Алишер Навоий шеърлари, ғазаллари

Алишер Навоий шеърлари, ғазаллари

Алишер Навоий қаламига мансуб шеър ва ғазаллар тўплами. Дурдона тўплам.

ҚАРО КЎЗУМ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қаро кўзум, келу мардумлуғ емди фан қилғил,
Кўзум қаросида мардум киби ватан қилғил.

Юзунг гулига кўнгул равзасин яса гулшан,
Қадинг ниҳолиға жон гулшанин чаман қилғил.

Таковарингға бағир қонидин ҳино боғла,
Итингға ғамзада жон риштасин расан қилғил.

Фироқ тоғида топилса туфроғим, ей чарх,
Хамир етиб яна ул тоғда кўҳкан қилғил.

Юзунг висолиға йецун десанг кўнгулларни,
Сочингни бошдин-аёғ чин ила шикан қилғил.

Хазон сипоҳига, ей боғбон, емас монеъ
Бу боғ томида гар игнадин тикан қилғил.

Юзида терни кўруб ўлсам, ей рафиқ, мени
Гулоб ила юву гул баргидин кафан қилғил.

Навоий, анжумани шавқ жон аро тузсанг,
Анинг бошоғлиғ ўқин шамъи анжуман қилғил.

ОРАЗИН ЁПҚАЧ КЎЗИМДИН…

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Оразин ёпқач кўзумдин сочилур ҳар лаҳза ёш,
Ўйлаким пайдо бўлур юлдуз, ниҳон бўлғач қуёш.

Қут бир бодому йерим гўшан меҳроб еди,
Ғорати дин етти ногаҳ бир балолиқ кўзу қош.

Бу дамодам оҳим ифшо айлар ул ой ишқини,
Субҳнунг бот-бот дами андоғки айлар меҳр фош.

Бўсае қилмас мурувват, асру қаттиқдур лабинг,
Десам оғзи ичра айтур лаъл ҳам бор навъ тош.

Новакинг кўнглимга киргач жон талашмоқ бу екин,
Ким қилур пайконини кўнглум била жоним талош.

Умри жовид истасанг фард ўлки, бўстон Хизридур,
Сарвким даъб айлади озодалиқ бирла маош.

Қоши оллинда Навоий берса жон, айб етмангиз,
Гар будур меҳроб, бир-бир қўйгусидир барча бош.

ЎН САККИЗ ЁШ ҲАЙРАТЛАРИ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
О`н саккиз минг олам ошуби агар бошиндадур,
Не ажаб, чун сарвинозим о`н саккиз ёшиндадур.

Деса бо`лг`айким, яна ҳам о`н саккиз йил ҳусни бор,
О`н саккиз ёшина мунча фитнаким бошинадур.

О`н саккиз йил дема, юз саксон йил о`лса, улдурур,
Ҳусн шоҳи, ул балоларким, ко`зу қошинадур.

Ҳайрат етмон ҳусни нақшидаки, ҳар ҳайратки, бор,
Барчаси езид таоло сун`и наққошинадур.

Тан анга сийму ичина тош музмар ко`нглидин,
Ақлг`а юз ҳайрат, ул ойнинг ичу тошинадур.

Май кетур, ей муг`ки, юз ҳайрат аро қолмиш Масиҳ,
Бул ажабларким, бу ески дайр хуффошиндадур.

То Навоий то`кти ул ой фурқатидин баҳри ашк,
Ҳар қачон боқсанг, қуёш акси анинг ёшиндадур.

МУБТАЛО БЎЛДИМ САНГА

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Кўргали ҳуснунгни зору мубтало бўлдум санга,
Не балолиғ кун едиким, ошно бўлдум санга.

Ҳар неча дедимки кун-кундин узай сендин кўнгул,
Ваҳки, кун-кундин батаррак мубтало бўлдум санга.

Мен қачон дедим: «Вафо қилғил манга» зулм айладинг,
Сен қачон дединг: «Фидо бўлғил манга» бўлдим санга.

Қай пари пайкарга дерсен телба бўлдунг бу сифат,
Ей пари пайкар, не қилсанг қил манга, бўлдум санга.

Ей кўнгул, тарки насиҳат айладинг овора бўл,
Юз бало йетмаски, мен ҳам бир бало бўлдум санга.

Жоми Жам бирла Хизр суйи насибимдур мудом,
Соқиё, то тарки жоҳ айлаб гадо бўлдум санга.

Ғусса чангидин навое топмадим ушшоқ аро,
То Навоийдек асиру бенаво бўлдум санга.

ЛАБЛАРИНГКИМ ҲАЙФ ЭРУР…

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Лабларингким ҳайф ерур тенг тутмоқ они қанд ила,
Синдирур юз қанд бозорини шаккар ханд ила.

Токи ҳайронмен сенга номус ила итмиш кўнгул,
Телба янглиғким, қочар ел ғофил ўлғач банд ила.

Одам ул соатки жаннат ичра авлодин кўрар,
Не қувонғай дам-бадам сен нозанин фарзанд ила.

Қўй насиҳат, зоҳидо, ўтлуғ дамимдин ваҳм қил,
Телба ит имкони йўқтурким, соғалғай панд ила.

Ҳожатингни елга арз етмакка ҳожат бўлмасун,
Хуш чиқишсанг лаҳзани бу зори ҳожатманд ила.

Лабларинг ҳажринда юр паркандким бўлмиш кўнгул,
Лаъл ерур маҳлул қон ўрниға ҳар парканд ила.

Чун Навоий кўнгли синди, емди лутфинг не асиғ?
Ким ушаца шишани битмас яна пайванд ила.

ОШИҚ ЎЛДУМ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Ошиқ ўлдум, билмадим ёр ўзгаларга ёр емиш,
Оллоҳ-оллоҳ, ишқ аро мундоқ балолар бор емиш.

Қаддиға ел майли бўлғондин кўнгул озурдадур,
Ул алифдин зорларнинг ҳосили озор емиш.

Елга новак урди, мен ўлдим ерур бу турфаким,
Жоним етган реш ел бағриға кирган хор емиш.

Риштаким, муҳлик ярам оғзиға тиктим англадим,
Ким кафан жинси қироғидин сувурган тор емиш.

Кўйи деворидин оғриқ танға тушган соядек,
Сел ғамидин емди соя ўрниға дилдор емиш.

Жонға тахвиф айладим тиғи ҳалокидин анинг,
Билмадим бу ишдин ул ўлгунча миннатдор емиш.

Ей Навоий, хўбларни кўрма осонлиғ билан,
Ким биравким солди кўз, узмак кўнгул душвор емиш.

ИСТАДИМ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қон ютуб умри жаҳон аҳлида бир ёр истадим,
Лекин ул камрак топилди, гарчи бисёр истадим.

Кимга ким жоним фидо айлаб соғиндим дам-бадам,
Ермас ерди ёрлиқда чун вафодор истадим.

Билмадим олам елида йўқтурур мутлақ вафо,
Ваҳки, умри улча йўқтур соғиниб ёр истадим.

Улки, топилмас башар жинсида ваҳ ғафлат кўрунг,
Ким пари хайлида мен девонаи зор истадим.

Сирри ишқимни кўнгул кўз бирла фош етмак не тонг,
Қалбу тардоманни мен чун соҳиб асрор истадим.

Шайх бирла хонақаҳдин чун ёруғлуқ топмадим,
Дайр пири хизматиға кўйи хаммор истадим.

Ей Навоий, чун рафиқи топмадим, бу ғуссадин,
Ўзни бекаслик балосиға гирифтор истадим.

МЕНИ МЕН ИСТАГАН КИШИ…

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Мени мен истаган ўз суҳбатига аржуманд етмас,
Мени истар кишининг суҳбатин кўнглум писанд етмас.

Не баҳра топқамен андинки, мендин истагай баҳра,
Чу улким баҳраи андин тилармен баҳраманд етмас.

Нетай ҳуру пари базминки, қатлим ё ҳаётимға,
Аён ул заҳр чашм айлаб ниҳон, бу нўшханд етмас.

Керакмас ой ила кун шакликим, ҳусну малоҳатдин,
Ичим ул чок-чок етмас, таним ул банд-банд етмас.

Керак ўз чобуки мажнунваши қотил шиоримким,
Бузуғ кўнглумдин ўзга йерга жавлони саманд етмас.

Кўнгул уз чарх золидин, фирибин йемаким, охир
Ажал сарриштасидин ўзга бўйнунгға каманд етмас.

Ул ой ўтлуғ юзин очса, Навоий тегмасун деб кўз,
Муҳаббат тухмидин ўзга ул ўт узра сипанд етмас.

КЕЧА КЕЛГУМДИР ДЕБОН…

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Кеча келгумдир дебон ул сарви гулрў келмади,
Кўзларимга кеча тонг отқунча уйқу келмади.

Лаҳза-лаҳза чиқтиму чектим йўлида интизор,
Келди жон оғзимғаву ул шўхи бадхў келмади.

Оразидек ойдин ерканда гар етти еҳтиёт,
Рўзгоримдек ҳам ўлғонда қоронғу келмади.

Ул париваш ҳажридинким йиғладим девонавор,
Кимса бормуким анга кўрганда кулгу келмади.

Кўзлариндин неча сув келгай деб ўлтурманг мени,
Ким бори қон ерди келган бу кеча сув келмади.

Толиби содиқ топилмас, йўқсаким қўйди қадам,
Йўлғаким аввал қадам маъшуқа ўтрў келмади.

Ей Навоий, бода бирла хуррам ет кўнглунг уйин,
Не учунким бода келган уйга қайғу келмади.

ЖОНҒА CҲУН ДЕРМЕН

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Жонға чун дермен: «Не ерди ўлмаким кайфияти?»
Дерки: «Боис бўлди жисм ичра маразнинг шиддати».

Жисмдин сўрсамки: «Бу заъфингға не ерди сабаб?»
Дер: «Анга бўлди сабаб ўтлуқ бағирнинг ҳирқати».

Чун бағирдин сўрдум, айтур: «Андин ўт тушти манга
Ким, кўнгулга шуъла солди ишқ барқи офати».

Кўнглума қилсам ғазаб, айтурки: «Кўздиндур гунаҳ,
Кўрмайин ул тушмади бизга бу ишнинг туҳмати».

Кўзга чун дерменки: «Ей, тардомани юзи қаро,
Сендин ўлмиш телба кўнглумнинг балою ваҳшати».

Йиғлаб айтур кўзки: «Йўқ ерди манга ҳам ихтиёр
Ки, кўрунди ногаҳон ул шўхи маҳваш талъати».

Ей Навоий, барча ўз узрин деди, ўлгунча куй
Ким, санга ишқ ўти-ўқ ермиш азалнинг қисмати.

ХИЛъАТИН ТО АЙЛАМИСҲ…

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Хилъатин то айламиш жонон қизил, сориғ, яшил,
Шуълайи оҳим чиқар ҳар ён қизил, сориғ, яшил.

Гулшан еттим ишқ саҳросин самуми оҳдин
Ким, есар ул дашт аро ҳар ён қизил, сориғ, яшил.

Шишадек кўнглумдадур гулзори ҳуснунг ёдидин,
Тобдоннинг аксидек алвон қизил, сориғ, яшил.

Оразу холинг била хаттинг хаёлидин ерур
Кўзларимнинг оллида даврон қизил, сориғ, яшил.

Лаългун май тутқил олтун жом бирла сабзада
Ким, булардин яхши йўқ имкон қизил, сориғ, яшил.

Фақр аро беранглиқ душвор ерур беҳад, валек
Хирқада тикмак ерур осон қизил, сориғ, яшил.

Ей Навоий, олтину шингарфу зангор истама,
Бўлди наминг рангидин девон қизил, сориғ, яшил.

ИСТАНГИЗ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Истаганлар, бизни саҳрои балода истангиз,
Водийи ҳижрон ила дашти фанода истангиз.

Вомиқу, Фарҳоду Мажнундеклар ул водий аро
Бўлсалар пайдо, мени ҳам ул арода истангиз.

Юз аларнинг ишқича дарду, балоу ғуссаға
Толиб ел бошиға келган можарода истангиз.

Ейки, истарсиз саводул важҳ фиддорайидин,
Бохабар бўлмоқ мени юзи қарода истангиз.

Кўнглим ул зулф ичрадур, зинҳор ишқим шарҳини
Истаманг мен телбада, ул мубталода истангиз.

Нуқта янглиғким, вафо узра қилур котиб рақам,
Ишқ ўтининг доғини аҳли вафода истангиз.

Оғзи шавқидин Навоий итти, они истар ел,
Ё адам даштида, ё мулки фанода истангиз.

КЕЛГАЙ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Не кун ўлғайки, нигорим келгай,
Боғи умрумда баҳорим келгай.

Умр боғида баҳор улдурким,
Сарвқад лолаузорим келгай.

Ил гадо жониға ўт тушкайким,
Олғали шамъи мазорим келгай.

Кўйида итти кўнгул, ваҳ, қачон ул
Масти девонашиорим келгай.

Қани майким, чу ичиб маст ўлсам,
Кўкка туз боққали орим келгай.

Ей Навоий, тиламон ҳуру пари,
Шояд ул базмда ёрим келгай.Сборник стихов и газелей Алишера Навои. Коллекция Дурдона.

МОИ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Мои черные глаза, приди и позаботься обо мне,
Сделай мою родину мардумом во мраке очей моих.

Сделай на лице сердце из цветов,
Сделайте свое сердце цветком жизни.

Привяжи хну к своей крови,
Сделайте жизнь вашей собаки невыносимой.

Если его найдут на горе Фирок, моя земля, о чарх,
Замесить тесто и снова раскатать.

Если вы хотите, чтобы ваше лицо было красивым,
Подстригите волосы с головы до ног.

О садовник, не мешай войску Хазана
Сделайте снежную иглу на крыше этого сада.

Когда я увижу пот на его лице, мой друг, дай мне умереть
Оберните лепестки роз лепестками роз.

Навои, если ты организуешь конференцию с энтузиазмом,
Сделайте встречу его наконечником свечи.

[/спойлер]

ОРАЗИН ЗАКРЫЛ МНЕ ГЛАЗА…

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Когда я закрываю рот, слезы наворачиваются на глаза,
Я думаю, появится звезда, солнце, когда взойдет солнце.

Кут был жертвенником миндалевидной формы,
Горати дин семь вдруг медовый бровь.

Это месяц откровения, месяц любви,
Subhnung бот-бот dami andogki aylar mehr fosh.

Поцелуи не поцелуи, твои губы тверды,
У меня во рту какой-то камень.

Новакинг — это урожай, за который нужно бороться, когда мне приходит в голову,
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?

Если хочешь жить вечно, то земля индивидуальности — Хизри,
Сарвким потребовал жалованье со свободой.

Если Навои даст перед тобой, не вини меня,
Гар — жертвенник, по одному, вся голова.

[/спойлер]

Восемнадцатилетние чудеса

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Восемнадцать тысяч миров, если в начале,
Удивительно, но Сарвинозиму восемнадцать лет.

Между прочим, красоте еще восемнадцать лет,
В восемнадцать лет начался мой заговор.

Если вы скажете восемнадцать лет, если вы умрете сто восемьдесят лет, вы убьете,
Король Хусна, он привлекает внимание.

В узоре этмон хусни есть чудо, каждое чудо,
Все они искусственная вышивка.

Тан анга сийму ичинде тас музмар гонглидин,
Ум поражен, это камень луны.

Пусть Христос, изумленный,
Удивительно, но это старая мечта.

Навои токти ул ай фуркатидин бахри ашк,
Куда бы вы ни посмотрели, отражение солнца — это его возраст.

[/спойлер]

Я РАЗОЧАРОВАН В ВАМИ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Мне было трудно увидеть красоту,
Какой у меня был медовый месяц, я познакомился с тобой.

Хоть я и говорил, что день за днём твоё сердце,
Кстати, день ото дня я все больше и больше привязывался к крови.

Когда я сказал: «Следуй за мной, ты обидел меня»,
Когда ты сказал: «Пожертвуй мной, манга»?

Что бы ты ни говорил, ты сумасшедший.
О пари пайкар, делай со мной все, что хочешь, я стал сангой.

О сердце, не трудись давать советы,
Не сто мячей, я тоже был мячом.

Джоми Джам бирла Хизр суйи насибимдур мудом,
Сакия, я давно умоляла тебя.

Гусса чангидин навое топмадим ушшок аро,
Я был таким же пленным и бедным, как Навои.

[/спойлер]

ЛАБЛАРИНГКИМ ХАЙФ ЭРУР…[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Мои губы полны сахара,
Переваривает рынок сахарного тростника.

Я восхищаюсь тобой за твое скромное сердце,
Мои сумасшедшие новости, беглец занят, когда он умирает, не подозревая об этом.

Человек увидит потомство свое в раю в тот час,
Как вы счастливы с вашим прекрасным ребенком.

Позвольте мне увещевать вас, мой господин, бояться моей травы,
Я не могу позволить себе сумасшедшую собаку со здоровой панцирем.

Не нужно жаловаться на свои нужды,
Наслаждайтесь моментом с этой отчаянной потребностью.

Ходи в красоте губ твоих, сердце мое,
La’l erur раствор с каждым парком и вместо крови.

Чун Навои был разочарован, в чем твоя доброта?
Кто прикоснется к бутылке, не сварит ее снова.

[/спойлер]

Я УМЕР В ЛЮБВИ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я влюбился, я не знал, как помочь другим,
Ей-Богу, между любовью бывают мирские неприятности.

Больно быть среди людей,
Это продукт угнетения алфавита.

Эльга новак хит, я мертв эрур бу турфаким,
Это был хор, который вошел в мое сердце.

Я понял, что смотрю в устье кольца,
Кто тот узкий лох, который стягивает с краю джинсы савана.

Как тень, падающая со стены боли,
Приливные воды поглотили тени.

У меня в руке нож,
Я не знал, что он был благодарен за эту работу, пока он не умер.

О Навои, легко увидеть добро,
Кому-то трудно отвести взгляд.

[/спойлер]

Я ХОТЕЛ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я хотел друга в мире на всю оставшуюся жизнь,
Но нашлось меньше, хотя хотелось большего.

К кому я стремился в своей жизни,
Я хотел быть верным Эрмасу Эрди на лейбле.

Я не знал, что мир потеряет абсолютную верность,
Я действительно хотел скучать по нему.

Ульки, посмотри на невежество в джинсах, которых не найти,
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?

Какое утро открыть сердцу тайную любовь,
Я хотел иметь тайну для своего сердца.

Я не нашел света для шейха и ханакахдина,
Я хотел бы гамак.

О Навои, я не нашел тебе жены.
Я хотела быть девственницей.

[/спойлер]

МУЖЧИНА, КОТОРАЯ Я ХОТЕЛ МЕНЯ…

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Это не заставляет меня хотеть разговора, который я хочу,
Мне все равно, что мне говорят.

Не бахра топкамен андинки, мендин истегай бахра,
Chu ulkim bahrai andin tilarmen bahramand etmas.

Нетай хуру пари базминки, убить или жить,
Айон уль захр чашм айлаб нихон, бу ношханд этмас.

Ненужная форма луны и дня, красота,
Мой желудок не задыхается, мое тело не задыхается.

Мне нужен мой девиз безумного убийцы чобуки,
Мое испорченное сердце не отпустит тебя куда-нибудь еще.

Мое сердце разбито, моя пища обманчива, наконец
Смерть не приказывает ничего, кроме сарриштасидина.

Когда луна открывает свой травянистый лик, ее касаются глаза Навои,
Любовь не пьет траву, кроме яйца.

[/спойлер]

КЕЧА КЕЛЬГУМДИР ДЕБОН…

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я пришел прошлой ночью, дебон уль сарви гулро не пришел,
Я не мог уснуть до тех пор, пока мне не открылись глаза прошлой ночью.В ожидании момента, чтобы выйти,
Он подошел к моему рту, и он не пришел.

Когда луна полная, будь осторожен,
Было не так темно, как когда я умер.

Я плакал, как сумасшедший,
Никто не смеялся, когда его видели.

Не дай мне увидеть, сколько воды течет из твоих глаз,
Воды не пришли сегодня вечером, кто был в крови.

Талибан не найдется верным, иначе я сделаю шаг,
Я не хотел наступать на свою девушку перед тем, как идти.

О Навои, радуйся сердцем,
Почему не пришло горе в дом, откуда родом бода.

[/спойлер]

ДЖОНГА ЧУН ДЕРМЕН

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я сказал Джонгу: «Какое у меня было настроение умереть?»
Дерки: «Это было вызвано тяжестью болезни в организме».

Я спросил тело: «В чем причина этой слабости?»
Он сказал: «Причина этого — выпас травы».

Я спросил Чуна, и он сказал:
Кого волнует катастрофа любви?

Когда я злюсь, я говорю: «Это грех.
Я не видел, чтобы это была клевета на нас».

Я сказал глазам: «О Тардома, посмотри на его лицо,
Ты чума и дикость моего мертвого безумного сердца».

Глаз кричит: «Нет, у меня нет выбора
Внезапно он увидел славу Махваша.

О Навои, все извинялись и пели, пока он не умер
Кто, санга любви, огненно-пулевой тает судьба вечности.

[/спойлер]

ХИЛАТИН АЙЛАМИШ…

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Красный, желтый, зеленый,
Красный, желтый, зеленый по бокам.

Гульшан эттим ишк сахросин самуми оддин
Кто, работа красная, желтая, зеленая со всех сторон степи.

Я помню цветок в сердце как бутылку,
В отличие от Тобдона фиолетовый красный, желтый, зеленый.

Ваша мечта сбудется с вашим постом
Круг перед глазами красный, желтый, зеленый.

Лалгун май туткил алтун джем бирла сабзада
Кто не может быть лучше этих красных, желтых, зеленых.

Трудно жить в нищете
Красный, желтый, зеленый, легко шить.

О Навои, не желай золота и серебра,
Цвет нейминга был девон красный, желтый, зеленый.

[/спойлер]

ВЫ ХОТИТЕ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Хочешь, хочешь нас в пустыню,
Хотите веер пустыни с долиной хиджры.

Вомику, долина Фарходу Майнундеклар ул
Если они появятся, спросите меня в то же время.

Любовь лица болезненна, балу грустна
Спросите о конфликте, пришедшем в голову талибам.

О вы, не желающие быть грамотными,
Вы хотите, чтобы я не знал, что мое лицо черное.

Мое сердце полно любви, не говоря уже о комментарии моей любви
Не хочу, чтобы я злилась, хочу, чтобы он злился.

Дело не в том, номер секретаря на верности,
Попроси пятно огня любви быть верным народу.

Рот Навои был полон возбуждения.
Либо в людской степи, либо в имуществе вентилятора.

[/спойлер]

КЕЛГЕЙ

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
В какой день я умру, моя племянница придет,
Пусть весна придет в сад моей жизни.

Весна в саду жизни,
Сарвкад лолаузорим кельгай.

Иль гадо йонига от тушкайким,
Пусть горит моя свеча.

В озере было сердце, ничего себе, когда он умер
Масти девонашиорим кельгай.

Боже мой, если я умру пьяным,
Пусть будет соль на небе.О Навои, тиламон хуру пари,
Может быть, уже половина первого ночи.

[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz