Қариндошчилик ва бегоналик ҳақида мақоллар

Қариндошчилик ва бегоналик ҳақида мақоллар

Башарам — шажарам.

Бегона билан қуён овлама,
Овласанг ҳам, ёнингга бойлама.

Бегона — санги девона.

Бегона сўз беради, бўз бермайди.

Бегонанинг данғиллама саройидан
Ўзингнинг кулбайи вайронанг яхши.

Бегонанинг оти ўзгунча,
Овулдошингнинг тойи ўзсин.

Бемеҳр қариндошдан
Меҳр билган ёт яхши.

Беш бармоқнинг бирини тишласанг, бари оғрир.

Бир кўрган — таниш,
Икки кўрган — ошна,
Уч кўрган — қариндош.

Бир тоға етти ота ўрнига ўтар.

Бир — туғишгандан, бир — тутингандан.

Божа божага бўз бермайди, сўз беради.

Божа божани кўрса, айж олар.

Болдиз болдан ширин.

Борсанг — қариндош,
Бормасанг — бегона.

Бош ёрилса — бўрк ичида,
Қўл синса — енг ичида.

Бўладан қариндош бўлмас.

Гўжа туйсанг, майда туй,
Қайнотангнинг тиши йўқ.

Қайга борсанг, шунда бор,
Қайнонангнинг иши йўқ.

Дўст сафарда билинар,
Оға-ини — кулфатда.

Еб-ичганда ёт яхши,
Қайғу кунда — қариндош.

Етти божани бир бўри ер.

Ёлғизликда ёр яхши,
Мунглашганда — қариндош.

Ёмон қариндошга ялингунча,
Қора қозонингга ялин.

Ёрдами йўқ қариндошдан
Етти ёт бегона яхши.

Ёт — егунча, қариндош — ўлгунча.

Ёт ёқадан олар,
Ит — этакдан.

Ёт отган тошдан жигар отган увада қаттиқ тегар.

Ёт сени ётқизар,
Ғам-куифатга ботқизар.

Ёт уйида ётиқ бўл.

Ётга ялингунча,
Ён-верингга ялин.

Ётга яқинлашма,
Элинг билан ёвлашма.

Ётдан ёмон келмасин,
Ўзингдан ёмон чиқмасин.

Ётники ёндан ўтар,
Ўзингники — жондан.

Ётнинг ёнида ёғи йўқ.

Ёғ еганда ёт яхши,
Қон ютганда — қариндош.

Ёғочнинг понаси ўзидан.

Жар йўл бўлмас,
Бегона — эл.

Жигар — жигар, дигар — дигар.

Жиян эшикдан кирса,
Етти бўри тешикдан кирар.

Жон тортмаса, қон тортар.

Жон қариндош мол қариндош эмас.

Жони бошқанинг тани бошқа.

Иниси борнинг ириси бор.

Ит қилиғини эгаси билар,
Жиян қилиғини — тоғаси.

Касал ошдан,
Даво — қариндошдан.

Келса хотин уруғи,
Топилади йўриғи.

Келса эрнинг уруғи,
Бўлар юрак буруғи.

Кишининг боласига кишмиш берсанг ҳам турмас.

Кузги офтобга қизингни қўй,
Ёзги офтобга келинингни қўй.

Манглайингга урадиган тошинг ҳам ўзингдан бўлсин.

Овсин-ажин йиғилса,
Ажина базми қурилар.

Овсиним — ажиним,
Кўрганда келар ғижиним.

Овсинлар иноқ бўлса,
Оға-инилар чиноқ бўлмас.

Озиқли от ҳоримас,
Қариндошли қаримас.

Олтмиш кулон от бўлмас,
Туғишганинг ёт бўлмас.

Онангни кафтингда тутсанг,
Синглингни бошингда тут.

Онангни сиртда сақласанг,
Синглингни кафтда сақла.

Ота-бола — бир боғ,
Бири — гул, бири — боғбон.

Ота-бола уришар,
Оға-ини юҳшар.

Ота — хазина, ака-ука — таянч,
Дўст эса — ҳар иккови.

Отадошим, отга мин,
Отаси бошқа, отдан туш.

Отангни соғинсанг, тоғангни кўр.

Отга айил ботганин
Эгар билмас, от билар.

Оға-инининг озганин
Ўзлари эмас, ёт билар.

Ошначилик — бир йилчилик,
Қудачилик — минг йилчилик.

Оға-ини аразли бўлса ҳам,
Ғаразли бўлмас.

Сигирнинг шохига урсанг,
Суғурнинг танаси титрар.

Сигирнинг шохига урсанг, туёғи зирқирар.
Синган қўлнинг оғирлиги бўйинга тушар.

Сопол чинни бўлмас,
Бегона — ини.

Терак томирига таянар,
Одам — туғишганларига.

Тирноқни этдан айириб бўлмас.

Тол ёғоч маданг бўлмас,
Бегона даданг бўлмас.

Тутинган туғишгандек бўлмас.

Тутуни бошқанинг тўшаги бошқа.

Тухуми бирнинг бари бир.

Туққан жигарнинг озори бор, безори йўқ.

Туққан туққан билан топишар,

Ётга бало ёпишар.

Туғишган омонликда эмас,
Ёмонликда билинар.

Туғишмаган топишмас.

Туғишмаганнинг туби тош.

Тўнг айирган мой ер,
Қариндош айирган лой ер.

Тўяр ошни кўз танийди,
Ошнани — кўнгил.

Узоқдаги онадан
Яқиндаги қайнона яхши.

Уйи бошқа — мунги бошқа.

Уйи бошқа ғам билмас,
Танаси бошқа — дард.

Умрингдан уч кун қолса от ол,
Бир кун қолса — хотин.

Уришганинг ўз оғайнинг бўлсин.

Уруғ-аймоғим — қуюқ қаймоғим.

Хешлик — хушлик.

Холам билди — онам билди.

Хотин олма, қайин ол,
Борар жойга тайин ол.

Хотин олмоқ эшак савдоси эмас.

Хотин қариндоши — илон боши,
Эр қариндоши — сават боши.

Шерикчилик — бир йилчилик,
Қудачилик — минг йилчилик.

Чиққан қиздан
Ота уйидаги супурги ҳам қўрқар.

Эли бошқа эл бўлмас,
Этакни кессанг енг бўлмас.

Энаси тепган қулуннинг эти оғримас.

Эрга бердим — эмгак олдим.

Эшикли бўлдинг — бешикли бўлдинг.

Яхши ерга берсанг қизни,
Силай-силай султон қилар.
Ёмон ерга берсанг қизни,
Ура-ура ултон қилар.

Яхши одам ёт бўлмас.
Яқин эринтирар,
Узоқ чопинтирар.

Яқин қиз — ўғил ҳисоби,
Узоқ қиз — ўлик ҳисоби.

Яқиндаги тишлашар,
Узоқдаги кишнашар.

Яқинликнинг белгиси —
Келиб-кетиб тургани.

Узоқликнинг белгиси —
Сира келмай юргани.

Ўгай ота нон бермас,
Нон берса ҳам, жон бермас.

Ўгай ота ўкирар,
Юрагидан бўкирар.

Ўгайнинг оти қурсин,
Саксовулнинг ўти қурсин.

Ўз гавронинг ўзингга қаттиқ тегмас.

Ўз товуғим чақирса,
Қайга қараб қичқирай.

Ўз уйини ёритмаган чироқ
Ўзганикида машъал бўлмас.

Ўз юрагингга сиғмаган сир,
Ўзганинг юрагига сиғмас.

Ўз — ўлгунча, ёт — егунча.

Ўзга ўзингдек бўлмас,
Ёт — яқинингдек.

Ўзимдан чиққан балога,
Қайга борай даъвога.

Ўзинг туғмай ул (ўғил) бўлмас,
Сотиб олмай қуи бўлмас.

Ўзингдан ўтганни ўзагинг билар.

Ўзингни ёмонласанг,
Ётнинг меҳри кетар.

Ўзингники ўзагингни узар.

Ўзингнинг отингга чиқ,
Ўзганикидан туш.

Ўнг қўлим, сўл қўлим,
Иккови ҳам ўз қўлим.

Қайирсам — этагим,
Шимарсам — енгим.

Қайним — қаймоқ ёғим,
Қайнсинглим — юрак доғим.

Қайнинг келса, кетмон чоп,
Қайрилмаса, майрилсин.

Қайноға қайин бўлар,
Қайнини майин бўлар.

Қайнсингил — ярим кундош.

Қайинсингил — ярим қайнона,
Қайнегачи — бутун қайнона.

Қариндошдан қарз олма,
Қариндошга қиз берма.

Қариндошдан қоришган афзал.

Қариндошим — қора қозоним,
Уруғим — унли чуволим.

Қариндошимда бўлгунча, чироғдонимда бўлсин.

Қариндошинг келса-келсин,
Бўз халтаси келмасин.

Қариндошинг ўлса-ўлсин,
Қадрдонинг ўлмасин.

Қариндошинг қариндош эмас,
Касбдошинг — қариндош.

Қариндошингга қарз берма,
Берсанг сўрама.

Қариндошингни ёмонлаб,
Қайдан туққан топасан.

Ўз отингни ёмонлаб,
Қайдан тулпор топарсан.

Қариндошингни ошга чақир, чошга чақирма.

Қариндошини сийлаган холи қолмас,
Тўркунини сийлаган тўрга ўтмас.

Қариндошли қаримас.

Қариндошники қоронғу кунда белгили.

Қариндошнинг товуши қоронғида белгили.

Қиз аммага ўхшар,
Ўғил — тоғага.

Қизли уй қудасиз бўлмас.

Қилдай томир бўлса, туққанига тортар.

Қовуннинг ёмони — пўла,
Хотиннинг ёмони — бўла.

Қозилашган қариндош бўлмас.

Қозонга қараган қариндош эмас,
Қарашган — қариндош.

Қозони бошқанинг қайғуси бошқа.

Қон йиғлаганда қариндош,
Ёғ ялаганда ёт яхши.

Қон қариндош — жон қариндош.

Қоронғида қичқирсанг,
Қариндош товуш берар.

Қуда-андалик жойингдан
Қулунли биянгни аяма.

Қуда бўлгунча, кўп синаш,
Қуда бўлгач, кўп сийлаш.

Қуда-анданинг моли бир.

Қуда бўлдинг — жудо бўлдинг.

Қуда бўлмоқ — қийин,
Жудо бўлмоқ — осон.

Қуда бўлсанг, қул бўлса ҳам, сийла.

Қудамнинг қудаси — юмуртанинг шўрваси.

Қуданг қуи бўлса, қулдек бўл.

Қудачилик — мингйилчилик.

Қўйиндан тўкилса, қўнжига.

Ҳайвонотда бўта соз,
Одамзотда божа соз.

Ҳар ким ҳар нима дейди,
Қиз отаси бир нима дейди.


Башарам — мое генеалогическое древо.
Не охотьтесь на кроликов с незнакомцами
Даже если вы охотитесь, не берите его с собой.
Незнакомец подобен сумасшедшему.
Чужой дает слова, не дает седой.
Из яркого дворца незнакомца
Лучше разрушить свою хижину.
Пока чужой конь не переоденется,
Пусть свадьба твоего кузена будет его собственной.
Бемер от родственника
Хорошо быть добрым.
Если вы укусите один из пяти пальцев, все они будут болеть.
Однажды увиденный — знакомый,
Два увидели — известно,
Трое видели — родственник.
Один дядя заменяет семерых отцов.
Один — с рождения, один — с затмения.
Боя боже не дает, он дает слово.
Боя злится, когда видит Бою.
Ты милый, как ребенок.
Если едешь — родственник,
Если ты не пойдешь, ты чужой.
Если голова треснула — в фурункуле,
Если рука сломана — внутрь.
Нельзя быть родственником.
Если ты чувствуешь себя ребенком, маленьким ребенком,
У твоего тестя нет зубов.
Куда ты идешь, туда ты идешь,
У вашей свекрови нет работы.
Друг известен в пути,
Ага-ини находится в кулфате.
Хорошо спать, когда вы едите и пьете.
Родственник в печальный день.
Семь детей — один волк.
Лучше быть одному
Когда Мунглашан — родственник.
Прежде чем молиться плохому родственнику,
Сожгите свой черный горшок.
От беспомощного родственника
Семь инопланетян это хорошо.
Спи — пока не поешь, родственница — пока не умрешь.
Лодка от берега отплывает,
Собака из юбки.
Камень, брошенный лежачим человеком, сильно ударит по печени.
Идти спать
Он тонет в горе.
Оставайтесь на яхте.
пока ты не ляжешь спать
Бок о бок.
Не приближайся к лодке,
Не женись на своей жене.
Не пропустите
Не заставляйте себя чувствовать себя плохо.
Незнакомец проходит мимо,
Твое от души.
Рядом с лодкой нет масла.
Хорошо спать, когда ешь жирное,
Когда глотает кровь — родственник.
Кора самого дерева.
Нет крутой дороги,
Незнакомец — эл.
Печень — печень, прочее — прочее.
Когда племянник входит в дверь,
Семь волков входят в дыру.
Если не пускает кровь, то пускает кровь.
Родственник не родственник.
Жизнь другого человека другая.
У кого есть младший брат, у того ирис.
Хозяин знает, что делает собака.
Его племянник — его дядя.
Из больного супа,
Лечение — от родственника.
Если придет семя жены,
Руководство найдено.
Если придет семя земли,
Будет сердечный приступ.
Даже если вы дадите изюминку чьему-то ребенку, она не устоит.
Положите свою дочь на осеннее солнце,
Поместите свою невесту на летнее солнце.
Пусть твой камень будет от тебя самого.
Когда морщины собираются,
Сторона морщин сухая.
Овсиним — моя морщинка,
Это заставляет меня съеживаться, когда я это вижу.
Если заклинания в порядке,
Братья и сестры не могут быть циничными.
Сытая лошадь не ест,
Родственник старший.
Шестидесяти подвесок мало,
Не странно, что ты родила.
Если ты держишь свою мать на ладони,
Держите свою сестру в своей голове.
Если ты оставишь свою мать на поверхности,
Держите сестру на ладони.
Родители и дети — это сад.
Один цветок, другой садовник.
Отец и сын дерутся
Хороший брат.
Отец — сокровище, братья — опора,
Друг и то, и другое.
Брат мой, садись на коня,
Его отец другой, слезай с лошади.
Если ты скучаешь по отцу, повидайся с дядей.
ты на лошади
Если седло не знает, знает лошадь.
Потеря ваших братьев и сестер
Они знают, не сами.
Кулинария — это годичный курс,
Благочестие — это тысячелетие.
Даже если его брат злится,
Это не будет злонамеренно.
Если вы ударите корову в рог,
Тело Сугура дрожит.
Если вы ударите корову в рог, ее копыта завизжат.
Вес сломанной руки падает на шею.
Не фарфор,
Незнакомец.
Он держится на жиле тополя,
Адам — ​​к тем, кто родил.Гвоздь не может быть удален из плоти.
Древесина ивы нерушима,
У тебя не может быть отца-иностранца.
Судороги — это не то же самое, что роды.
Тутуни — это кровать другого человека.
Одно яйцо такое же.
Боли в печени новорожденного есть, буллинга нет.
Рожденный найдет рожденного с рожденным,
Беда прилипнет к лодке.
Рожденный не в безопасности,
Известен злом.
Неразгаданная загадка.
Дно бесплодной — скала.
Масло, которое было обезжирено,
Грязная земля, взятая родственником.
Глаз может увидеть свадебную церемонию.
Ошнани — сердце.
От далекой матери
Рядом свекровь — это хорошо.
Дом другой, мир другой.
Дом не знает больше печали,
Тело другое — боль.
Приобретите лошадь, если вам осталось жить три дня.
Еще один день — жена.
Пусть ваша борьба будет вашей собственной.
Мое семя — мои густые сливки.
Гашлык хороший.
Моя тетя знала, моя мать знала.
Возьми жену, возьми невестку,
Выберите пункт назначения.
Завести жену — это не торговля ослом.
Родственник жены — голова змеи,
Родственник мужа — глава корзины.
Партнерство — один год,
Благочестие — это тысячелетие.
От девушки, которая вышла
Веника в доме отца тоже боится.
Не будет другого Эль,
Ты не можешь разрезать юбку.
Раб, которого пинает няня, не повредит.
Отдал земле — получил труд.
У тебя есть дверь — у тебя есть колыбель.
Если отдашь девушку хорошему мужу,
Султан ласкает.
Если ты отдашь девушку плохому человеку,
Он громко кричит.
Хороший человек не может быть отчужден.
Он тает рядом,
Длинный шопинтирар.
Близкий аккаунт девочка — мальчик,
Длинная девушка — это точный расчет.
Близкие укусы,
Далекая циветта.
Знак близости —
Приходит и уходит.
Знак расстояния есть
Сира не придет.
Отчим хлеба не дает,
Даже если оно дает хлеб, оно не дает жизни.
Кричит отчим,
Он ревет от всего сердца.
Пусть конь дяди скачет,
Пусть растет трава саксофона.
Не будьте слишком строги к себе.
Когда моя курица кукарекает
Кричат ​​повсюду.
Лампа, которая не освещала его дом
В чужом факела нет.
Секрет, который не вмещается в твоем сердце,
Оно не влезает в чужое сердце.
Собственный — пока не умрешь, ложь — пока не съешь.
Нет никого другого, как ты,
Спи как любимый.
К беде, которая вышла из меня,
Куда судиться.
У тебя не будет сына, пока ты не родишь.
Не купить невозможно.
Вы знаете, что с вами случилось.
Если ты избалуешь себя,
Твоя любовь ушла.
Твоя вырежет тебе сердцевину.
Садись на свою лошадь
Слезь с чужого.
Моя правая рука, моя левая рука,
Оба мои собственные.
Если я повернусь — моя юбка,
Шимарсам мой лучший.
Мой шурин — мое масло,
Моя невестка — мое сердце.
Когда наступит фурункул, руби мотыгу,
Если он не раскаивается, пусть прощает.
Свекровь будет свекровью,
Будет мягко.
Кайнсингил работает неполный рабочий день.
Невестка — сводная свекровь,
Свекровь – это вся свекровь.
Не занимайте деньги у родственника.
Не отдавайте дочь родственнику.
Лучше быть смешанной, чем родственной.
Мой двоюродный брат — мой черный горшок,
Мое семя — мучнистая глина.
Пусть она будет в моей лампе, пока она не будет в моей родственнице.
Когда твой родственник придет,
Не позволяйте серому мешку прийти.
Если твой родственник умрет,
Не позволяйте вашему уважению умереть.
Ваш родственник не родственник.
Ваш коллега является родственником.
Не одалживайте деньги своему родственнику.
Не спрашивай, если дашь.
оскорбление вашего родственника
Где вы его нашли?
Проклинать свою лошадь
Где можно найти стервятника?
Пригласите своего родственника на ужин, не приглашайте его на ужин.
Тот, кто уважает своего родственника, не останется невредимым.
Тот, кто мочится, не попадает в сети.
Родственник старший.Родственник отмечается в темный день.
В темноте слышится голос родственника.
Девушка похожа на тетю,
Сын — к дяде.
Дом с девушкой не может быть без Бога.
Если есть такая вена, она потянет к родам.
Плохая вещь в дыне — это сталь,
Плохая вещь о жене, чтобы быть.
Это не может быть близкий родственник.
Не родственник глядя на котел,
Опекун — родственник.
Чужое горе бывает другим.
Когда родственник плачет от крови,
Хорошо полежать, когда слизываешь масло.
Родственники по крови – это родственники по духу.
Если ты кричишь в темноте
Звучит как родственник.
С вашего обычного места
Не жалейте любовника.
Старайся, пока не станешь хорошим,
Много мочится после полового акта.
Богатство Бога одно.
Вы были женаты — вы развелись.
Быть богом тяжело.
Стать дзюдоистом легко.
Если ты влюблен, даже если ты раб, пи-пи.
Кудама куда — это яичный суп.
Если у вас есть qui, будьте как раб.
Благочестие — это милленаризм.
Если из овцы выльется в корову.
В животном есть слово,
Есть предел человечности.
все говорят что угодно
Отец девочки что-то говорит.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz