Botir — O‘zbek xalq ertagi

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda Botir ismli bir yigit bor ekan. Qari onasidan boshqa hech kimi yo‘q ekan. Ona-bola kundalik tirikchiliklarini zo‘rg‘a o‘tkazishar ekan. Kunlardan bir kuni uyda chaksa un ham qolmabdi. Botir yarim qop bug‘doyni ko‘tarib, un qilish uchun tegirmon izlab ketibdi.
Yo‘lda xashak orasidan ikkita tuxum topib olibdi. “Bu ham xudoning marhamati”, deb cho‘ntagiga solib biroz yuribdi. Qarasa, yo‘lda bir xurmacha qatiq turgan emish. Botir sevinib, xurmachani qo‘liga olibdi. So‘ngra “Buni tegirmonga olib borsam, tegirmonchilar ichib qo‘yishlari aniq, bu yerga qo‘yib ketsam, boshqa yo‘lovchi ichib qo‘yadi”, deb o‘ylabdi-da, uni yerga ko‘mib ketibdi.
Yana biroz yurgandan keyin qarasa, yo‘lda bir xum turgan emish. “Qaytishda olib ketaman”, deb buni ham yerga ko‘mib, belgi uchun ustiga bitta cho‘p suqibdi-da, yo‘lga tushibdi. Yo‘l yurib, yo‘l yursa ham mo‘l yurib, bir tegirmonga yetibdi. Tegirmonning ichiga kirsa, hech kim yo‘q emish. Qop-qop un tiralib turganmish. Botir unlarni ko‘rib, shoshib qolibdi. Bug‘doy olib borgan qopini unga to‘ldirib, qaytmoqchi bo‘libdi. Biroq kun kech bo‘lib qolganligidan, shu kechani tegirmonda o‘tkazmoqchi bo‘libdi.
Tegirmon devlarniki ekan. Kech kirishi bilan devlar qo‘ng‘iroq, do‘mbiralarini chalib, bazm qilib kelishibdi. Botir avvaliga qo‘rqibdi. Keyin o‘zini tutib olib, ichida: “Kel, nima bo‘lsam bo‘ldim, bularga bir do‘q qilib ko‘ray”, deb o‘ylab, devlarga:
— Bu otamning tegirmoni edi. Sizlar buni egallab olibsiz, men sizlar bilan olishib tegirmonni qaytarib olish uchun keldim, — debdi.
Devlarning podshosi o‘rtaga tushib:
— Qani, kel bo‘lmasa, kurashaylik, — debdi. Botir dev bir ursa kul-kul bo‘lib ketishiga ko‘zi yetib juda qo‘rqibdi. Shunday bo‘lsa ham bo‘sh kelmay, do‘q qilaveribdi, devlarga qarab:
— Uchta shartim bor. Shu shartlarni bajarsangiz, maydonda kurashamiz, bajara olmasangizlar tegirmon meniki bo‘ladi, — debdi.
— Ayt shartingni, — debdi dev.
— Birinchi shartim, mana shu daraxtni qo‘l bilan siqib, suvini chiqarib yuborasiz, — debdi.
Devlar hammasi birma-bir, navbatma-navbat, daraxtni siqib ko‘rishibdi. Hech qaysisi daraxtning suvini chiqara olmabdi. Botir turib:
— Mana, menga qaranglar, — debdi-da, devlardan bekitib cho‘ntagidan ikkita tuxumni olib, daraxtga qo‘shib siqibdi, tuxum chaqilib ketibdi.
— Ana, sizlar daraxtning suvini chiqara olmadinglar, men bo‘lsam, hatto yelimini chiqarib yubordim,— debdi. Devlar hayron bo‘lib qolishibdi.
— Ikkinchi shartingni ayt, — debdi ular.
— Ikkinchi shartim, yerni bir tepganda qatig‘ini o‘ynatib yuborish, — debdi Botir.
Devlarning podshosi o‘rtaga tushib:
— Bu shartni men bajaraman, — deb g‘azab bilan yerni bir necha bor tepsa ham hech narsa chiqara olmabdi. Izza bo‘lgan dev Botirga:
— Qani endi o‘zing chiqar-chi! — debdi.
— Beri kelinglar, — deb Botir devlarni o‘zining qatiq ko‘mib qo‘ygan yeriga olib boribdi. Ko‘milgan joyni mo‘ljallab turib bir tepgan ekan, qatiq har tarafga otilib ketibdi. Buni ko‘rib devlarning o‘takasi yorilibdi.
Shunday bo‘lsa ham, uchinchi shartni eshitmoqchi bo‘lishibdi.
— Uchinchi shartim, — debdi Botir, — yerni bir tepishda o‘ra qilish.
Devlardan biri:
— Bu shartni men bajaraman, — deb yerni tepa boshlabdi. Yer o‘ra bo‘lish u yoqda tursin, bir qarich ham o‘pirilmabdi.
Shunda Botir:
— Mana endi menga qaranglar, — debdi-yu, yo‘ldan topib olgan xumni ko‘mib qo‘ygan yerga borib, mo‘ljallab turib, bir tepgan ekan, xumning og‘zi o‘raday ochilib qolibdi.
Botir devlarga qarab:
— Agar qattiqroq tepsam, o‘zim ham yer tagiga cho‘kib ketar edim, shuning uchun sekin tepdim, — debdi.
Devlar qo‘rqib, tegirmonni unlari bilan Botirga tashlab qochib ketishibdi. Kechasi Botir choponini odam shaklida o‘rab, yerga yotqizib, o‘zi tegirmonni bug‘doydoniga tushib, bekinib yotibdi. Yarim kechada alamzada devlar qaytib kelishibdi. Odam shaklida bo‘lib yotgan choponni obdan urib, Botirni o‘ldiga chiqarib ketishibdi. Botir buni ko‘rib yotgan ekan. Devlar ketgandan keyin choponini olib qarasa, u dabdala bo‘lib ketgan ekan. Botir choponini yelkasiga solib, ko‘chaga chiqibdi. Devlar Botirni o‘ldi deb xursand bo‘lib, bazm qilayotgan ekanlar. Botir ularning ustiga kelib:
— Tegirmonda sichqon juda ko‘p ekan, yotganimda choponimni qiymalab, ilma-teshik qilib yubordi. Choponimni sizlardan to‘latib olaman, bo‘lmasa, hammangizni o‘ldiraman, — debdi. Devlarning ba’zilari qo‘rqib, qochib ketibdi. Qocha olmaganlari Botir oldiga kelib: “Rahm qiling! Bizlarni o‘ldirmang! Nima ish buyursangiz hammasini bajaramiz”, deb yalinib-yolboribdi. Shunda Botir devlarga qirqta tuya topib kelishni buyuribdi. Devlar bir nafasda Botirning aytganini bajo keltiribdilar.
Botir:
— Unlarni tuyalarga ortinglar! — deb buyruq beribdi.
Devlar ko‘z yumguncha Botirning aytganini qilibdilar. Botir oldingi tuyaga minib, qirq tuya unni uyiga olib kelibdi. Kampir ochlikdan o‘lim to‘shagida yotgan ekan. O’g‘lini ko‘rib tetiklanibdi. Unlardan non yopib shirin-shirin taomlar pishirib, zoriqish nimaligini bilmay yashay boshlashibdi.


Жили-были старик и старуха. Старик всегда проводит свои дни на рыбалке. Каждый день ловили по две рыбы, одну готовили, а одну покупали на дрова. Месяц за месяцем, год за годом старик со старухой сидели и обсуждали: «У нас будет семилетний ребенок. «Давайте научим его лучше работать, чтобы он не страдал от нищеты, как мы». Но другому ремеслу мальчика научить не удалось, и он вскоре умер. После смерти родителей у мальчика было много проблем. Он сел и подумал: «Какая профессия у моего отца, не могу ли я найти что-нибудь о нем?» и стал осматривать дом. Он нашел за стеной удочку и вышел ловить рыбу, сказав: «Должно быть, это профессия моего отца». Каждый день мальчик ловил по две рыбы, одну покупал на дрова, а другую готовил и ел.
Однажды мальчик поймал красивую золотую рыбку. Он не удосужился ни приготовить его, ни съесть, ни продать. Он построил во дворе красивый пруд и выпустил в него рыбу. У него была курица, оставленная отцом, и три души делили ее во дворе. В детстве он поймал двух рыб, одну продал, а другую приготовил и съел. Однажды, когда он пришел домой с рыбалки, его двор и дом были выметены начисто. Мальчик пошел к своим друзьям:
— Каждый день, когда я прихожу домой с работы, двор и дома подметают, убирают территорию. «Я не знаю, кто это сделал», — сказал он. Товарищи:
«Может быть, кто-то из соседей жалеет его, потому что он сирота», — сказал он.
Мальчик пришел и спросил своих соседей. Он ни о ком не знал. Эта работа продолжалась два-три дня. Мальчик вышел и рассказал об этом другому другу. Друг:
— Что у тебя дома? он сказал. Ребенок:
«У меня есть одна курица и больше ничего», — сказал он. Друг Халиги:
«Подумай, есть ли что-нибудь еще», сказал он. Ребенок думает:
«Да, у меня есть рыба в пруду», — сказал он. Друг:
«Если нет, то завтра не ходите на работу и до вечера кормите курицу рыбой», — сказал он. Мальчик сказал «Хорошо» и съел курицу и рыбу. Как только рыбка в пруду спряталась за стенку, она сняла с себя кожу и превратилась в прекрасную девушку.
Мальчик смотрел на это с удивлением. Девушка открыла дом и начала подметать. В этот момент мальчик выбежал во двор и бросил рыбью шкуру на траву. Когда девушка почуяла его, она выбежала и увидела, что ее кожа горит. Девушка хлопнула его по лбу со словами «Аттанг» и сказала: «До свидания, все в порядке, дело сделано». С тех пор в этом доме стали жить девочка и мальчик. Мальчик, как обычно, поймал две рыбы.
Голос девушки ушел в мир. Он пошел к королю и похвалил его, сказав: «Бедный мальчик взял красивую девушку, которой нет на свете».
Услышав это, царь отправился к девушке. Мальчик пошел на работу. Он увидел девушку. Король позвал старую ведьму и посоветовал ей привести девушку. Старая ведьма:
— Попросите этого мальчика сделать то, что никто не может сделать, он умрет.Тогда ты возьмешь девушку, — сказал он. Царь позвал мальчика:
«Я дам тебе задание, если ты его выполнишь, ты его выполнил, если не выполнишь, я заставлю тебя исчезнуть отсюда», — сказал он. Ребенок:
«Скажи мне, что за задача?» — сказал он. Король:
«Если построить арку в таком-то месте, то нижняя часть не должна касаться земли, а верхняя — неба», — сказал он, давая сорокадневную передышку. Мальчик удивился, расслабился и вернулся домой. Увидев девушку:
— К чему призвал король? он сказал. Ребенок:
— Он сказал: «Ты сделаешь арку, нижняя часть которой не касается земли, а вершина не касается неба». Девочка:
— Ты все еще расстроен, это легко, — сказал он, передавая камень в руку мальчика: — Отнеси этот камень к реке, которая меня поймала. Вышла фея и спросила: «Зачем ты пришла?» Он сказал: «Если у младшей дочери царя есть узел, отдай ее».
Мальчик подошел к реке и бросил камень, который дала ему девочка. В это время вышла фея и сказала: «Зачем ты пришла?» сказал. Ребенок:
«Если у дочери этого речного короля есть узел, вытащите его», — сказал он. Фея тут же развязала узел. Мальчик принес узел и отдал его девочке. К девушке:
«Там, где король хочет построить лук, завяжи там узел, вернись и ляг без оглядки», — сказал он.
Мальчик сделал так, как сказала девочка. Когда царь встал рано и увидел, что суд приготовлен, то удивился и сказал: «Что это за человек?» и снова позвал его:
— Постройте подвесной мост через эту реку. Низ не должен касаться земли, верх не должен касаться неба. Мальчик вернулся домой расстроенный. Девушка смотрит на лоб мальчика:
— Что еще случилось? он сказал. Мальчик рассказал историю. Девушка снова дала мальчику камень.
— Возьми этот камень и брось его в эту реку, а фея принесет тебе новый. «Принеси этот сверток и брось его туда, куда указал король», — сказал он.
Мальчик бросил камень в море. Фея поцеловала мальчика. Мальчик взял одеяло и оставил его там, где указал король, потом вернулся и лег. Когда король встал рано, он увидел, что мост готов больше, чем он говорил. Тут царь что-то подумал: «Теперь мне нужно найти другую работу», — и снова позвал мальчика:
«Теперь ты вылупишь быка из яйца», — сказал он. Мальчик снова пришел домой расстроенный. Увидев, что мальчик расстроен, девушка спросила его, как он. Мальчик рассказал историю. Девушка дала мальчику еще один камень, чтобы тот отнес его к реке. Как только мальчик бросил камень в реку, фея достала три яйца и приказала: «Бери осторожно». Взяв яйца, мальчик разбил одно, чтобы попробовать. Бык вышел из яйца и исчез. Он принес девушке два яйца.
— Что ты сделал с одним? он сказал. Мальчик рассказал, что он сделал. Затем девушка:
«Да, хорошо, дело сделано, теперь, когда король скажет разбить яйцо, поднимитесь на крышу и бросьте оттуда яйцо», — сказал он.
Мальчик отнес оставшиеся два яйца королю. Король:
— Ну давай же— Выведите быка, — сказал он. Ребенок:
— Ты стой внизу, а я яйца с крыши брошу, а то не разобьются, — сказал он, взбираясь на крышу и бросая яйца на землю. Яйца разбились, и два огромных быка вышли и начали плавать. Король:
«Я раскаялся, прости мой грех», — умолял он. Ребенок скончался. Быков уже нет. Месяц за месяцем, день за днем ​​царь снова звал мальчика:
«Теперь принесите новорожденного ребенка и заставьте его говорить», — сказал он.
Мальчик вернулся домой и сказал девушке слова царя. Девушка снова дала мальчику камень:
— Быстро отнеси этот камень к реке. У меня есть старшая сестра, она сейчас вот-вот родит: «Принеси ей ребенка, пока сестра смотрит», — сказал он. Мальчик подбежал к реке и бросил камень.
Фея вышла из реки и сказала: «Подожди немного, она сейчас родит, ты ее заберешь». Убрали, как только родился ребенок. Когда рыбак приносит новорожденного ребенка, ребенок говорит: «Почча, можно мне увидеть сестру?» сказал. Мальчик-рыбак удивился и сказал: «Да, ты видишь свою сестру». Король:
— Давай, заставь мальчика говорить, — сказал он. Новорожденный ребенок ударил короля и спросил: «Будет ли новорожденный ребенок говорить, из яйца вылупится бык, будет ли мост с мостом, который не касается земли и вершины неба?» ударил
Царь молился мальчику-рыбаку:
«Твоя жена — твоя, моя собственность — твоя, будь моим сыном», — сказал он. И рыбак бросил мальчика в реку — рядом с матерью. Потом он пришел к себе домой, жил мирно и достиг своей цели.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: