил важным источником для создания узбекско-русских и многоязычных словарей. Ибрат дает сведения о более чем сорока языках и письменностях мира в своем следующем произведении «Джоме’ ус-хутут» (1912 г.). Работа Ибрата, которая показывает потенциал глубоко мыслящего музыковеда, — «История Ферганы» (1916). В ней выражены кризис Коханского ханства и ханств в Туркестане в целом, гнет колониализма, а главное, дух уверенности в светлом будущем народа. Также в 1928 году было создано еще одно важное произведение – «Мезон ул-заман».

Будучи печатником, Исхакхан Ибрат в 1908 году основал в Намангане «Матбааи Исхакия» и начал издавать книги, научные, исторические,наряду с художественными произведениями издает множество книг, направленных на служение развитию науки и духовности на современные темы.

Есть сведения, что Ибрат написал много стихов как поэт и даже организовал деван, но до нас деван не дошел. Сохранились только стихи, опубликованные в печати того времени. Эти стихи Ибрата носят в основном воспитательный, воспитательный, нравоучительный и дидактический характер. Например, в одном из его стихотворений:

Этот мир для тебя сокровище,

Все вещи являются благословением,

означает его отношение к жизни, обществу, быту.

Несравненны и заслуги Ибрата как первого организатора и популяризатора национальной библиотеки и читательского творчества. Фонд «Кутубханаи Исхакия», который он основал, был в этом отношении очень богатым, а выдача и получение книг устанавливались на основе определенного порядка.

Ибрат, завоевавший уважение народа и дослужившийся до судьи благодаря своим благородным и добрым делам, столкнулся со многими препятствиями из-за плохих отношений некоторых научных фанатиков. К 1937 году вся его деятельность была остановлена, а книги сожжены. Он сам стал жертвой злой силы — сталинских репрессий. Шула была уничтожена тьмой. Только в период независимости святое имя писателя и его уникальное творчество обрели свою истинную ценность. Его книги были опубликованы, а в Торакоргоне, где он родился и вырос, был основан музей Исхакхана Ибрата.

Из книги «Узбекские писатели» (Ташкент, издательство литературы и искусства «Гафур Гулям», 2016 г.)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 2
  1. Shahlo Hayrullayevna

    Ibrat ni filmi ham chiqqan.Lekin bowqacharoq ekan :sad:

  2. Аноним

    :oops: :oops:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: