Farosatli yigit — Jahon xalq ertagi

Bir kambag’alning uch o’g’li bor ekan. Katta do’g’li ishlab pul topgani otlanibdi. Otasi uni kuzatib shunday debdi:
— Agar uzoq ovulga borsang, Musa ismli boyga yollanma.
Yigit o’sha ovulga borib qolibdi. Ovulda xuddi o’sha Musa bilan uchrashibdi.
— Ota, ishga olmaysanmi? — so’radi yigit.
— Olaman, — debdi Musa.
Otasining gapi esiga tushib so’rabdi:

— Oting nima?

— Otim Musa, — javob beribdi chol.

— Yo’q, sening qoiingda ishlamayman! Otam shunday degan.

Yigit yana yo’lida davom etibdi. Yigit yo’lida ketar ekan, chol jin ko’chalar bilan aylanib, uning oldidan chiqibdi. Yigit uni tanimabdi. Uning oldiga kelib:

— Ota. ishga olmaysanmi? — deb so’rabdi.

— Olaman, — debdi chol

— Oting nima’.’

— Musa.
Yigit «Bu ovuldagi hamma chollarning ismi Musa bo’lsa kerak. Tanlab o’tiramanmi, shuning qo’iida ishlash kerak», deb o’ylabdi.

— Qanaqa haq berasan?

— Har kuni bir burda non bilan bir piyola choy beraman. Agar shunga rozi bo’lmasang, yuz qamchi uraman-da, pul bermayman. Agar ishingdan ko’nglim to’lmasa, menga yuz qamchi urasan-da. pulingni olasan. — debdi Musa.

Yigit Musaning shartiga ko’nibdi va uning xizmatini qila boshlabdi. U kun bo’yi ishlab qorni ochibdi. Uyga qaytganda bir burda non bilan bir piyola choy berishibdi. Yigit juda ozib ketibdi. Bir kuni u ishdan charchab kelib, bir burda non bilan bir pivola choy ichibdi. keyin piyolani taqillatib stolga qo’yibdi.

— Ovqatga ko’ngling to’lmadimi? — deb so’rabdi Musa shu zahoti.

— Qanaqasiga ko’nglim to’ladi. Ertadan-kechgacha ishdan boshingni ko’tarmasang. ovqatga qorning to’ymasa! — debdi jahl bilan yigit.

Musa vigitning ko’ylagini ko’tarib, yuz qamchi uribdi-da, bir tiyin to’lamay haydab yuboribdi.

Kambag’alning ikkinchi o’g’li ham shu ahvolga tushibdi. Oxiri uning kichkina o’g’li yo’lga otlanibdi. U shu ovulga borib, o’sha qariyani uchratibdi.

— Ota, ishchi kerak emasmi? — so’rabdi u.

— Kerak, — debdi chol.

— Oting nima? — so’rabdi yana yigit.

— Musa, — debdi chol.

— Menga xuddi sen keraksan, seni qidirib yurgan edim, — debdi yigit.

Yigit Musaga ishga yollanib, akalari kabi shartga ko’nibdi.

Bir kun o’tibdi, ikki, uch kun o’tibdi. Yigit ishni bajarar, uyga kelib bir burda non bilan bir piyola choy icharmish. buning ustiga yana iljayarmish.

— Shu ovqatga qanoat qilyapsanmi? — deb so’rabdi Musa undan.

— Ha, ota, qanoat qilyapman, — debdi yigit.

— Yaxshi, — debdi chol, — sen yaxshi ishchi chiqib qolding, ertaga qo’shnimning xizmatkorlari bilan qo’ylarni boqasan!
Ertalab yigit o’rtoqlari bilan qo’y boqqani ketibdi. Kunduzi semiz qo’yni so’yib katta qozonda go’sht pishiribdi-da, yeb olibdi, o’rtoqlarining ham qornini to’yg’azibdi.

Kechqurun yigit qo’ylarni haydab kelibdi. dasturxonga o’tirib bir burda non yebdi. bir piyola chov ichibdi. Endi turmoqchi bo’lganda Musa uni to’xtatib so’rabdi:

— Ovqatga ko’ngling toimagandir?
— Yo’q, ota, ko’nglim toidi. O’zi qornim ham to’q. Kunduzi bitta qo’yingni so’yib, o’rtoqlarim bilan yeb olganmiz. Balki sen, mening ishimdan norozidirsan?

— Yo’q, yo’q, — debdi Musa boy. O’zi boisa xotiniga: — Qo’ylarni endi unga bermaslik kerak, hammasini so’yib tashlaydi, — debdi.
Musa yigitni yilqi boqqani yuboribdi.
Ertalab yigit o’rtoqlari bilan yilqilarni yaylovga haydabdi. Kunduzi eng semiz otni tanlab so’yibdi, bir qozon qilib pishirib, o’rtoqlari bilan yeb olibdi. Otning terisini chorbozorchiga sotib, puliga undan choy, qand olib ichishibdi.
Kechqurun uyga qaytishibdi, stolning bir chekkasiga o’tirib choy ichibdi, o’zini zo’rlab nonni yebdi. O’rnidan turmoqchi bo’lganida Musa to’xtatib so’rabdi:
— Ovqatga ko’ngling to’lmadimi?
— Yo’q, ota, ko’nglim toidi, — debdi yigit, — kunduzi bitta otingni so’yib, go’shtiga juda to’yganmiz. Balki sen mendan xafadirsan?
— Yo’q, yo’q, — debdi Musa g’ijinib, alamdan dod deb yuborgudek boiib, — ertadan boshlab sen uyda ishlaysan.
Bir necha kundan keyin Musa boyning uyiga meh- monlar kelishibdi. Musa hovliga chiqib yigitga:
— Mehmonlarga bitta qo’y so’y, — debdi.
— Qaysinisini so’yay? — so’rabdi yigit.
— Qo’yxonaga kirib chapak chal, qaysi qo’y senga qarasa, shuni so’y, — debdi boy.
Yigit qo’yxonaga kirib chapak chalibdi. Qo’ylar hurkib qochibdi va burchakdan hammasi unga qarabdi. Yigit qo’ylarning hammasini birin-ketin so’ya boshlabdi. Keyin bittasining terisini shilib, go’shtini pishirib kelibdi.
— Nega uzoq qolib ketding? — deb so’rabdi Musa undan.
— Ish ko’payib ketdi, ota, — debdi yigit. — Qo’yxonadagi qo’ylarning hammasi menga qaradi. Hammasini so’yishga to’g’ri keldi, arang ulgurdim. Balki mendan xafadirsan?
— Yo’q, yo’q! — debdi Musa boy, arang yig’isini to’xtatib. Boy xotinining oldiga kelib:
— Bu bola bizni xonavayron qiladi! Nima qilganini bilasanmi? Qo’ylarning hammasini so’yibdi. Vaqt borida undan qutulish kerak, o’rmondagi koiga ot boqqani yuboramiz. O’sha joyda uni hayvonlar yeb ketadi, — debdi.
— Shunday qil! — debdi xotini.
Yigit o’rmonga kelib, koini qidirib topibdi. Qirg’oqda arg’uvon daraxti juda ko’p ekan. U yosh daraxtlarning po’stlog’ini shilib arqon eshibdi. Shunda qayerdandir dev paydo boiib so’rabdi:
— Nima qilyapsan?

— Hech narsa, — debdi yigit xotirjam, — arqon eshib, koini osmonga osib qo’ymoqchiman.

Dev indamasdan koiga sho’ng’ib, ot olib chiqibdi-da:

— Mana bu otni ko’tarib, koini aylanib chiq, keyin sening so’zingga ishonamiz, — debdi.

— Avval o’zing qilib ko’rsat, — debdi yigit.

Dev otni yelkasiga ortmoqlab, ko’lni aylanib chiqibdi. Terlab-pishib yigitning oldiga kelib, otni yerga qo’yibdi.

— Endi sening galing!
Yigit o’zi eshgan arqondan no’xta qilibdi. Uni otning boshiga solib, ustiga minibdi-da. Ko’l atrofmi aylanib, ot choptirib ketibdi. Devning oldiga kelib:

— Ko’rdingmi, otni qanday olib yurganimni. — debdi

Dev yana ko’lga sho’ng’ib. Og’asiga:

—Og’a, qo’rqib ketvapman: ko’l bo’yida bir yigii o’tiribdi. Ko’lni osib qo’ymoqchi, — debdi.

Katta dev ko’ldan chiqib vigitdan:

— Nima qilmoqchisan? — deb so’rabdi.

— Ko’lni osmonga osib qo’yganimdan keyin bilasan. — debdi yigit.

Katta dev ko’l tagiga tushib. u yerdan vigirma pudli cho’yan cho’qmor olib chiqibdi-da, vigitga:

— Qani. mana bu cho’qmorni osmonga otib. tushib kelavotganida ilib olib joyiga qo’y-chi. shunda sening kuchli ekaningga ishonaman, — debdi.

— Avval o’zing qilib ko’rsat, — debdi yigit. Dev indamasdan cho’qmorni bulutlarostiga otibdi. tushib kelayotganda ilib olib, sekin joyiga qo’yibdi. Yigit cho’qmor oldiga kelib dastasidan ikki qo’llab ushlabdi. Boshini ko’tarib o’rmon ustidan uchib kelayotgan bulutga tikilibdi.

— Nimaga qarayapsan? — so’rabdi dev. Poylayapman. Men cho’qmorni bulutga otaman, u qaytib tushmaydi. — debdi vigit.

Dev cho’qmorsiz qolaman, deb qo’rqib ketibdi Yigitga yalinibdi:

— Kerak emas, kerak emas, otma!

— Aytdimmi, otaman, Sen bilan pachakilashib o’tirishni yoqtirmayman, — debdi yigit qaysarlik qilib.

— Agar so’zimga kirsang, aytganlaringni qilaman,— debdi dev.

Yigit o’ylab turib javob beribdi:

—Meni yelkangga o’tqizib, ukang bilan xo’jayinim Musaning uyiga olib borib qo’ysang, cho’qmorni otmayman.

Dev rozi bo’libdi, koidan ukasini chaqirib, yigitni yelkasiga o’tqizibdi-da, ovulga qarab yoi olibdi.

O’rmon chekkasida yigit ag’darilgan daraxtni ko’ribdi.

— To’xta, — debdi u. — Mana, onamning urchug’i yotibdi. U o’rmonga meva tergani kelganda yo’qotib qo’ygan edi. Uni ko’tarib ol!

«Agar onasining urchug’i shunaqa katta bolsa, o’zi qanaqa ekan?» deb o’ylabdi dev emanni ko’tarib.

Daryo qirg’og’ida yigit tegirmon toshini ko’rib qolibdi.

— Mana urchuqning boshi! — debdi u.

Tegirmon toshini devning ukasi ko’taribdi. Ular shu ahvolda qishloqqa kelishibdi.

Bu paytda Musa darvozasi oldida o’tirib oftobda isinayotgan ekan. Birdaniga ikkita devni ko’rib qolibdi. Musaning esi chiqib ketibdi. Yigit hech narsa bo’lmagandek, devlarni hovliga olib kirib, eman bilan toshni qayerga qo’yishni ko’rsatibdi-da, Musaga:

— Ota, ikkita ot olib keldim. Otxonaga qo’yaymi?— debdi.

— Darrov ularni bo’shatib yubor. Menga ko’rsatma! — debdi qo’rqib ketgan Musa.

Shu voqeadan keyin Musa yigitni yaxshi boqibdi, hech narsani so’ramabdi. Bir kuni u yigitga:

— Sen bugun hujrada yot, — debdi.

Yigit hujraga kiribdi. Musa bilan xotini bir qozon suv qaynatib, tomdan uning ustiga quyishibdi. Uni shu yoi bilan oidirmoqchi boiishibdi.

Lekin yigit uxlamabdi. Shiftdan suv tushishi bilan o’midan turib burchakka tiqilib turibdi. Musa ishidan mamnun boiib xotiniga:

— Bu gal xizmatkorimiz qutulmaydi! Ertaga uni ko’mib kelamiz, — debdi.

Ertalab Musa hujraning eshigi oldiga kelib kulib so’rabdi:

— Xo’sh, yigit, yaxshi uxladingmi? Seni hech kim bezovta qilmadimi?

Shu payt ichkaridan ovoz chiqibdi:

— Juda yaxshi uxladim, ota. Lekin kechasi issiq yomg’ir yog’di, juda mazza qildim.
Musa xotinining oldiga kelib:
— Xizmatkor tirik! Qaynoq suv issiq yomg’ir bo’iib tuyulibdi. U oimaydiganga o’xshaydi. O’zi bizlarni oidiradi! — debdi.
Ular qattiq qayo’urishib, o’z uylaridan qochib ketmoqchi bo’lishibdi. Boyning xotini yoiga non yopibdi. Musa ularni qopga solib, aravaning orqasiga bogiabdi.
Yigit sezib qolib, payt poylab turibdi-da, qopdagi nonni bo’shatib, o’zi ichiga tushib olibdi.

Kechqurun Musa aravani qo’shibdi, xotinini aravaga o’tqizib uydan chiqib ketishibdi.

Ular otni choptirib ketishibdi, nihoyat daryo qirg’og’iga yetib kelishibdi.

— Xizmatkorimizdan qutuldik! — debdi Musa. — Bu yerda bizlarni topa olmaydi.

Musa otni aravadan chiqarib xotini bilan daryo qirg’og’ida yotishibdi.

Yigit qopdan chiqibdi, otni tutib, aravaga qo’sha boshlabdi. Musa uyg’onib qarasa, yigit aravani qo’shayotganmish.

— Ota, sening otingni olib ketsam xafa bo’lmaysanmi? — so’rabdi yigit.

— Hamma mollarimni nobud qilding, endi otimni olib ketyapsan! Qanaqasiga jahlim chiqmaydi? — baqiribdi Musa o’rnidan sakrab turib.

— Ie, sen mendan xafamisan? — debdi yigit. — Boimasa, shartimizni amalga oshiramiz! Shartimiz esingdami? — debdi yigit.

U Musaning oyoq-qoiini bogiabdi. Ko’ylagini ko’tarib, orqasiga qamchi bilan tushira boshlabdi. Har urganida:

— Bu katta akam uchun, bu kichik akam uchun, bu men uchun, — deb turibdi.


У бедняка трое сыновей. Он уехал, чтобы заработать деньги, усердно работая. Отец посмотрел на него и сказал:
— Если поедешь в дальнюю деревню, не нанимай богатого человека по имени Муса.
Молодой человек отправился в ту деревню. Он встретил того же Мусу в Овуле.
— Отец, ты не наймешь меня? — спросил молодой человек.
«Я буду,» сказал Муса.
Он вспомнил слова отца и спросил:

«Как вас зовут?»

— Мой конь Муса, — ответил старик.

— Нет, я не буду работать на вас! Так сказал мой отец.

Молодой человек продолжил свой путь. Пока юноша шел своей дорогой, старый бес ходил по улицам и вышел перед ним. Молодой человек не узнал его. Подойди к нему:

— Отец. вы не можете нанять? он спросил.

«Я буду,» сказал старик

«Какой у тебя выстрел?»

— Муса.
Молодой человек сказал: «Всех стариков в этой деревне, должно быть, зовут Муса. «Я буду выбирать, значит, мне придется работать», — подумал он.

— Сколько вы платите?

— Каждый день даю тарелку хлеба и чашку чая. Если ты не согласишься, я дам тебе сто ударов плетью, но денег не дам. Если я не доволен вашей работой, вы можете выпороть меня. вы получаете свои деньги. сказал Муса.

Юноша привык к состоянию Мусы и стал ему служить. Он работал весь день и открывал снег. Когда он вернулся домой, ему дали хлеба и чашку чая. Парень сильно похудел. Однажды он пришел уставший с работы и выпил чашку чая с хлебом. затем он опрокинул миску и поставил ее на стол.

— Вас не устраивает еда? — сразу спросил Муса.

— Я так счастлив. Если не поднимать голову с работы с утра до ночи. если вы не можете насытиться едой! — сердито сказал молодой человек.

Муса поднял рубашку Вигита, нанес ему сто ударов плетью и отослал, не заплатив ни гроша.

В эту ситуацию попал и второй сын бедняка. Наконец, его маленький сын отправился в путь. Он пошел в эту деревню и встретил того старика.

— Отец, тебе не нужен работник? он спросил.

«Это необходимо,» сказал старик.

«Как вас зовут?» — снова спросил юноша.

— Муса, — сказал старик.

«Вы мне нужны, я вас искал», — сказал молодой человек.

Молодой человек был нанят Мусой и привык к условиям, как и его братья.

Прошел день, два, три дня. Молодой человек делал свою работу, приходил домой и пил чай с хлебом. кроме того, это произойдет снова.

— Вы довольны этой едой? — спросил его Муса.

«Да, отец, я доволен,» сказал молодой человек.

«Хорошо, — сказал старик, — ты оказался хорошим работником, завтра ты будешь пасти овец с моими соседскими слугами!»
Утром юноша пошел пасти овец со своими друзьями. Днем он зарезал откормленного барана и сварил его в большом котле, съел и накормил своих друзей.

Вечером юноша погнал овец. он сел за стол и поел хлеба. выпил тарелку чау-чау. Теперь, когда он уже собирался встать, Муса остановил его и спросил:

— Вас не устраивает еда?
— Нет, отец, я сыт по горло. Мой желудок полон. За день мы зарезали одну овцу и съели ее с моими товарищами. Может быть, вы недовольны моей работой?— Нет, нет, — сказал богатый Муса. Поэтому он сказал жене: «Не давай ему больше овец, он их всех зарежет».
Муса послал юношу к пастуху.
Утром юноша и его друзья погнали коз на пастбище. За день он зарезал самую жирную лошадь, сварил ее в котле и съел с друзьями. Лошадиную шкуру они продали коневоду и купили на нее чай и сахар.
Вечером он вернулся домой, сел в конце стола, выпил чай и заставил себя съесть хлеб. Когда он уже собирался встать, Муса остановил его и спросил:
— Вас не устраивает еда?
«Нет, батюшка, я доволен, — сказал молодой человек, — мы зарезали одну из ваших лошадей днем, и мы наелись мяса». Может быть, ты обиделся на меня?
— Нет, нет, — сердито, словно умирая от боли, сказал Муса, — с завтрашнего дня ты будешь работать дома.
Через несколько дней в дом богатого Мусы пришли гости. Муса вышел во двор и сказал юноше:
«Зарежь одну овцу для гостей», — сказал он.
— Кого мне зарезать? — спросил молодой человек.
«Войдите в овчарню, хлопайте в ладоши и убивайте всех овец, которые смотрят на вас», — сказал богач.
Молодой человек вошел в овчарню и захлопал в ладоши. Овца убежала, и все смотрели на него из угла. Молодой человек начал забивать всех овец одну за другой. Затем он снял с одного из них кожу и приготовил мясо.
— Почему ты так долго оставался? — спросил его Муса.
«Работы прибавилось, отец,» сказал молодой человек. — Все овцы в овчарне посмотрели на меня. Пришлось зарезать их всех, я едва успел. Может быть, ты обиделся на меня?
— Нет нет! — сказал Муса, едва переставая плакать. Богач подошел к жене и сказал:
— Этот ребенок уничтожит нас! Вы знаете, что он сделал? Он зарезал всех овец. Нужно вовремя избавиться от него, к нему в лес пришлем конюха. В этом месте его съедят животные, — сказал он.
«Сделай это!» сказала его жена.
Молодой человек пришел в лес и искал кои. На берегу много фиолетовых деревьев. Он сделал веревку, натирая кору молодых деревьев. Потом откуда-то появился великан и спросил:
— Что делаешь?

— Ничего, — спокойно сказал юноша, — я хочу повесить веревку и повесить ее в небе.

Не говоря ни слова, великан нырнул в кои, вынул лошадь и сказал:

«Вот, возьми эту лошадь и объезжай кои, тогда мы поверим тебе на слово», — сказал он.

«Сначала сделай сам», — сказал молодой человек.

Дев взял лошадь на плечо и пошел вокруг озера. Вспотев, он подошел к юноше и поставил лошадь на землю.

«Теперь твоя очередь!»
Молодой человек указал на веревку, которую он носил. Он надел его на голову лошади и поехал на нем. Лошадь бежала вокруг озера. Приближаемся к гиганту:

— Ты видел, как я тащил лошадь? он сказал

Дев снова нырнул в озеро. Своему брату:

«Боюсь, брат. У озера сидит мальчик». Он хочет повесить Лейка, — сказал он.

Большой великан вышел из озера и сказал:

«Чем ты планируешь заняться?» он спросил.

— Ты узнаешь после того, как я повешу озеро в небе. сказал молодой человек.

Большой гигант упал на дно озера.Оттуда он вынул тяжелую чугунную кастрюлю и сказал Вигиту:

— Ну давай же. бросить этот огненный шар в небо. повесьте его и положите обратно, когда он опустится. тогда я верю, что ты сильный, — сказал он.

«Сначала сделай сам», — сказал молодой человек. Не говоря ни слова, великан бросил глину под облака. Он поднял его, спускаясь вниз, и медленно положил обратно. Молодой человек подошел к печке и ухватился за ее ручку обеими руками. Он поднял голову и посмотрел на облако, летящее над лесом.

«На что ты смотришь?» — спросил великан. Я пью. Я брошу глину в облако, она не сойдет обратно. — сказал Вигит.

Испугался великан, что останется без еды и умолял мальчика:

«Не надо, не надо, не стреляйте!»

— Говорил ли я вам, отец, мне не хочется сидеть и разговаривать с вами, — упрямо сказал молодой человек.

«Если ты поверишь мне на слово, я сделаю то, что ты говоришь», — сказал великан.

Юноша подумал и ответил:

— Если ты посадишь меня к себе на плечо и отведешь со своим братом в дом моего господина Мусы, я не брошу кувшин.

Великан согласился, позвал брата, посадил юношу себе на плечо и поклонился деревне.

На опушке леса юноша увидел упавшее дерево.

— Стоп, — сказал он. — Здесь утроба моей матери. Он потерял его, когда пошел в лес собирать фрукты. Поднимите это!

«Если плод его матери такой большой, что он за человек?» — подумал он, поднимая гигантский дуб.

На берегу реки юноша увидел жернов.

«Вот голова монстра!» он сказал.

Брат великана нес мельничный жернов. Они согласились на деревню в этой ситуации.

В это время Муса сидел перед воротами и грелся на солнышке. Внезапно он увидел двух великанов. Моисей потерял рассудок. Как ни в чем не бывало, привел юноша во двор великанов, показал им, куда поставить дуб и камень, и сказал Мусе:

— Отец, я привел двух лошадей. Мне положить его в конюшню?»

— Отпустите их немедленно. Покажите мне! — сказал испуганный Муса.

После этого случая Муса хорошо ухаживал за юношей и ни о чем не просил. Однажды он сказал юноше:

— Ты сегодня спишь в камере, — сказал он.

Молодой человек вошел в комнату. Муса и его жена вскипятили котел с водой и вылили на него с крыши. Его пытаются убить этим луком.

Но молодой человек не спал. Как только с потолка падает вода, он встает и прячется в угол. Муса остался доволен своей работой и сказал жене:

— На этот раз наш слуга не убежит! «Мы похороним его завтра», — сказал он.

Утром подошел Муса к двери кельи и с улыбкой спросил:

— Ну что, молодой человек, хорошо ли выспались? Тебя никто не беспокоил?

В этот момент изнутри раздался голос:

«Спал очень хорошо, отец.» Но ночью шел сильный дождь, мне было очень весело.
Муса подошел к жене и сказал:
«Слуга жив!» Кипящая вода казалась горячим дождем. Кажется, он не против. Он позаботится о нас! он сказал.
Они отчаянно дрались и пытались убежать из своих домов. Жена богача накрыла свой лук хлебом. Муса положил их в мешок и привязал к задней части телеги.Молодой человек заметил это и, подождав некоторое время, опустошил мешок с хлебом и забрал его внутрь.

Вечером Муса связал телегу, посадил жену в телегу и уехал из дома.

Они ускакали и, наконец, достигли берега реки.

— Мы избавились от нашего слуги! сказал Муса. — Они не найдут нас здесь.

Муса снял лошадь с телеги и лег с женой на берегу реки.

Молодой человек вылез из мешка, схватил лошадь и повел ее к телеге. Когда Муса проснулся, то увидел, что юноша ведет телегу.

— Отец, ты не расстроишься, если я возьму твою лошадь? — спросил молодой человек.

«Ты уничтожил все мое имущество, теперь ты забираешь мою лошадь!» Как я не сержусь? — крикнул Муса, вскакивая.

— Да, ты сердишься на меня? сказал молодой человек. — Если нет, то мы выполним наше условие! Ты помнишь наше состояние? сказал молодой человек.

Он связал Моисею ноги. Он поднял рубашку и начал стягивать ее хлыстом. Каждый раз, когда он попадает:

«Это для моего старшего брата, это для моего младшего брата, это для меня».

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: