Chol bilan kampir — O‘zbek xalq ertagi

O‘tgan zamonda bir chol bilan kampir bor ekan. Bularning tirikchiligi o‘tin sotib kun kechirish ekan. Kampir har kuni ko‘moch qilib berar ekan. Chol har kun o‘tin terib kelar ekan.
Bir kuni chol o‘tin tergani borib, buloqning bo‘yida uxlab qolibdi. Tushida birov “Tur, ana uni ol!” debdi. Qarasa, buloqning ichida bir supra aylanib turibdi.
— Uni nima qilaman? — debdi chol.
—”Ochil, supram!” deb aytgin, — debdi haligi odam.
Chol “Ochil, supram” desa, noz-u ne’matlar paydo bo‘libdi. Chol “Ochil, supram”ni bir o‘rtog‘inikiga olib borib:
— “Ochil, supram!” deb aytmagin. Uyingga kiritib qo‘y, hali olib ketaman, — debdi. Haligi o‘rtog‘i tagiga, o‘tirishga hyech narsa olib chiqib bermabdi. Uyga kirib suprani ochiltirib olibdi. Chol:
— “Ochil, supram”ni olib chiqib ber!— debdi. O‘rtog‘i almashtirib boshqa supra beribdi. Chol uyiga borib, kampirga maqtanibdi. “Ochil, supram!” desa hyech balo chiqmabdi. Cholning jahli chiqib:
— E, kampir, tag‘in ko‘moch qilib ber! — debdi.
Ko‘mochni beliga solib ketibdi. Chol yana buloq bo‘yida uxlab qolibdi. Tushida birov: “Tur, ana uni ol!” debdi. Qarasa, bir gaz aylanib turganmish.
— Nima qilaman? — debdi.
— Olib, “Gazla, gazim!” desang, shoyi, atlas gazlab tashlaydi.
Uni olib o‘rtog‘inikiga boribdi. O‘rtog‘i mehmon qilibdi. Chol gazni berib, “Gazla, gazim!” deb aytmagin, debdi. O‘rtog‘i uyida toza gazlatibdi va uyini mollarga to‘ldirib olibdi. Chol o‘rnidan turib, “Gazni ber!”— debdi. O‘rniga boshqa gaz beribdi. Kampirning oldiga kelib “Gazla, gazim!” desa, hyech narsa gazlamabdi. Chol g‘azablanib:
— Yana ko‘moch qilib ber! — debdi.
Ko‘mochni beliga solib, buloq bo‘yiga qarab jo‘nabdi. Buloq bo‘yida yana uxlab qolibdi. Tushida birov: “Tur, ana uni ol!” debdi. Qarasa, bir tovoq aylanib turganmish.
— Quruq tovoqni nima qilaman? — desa:
— “Pishdi palov”, deb aytgin, — deb o‘rgatibdi.
Olib chiqib “Pishdi palov” desa, ustida go‘shti bilan osh pishibdi. Chol palovni yeb, qornini to‘yg‘azib, o‘rtog‘inikiga jo‘nabdi. O‘rtog‘i suyunib, katta ziyofat qilibdi. Chol:
— “Pishdi palov” demagin, — debdi. O‘rtog‘i tovoqni uyga olib kirib ketibdi. Bola-chaqasini toza to‘yg‘azibdi. Erta bilan turib chol:
— Tovog‘imni olib chiqib ber! — desa boshqa tovoq olib chiqib beribdi. Chol kampirning oldiga boribdi. Tovoqqa “Pishdi palov” desa, hyech narsa chiqmabdi. Chol g‘azablanibdi. Kampir ikkisi urishibdi.
Kampir:
— Bir to‘p o‘tin keltirganingda, ovqatimiz pishardi. Har kuni quruq kelaverasanmi? —deb qarg‘abdi.
— E, kampir, bugun sirni bilaman, — debdi.
Kampir ko‘moch qilib beribdi. Chol buloq boshiga borib uxlab qolibdi. Tushida birov: “Tur, ana uni ol!” debdi. Qarasa, bir qovoq aylanib turibdi. “Quruq qovoqni nima qilaman?” desa, “Chiq qovoqdan!” deb aytgin, debdi. Chol “Chiq qovoqdan!” desa, bir narsa chiqib haligi cholni urib, hamma yog‘ini yoribdi. “Kir qovoqqa!” degandan keyin qovoqqa kiribdi. Chol qovoqni qo‘ltiqlab o‘rtog‘inikiga boribdi. O‘rtog‘i juda quyuq ziyofat qilibdi. Mazasiga tushunib qolgan ekan.
Chol:
—”Chiq qovoqdan!” deb aytmagin,— debdi. Chol uxlab qolibdi. O‘rtog‘i uyiga olib kirib bolalari bilan o‘rtaga qo‘yib, “Chiq qovoqdan!” deb yuboribdi. Qovoqdan yalang boshli kuchli narsalar chiqib, ularning yelkasiga minib olib, uraveribdi. O‘rtog‘ining boshi yorilib, ko‘zi chiqibdi.
— Chol, ajratib olgin! Hamma narsangni topib beraman, — debdi.
Chol ”Kir qovoqqa!” debdi. Kiribdi. Cholga o‘rtog‘i supra, tovoq, qovoq, gazlarini topshiribdi.
Chol kampirning oldiga og‘zi qulog‘ida qaytib kelibdi. Kampirning oyog‘i oltita, qo‘li yetita bo‘lib, suyunib ketibdi.
Chol podshoni ziyofatga chaqiribdi. Podsho:
— O‘zini eplayolmagan chol qanday qilib bizni mehmon qilsin, — debdi. Vazir:
— Ey, dono podsho, sizni mehmon qilishga chaqirgan kishi qo‘lidan kelgancha ziyofat qiladi-da, — debdi.
Podsho vazir, yigitlari bilan ziyofatga boribdi. Chol har ot boshiga shoyilardan to‘rva qilibdi. Ularning ichiga yem solibdi.
Shoyilardan ko‘rpachalar solib podshoni o‘tqazibdi. Podshoning oldiga mevalarni to‘kib tashlabdi. Podsho:
— Bu taomlar qaydan chiqadi, shuni borib bilib kelgin! — deb vaziriga buyuribdi.
Vazir borib quloq solib tursa. “Pishdi palov”, “Ochil, supra”, “Gazla, gazim!” deb aytib turganmish. Vazir podshoga kelib buni aytibdi. Podsho ichida tuginib qo‘yibdi. Ziyofatdan so‘ng:
— Ertaga biznikiga ziyofatga, — debdi.
— Ha, xo‘p, — deb chol javob beribdi.
Ertasiga podshodan xabar kelibdi. Cholga o‘nta askarni yuboribdi. Chol “Bormayman”, deb javob qaytaribdi.
Podsho odam yuborib, yana chaqiribdi, chol rad etibdi. Podsho yana lashkar yuborib, po‘pisa qilibdi. Shunda cholning jahli chiqib, qovoqqa qarab:
— “Chiq qovoqdan!” — debdi. Qovoqdagilar chiqib askarlarning boshini yorib, ko‘zini chiqaribdi. Ikkitasi zo‘rg‘a tirik qolib podshoga boribdi. Podsho g‘azablanib, lashkaridan elliktasini yuboribdi.
Bularni ham urib jo‘natibdi. So‘ngra butun askari bilan o‘zi chiqibdi. Bularni ham yengibdi. Podshoning o‘rniga cholning o‘zi podsho bo‘lib qolibdi.


В прошедшем времени были старик и старуха. Их средства к существованию — покупка дров. Старуха помогала ему каждый день. Старик каждый день приходил за дровами.
Однажды старик пошел собирать дрова и заснул у родника. Во сне кто-то сказал: «Вставай, бери!» сказал. Он посмотрел и увидел, что лошадь крутится весной.
«Что я буду делать с ним?» сказал старик.
— «Открой, супрам!» скажем, — сказал неподвижный человек.
Старик сказал: «Открой, супрам», и появились вкусности. Старик отнес «Очил, супрам» другу и сказал:
— «Открой, супрам!» не говори «Положи в свой дом, я уберу», — сказал он. До сих пор его друг не вынес ничего, чтобы сесть. Он вошел в дом и открыл крышку. старик:
— «Открой, вынь супрам»!» — сказал он. Его друг поменял его и дал ему другой. Старик пошел домой и похвастался перед старухой. «Открыть!» ничего не произошло. Старик рассердился:
«Эй, старушка, дайте мне еще чашку!» он сказал.
Он поставил чашку на пояс и ушел. К весне старик снова уснул. Во сне кто-то сказал: «Вставай, бери!» сказал. Похоже, что газ циркулирует.
— Что я делаю? он сказал.
— Возьми и скажи «Газла, гасым!» если вы скажете, шелк, атлас сдует.
Он отнес его своему другу. Его друг был гостем. Старик дал газу и сказал: «Газ, мой газ!» не говори так, сказал он. Его друг убрал свой дом и наполнил его товарами. Старик встал и сказал: «Дай газу!» Вместо этого он дал еще один газ. Подойди к старухе и скажи «Газла, гасым!» сказал, что ничего не произошло. Старик рассердился:
«Помогите мне снова!» он сказал.
Он возложил чашу на пояс и пошел к источнику. К весне он снова уснул. Во сне кто-то сказал: «Вставай, бери!» сказал. Он выглядел так, словно вращалась тарелка.
— Что мне делать с сухой тарелкой? — говорит:
— Он научил меня говорить «Пишди плов».
Когда он вынул его и сказал «Пишди плов», то сварил на нем суп с мясом. Старик съел плов, набил желудок и пошел к своему другу. Его друг напился и устроил большую вечеринку. старик:
«Не говори «вареный плов», — сказал он. Его друг пошел домой с тарелкой. Он хорошо кормил своих детей. Старик встал рано:
«Убери мою тарелку!» — сказал он и вынес еще одну тарелку. Старик подошел к старухе. Когда он сказал «Приготовлен плов» в тарелку, ничего не вышло. Старик рассердился. Две старухи дерутся.
Пожилая женщина:
«Когда ты принесешь кучу дров, наша еда будет приготовлена». Вы приходите сухой каждый день? он выругался.
«Эй, старушка, сегодня я знаю секрет», — сказал он.
Старуха помогла. Старик пошел к роднику и уснул. Во сне кто-то сказал: «Вставай, бери!» сказал. Он посмотрел и увидел, что тыква крутится. «Что мне делать с сушеной тыквой?» «Выходи из тыквы!» он сказал. Старик «Выходи из тыквы!» когда он сказал, что-то вышло и ударило старика и разорвало его жир. «Влезай в тыкву!» Сказав это, он вошел в тыкву. Старик подошел к своему другу с тыквой в руках. Его друг устроил большую вечеринку. Он понял вкус.
старик:
— «Выходи из тыквы!»— Не говори, — сказал он. Старик уснул. Его друг отвел его к себе домой и посадил посередине со своими детьми, сказав: «Убирайся из тыквы!» отправил это. Из тыквы выходили крепкие непокрытые твари, водружали их себе на плечи и били. У его друга была разбита голова и выколот глаз.
— Старик, разбери его! — Я найду все твои вещи, — сказал он.
Старик сказал: «Введите тыкву!» сказал. Поступил. Его друг дал старику тарелку, тарелку, тыкву и газ.
Старик вернулся к старухе, прижав рот к уху. У старухи шесть ног и семь рук, и она промокает.
Старик пригласил короля на пир. Король:
«Как может старик, который не может удержаться, развлекать нас», — сказал он. Министр:
«О, мудрый царь, тот, кто пригласил тебя в гости, устроит пир, сколько сможет», — сказал он.
Король отправился на вечеринку с министром и его молодыми людьми. Старик сделал шелковый мешок для каждой лошади. Он положил в них еду.
Он усадил короля в шелковые одеяла. Он высыпал фрукты перед королем. Король:
— Эти блюда вкусные, иди и узнай! — приказал он своему министру.
Если министр идет и слушает. «Приготовленный плов», «Открой, супра», «Газла, гасым!» так как они сказали. Пришел министр и рассказал об этом королю. Король нахмурился. После вечеринки:
«Приходи завтра на нашу вечеринку», — сказал он.
«Да, хорошо,» ответил старик.
На следующий день пришло сообщение от короля. Он послал к старику десять воинов. Старик ответил: «Я не пойду».
Царь послал кого-то и снова позвал, но старик отказался. Король послал другое войско и пригрозил. Тут старик рассердился и посмотрел на тыкву:
— «Выходи из тыквы!» он сказал. Вышли охранники, вскрыли солдатам головы и выкололи им глаза. Двое из них едва выжили и отправились к королю. Царь разгневался и послал пятьдесят человек из своего войска.
Он и их отослал. Затем он ушел со всей своей армией. Он преодолел и их. Вместо короля королем стал сам старик.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: