Fahm-farosat va farosatsizlik haqida maqollar

Fahm-farosat va farosatsizlik haqida maqollar

Avval — non, keyin in’om.

Avval o’z aybingni bil,
So’ngra boshqadan kul.

Avval o’zingga boq,
So’ngra nog’ora qoq.

Avval o’yla, keyin so’yla.
Azadorni to’yga zo’rlama.

Ana-mana deguncha,
Yaxshi-yomonni bilgin.

Anglamay gapirgan og’rimay o’lar.

Aravani ot oldiga chiqarib bo’lmas.

Arzimasa arzonga ham olma.

Arpani xom o’rma,
Kelinni sepsiz ko’rma.

Ahmoq bilan gap talashguncha,
Moxov bilan uloq talash.

Ahmoq og’asini tanimas,
To’qmoq tog’asini tanimas.

Ahmoq qizning sabog’i uzun.

Betamizga besh kun hayit.

Betamizda bet bo’lmas,
Bezorida — uyat.

Betimning qalini — jonimning huzuri.

Befahmning dardi o’ziga yuk.

Bilib o’tir o’rningni,

Har yerga suqma burningni.

Bir gapning qirq fahmi bor.

Bir qarining gapiga kir,
Bir — panning.

Birovning bo’yi kalta,
Birovning o’yi kalta.

Bol yegan og’izga baliq yarashmas.

Boshi og’riganning oldida
Boshim og’ridi dema.

Bo’zchi ketidan yugurguncha,
Igna ketidan yugur.

Bo’ydoqning ko’zi — ko’r.

Gap bilmagan ma’raka buzar.

Gap tagida gap bor.

Gap egasini topar.

Gapirgani — so’kkani,
Osh ichgani — to’kkani.

Gapni gapir joyi bilan,
Nonni yegin moyi bilan.

Gapning tagini gap ochar.

Dala-tuzni suv olsa,
Qo’ng’ir g’ozning to’shidan.

Quloqsizga so’z aytsang,
Qulog’ining tashidan.

Dardingni dard bilganga so’yla.

Dardsizga dard aytma,
Ahmoqqa — pand.

Dardsizning oldida «boshim» dema.

Dushmanni farq etmagan,
Do’stlik qadrini bilmas.

Yetilmagan xamir tandirda turmas.

Yoriq ko’za bilan suvga borma.

Jarlining o’z molini o’ziga berib quvontir.

Itni siylasang, to’rga o’tar.

Karga eshittirib qoch,
Ko’rga — tutqazib.

Kurash bilmagan otasini yiqitar.

Ko’p bilan kengash,
Ma’quliga yondash.

Ko’pga kengash, o’z bilganingni qil.

Men nima deyman-u Xo’jam nima deydi.

Oz oshga yasovul bo’lma.

Oldingdagi ovni ko’rmasang ham,
Uzoqdagi yovni ko’ra bil.

Osh degan yerga quruq kalla yugurar.

Og’zimga keldi deb, dema,
Oldimga keldi deb, yema.

Parvonaning o’lgisi kelsa,
Sham bilan o’ynashar.

Poda boqishiga qaraguncha,
Haq olishiga qara.

Pul topadigan bo’lguncha,
Pulni tutishni o’rgan.

Pul topguncha, aql top.

Pulni pul topar,
Ketmonni ahmoq chopar.

Puch yong’oqqa qo’yin to’lg’azma.

Puchak pista og’iz ochsa,
O’z aybini oshkor etar.

Sahroyini urma-so’kma, so’zlat.

Semiz qo’yning dumbasi katta,
Semiz odamning — suhbati.

Sen baloga tegmasang,
Baloning senda ne ishi bor.

Sen gapir-u birov kulsin.

Sigir siypaganni bilmas,
Yomon — siylaganni.

Siylaganni sigir bilmas,
«Ho’k» deganni — ho’kiz.

Sipoh sirin bermas,
Ahmoq — to’rin.

Sichqonning o’lgisi kelsa,
Mushuk bilan o’ynashar.

Soni bor, salmog’i yo’q,
Bog’i bor, parvoyi yo’q.

Soyangga qarab to’n bichma.

Soyangga qarab bo’y o’lchama.

Soyangni saratonda sol.

Suv ichadigan qudug’ingga tupurma.

Suv ichganda, ariq qaziganni unutma.

Suvni ich, chashmani bulg’ama.

Suvni sep singar yerga,
So’zni qu sig’ar yerga.

Suzishni bilmasang, suvga tushma.

Suymaganga suykanma, bahong ketar,
Ming tillolik boshingni bir pul etar.

Suymaganga suykanma, suyganingdan ayrilma

Sutini ich-u, sigirini surishtirma.

So’z aytganda o’ylab ayt,
Oqibatin bo’ylab ayt.

So’z bilmasang, so’zlama.

So’zga quloq os,
O’ylab qadam bos.

So’zi so’zga o’xshamas,
Og’zi so’zdan bo’shamas.

So’zing kumush bo’lsa,
Tinglovchi tilla bo’lsin.

So’zlaganga qarama,
So’zlatganga qara.

So’zlagani — so’kkanday,
Yelpigani — to’kkanday.

So’zlamay so’zingga boq,
Avval o’yla, o’zingga boq.

So’qir tovuqqa hammasi tariq.

Tanlaganim toz,
Toz qiladi noz.

Taom — o’sha taom, illati moshga,
Eshak — o’sha eshak, to’qimi boshqa.

Taryokingga ishonib zahar ichma.

Taroziga qarab tosh qo’y.

Telba tengi bilan,
Etagi yengi bilan.

Telba to’ningni teskari kiyma.

Telbaga tilmoch kerakmas.

Telbaning terisi qalin.

Tentak chinini aytaman deb, sirini aytar.

Tentak horiganini bilmas,
Ko’sa — qariganini.

Tentakdan so’ramasang ham, o’zi aytar.

Tentakka yo’l ber,
Ikki qo’liga bel ber.

Tentakka tunda ham to’y,
Kunda ham to’y.

Tentaklik — boshda,
Azobi — oyoqda.

Tentakni tentak desang,
Arpa bo’yi o’sar.

Tentakning aqli tushdan keyin kirar.

Tentakning o’ti tepasida yonar.

Terakday bo’y berguncha,
Ninaday aql bersin.

Til — aqlning qilichi, farosat — g’ilofi.

Til bilgan navkar — bol bilan shakar,
Til bilmas navkar — obro’ni to’kar.

Tilni tiyishni ham bil, deyishni ham bil.

Tilning suyagi yo’q.

Tilning uzuni dallolga kerak.

Tovoq kelganda, saboqni qo’y.

Tovoqqa qarab oshini ol.

Toledan karam tilama,
Gadodan diram tilama.

Topgan topib gapirar,
Topmagan qopib gapirar.

Toshga qoqilsang, toshni tepma,
Boshni tep.

Tulki iniga qarab ulisa, qo’tir bo’ladi.

Tulki inidan nolisa, o’ziga nomus.

Tulki quyrug’in maqtar,
Ahmoq — urug’in.

Tuya qo’tir bo’lsa, bo’tasini bulg’ar.

Tuyaga o’yna desang, hamma yemi payhon qilar.

Tuyaning hazili botmon g’o’zani buzar.

Tuqqanida so’ramasang, o’lganida so’rama.

To’ydan keyin nog’ora.

To’rdagi bilan so’zlashguncha,
Eshik oldidagi bilan chiqish.

To’rg’ay qutursa, burgutga chopar.

To’qol sigir — suzong’ich,
Oqsoq biya — tepong’ich.

Uzoqdagi ovni ko’rib,
Yaqindagi yovni ko’rmas bo’lma.

Uzumini ye, bog’ini so’rama.

Uyga kelganga uy bo’yi gap aytma.

Uying minor tagida bo’lguncha,
Qulog’ing so’z anglasin.

Uyingga o’t qo’ymoqchi bo’lgan,
Sendan gugurt so’ramas.

Ulug’ning gapini olmagan uvlar.

Urishganga bir o’lim,
Orachiga — ikki.

Usta, haqini berib qista.

Farosatni befarasotdan o’rgan.

Farosatsiz odamdan til bilmas hayvon yaxshi.

Farosatsiz falokatga yo’liqar.

Filbonga oshna bo’lsang,
Darvozangni katta qil.

Xom tarvuzni qo’litig’ingga olma.

Xom o’rik qorirmi dam qilar,
G’o’r masala — boshni kalava.

Xotin aynisa, er aljiydi.

Chala tentak otini maqtar,
Toza tentak — xotinini.

Chaqirilgan yer uzoq bo’lsa ham bor, erinma,
Chaqirmagan yerga borma, ko’rinma.

Chaqmoq,
Chaqmoqni o’tga almashgan ahmoq.

Chaqmachoq olov yoqar,
Tomga chiqib bitin boqar.

Chillasi chiroq ko’rmaganning
Sochi taroq ko’rmas.

Chiroq soyasini ko’rmas,
Qozon — qorasini.

Chuvrindi gadoyga kular.

«Cho’k» desa, tuya ham cho’kar.

Shamol kuni chaqirma,
Tovushing zoye ketar.

Shamolga qarshi tupurma,
Yuzingga tushar.

Shap-shap deguncha, shaftoh degin.

El keldi kelin ko’rmakka,
Kelin ketdi tezak termakka.

Elakka borgan ayolning
Ellik og’iz gapi bor.

Epi bilan so’zlaganning qurboni bo’l.

Esarning ertasi ko’p.

Esi past uyatni bilmas.

Esi pastning ishi past.

Esing borida etagingni yop.

Etik oyog’ingni qisganda,
Bosh kiyimingdan gapirma.

Eshak buloqni bulg’ab suv ichar.

Eshak yig’ilib ot bo’lmas,
O’z urug’iga yot bo’lmas.

Eshak to’shakni bilmas.

Eshak to’qim tanlamas.

Eshak egasini tanimas,
Mushuk — bekasini.

Eshak eshakdan qolsa, qulog’ini kesar,
Xotin xotindan qolsa, oyog’ini kesar.

Eshak hangramasa, hangi demaslar.

Eshakka atlas to’qim ursang ham, bari bir eshak.

Eshakka gilam to’qim ham bir, juldur to’qim ham.

Eshakni siylasang, oxurni bulg’ar.

Eshakning yomoni qoziq bulg’ar,
Otning yomoni — oxur.

Eshakning tanlagani sho’ra.

Eshakning hangrashi to’yda avjga chiqar.

Eshitmas quloq elni buzar.

Yaxshi kishiga bir so’z kifoya,
Yomon kishiga ming so’z befoyda.

Yaxshi otga — bir qamchi,
Yomon otga — ming qamchi.

Yaxshi otga — siylov,
Yomon otga — qamchi.

Yaxshi payqab gapirar,
Yomon chayqab gapirar.

Yaxshi topib so’zlar,
Yomon — qopib.

Yaxshi hazil go’sht keltirar,
Yomon hazil musht keltirar.

Yaxshi hazil xush bo’lar,
Yomon hazil musht bo’lar.

Yaxshiga aytsang, bilar,
Yomonga aytsang, kular.

Yaxshiga — ishorat,
Yomonga — kaltak.

Yaxshiga hazil qilsang, ipakday bo’lar,
Yomonga hazil qilsang, eshakday bo’lar.

O’git ber, o’git olganga,
Nasihat qil, quloq solganga.

O’z kumochingga kul tortma.

O’z o’rnini bilmagan o’rinsiz qolar.

O’z qadrini bilmagan
O’zga odamga kular.

O’zi bozorga sig’magan tuya
Qo’shani bilan kirar.

O’zing suv ichadigan quduqqa tupurma.

O’zini bilmasang ham, otini bil.

O’zining yirtig’ini ko’rmagan
O’zganing tirtig’idan kular.

O’yidagini tihdan bil.

O’ylagan o’yini aytar,
Uxlagan — tushini.

O’ylamay gapirgan, og’rimay o’lar.

O’ylamay so’zlagan, o’qchimay o’lar.

O’ylamay qilingan turmush
To’ydan keyin buzilar.

O’ylovsiz boshdan tosh yaxshi.

O’ynab aytsang ham, o’yingdagini ayt.

O’n qatim o’yla,
Bir qatim so’yla.

O’rik o’rikni ko’rib oqarar.

O’t bilan o’ynashma,
Shamol bilan mushtlashma.

O’tga borganning o’ttiz og’iz gapi bor.

O’q yetmas yerga qilich chopma.

O’qigan bilmas, uqqan bilar.

O’qigan — yaxshi,

Uqqan — undan ham yaxshi.

O’g’ridan botir chiqsa,
Chodiriga qarab ot qo’yar.

Qadamni qarab bos,
So’zni qarab ayt.

Qari o’ynasa, qiyomat.

Qarg’aga sovun,
Ahmoqqa nasihat kor qilmas.

Qirq yil qirg’in kelsa,
Beo’ylovga baribir.

Qishloqning qozisi bo’lguncha,
Shaharning tozisi bo’l.

Qovoq ekib, qovun kutma.

Qovuni yo’q kuz bo’lganini bilmas,
Sovuni yo’q yoz bo’lganini bilmas.

Quyon bilan o’ynashsang, tolasan,
O’t bilan o’ynashsang, yonasan.

Qui otasini bilmas.

Qui yursa, ensasidan belgili.

Qui qutursa, quduqqa tuflar.

Qulning aqli choshkadan keyin kirar.

Qulochingga qarab ketmon chop.

Qo’l yetmasa, bo’y cho’zma.

Qo’lingni yuvib yur,
Nima yeyishingni bilasan.

Og’zingni tiyib yur,
Nima deyishingni bilasan.

Qo’lingni qarmovda tiy,
Tilingni — yig’inda.

Qo’poldan to’ngak aylansin.

Qo’tir taka qo’ra bulg’ar.

G’alamis yeganini gapirar,
Ahmoq — kiyganini.

G’alchani izzat qilsang,
Chorig’i bilan to’rga chiqar.

Hazil — hazil,
Hazilni tushunmagan kal Fozil.

Hazilni ko’targanga chiqargan.

Hayvonlar ichida ayyori — tulki,
Ma’nisiz g’iybatning oxiri — kulki.

Hayitdan keyin arafa.

Hayronman Shoniyozning ishiga,
Etik sotib, paytava olib yurishiga.

Hamma hamma bilan,
Kal qiz oyna bilan.

Har bir so’zni bilib ayt,
Ko’pga ma’qul qilib ayt.

Har kim o’zidan o’tganini o’zi bilar.

Har kimning bo’yiga qarab to’n bich.

Har kishining didi boshqa,
Har gulning — hidi.

Hech kim o’z ayronini achchiq demas.

Hisobingni to’g’ri qil,
Xotiningni o’g’ri qilma.

Holini bilgan halok bo’lmas.

Holini bilgan horimas,
Horisa ham orimas.

Holini bilmagan halok bo’lar.


Сначала хлеб, потом подарок.

Сначала осознайте свою вину,
Потом пепел от другого.

Посмотри сначала на себя,
Тогда играй на барабанах.

Сначала подумай, потом говори.
Не принуждайте плакальщика к свадьбе.

Ана-мана дегунча,
Знай хорошее и плохое.

Тот, кто говорит, не понимая, умирает без боли.

Машину нельзя тянуть впереди лошади.

Не покупайте дешево.

Ячмень сырой урожай,
Не видать невесты без сепсиса.

Пока не поспоришь с дураком,
Ограбление козла с проказой.

Дурак не знает своего брата,
Токмак не узнает своего дядю.

Урок глупой девушки долгий.

Курбан-байрам на пять дней.

На нашей странице нет страницы,
Позор тебе.

Толщина моего лица — это присутствие моей души.

Боль невежества — это бремя.

Знать свое место,

Не сморкайтесь везде.

В предложении сорок значений.

Послушай старика,
Один — панорамирование.

Кто-то короткий,
У кого-то короткий ум.

Рыба не помещается в рот, которую ест Бол.

Перед головной болью
Не говори, что у меня болит голова.

Пока спойлер за ним не побежал,
Бегите за иголкой.

Глаз холостяка слеп.

Невежественная кампания провалена.

В конце истории есть разговор.

Гэп находит хозяина.

Говорить — значит оскорблять,
Пьющий суп льется.

Кстати,
Ешьте хлеб с маслом.

Суть в том.

Если поле засолено водой,
Из грудки бурого гуся.

Если ты скажешь слово глухому,
Из камня его уха.

Расскажи о своей боли тому, кто знает эту боль.

Не обижай безболезненное,
Дурак — панд.

Не говори «моя голова» перед безболезненным.

Он врага не заметил,
Он не знает цены дружбе.

Несозревшее тесто не выдерживает в духовке.

Не заходите в воду с треснувшим кувшином.

Возрадуйтесь, отдав Джарли его собственность.

Если лечить собаку, она попадет в сеть.

Избегай ворон,
Слепому — поймать.

Борьба уничтожает своего отца, которого не знает.

Доска со многими,
Подход подход.

Советуй многим, делай то, что умеешь.

Я говорю то, что говорит Господь.

Не вари суп.

Даже если ты не видишь впереди охоты,
Увидеть зверя вдалеке.

Сухой человек бежит в место под названием Ош.

Не говори, что это пришло ко мне в рот,
Ешьте, как он пришел ко мне.

Если пропеллер хочет умереть,
Они играют со свечами.

Пока ты смотришь за стадом,
Посмотрим, получит ли он деньги.

Пока не заработаешь,
Научитесь держать деньги.

Найдите мудрость, пока не заработаете деньги.

Пульни пул топар,
Дурак управляет кетмоном.

На пустые орехи выложить начинку.

Пучак фисташковый рот открывает,
Он признает свою вину.

Не бей в пустыне, говори.

Ягодицы жирной овцы большие,
Разговор толстяка.

Если ты не коснешься мяча,
Какое отношение к тебе имеет мяч.

Вы говорите, а кто-то смеется.

Корова не умеет целоваться,
Хуже тот, кто дает.

Корова не знает, что делать,
«Бык» означает бык.

Сипох сирин бермас,
Дурак — это сеть.

Если мышь хочет умереть,
Они играют с кошкой.

Есть числа, нет веса,
Есть огород, никакого ухода.

Не стригите мех в зависимости от оттенка.

Измерение высоты в зависимости от оттенка.

Положить сою раком.

Не плюйте в свой питьевой колодец.

Когда пьете воду, не забудьте вырыть канаву.

Пейте воду, не загрязняйте родник.

Побрызгать водой на землю,
Положите слово на землю.

Если вы не умеете плавать, не входите в воду.

Не влюбляйся в того, кого не любишь.
На твою голову хватит тысячи золотых монет.

Не влюбляйся в того, кого не любишь,не оставляй своего любовника

Молоко пей, а корову не спрашивай.

Когда говоришь, думай,
Скажи это все время.

Если вы не знаете этого слова, не говорите его.

Слушай слово,
Сделать шаг назад.

Слово не похоже на слово,
Его рот полон слов.

Если твое слово серебро,
Пусть слушатель будет золотым.

Независимо от того, что вы говорите,
Посмотрите на говорящего.

То, что он сказал, было оскорблением,
Вентилятор похож на разлив.

Смотри на свои слова, не говоря ни слова,
Сначала подумай, посмотри на себя.

Это все просо для слепой курицы.

Порошок, который я выбрал,
Пыль заставляет флиртовать.

Еда есть та еда, грязь,
Осел ослом, ткань разная.

Не пейте яд, веря в тарокинг.

Положите камень на весы.

С сумасшедшим,
С рукавами юбки.

Не носите сумасшедшую футболку вверх ногами.

Сумасшедшему не нужен переводчик.

Кожа сумасшедшего толстая.

Дурак рассказывает секрет, что я скажу правду.

Дурак не знает, что он устал,
Коса стар.

Даже если ты не спрашиваешь дурака, он тебе скажет.

Отпусти дурака,
Отдай в обе руки.

Свадьба Тентакка ночью,
Свадьба каждый день.

Глупость — в начале,
Боль в ногах.

Тентакни тентак десанг,
Ячмень растет высоким.

Ум дурака приходит во второй половине дня.

Огонь дурака горит сверху.

Пока Теракдай не вырастет,
Пусть Нина будет мудрой.

Язык — это меч ума, интеллект — это ножны.

Навкар знающий язык — сахар с мёдом,
Безъязыкий навкар — это позор.

Умей сдерживать язык, и умей говорить это.

Язык не имеет костей.

Длина языка нуждается в брокере.

Когда тарелка придет, поставь урок.

Возьмите устрицу на тарелке.

Толедан карам тилама,
Гадодан дирам тилама.

Он находит и говорит,
Он не может его найти.

Если споткнешься о камень, не наступай на него,
Ударь себя по голове.

Если лиса огрызнется на гнездо, она покроется паршой.

Если лиса жалуется, это честь.

Хвалите лисий хвост,
Дурак — это семя.

Если верблюд чешется, он укусит куст.

Если вы прикажете верблюду играть, все будут есть.

Юмор верблюда ломает хлопок бэтмена.

Если вы не спрашиваете, когда он родился, не спрашивайте, когда он умрет.

Барабан после свадьбы.

Во время разговора с сетью,
Выход через парадную дверь.

Если воробей бешеный, он побежит к орлу.

Токал корова — пловец,
Хромая бия – холм.

Увидев охоту вдалеке,
Не пропустите ближайшего зверя.

Виноград ешь, в сад не проси.

Не разговаривай ни с кем, кто приходит домой.

Пока дом под минаретом,
Пусть ваше ухо поймет слово.

Он хотел поджечь свой дом,
Он не будет просить у вас спички.

Увс, который не слушал старца.

Смерть в бою,
Орачига — два.

Мастер, плати взносы.

Извлекла мудрость из невежества.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Невежды будут обречены.

Если вы друг Филбона,
Сделайте ваши ворота большими.

Не кладите сырой арбуз в подмышку.

Сырые абрикосы отдыхают,
Проблема с пещерой вызывает головокружение.

Если жена такая же, муж альджиди.

Хвалите глупого коня,
Чистый дурак — его жена.

Даже если место зовется далеко, не растай,
Не ходи туда, куда тебя не звали.

Молния,
Дурак, променявший молнию на огонь.

Молния поражает огонь,
Поднимитесь на крышу и посмотрите на вшей.

Холод невидим
Волосы не расчесываются.

Не видит тени светильника,
Горшок черный.

Чувринди смеется над нищим.

«Чок» деса,верблюд тоже тонет.

Не звони в ветреный день,
Ваш голос будет потрачен впустую.

Плюнь против ветра,
Оно упадет тебе на лицо.

Шап-шап, скажи валох.

Невеста пришла посмотреть,
Невеста ушла.

Женщина, попавшая в сито
Есть пятьдесят поговорок.

Будьте жертвой того, что вы говорите эпопее.

На следующий день работы много.

Безумцы не знают стыда.

Работа сумасшедшего низка.

Закрой юбку, когда проснешься.

Когда обувь сдавливает ногу,
Не говори о своей шляпе.

Осёл загрязняет родник и пьёт воду.

Ослы не собираются, лошади не
Он не чужд своему собственному семени.

Осёл не знает постели.

Осел не выбирает ткани.

Он не знает хозяина осла,
Кошка его хозяйка.

Если осел сядет на осла, то отрежет ему ухо,
Если жена будет держаться подальше от жены, она отрежет ей ногу.

Если осел не лает, они не скажут ханги.

Даже если атласной тканью ударить осла, это все равно осел.

Осёл — ткач ковров и ткач тряпок.

Если погладишь осла, испачкаешь ясли.

Плохая куча ослиного булгара,
Худшее, что есть в лошади, — это конюшня.

Выбор осла — соль.

На свадьбе раздается ослиный рев.

Глухое ухо ломает руку.

Одного слова достаточно для хорошего человека,
Тысяча слов плохому человеку бесполезна.

Хороший конь — кнут,
Плохому коню — тысяча плетей.

Хорошая лошадь,
Плохая лошадь — это кнут.

Он хорошо говорит,
Он сильно трясется.

Хорошие слова,
Плохо — застрял.

Хорошее настроение приносит мясо,
Плохой юмор приносит удары.

Приветствуется хорошее настроение,
Плохая шутка была бы ударом.

Ну, он знал,
Если вы говорите плохо, смейтесь.

Хороший знак,
В худшем — стерва.

Если хорошо пошутить, то будет как шелк,
Если вы пошутите плохо, он будет как осел.

Дай совет, прими совет,
Увещевай того, кто слушает.

Не бросайте пепел самостоятельно.

Кто не знает своего места, тот останется без места.

Он не знал себе цену
Он смеется над другим человеком.

Верблюд, который не вписывается в рынок
Он входит с соседом.

Не плюй в колодец, где пьешь воду.

Даже если вы не знаете себя, знайте свою лошадь.

Он не видел собственной слезы
Он смеется над чужой царапиной.

Узнайте, что вы думаете.

Сообщает игре, что вы думаете,
Спать — мечтать.

Тот, кто говорит, не думая, умирает без боли.

Тот, кто говорит, не думая, умирает, не читая.

Бездумный брак
Они расстаются после свадьбы.

Камень из бездумной головы хорош.

Даже если вы говорите, что шутите, говорите, что думаете.

Подумай десять раз,
Скажи это один раз.

Абрикосы белеют, когда видят абрикосы.

Не играй с огнем,
Борьба с ветром.

У того, кто идет к огню, тридцать изречений.

Не запускайте свой меч туда, куда не могут попасть пули.

Читающий не знает, читающий знает.

Читать — хорошо,

Читать еще лучше.

Если вор посмеет,
Он ставит лошадь к своей палатке.

Сделать шаг назад,
Скажи слово.

Судный день здесь, чтобы остаться.

Мыло для вороны,
Увещевание не ослепляет дурака.

Сорок лет геноцида,
Беойлову все равно.

Пока он не стал судьей деревни,
Будь пылью города.

Тыкву посади, дыню не жди.

Он не знает, что осень без дынь,
Он не знает, что лето без мыла.

Если вы играете с кроликом, вы можете,
Если вы играете с огнем, вы сгораете.

Куи не знает своего отца.

Квай идет, его шея отмечена.

Qui бешенство, плюй в колодец.

Ум раба входит после чашки.Прижмите кемон к уху.

Если вы не можете дотянуться до него, не растягивайтесь.

Мойте руки,
Вы знаете, что есть.

Держи рот на замке,
Вы знаете, что вы имеете в виду.

Держите руки свободными,
Твой язык в собрании.

Дайте тесту превратиться из грубого.

Чесотка представляет собой черную выпуклость.

Галамис говорит, что он ел,
Глупый — одетый.

Если уважаешь зерно,
Выйти из сети с четвертью.

Юмор — юмор,
Кэл Фозил, который не понял шутки.

Он сделал из этого шутку.

Среди зверей лиса,
Конец бессмысленным сплетням — смех.

Арафа после Хаита.

Я восхищаюсь работой Шанияза,
Купи обувь, возьми чемодан.

Все со всеми,
Кал девушка с зеркалом.

Знай каждое слово,
Попрощайтесь со многими.

Все знают, что с ними случилось.

В зависимости от размера двора поместятся только одна или две игрушки.

Вкус у всех разный,
Запах каждого цветка.

Никто не называет их иронию горькой.

Получите ваш аккаунт правильно,
Не укради свою жену.

Тот, кто знает Холи, не погибнет.

Хоримас, знавший Холи,
Хориса также оримас.

Тот, кто не знает Холи, погибнет.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 1
  1. Malika

    Juda zõr maqollar ekan 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Комментарии закрыты.