Muhammad Sharif Buxoriy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Muhammad Sharif Buxoriy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Muhammad Sharif ibn Muhammad al-Husayniy al-Alaviy al-Buxoriy (vafoti – 1697 yil) al-Mavlaviy laqabi bilan mashhur boʻlgan olim XVII asrdagi Movarounnahr mutafakkirlarining yorqin namoyandalaridan biridir. U oʻz ijodida yolgʻiz falsafaga oid bilimnigina emas, balki tarix, sheʼriyat, huquq, tilshunoslik kabi sohalarni ham qamrab olgan. Uning bizgacha yigirmadan ortiq asari yetib kelgan va ulardan “Ar-risola ad-davriyya” (“Davriylik haqidagi risola”) asari Buxoroda yozilgan. Bitilgan yili nomaʼlum. Qoʻlyozmasining bir nechta nusxalari mavjud. Shulardan biri “Risolatu istilzami davr min tasalsul” (“Davriylikning muttasillikka zaruriy tobeʼligi haqida”) risolasidir.

Risola nihoyalik va benihoyalik masalalariga bagʻishlangan. Muallif bu masalani yuqoriga yuksaluvchi aylanma harakat koʻrinishidahal qiladi. Olimning tasavvuricha “yuqorida turuvchi” va “quyida turuvchi” degan bosqichlar mavjuddir.

Izchillik zanjiridagi yuksaluvchi aylanma bosqichlarning uzluksiz qaytarilishi muallifning fikricha, cheksizlikka olib keladi. Shunday qilib, uzluksiz yuksalish zanjirining sharti doiraviy izchillik bilan bogʻlangan nihoyalik bosqichlarning cheksiz qatori hisoblanadi. Muallif bu bilan qanoatlanmaydi. U oʻz salaflari bilan yuqorida turuvchi bosqichning quyida turuvchi bosqichdan sifat oʻzgarishlari haqida gʻoyibdan munozara qiladi.

Uning yana bir asari “Takammule at-tatimme” (“Takmilning toʻldirilishi”). Asar Yusuf Qorabogʻiyning “Tatimmatul havoshi fi izolatil havoshi” (“Noaniqliklarni tuzatishda hoshiyalarning yakunlanishi”) nomli falsafiy asariga toʻldirish, sharh tarzida yozilgan.

Muhammad Buxoriyning falsafiy asarlari sirasiga Sharqda mashhur boʻlgan asarlarga bitilgan hoshiyalar ham kiradi. Bulardan biri “Hoshiyatun ala sharhil aqoid al-adudiyya” (“Adudiyya aqidalari sharhiga hoshiya”) asariga yozilgan hoshiyadir. Asl risola muallifi Adudiddin al-Idjiy nomi bilan tanilgan Adud al-millat va din Abdurrahmon ibn Ahmad ibn Abdulgʻaffor as-Siddiqiy al-Mutaraziy ash-Shibankoriydir. Sunniy mazhabdagi diniy aqidalar haqidagi bu risola muallif oʻlimidan ikki hafta oldin hijriy 13 ramazon 756 (1355 yil, 21 sentyabr) yilda yozilgan.

Keyingi asrlarda koʻplab mualliflar unga sharh bitganlar. Bular orasida XV asrning mashhur faylasufi Jaloliddin Davvoniyning sharhi diqqatga sazovordir. Ana shu sharhga Muhammad Buxoriy hoshiya bitgan. Bu asar ikki bobdan iborat: Davvoniy sharhiga eski izoh, yangi izoh. Ikkala bob muallif tomonidan hayotining ikki bosqichida yaratilgan qoʻlyozma nusxadan koʻchirilgan. Shu nomda koʻrsatilgandan tashqari yana ikki nusxasi mavjud. Qadimgi nusxalari saqlanmagan. Bizgacha XIX asrning 80-yillarida koʻchirilgan nusxalari yetib kelgan.

“Hoshiyai Mavlaviy Sharif bar sharhi tahzib” (“Mavlaviy Sharifning tahzib sharhiga hoshiyasi”)ning toʻliq nomi “Mantiq va kalomning tuzatilishi” boʻlib, qariyb barcha manbalarda u qisqa tarzda “Tuzatilish” (“Tahzib”) deb beriladi.

Risola muallifi oʻrta asr Sharqida mashhur boʻlgan samarqandlik olim – mantiq ilmining bilimdoni Saʼduddin Taftazoniydir. Bu asar Movarounnahr va boshqa oʻlkalarda ham maʼlum boʻlgan, unga olimlar XIX asrga qadar qator sharh va izohlar yozganlar. Keyinchalik XX asr avvallarigacha risolaga sharh va izohlar toshbosmada nashr etilgan.

Muallifning ijtimoiy-axloqiy fikrlarga bagʻishlangan asari “Kitobi favoidi xoqoniyya” (“Xoqonga foydali maslahatlar kitobi”)”deb ataladi. Asarda ijtimoiy hayot va axlokiy muammolarga oid aniq maʼlumotlar yoritilgan. Risolaning “Hukmronlik va shariatga binoan u bilan bogʻliq hamma narsalar haqida” degan bobi quddorning fazilatlariga oid soʻzlar bilan boshlanadi: “Xalif musulmon boʻlmogʻi kerak, oqil, balogʻat yoshiga yetgan, nutq, koʻrish va eshitish qobiliyati boʻlmogʻi lozim. U shariat koʻrsatmalarini bajara bilishi zarur, islom davlati hududlarini gʻayridin va bosqinchilardan asrashi, mazlumlarni zulm va yovuzliqdan himoya qilishi darkor. Agar Xalif ana shu sifatlarga ega va yana xushfeʼl boʻlsa, u vaqtda hukmronlikka loyiqdir”.

Uchinchi qism Xalifning odilligi haqida boʻlib, jumladan muallif bunday deb yozadi: “Podshohlik qilishda adolat ezgulik sanaladi”.

Toʻrtinchi qism isyonkorlar haqida. Muallif ularni shunday taʼriflaydi: “Qurʼon va paygʻambar hadislari asosida hukmronlik qilayotgan odil musulmon shoh bilan haqiqat talashish isyonkorlik hisoblanadi”.

Oltinchi qism soliq, toʻlovlar solish va ulardan shohning foydalanishi haqidadir. Jamiyatning soliq tuzumi haqida qimmatli maʼlumotlar bergani uchun bu qism gʻoyat ahamiyatlidir. Jazolar haqidagi qismda muallif fahsh ishlar bilan shugʻullanish, may ichish, haqorat qilish va hokazolarda ayblanganlarga qarshi jazo belgilash toʻgʻrisida soʻzlaydi.

Faylasufning sheʼriy devoni ham mavjud. Unda shoirning adabiy merosi toʻplangan. Devon turli kotiblar tomonidan XX asrga qadar koʻchirilib kelingan. Bu hol Buxoriy sheʼriyatiga Movarounnahrning yirik shaharlarida katga qiziqish bilan qaralganidan dalolat beradi. Devonni tadqiq etish bir jihatdan olim dunyoqarashini oʻrganishga yordam bersa, ikkinchi tarafdan adabiyotimiz tarixini boyitadi.

Muhammad Buxoriyning arab tilshunosligiga oid asari “Hopgayai Mavlaviy Sharif bar favoidi Ziyoiyya” (“Mavlaviy Sharifning Ziyoiy foydalarga izohi”) deb ataladi. Izohlar “Al-Kofiya” nomli Ibn al-Hojib qalamiga mansub boʻlgan grammatika haqidagi asar sharhiga bitilgandir. Sharh muallifi mashhur shoir va olim Abdurahmon Jomiydir. Sharh Jomiyning oʻgʻli Ziyovuddin Yusuf uchun 1491 yilda tuzilgan va oʻsha davr madrasalarida darslik sifatida qoʻllanilgan. Oddiy xalq orasida “Sharhi mullo” nomi bilan maʼlum boʻlgan. Shunday qilib, Muhammad Sharif Buxoriy oʻtmishda yashab ijod etgan yorqin siymolardan biridir. Olimning asarlarida din, shariat, fiqh, ilohiyot, tasavvufning muhim jihatlari yoritib berilgan. Muhammad Sharif Buxoriy merosini oʻrganish falsafamiz tarixini tadqiq etish sohasidagi ilk qadamdir.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Мухаммад Шариф ибн Мухаммад ал-Хусайни ал-Алави ал-Бухари (умер в 1697 г.), ученый, известный под прозвищем ал-Маулави, является одним из видных представителей мыслителей-моваруннахров XVII века. В своем творчестве он охватил не только познания в философии, но и в таких областях, как история, поэзия, юриспруденция, языкознание. До нас дошло более двадцати его произведений, и среди них «Ар-рисола ад-Даврийа» («Трактат о периодичности») написан в Бухаре. Год завершения неизвестен. Есть несколько копий его рукописи. Одним из них является трактат «Risolatu istilzami davr min tasalsul» («О необходимом подчинении периодичности непрерывности»).

Трактат посвящен вопросам целесообразности и имманентности. Автор решает эту задачу в виде восходящего кругового движения. Согласно воображению ученого, существуют стадии, называемые «наверху» и «внизу».

Непрерывное возвращение восходящих круговых ступеней в цепи постоянства ведет, по мнению автора, к бесконечности. Таким образом, условием цепи непрерывного восхождения является бесконечный ряд конечных ступеней, соединенных круговой последовательностью. Автора это не устраивает. Он рассеянно спорит со своими предшественниками о качественных изменениях верхней стадии по сравнению с нижней.

Еще одно его произведение — «Такаммуле ат-татимме» («Завершение совершенства»). Работа написана в виде комментария к философскому труду Юсуфа Карабоги «Татимматул хавоши фи изолятил хавоши» («Заполнение полей при исправлении неясностей»).

Среди философских трудов Мухаммада Бухари есть и кадры, написанные на известные на Востоке произведения. Одним из них является кайма, написанная на произведении «Хошиятун ала шархил акаид аль-адудийа». Первоначальным автором трактата является Адуд аль-миллат ва дин Абд ар-Рахман ибн Ахмад ибн Абд аль-Гаффар ас-Сиддики аль-Мутарази аль-Шибанкари, известный как Адуд ад-Дин аль-Иджи. Этот трактат о религиозных верованиях суннитской секты был написан за две недели до смерти автора 13 рамадана 756 г. хиджры (21 сентября 1355 г.).

Многие авторы комментировали это в последующие века. Среди них следует отметить комментарий известного философа XV века Джалалуддина Даввани. Это комментарий Мухаммада Бухари. Эта работа состоит из двух глав: старый комментарий к Даввани, комментарий, новый комментарий. Обе главы скопированы с рукописей, сделанных автором в два этапа его жизни. Помимо упомянутого в том же заголовке, есть еще два экземпляра. Старые экземпляры не сохранились. До нас дошли копии, скопированные в 80-х годах 19 века.

Полное название «Хосияи Мавлави Шариф бар шарми тахзиб» («Комментарий Мавлави Шарифа к Тахзибу») — «Исправление логики и слова», и почти во всех источниках оно сокращается как «Исправление» («Тахзиб»).Автором трактата является известный на средневековом Востоке самаркандский ученый Саудуддин Тафтазани. Этот труд был известен в Мовароуннахре и других странах, и ученые написали к нему ряд комментариев и замечаний вплоть до XIX века. Позже, вплоть до начала 20 века, комментарии и комментарии к трактату издавались в литографии.

Авторский труд, посвященный социально-этическим размышлениям, называется «Китоби фавоиди хаханийя» («Книга полезных советов кагану»). Произведение содержит конкретную информацию об общественной жизни и нравственных проблемах. Глава трактата «О правлении и обо всем, что с ним связано по шариату» начинается словами о качествах правителя: «Халиф должен быть мусульманином, умным, зрелым, умеющим говорить, видеть и слышать. Это необходимо для того, чтобы он мог выполнять предписания шариата, защищать территории Исламского государства от чужаков и захватчиков, а угнетенных защищать от угнетения и зла. Если халиф обладает этими качествами и счастлив, то он достоин править».

Третья часть о справедливости халифа, в которой автор пишет: «Справедливость считается добродетелью в царстве».

Четвертая часть о повстанцах. Автор описывает их следующим образом: «Спорить об истине с праведным мусульманским царем, правящим на основании Корана и хадисов Пророка, есть мятеж».

Шестая часть касается введения налогов и сборов и их использования королем. Этот раздел очень важен, поскольку он предоставляет ценную информацию о налоговой системе общества. В разделе о наказаниях автор говорит о назначении наказаний в отношении лиц, обвиняемых в безнравственности, распитии спиртных напитков, оскорблениях и т.п.

Имеется также поэтический сборник философа. В нем собрано литературное наследие поэта. Девон копировался различными писцами до 20 века. Этот факт свидетельствует о том, что поэзия Бухари с большим интересом воспринималась в крупных городах Моваруннахра. С одной стороны, изучение Девона помогает изучить мировоззрение ученого, а с другой обогащает историю нашей литературы.

Работа Мухаммада Бухари по арабской лингвистике называется «Хопгаяи Мавлави Шариф бар фавоиди Зияийя» («Комментарий Мавлави Шарифа об интеллектуальных благах»). Комментарии были написаны в комментарии к грамматике Ибн аль-Хаджиба под названием «Аль-Кофия». Автор комментария — известный поэт и ученый Абдурахман Джами. Комментарий был составлен для Зиявуддина Юсуфа, сына Джами, в 1491 году и использовался в качестве учебника в медресе того времени. Среди простых людей он был известен как «Шархи Мулло». Таким образом, Мухаммад Шариф Бухари является одной из ярких фигур, живших и творивших в прошлом. В работах ученого освещены важные аспекты религии, шариата, юриспруденции, теологии, мистики. Изучение наследия Мухаммада Шарифа Бухари является первым шагом в области изучения истории нашей философии.Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: