Donishmand cho’pon — O‘zbek xalq ertagi

O’tgan zamonda bir podsho bo’lgan ekan. U hamma narsadan ham otni yaxshi ko’rar ekan. Kunlardan bir kun, podsho otxonaga kirib qarasa, otlari ancha oriqlab qolgan emish. Podsho otboqarini chaqirib:
— Otlar nima uchun oriqlab qoldi? — deb so’rabdi. Otboqar podshoning g’azabidan qo’rqib:
— E janobi oliylari, otlaringiz bir necha kundan buyon em-beda emay, zo’r berib kishnaydilar. Shahardan chetroqda boshqa otlar bo’lsa kerak. O’sha otlarning ovoziga bular beda emasdan qo’ygan bo’lsalar kerak, deb o’ylayman, — debdi
Podsho o’ng qo’l vazirini chaqirib:
— E dono vazir, navkarlar bilan shahar tashqarisiga chiq, boshqa otlarni kishnab otlarimning tinchligini buzmaydigan qilib kel! — debdi. Vazir podshoga ta’zim qilib:
— E, podshohim, farmoningiz bekamu ko’st o’z erida qaror topgay, — deb navkarlari bilan shahardan tashqariga chiqib ketibdi, yurib-yurib, shahardan yigirma-o’ttiz chaqirim narida bo’lgan bir toqqa etibdi. Toqqa chiqib ko’rsalar, bir cho’pon yilqilarini o’tloqqa qo’yib, o’zi bir katta xarsang toshning ustida cho’zilib yotgan emish. Vazir cho’ponning oldiga borib:
— E, ahmoq cho’pon, hamma yilqilaringni o’tloqqa qo’yib yuborib, kishnatib, ularning ovoziga mast bo’lib yotibsan. Shaharda bo’lsa sening otlaringning kishnashini eshitib, podshoning otlari beda emay ozib qolmoqda. Men senga tezda otlaringning og’izlarini bog’lab qo’yishni buyuraman. Agarda buyrug’imdan bo’yin tovlar ekansan o’zingni jallodga, otlaringni podshoga tortiq qilaman, — debdi.
Cho’pon hayron bo’lib, noiloj vazirning aytganlarini qilishga majbur bo’libdi, yilqilarning og’izlarini latta bilan bog’labdi. Keyin otlarini bu falokatdan qutqazish yo’lini o’ylab, u bir qarorga kelibdi. Yaylovda yurgan bir katta tuyani va soqoli ikki qarich keladigan bir takani ushlab kelib, dadasidan qolgan bir eski kamon bilan o’qlarini olib, shaharga qarab ravona bo’libdi. Cho’pon shahar qal’asidan ichkariga kirib, rastaga boribdi. Rastada nog’ora chalib o’tirganlarning nog’orasini otib yora beribdi. Nog’orachilar cho’ponning bu ishidan sarosimaga tushibdilar, o’rdaga borib cho’ponning ustidan arz qilibdilar. Podsho o’z yonidagi vaziriga cho’ponni ushlab, huzuriga keltirishni buyuribdi. Vazir navkarlar bilan shahar bozoriga borib qarasa, tuyaga minib, bir takani o’ngarib olgan bir cho’pon yigit duch kelgan nog’orani kamon bilan otib yorayotgan emish. Vazir navkarlariga:
— Bu beboshni ushlanglar! — deb buyuribdi. Navkarlar cho’ponni tuyadan tushirib, qo’lini orqasiga bog’lab, tuyasi bilan takasini etaklab, podsho huzuriga olib kelibdilar
Podsho cho’pondan:
— Sen kimsan, nima uchun shahar nog’orachilarining iog’oralarini otayotibsan? — deb so’rabdi.
Cho’pon:
— Men shahar yaqinidagi tog’da yashovchi xalqdan elchi bo’lib keldim, — debdi
Podsho cho’ponning ustidagi eski choponiga, oyog’idagi yirtiq chorig’iga tikilib, elchiligiga ishonmabdi:
— Elchilik qilishga sendan boshqa tuzukroq odam yo’q ekanmi? — debdi. Cho’pon hayron bo’lib, podshodan so’rabdi:
— Sizga qanday tuzukroq odam kerak? Men ham oyoq-qo’lli odamman-ku, — debdi. Podsho g’azablanib:
— Men sendan kiyimi yangiroq, bo’yi balandroq, soqoli uzunroq odam yo’q edimi, deb so’rayapman, — debdi. Cho’pon javob berib:
— Sizga bo’yi baland, kiyimi yangirog’i kerak bo’lsa, mana mening tuyam, u yaqinda tullagan, bo’yi ham baland. Agarda soqoli uzunrog’i kerak bo’lsa, mana mening takam, naq soqoli ikki qarich. Agar sizga aqlliroq odam kerak bo’lsa, mana mening o’zim. Menga har qancha savolingiz bo’lsa beravering, — debdi.
Podsho cho’ponning bu javobidan keyin:
— Hay mayli, bo’lmasa sen elchi ekansan, nima uchun shahardagi nog’oralarni yorib tashlading? — deb so’rabdi.
Cho’pon:
— Shaharingizda har kuni nog’ora chalinadi. Nog’ora ovoziga bizning yaylovdagi yilqilarimiz hurkib, tek turmay qo’ydilar. Nog’oralarning ovozini o’chirsam zora yilqilarim tek tursalar, deb ko’ringan nog’oralarni yora berdim, — debdi.
Podsho cho’ponning javobidan kulib:
— Shahardan yigirma-o’ttiz chaqirim uzoqda bo’lgan otlarning nog’ora ovoziga tek turmasliklari hech aqlga to’g’ri keladimi? Bu bo’lmagan gap, — debdi. Cho’pon ham podshodan:
— Shahardan yigirma-o’ttiz chaqirim narida bo’lgan otlarning kishnashiga shahardagi otlarning beda emasdan oriqlashlari hech aqlga to’g’ri keladimi? — debdi.
Podshoning o’ng qo’l vaziriga bergan buyrug’i esiga tushibdi. Bu cho’ponni so’z bilan enga olmasligiga aqli etib, cho’ponga:
— Tila tilagingni! — debdi. Cho’pon:
— Agar loyiq ko’rsangiz, menga shu shahardan besh ho’kiz terisidek er bersangiz, — debdi.
Podsho cho’ponning tilagini nazariga ilmay, munshisiga qarab:
— Bu cho’ponning nomiga mening tarafimdan «besh ho’kiz terisidek er berilsin», deb vasiqa qilib ber! — debdi.
Munshi vasiqa yozib muhrlatib beribdi. Cho’pon vasiqani olib uyga qaytibdi.
Cho’pon o’zi singari uch-to’rtta do’stini yig’ib, ularga bo’lgan voqeani aytib berib, so’ngra:
— Endi men bir ish qilaman, hamma hayron qoladi, — debdi. Cho’ponning o’rtoqlari:
— Qanday ish qilmoqchisan? — deb so’rabdilar. Cho’pon:
— Hammamiz bir bo’lib, beshta ho’kiz topishimiz kerak. So’ngra men sizlarga qiladigan ishimni aytaman, — debdi. Cho’ponlar bittadan ho’kiz olib kelibdilar. Beshta ho’kizni so’yishibdi. Terilarni bir chekkasidan kanop ip qalinligida qilib qirqibdilar. Teri iplar tayyor bo’lgandan keyin, iplar bilan birga bir qancha qoziqchalar olib shahar qal’asiga kelishibdi. Qal’a bo’ylab qoziqlarni qoqib qoziqlarga teri iplari bog’lab, shaharni aylantirib chiqibdilar. Besh ho’kiz terisidan qilingan ip shaharni aylantirib chiqishga etibdi-yu, shu bilan tamom bo’libdi.
Cho’pon o’rtoqlari bilan shu ishlarni qilib bo’lgandan keyin qo’liga podsho tomonidan berilgan vasiqani olib, podsho oldiga boribdi. Cho’pon ta’zimni bajo keltirgach, podshoga qarab:
— Ey podsho, o’z farmoningizdan qaytmaysizmi? — debdi. Podsho:
— Muhrim bo’lsa qaytmayman, — debdi. Cho’pon qo’lidagi vasiqani ko’rsatib:
— Mana shu vosiqaga binoan shu shahar butun xalqi bilan meniki bo’ldi, — debdi.
Podsho hayron bo’lib:
— Bu so’zni qanday asos bilan aytasan? — debdi. Cho’pon javob berib:
— Agar mening asosimni o’z ko’zingiz bilan ko’rishni istasangiz men bilan shahar tashqarisiga chiqing, — debdi.
Podsho cho’ponning so’zini qabul qilib, butun amaldorlari bilan shahar qal’asiga chiqibdi. Podsho cho’ponga.
— Qani, asosingni ko’rsat? — debdi.
Cho’pon podshoni boshlab shahar qal’asini aylantirib, teridan qilingan iplarni ko’rsatib, shaharni aylanib chiqqanlaridan so’ng, o’rtoqlariga hamma teri iplarni yig’ishtirib chiqishni buyuribdi. O’rtoqlari iplarni yig’ishtirib kelgandan so’ng, cho’pon har bir ho’kiz terisining rangiga qarab boshqa-boshqa qilib ajratib, teri iplarni qirqilib olingan joylariga qo’yib, har bir ho’kiz terisini o’z holiga keltirib podshoga ko’rsatibdi. Podsho cho’ponning aqliga qoyil qolib, o’zining bergan vasiqasini qaytarib olishga amaldorlardan uyalib, cho’ponga:
— Bor, senga shu shaharni berdim, — deb o’zi shahardan cho’l tomonga chiqib ketibdi. Podsho amaldorlari o’sha erda cho’ponga podsholik tojini kiydirib, karnay-surnaylar chaldirib, o’rdaga kelishibdi. Shunday qilib cho’pon shaharga podsho bo’libdi. Yordamlashgan to’rtta cho’ponni o’ziga yordamchi qilib, ularni yaramas amaldorlar o’rniga tayinlabdi. Zindonda yotgan begunoh kambag’allarni ozod qilibdi. O’zi odil podsho bo’lib, murod-maqsadiga etibdi.


В прошлом был король. Он любит лошадей больше всего на свете. Однажды царь вошел в конюшню и увидел, что лошади очень исхудали. Царь позвал всадника:
— Почему лошади похудели? он спросил. Отбогар испугался гнева царя:
«Ваше Высочество, ваши лошади уже несколько дней не кормятся и сильно скулят». За пределами города должны быть другие лошади. Я думаю, что они, должно быть, выразили это по звуку тех лошадей без клевера», — сказал он.
Царь позвал своего правого министра:
«О мудрый министр, выйди из города со слугами и приди, чтобы они не нарушали покоя моих лошадей, кусая других лошадей!» он сказал. Министр поклонился королю:
«О, мой царь, пусть твой орден утвердится на его собственной земле», — сказал он, оставив город со своими слугами, пройдя пешком и достигнув горы в двадцати или тридцати верстах от города. Поднявшись на гору, они увидели пастуха, лежащего на большом камне и кладущего своих овец на лугу. Служитель подошел к пастуху и сказал:
— О, глупый пастух, ты выпустил всех своих годовиков на луг, скулящих и пьяных лежащих на их голосах. Если он в городе, услышав ржание ваших лошадей, кони короля худеют. Я приказываю вам застегнуть намордники на ваших лошадях. «Если вы не подчинитесь моим приказам, я отдам вас палачу, а ваших лошадей — королю», — сказал он.
Пастух был удивлен и скрепя сердце должен был сделать то, что сказал ему министр, он завязал рты козам тканью. Тогда, думая, как спасти своих лошадей от этой беды, он принял решение. Он поймал шедшего на пастбище большого верблюда и двухдюймового бородатого коня, взял стрелы из старого лука, оставленного его отцом, и направился к городу. Пастух вошел в крепость города и пошел в стойло. Они расстреляли барабаны тех, кто играл на барабанах в Расте. Барабанщиков смутили действия пастуха, они пошли туда и пожаловались на пастуха. Царь приказал своему министру взять пастуха и привести к нему. Когда министр пошел на городской рынок с рабочими, он увидел молодого пастуха, который ехал на верблюде и стрелял из лука в барабан. Министрам:
«Поймай этого ублюдка!» он заказал. Слуги сняли пастуха с верблюда, связали ему руку за спиной, повели верблюда и его лошадь и привели к царю.
От пастушьего короля:
— Кто ты такой, зачем бросаешь в барабаны городских барабанщиков? он спросил.
Пасти:
«Я приехал как посол от людей, живущих в горах недалеко от города», — сказал он.
Глянул царь на старую шинель пастуха и на разорванные башмаки на ногах и не поверил послу:
«Разве нет лучшего посла, чем вы?» он сказал. Пастух удивился и спросил царя:
«Какой лучший мужчина вам нужен?»«Я тоже человек с ногами и руками», — сказал он. Царь рассердился:
«Я спрашиваю вас, не было ли человека в более новой одежде, более высокого роста, с более длинной бородой», — сказал он. Пастух ответил:
— Если нужен высокий в более новой одежде, вот мой верблюд, он только что прыгнул, он тоже высокий. Если вам нужна более длинная борода, вот моя борода, два дюйма с прямой бородой. Если вам нужен кто-то умнее, вот я. Задавайте мне любые вопросы, которые у вас есть, — сказал он.
После этого ответа царя-пастуха:
— Ну, а если ты посол, то зачем барабаны в городе ломал? он спросил.
Пасти:
— В вашем городе каждый день играют на барабанах. При звуке барабана наши годовалые на пастбище фыркнули и перестали стоять одни. «Если я выключу звук барабанов, я сломаю барабаны, чтобы мои друзья остались в покое», — сказал он.
Царь посмеялся над ответом пастуха:
«Какой смысл в том, что лошади, находящиеся в двадцати или тридцати милях от города, не останавливаются при звуке барабана?» «Это не то, что произошло», — сказал он. Пастух также сказал королю:
«Имеет ли смысл для лошадей в городе худеть без люцерны для лошадей в двадцати или тридцати милях от города?» он сказал.
Он вспомнил приказ короля своему правому министру. Поняв, что ему не одолеть этого пастуха словами, он сказал пастуху:
— Загадай желание! он сказал. Пасти:
«Если сочтешь нужным, дай мне пять воловьих шкур земли из этого города», — сказал он.
Царь проигнорировал желание пастуха и посмотрел на своего мунши:
— Составьте завещание от имени этого пастуха, в котором говорится, что «получить землю, равную пяти воловьим шкурам»! он сказал.
Мунши написал завещание и запечатал его. Пастух взял карту и вернулся домой.
Пастух, как и он сам, собрал трех-четырех друзей, рассказал им о случившемся, а потом:
«Сейчас я что-нибудь сделаю, все будут удивлены», — сказал он. Спутники пастуха:
— Что ты хочешь делать? они спросили. Пасти:
«Мы все вместе должны найти пять волов». «Тогда я скажу вам, что я буду делать,» сказал он. Пастухи привели по одному быку. Зарезали пять быков. Шкурки разрезались с одного края на толщину конопляной нити. Когда кожаные веревки были готовы, он взял с веревками несколько кольев и отправился в городскую крепость. Они вбили колья вокруг замка, привязали к кольям кожаные шнурки и пошли по городу. Веревка из пяти воловьих шкур сумела обойти город, и все.
Сделав это, пастух и его спутники взяли письмо, данное царем, и пошли к царю. Поклонившись, пастух посмотрел на царя и сказал:
«О царь, не отступишь ли ты от своего указа?» он сказал. Король:
«Я не вернусь, если он будет запечатан», — сказал он. Пастух показал карту в руке:
«По этому указу этот город и все его жители стали моими», — сказал он.
Царь удивился:- На каком основании вы говорите это слово? он сказал. Пастух ответил:
«Если вы хотите своими глазами увидеть мой фонд, поезжайте со мной за город», — сказал он.
Царь принял слово пастуха и отправился в городскую крепость со всеми своими приближенными. Король пастуху.
— Давай, покажи мне свою базу? он сказал.
Пастух провел царя по городской крепости, показал кожаные нити, а после того, как они обошли город, приказал своим товарищам собрать все кожаные нити. После того, как его товарищи собрали нитки, пастух разделил каждую шкуру вола по цвету, положил нити кожи в то место, где они были срезаны, и принес каждую шкуру вола царю. Царь восхитился умом пастуха и устыдился того, чтобы чиновники взяли обратно его волю, и сказал пастуху:
«Иди, я дал тебе этот город», — сказал он и ушел из города в пустыню. Там царские чиновники облачили пастуха в царскую корону, затрубили в трубы и согласились. Таким образом, пастух стал королем города. Он сделал четырех пастухов, которые помогали ему, своими помощниками и назначил их вместо непослушных чиновников. Он освободил невинных бедняков, находившихся в тюрьме. Он стал праведным царем и добился своего.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: