So’z haqida maqollar

So'z haqida maqollar

Aytar so’zni ayt,
Aytmas so’zdan qayt.

Aytilgan so’z — otilgan o’q.

Anjom — uy ziynati,
So’z — inson ziynati.

Ariqni suv bezar,
Odamni — so’z.

Achchiq savol berib,
Shirin javob kutma.

Achchiq til — zahri ilon,
Chuchuk tilga — jon qurbon.

«Barakalla»ga qui mehnat qilib o’lar.

Bemorga shirin so’z kerak,
Aqlsizga — ko’z.

Bir tavakkal buzadi,
Ming qayg’uning qal’asin.
Bir shirin so’z bitkazar,
Ming ko’ngilning yarasin.

Bir yaxshi gap esdan chiqmas,
Bir — yomon gap.

Birovning o’zi g’ar,
Birovning so’zi g’ar.

Bug’doy noning bo’lmasin,
Bug’doy so’zing bo’lsin.

Gap egasini topar.

Gapda g’iybat yomon,
Dardda — quyanchiq.

Gapdan gap chiqar,
Cho’pdan — xas.

Gapi gapga o’xshamas,
Og’zi gapdan bo’shamas.

Gapi sassiqning o’zi sassiq.

Gapi to’mtoqning o’zi to’mtoq.

Gapi to’ngning o’zi to’ng.

Gapni gap ochar,
Yomon gapdan qochar.

Gapning yomoni pichir.

Gapning ozi yaxshi,
Qizning — nozi.

Gapning qisqasi — yaxshi,
Qisqasidan hissasi — yaxshi.

Go’sht-yog’ berma, yaxshi til ber.

Donning achchig’i yaxshi,
So’zning — shirini.

Dunyoni yel buzar,
Odamni — so’z.

Duo bilan el ko’karar,
Yomg’ir bilan yer ko’karar.

Duo olgan ko’karar,
Tuhmat olgan oqarar.

Duo olgan omondir,
Qarg’ish olgan yomondir.

Do’st orttiraman desang,
Shirin suhbat qil.

Dushman orttiraman desang,
Chaqirtikan bo’l.

Yomon gap — bosh qozig’i,
Yaxshi gap — jon ozig’i.

Yomon gap yer tagida uch yil yotar.

Yomon gap tarsakidan yomon.

Yomon gapning oyog’i olti.

Yomon so’z bo’lmasa,
Yaxshi so’z bo’lmaydi.

Yomon so’z egasiga qaytar.

Yomon so’zlab sovutma,
Jon og’ritib ovutma.

Yomon so’zning qanoti bor.

Yomon til boshga balo keltirar,
Yaxshi til davlat, dunyo keltirar.

Yomon til yo jonga urar,
Yo — imonga.

Yomonning tili bor,
Yaxshining — dili.

Yomonning yuzi qursin,
Gapirgan so’zi qursin.

Yomonning yaxshi so’zidan,
Yaxshining yomon so’zi yaxshi.

Jikli qarg’ish jigini topar,
Jiksiz qarg’ish — o’zini.

Zahar til suyakni yorar.

Iliq so’z — shakar,
Sovuq so’z — zahar.

Issiq kiyim tanni ilitar,
Issiq so’z jonni ilitar.

Yo’l quvgan xazinaga yo’liqar,
So’z quvgan — baloga.

Kishining o’zi yetmagan yerga so’zi yetar.

Kuch egmaganni so’z egar.

Ko’zdan ko’zing toysa,
So’zdan ko’ngling toyar.

Ko’ngilni qo’l bilan ovlamasang,
Til bilan ovla.

Ko’ngilsiz gapning kechikkani yaxshi.

Ko’p gap — eshakka yuk.

Mazali so’zga quloq charchamas.

Ma’qul gapga qoruv yo’q.

Ming chechanni bir ezma yengar.

Muzdan suv tomar,
So’zamoldan — bol.

Ovni — oziq bilan,
Odamni — so’z bilan.

Ovqatni tuz mazali qilar,
Odamni — so’z.

Odam gap bilan,
Hayvon o’t bilan.

Odam so’zi bilan sinalar,
Osh — tuzi bilan.

Odam — so’zlashguncha,
Yilqi — kishnashguncha.

Odam so’zlashib tanishar,
Hayvon — hidlashib.

Odam so’zlashar,
Hayvon yalashar.

Oz gapir — soz gapir.

Olim so’zi oz,
Oz bo’lsa ham soz.

Orqadagi gap — og’ildagi tezak.

Ochiq til osh yedirar,
Achchiq til tosh yedirar.

Oq degani — olqish,
Qora degani — qaig’ish.

Og’izga kelgan so’z arzon,
Ovulga kelgan bo’z arzon.

Og’izdan chiqqan so’z qaytmas.

Og’rigan joyga qo’l yugurar,
Og’ritar so’zga til yugurar.

Pichir-pichirdan o’t chiqar.

Puling bo’lmasa, bo’lmasin,
Shirin so’zing bo’lsin.

Sabr qilgan moy oshar,
Olqish olgan ko’p yashar.

Sevdirgan ham til,
Bezdirgan ham til.

Sel ariqni buzar,
Yomon so’z — dilni.

Sen ham bir og’izdan,
Siz — ham.

Sovuq gap yurakni muzlatar.

Suv o’z yo’lini topar,
So’z — o’z egasini.

Suvni sevgan suv keltirar,
So’zni sevgan so’z keltirar.

Suydirgan ham til,
Kuydirgan ham til.

Suyaksiz til suyak sindirar.

So’z — bir, sayqal — qirq.

So’z kaltada,
Un xaltada.

So’z ko’rki — maqol.

So’z nayzadan o’tkir.

So’z oyoqdan ilgari borar.

So’z ojizi bo’lguncha,
Ko’z ojizi bo’l.

So’z suyakdan o’tar,
Tayoq — etdan.

So’z chumchuq emas,
Og’izdan chiqsa, tutib bo’lmas.

So’z emgak bo’lar,
Bo’z — ko’ylak.

So’zda qanquv yomon,
Dardda — sanchuv.

So’zdan so’zning farqi bor,
O’ttiz ikki narxi bor.

So’zdan so’z chiqar,
So’zlamasang na chiqar.

So’zi nodurustning o’zi nodurust.

So’zlagandan so’zlamagan yaxshiroq,
So’zlab edim, boshimga tegdi tayoq.

So’zni bir ezmadan so’ra,
Bir — kezmadan.

So’zni so’z ochar.

So’zning boyligi — odamning chiroyligi.

So’zning yomoni — sanchiq,
Dardning yomoni — quyonchiq.

So’zning onasi — quloq,
Suvning onasi — buloq.

Tayog’i yo’g’on birni urar,
So’zi yo’g’on mingni urar.

Tanballik — kulfat,
Mahmadanalik — ofat.

Taom lazzati o’zida.
Odam lazzati — so’zida.

Til — aql bezagi.

Til — aql tarozusi.

Til — aql o’lchovi.

Til bor, bol keltirar,
Til bor, balo keltirar.

Til — dil kaliti.

Til — dil tarjimoni.

Til — dil jarchisi.

Til tig’i qilich tig’idan o’tkir.

Til yugurigi — boshga,
Oyoq yugurigi — oshga.

Til yaxshisi bor etar,
Til yomoni xor etar.

Til tig’dan o’tkir.

Tilga ixtiyorsiz — elga e’tiborsiz.

Tilga e’tibor — elga e’tibor.

Tilga ehtiyot — elga ehtiyot.

Tili nopok — o’zi nopok.

Tili shirinning do’sti ko’p.

Tilingda bo’lsa boling,
Kulib turar iqboling.

Tilni bog’la dil bilan,
Dilni bog’la til bilan.

Tig’ jarohati bitar,
Til jarohati bitmas.

Toza suvni yer olar,
Yaxshi so’zni el olar.

Tuzsiz oshning epi oson,
Tuzsiz gapning epi qiyin.

Tuya ham muomalaga cho’kar.

To’qson og’iz so’zning to’qsonta tuguni bor.

Uzun til — boshga to’qmoq,
Bo’yinga — sirtmoq.

Uzun til — umr zavoli.

Uzun tilim — uzgun tilim,
Qisqa tilim — tizgin tilim.

Fil ko’tarmaganni til ko’tarar.

Xabar — shamoldan tez.

Xotin so’zini qondirar,
Er urug’idan tondirar.

Xushxabaming qanoti bor.

Chin so’z — mo’tabar,
Yaxshi so’z — muxtasar.

Shakar ham tilda,
Zahar ham tilda.

Shirin so’z shakardan shirin.

Shirin so’z o’likni ham tiriltirar.

Shirin so’z — qaymoqli ayron,
Achchiq so’z — bo’yniga arqon.

Shirin so’zh shoh kosasida suv ichar.

Shirin-shirin so’zlasang,
Ilon inidan chiqar.
Achchiq-achchiq so’zlasang,
Musulmon dinidan chiqar.

Shirin yuzingdan shirin so’zing a’lo.

Egasiz qarg’ish egasini topar.

El bor yerda so’z bor.

El qo’shiq bilan tirik.

El g’aznasi — eski so’z.

Eldagi gap — dildagi gap.

Elli(k) gapdan belli gap yaxshi.

Elni sevsang, elcha gapir.

Er boyligi — yo’lda,
So’z boyligi — tilda.

Er — lafzidan,
Qo’y — bo’g’zidan.

Er so’zi — el so’zi.

Etigi yomon to’r bulg’ar,
Og’zi yomon — el.

Yuz yuzdan shirin,
So’z so’zdan shirin.

Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar,
Yomon gap bilan pichoq qinidan chiqar.

Yaxshi gapga quloq sol,
Yomon gapga uloq sol.

Yaxshi gapning ham qulog’i bor,
Yomon gapning — ham.

Yaxshi naql — tomiri aql.

Yaxshi osh berguncha, yaxshi so’z ber.

Yaxshi og’izga — osh,
Yomon og’izga — tosh.

Yaxshi so’z boldan shirin.

Yaxshi so’z bo’ldiradi,
Yomon so’z kuydiradi.

Yaxshi so’z iydirar,
Yomon so’z bezdirar.

Yaxshi so’z kuldirar,
Yomon so’z o’ldirar.

Yaxshi so’z — ko’ngil podshosi.

Yaxshi so’z suyuntirar,
Yomon so’z kuyuntirar.

Yaxshi so’z to’rga eltar,
Yomon so’z — go’rga.

Yaxshi so’z — yurak yog’i,
Yomon so’z — yurak dog’i.

Yaxshi so’z — yurakka malham,
Yomon so’z — yurakka g’am.

Yaxshi so’z qand yedirar,
Yomon so’z pand yedirar.

Yaxshi so’zga uchar qushlar el bo’lar,
Yomon so’zga pashsha kuchi fil bo’lar.

Yaxshi so’zdan — vafo,
Yomon so’zdan — vabo.

Yaxshi so’zdan moy eriydi,
Yomon so’zdan soy quriydi.

Yaxshi so’zning mazzasini bilmagan,
Yomon so’zning izzasini bilmas.

Yaxshining so’zi — oltin,
Yomonning so’zi — bolta.

Yaxshining so’zi toshni eritar,
Yomonning so’zi boshni chiritar.

Yaxshining so’zi — qaymoq,
Yomonning so’zi — to’qmoq.

Yaxshi-yaxshi desa,
Kunda tariqday yaxshilik qo’shilar emish.

Yomon-yomon desa,
Kunda tariqday yomonlik qo’shilar emish.

O’z aqling aqldir,
Elning aqli naqldir.

O’zi sovuqning — so’zi sovuq.

O’ziga boqma, so’ziga boq.

O’n og’iz so’z ming og’iz bo’lar.

O’tarchining nashtari yeng ichida,
Zahar xotin nashtari til uchida.

O’ttiz tishdan chiqqan so’z,
O’ttiz uruqqa tarqalar.

O’q birni o’ldirar,
So’z — mingni.

Qarg’ishning ikki uchi bo’lar.

Qattiq gap qarindoshga ham yoqmas.

Qizil tilim bo’lmasa,
Qishlar edim elimda.

Yashil tilim bo’lmasa,
Yayrar edim elimda.

Qizil tilim tiyolmadim,
Qizimnikiga borolmadim.

Quloqdan kirgan sovuq so’z
Ko’ngilga borib muz bo’lar.

Quruq so’z bosh og’ritar,
Yoriq qoshiq og’iz yirtar.

Qo’yning qimmati — yungida,
Odamning qimmati — so’zida.

Qo’tir qo’ldan yuqar,
Balo — tildan.

Har kim o’z till bilan tirik.

Har mevaning po’chog’i bor,
Har so’zning o’lchovi bor.

Hikmat — bir hovuch oltin.


Скажи слово,
Вернись от несказанного слова.

Произнесенное слово — это выстрел.

Анжом — украшение дома,
Слово есть украшение человека.

Канал заболоченный,
Человек — это слово.

Задав горький вопрос,
Не ждите милого ответа.

Горький язык — ядовитая змея,
Грубо говоря, это жертва.

Он умер, работая на Баракаллу.

Больному нужно ласковое слово,
Дураку — глаз.

Это ломает риск,
Крепость тысячи печалей.
Сладкое слово кончается,
Пусть тысячи сердец будут ранены.

Одна хорошая вещь, чтобы помнить,
Один плохой.

Кто-то пещерный человек,
Чье-то слово.

Не есть пшеничный хлеб,
Пусть слово пшеница.

Гэп находит хозяина.

Сплетни это плохо,
При боли — изжога.

Разговоры о хламе,
Из соломы — характеристика.

Слово не то же, что слово,
Его рот полон слов.

Само слово некрасивое.

Слово тупое само по себе тупое.

Суть та же.

Он открывает дверь,
Избегайте плохих слов.

Худшая часть — это шепот.

Чем меньше, тем веселее,
Нос девушки.

Короче — хорошо,
Одним словом, вклад — хороший.

Не давайте мяса и сала, дайте хороший язык.

Донская горечь хороша,
Слово сладкое.

Ветер обдувает мир,
Человек — это слово.

Руки краснеют от молитвы,
Земля зеленеет от дождя.

Благословенный блюз,
Клеветник бледнеет.

Благословен уцелевший,
Проклятый — это зло.

Если хочешь подружиться,
Приятного разговора.

Если хочешь увеличить врага,
Будьте звонящим.

Плохая новость в том, что головной убор,
Хорошие новости — это пища для души.

Плохая новость лежит под землей уже три года.

Плохие слова хуже аплодисментов.

Нога плохого слова шесть.

Если нет дурного слова,
Доброго слова не будет.

Вернуть хозяину дурного слова.

Прохладный на ощупь,
Не причиняй вреда Джону.

У плохого слова есть крыло.

Плохой язык приносит неприятности,
Хороший язык приносит государство, мир.

Плохой язык или неудача,
Йо — имонга.

У зла есть язык,
Язык добра.

Проклят лицо нечестивого,
Будь проклято слово, которое говорит.

От доброго слова нечестивого,
Плохое слово хорошее хорошее.

Джикли находит приспособление для проклятия,
Бесшовное проклятие — я.

Ядовитый язык разрывает кости.

Теплое слово — сахар,
Холодное слово — яд.

Теплая одежда согревает тело,
Теплое слово согревает душу.

Он находит путь к сокровищу,
Кто гонится за словом, тот в беде.

Достаточно слова там, где до него нельзя добраться.

Тот, кто не склоняется перед словом.

Если твои глаза устали,
Вы будете разочарованы этим словом.

Если не поймаешь сердце руками,
Охота своим языком.

С неприятным словом лучше повременить.

Много разговоров — нагрузка на задницу.

Он никогда не устанет слушать вкусное слово.

Нет защиты от самодовольства.

Победить тысячу чеченцев одним махом.

Вода течет изо льда,
От слова — бол.

Охота — с едой,
Человек — словами.

Соль делает пищу вкуснее,
Человек — это слово.

Кстати,
Животное с травой.

Тесты со словом человек,
Суп — с солью.

Человек — пока не заговорит,
Йылки — до зимы.

Люди разговаривают и встречаются,
Животное — нюх.

Люди говорят,
Животное лижет.

Скажи немного — скажи слово.

Слово ученый мало,
Немного.

То, что сзади, — это навоз во рту.

Открытый язык ест суп,
Горький язык ест камни.

Белый означает аплодисменты,
Черный означает печаль.

Сарафанное радио дешево,
Серый из деревни стоит дешево.Сарафанное радио не возвращается.

Он бежит к месту боли,
Язык бежит к болезненному слову.

Огонь выходит из шепота.

Если у тебя нет денег, не надо,
Скажи ласковое слово.

Масло терпения умножится,
Да здравствуют аплодисменты.

любимый язык,
Раздражающий язык тоже.

Наводнение разрушает канал,
Плохое слово — язык.

Ты тоже в один голос,
Ты тоже.

Холодный разговор леденит сердце.

Вода находит дорогу,
Слово является его владельцем.

Кто любит воду, тот приносит воду,
Слово, которое любит слово, приносит.

Язык, который глотает,
Горящий язык.

Бескостный язык ломает кость.

Слово одно, дизайн сорок.

Короче,
В сумке.

Красота слова — поговорка.

Слово острее копья.

Слово идет перед ногой.

Пока слово слабое,
Быть слепым.

Слово проходит сквозь кости,
Палка сделана из мяса.

Слово не воробей,
Если он выходит изо рта, его невозможно поймать.

Слово будет труд,
Серый — это рубашка.

Так называемое кровотечение плохо,
При боли — колющая.

Есть разница от слова к слову,
Есть тридцать две цены.

Слово в слово,
Если не говоришь, выходи.

Само слово неправильное.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Пока я говорил, палка ударила меня по голове.

Попроси слово,
Один — без выхода.

Слово за слово.

Богатство слова – красота человека.

Худшая часть слова — вилка,
Худшая часть боли — это кролик.

Мать слова – ухо,
Мать воды – родник.

Его палка бьет толстую,
Слово поражает толстую тысячу.

Лень — беда,
Махмаданалик — бедствие.

Еда очень вкусная.
Человеческий вкус в слове.

Язык — украшение ума.

Язык – это весы ума.

Язык – это мера интеллекта.

Есть язык, он многое приносит,
Есть язык, он приносит беду.

Тил — дил калити.

Язык — это языковой переводчик.

Тиль — дил жарчиси.

Лезвие языка острее лезвия меча.

Скручивание языка — другое,
Бег пешком — к супу.

Язык достаточно хорош,
Язык презирает зло.

Язык острее ножа.

Хочешь языка — обращай внимание на ветер.

Внимание к языку — внимание к ветру.

Берегись языка — берегись ветра.

Язык нечист — нечист сам по себе.

У языка сладкого много друзей.

Будь на своем языке,
Пожалуйста, улыбнись.

Соединить язык с языком,
Соедините язык с языком.

Заканчивается ножевая рана,
Травма языка неизлечима.

Доступна пресная вода,
Он получает доброе слово.

Несолёный суп легко пить,
Без соли трудно сказать.

Верблюд также находится в обращении.

Девяносто сарафанного радио имеет девяносто узлов.

Длинный язык — вязание на голове,
На шее — петля.

Длинный язык — упадок жизни.

Длинный ломтик — длинный ломтик,
Короткий язык — это язык уздечки.

Кто не поднимает слона, тот поднимает язык.

Сообщение быстрее ветра.

Женщина выполняет свое слово,
Земля замерзает от семени.

У меня есть крыло доброй воли.

Верное слово — почетный,
Доброе слово кратко.

Сахар тоже на языке,
Яд тоже на языке.

Слово «сладкое» слаще сахара.

Сладкое слово также воскрешает мертвых.

Сладкое слово — сливочное железо,
Горькое слово — веревка на шее.

Сладкое слово — пить воду из царской чаши.

Если ты говоришь ласково,
Выбраться из змеиного гнезда.
Если ты говоришь горько,
Выйдите из мусульманской религии.

Твои милые слова лучше твоего милого лица.

Хозяин находит хозяина проклятия.

Есть слово там, где есть рука.

Али живет с песней.

Ручное сокровище — старое слово.

Слово в руке — слово в сердце.Пятьдесят (к) лучше определенного предложения.

Если вы любите Эльни, говорите Эльча.

Земельные ресурсы — по дороге,
Лексика — в языке.

Эр — буквально,
Овцы — из горла.

Слово «земля» — это слово «рука».

Плохие сети кожаные,
Плохой рот — рука.

Сто сладких,
Слово в слово слаще.

Вылезай из змеиного гнезда добрым словом,
С плохим словом нож вылезает из ножен.

Слушай хорошие новости,
Продолжайте в том же духе.

У хороших слов тоже есть уши,
Это плохо.

Хорошая пересадка — это корень разума.

Давай доброе слово, пока не дашь хороший суп.

Хороший рот — суп,
Злым устам — камень.

Доброе слово слаще меда.

Хорошее слово,
Плохое слово горит.

Доброе слово ест,
Плохие слова раздражают.

Доброе слово заставляет смеяться,
Плохое слово убивает.

Доброе слово — король сердца.

Доброе слово радует,
Плохое слово ранит.

Доброе слово ведет в сеть,
Плохое слово — могила.

Доброе слово — масло для сердца,
Плохое слово — пятно на сердце.

Доброе слово — мазь для сердца,
Плохое слово — горе сердцу.

Доброе слово ест сахар,
Плохое слово — причина.

Птицы, летящие с добрым словом, будут рукой,
Сила мухи на дурное слово будет слону.

От доброго слова — верность,
От плохого слова — чума.

Доброе слово растапливает масло,
Река сохнет от дурного слова.

Не зная вкуса доброго слова,
Он не знает следов дурного слова.

Слово доброе золото,
Слово нечестивого — топор.

Слово добро плавит камень,
Слово зла гниет голову.

Слово добра — сливки,
Слово зла стучится.

Он говорит хорошо,
Каждый день они добавляют добра, как тарик.

Если он говорит, что это плохо,
Зло прибавляется каждый день.

Ваш собственный ум — это ваш ум,
Разум Эль — это трансплантат.

Слово холод само по себе холодное.

Не смотри на себя, смотри на свое слово.

Десять глотков слов будут тысячей глотков.

У пастуха грудь в рукаве,
Яд находится на кончике языка.

Слово из тридцати зубов,
Распространяется до тридцати семян.

Пуля убивает одного,
Слово тысяча.

У проклятия будет два конца.

Родственник тоже не любит резких слов.

Если нет красной дольки,
У меня были зимы.

Если у вас нет зеленой дольки,
Я бы расправил его в руке.

Я не сдерживал свой красный язык,
Я не мог пойти к дочери.

Холодное слово, исходящее из уха
В сердце будет лед.

Сухое слово — головная боль,
Сломанная ложка рвет рот.

Ценность овцы в ее шерсти,
Ценность человека в его словах.

Чесотка вышла из-под контроля,
Шарик — с языка.

Каждый живет своим языком.

У каждого фрукта есть кожура,
Каждое слово имеет измерение.

Мудрость — горсть золота.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz