Tulkiboy — O‘zbek xalq ertagi

Bir kuni tulkiboy changalzorda ovqat qidirib yurib, bir angishvona topib olibdi. Tulkiboy yurib-yurib bir kampirning uyiga kelib qolibdi.

Kampirni ko’rib:

— Ona, senga shu angishvonani ertagacha qoldirib ketaman, ertalab kelib olaman, — deb chiqib ketibdi. O’zi eshikning tirqishidan kampirning angishvonani qaerga qo’yganini ko’rib olibdi. Tulkiboy kampir uxlagandan keyin sekin uyga kirib angishvonani qo’ygan joyidan olib chiqib ketibdi. Ertasi kampir shoshib-pishib qatlama pishirib turganda, Tulkiboy kirib kelibdi.

— Ona, kechagi omonat qoldirib ketgan angishvonani bering, — debdi.

Kampir yugurib uyga kirib, angishvonani qo’ygan joyidan topa olmabdi.

— Tulkiboy, angishvonang qo’ygan joyimda yo’q, yo’qolib qolibdi, —debdi.

Tulkiboy:

— Topib berasiz, topib bermaganingizga qo’ymayman, — debdi.

Kampir:

— Yo’qolgan narsani qaerdan topib beraman, o’rniga qirq qatlama beraman, — debdi.

Tulkiboy «xo’p» deb, qirqta qatlamani olib tashqariga chiqqanidan keyin:

«Bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama» deb jo’nabdi. Yo’lda ketayotsa, bir oq echki boqib yurgan kampirni ko’ribdi. Tulkiboy kampirga:

— Ona, shu qirqta qatlamani ertagacha omonat olib qo’ying. Ertalab kelib olaman, — debdi.

Kampir qirqta qatlamani uyiga olib kirib ko’rpaning qatiga bekitib qo’yibdi Tulkiboy yana eshik tirqishidan mo’ralab turib qatlama qo’yilgan joyni ko’rib olibdi. Kampir kechasi uxlaganda kelib, sekin kampirning uyiga kirib qirqta qatlamani bitta ham qoldirmay eb ketibdi.

Ertasi ertalab kelib:

— Ona, kechagi omonat qoldirib ketgan qirq qatlamani olib bering, — debdi.

Kampir uyiga kirib ko’rpasining qatini qarasa, bitta ham qatlama qolmabdi. Kampir:

— Tulkiboy, qo’ygan joyimdan qatlamalaring yo’qolib qolibdi, — debdi.

Tulkiboy:

— Topib berasiz, topib bermaganingizga qo’ymayman, — debdi. Kampir tulkiboydan qo’rqib:

— Bisotimda bir donagina oq echkim bor, qirq qatlamang o’rniga shuni berayin, — debdi.

Tulkiboy oq echkini etaklab, xursand bo’lib:

«Bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga oq echki» deb jo’nabdi.

Tulkiboy oq echkini etaklab ketayotsa, bir nor tuya boqib yurgan cholni ko’ribdi. Tulkiboy cholga yaqin kelib:

— Ota, ertagacha mana shu echkini sizga omonat qoldirib ketaman, ertaga kelib olaman, — debdi.

Chol «xo’p» deb echkini hovlisiga olib kirib bog’lab qo’yibdi. Kechasi chol uxlaganida tulkiboy kelib, oq echkini eb, terisini qoldirib ketibdi. Ertasi tulkiboy cholning oldiga kelib:

— Ota, kecha qoldirib ketgan omonat oq echkini bering, — debdi. Chol tulkiga:

— Kechasi echkini bo’ri eb, terisini qoldirib ketibdi, — debdi.

Tulkiboy:

— Echkini topib berasiz, topib bermaganingizga qo’ymayman, — debdi.

Chol:

— Bisotimda birgina nor tuyam bor, oq echkining o’rniga beraman, — debdi.

Tulkiboy nor tuyani etaklab: «Bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga oq echki, oq echkiga nor tuya» deb, xursand bo’lib jo’nabdi.

Tulkiboy nor tuyani etaklab yurib, qizi bilan ip yigirib o’tirgan kampirga uchrabdi. Tulkiboy:

— Ona, mana shu nor tuyani ertagacha sizga omonat qoldirib ketaman, erta bilan kelib olaman, — debdi.

Kampir nor tuyani hovlisiga olib kirib bog’lab qo’yibdi. Kechasi kampir uxlaganda, tulkiboy nor tuyani hovlidan olib chiqib, bir changanlzorga olib borib qo’yibdi, ertasi kampirning oldiga kelib:

— Ona, kechagi qo’yib ketgan omonat nor tuyani bering, — debdi. Kampir qarasa, nor tuya bog’langan joyida yo’q, axtarib topa olmabdi.

Tulkiboy:

— Topib berasiz, topib bermaganingizga qo’ymayman, — debdi.

Kampir tulkidan qo’rqib:

— Nor tuyang o’rniga berishga hech qanday molim yo’q. Birgina oydin qizim bor, ona-bola ip yigirib kun kechiramiz, — debdi.

Tulkiboy:

— Nor tuyam o’rniga shu oydin qizingizni bering. Bermasangiz, ona-bola ikkovingizni ham eb ketaman, — debdi.

Kampir nochor, noiloj, yolg’izgina oydin qizini tulkiboyga beribdi.

Tulkiboy oydin qizni olib xursand bo’lib kampirga qarab: «Bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga oq echki, oq echkiga nor tuya, nor tuyaga oydin qiz» deb, oydin qizni qopga solib, qopning og’zini bo’g’ib, orqasiga ko’tarib jo’nabdi. Bir to’qaydan o’tib ketayotsa, uzoqdan itini etaklab kelayotgan bir ovchi ko’rinibdi. Tulkiboy orqasidagi qopni erga qo’yib, o’zi bekinibdi. Ovchi kelib qopni ochib qarasa, ichida bir qiz o’tirgan ekan. Ovchi qopdan qizni chiqarib olib, qiz o’rniga itini qopga solib og’zini bo’g’ib boylab qo’yibdi. Ovchi ketgandan keyin tulkiboy kelib «ovchidan qutilib qoldim» deb suyunib, qopni orqalab jo’nabdi Yo’lda ketayotsa, qopning ichidan ovoz chiqibdi. Tulkiboy: «Yig’lama oydin qiz, yig’lama, hozir uyga etamiz» deb, qadamini ildam tashlab uyga etib kelibdi. Qopning ichidan yana ovoz kelibdi. Tulkiboy: «Oydin qiz, qopning ichida zerikkanga o’xshaysan. «Bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga oq echki, oq echkiga nor tuya, nor tuyaga oydin qiz chiq!» deb qopning og’zini ochibdi. Qopning ichidan quloqlarini shalpaytirib ovchining iti chiqibdi. Oydin qiz chiqishini kutgan tulkiboy ovchi itning haybatini ko’rib qochib ketibdi. It tulkining ketidan quvlab ketibdi. Tulki o’zini bir shudgor tomonga olibdi. Tulki yugurib ketayotib quyon tutish uchun qo’yilgan qopqonga tushib qolibdi. Qopqonning egasi kelib tulkining terisini shilib olibdi.


Однажды лисёнок искал в лесу еду и нашёл рыбу-ангела. Во время прогулки лиса пришла к дому старухи.

Увидев старуху:

«Мама, я оставлю тебе эту кровать до завтра, утром приду и заберу», — сказал он и ушел. Он сам видел, куда старуха просунула кастрюлю в щель двери. После того, как старый лис заснул, он медленно вошел в дом и вынул ангишвону с того места, где ее оставил. На следующий день, пока старуха торопливо готовила слои, вошел Фокс.

«Мама, дай мне деньги, которые ты оставила вчера», — сказал он.

Старуха вбежала в дом и не смогла найти, где она оставила ангишвану.

«Тулкибой, я не там, где я поставил твой ангихван, его нет», — сказал он.

Лиса:

«Ты найдешь его, я не позволю тебе найти его», — сказал он.

Пожилая женщина:

«Где я найду потерянную вещь, я дам тебе взамен сорок слоев», — сказал он.

После того, как лиса сказала «ладно» и вышла с сорока несушками:

Он ушел со словами: «Один Ангишвона, сорок слоев на один Ангишвона». По дороге он увидел старуху, которая пасла белую козу. Лисичке-старухе:

— Мама, отложи эти сорок слоев до завтра. Я приду утром, — сказал он.

Старуха принесла в свой дом сорок слоев и положила их на кровать. Он пришел ночью, когда старуха спала, и медленно вошел в дом старухи и съел сорок слоев, не оставив ни одного.

Приходи на следующее утро:

«Мама, принеси сорок пластов, оставшихся от вчерашнего депозита», — сказал он.

Когда старуха вошла в свой дом и посмотрела на слои своего одеяла, не осталось ни одного слоя. Пожилая женщина:

«Foxboy, твои слои пропали там, где я их оставил», — сказал он.

Лиса:

«Ты найдешь его, я не позволю тебе найти его», — сказал он. Старуха боялась лисенка-мальчика:

«У меня в бисоте только одна белая коза, я тебе ее дам вместо сорока несушек», — сказал он.

Лисица с радостью повела белую козочку:

Он ушел со словами: «Одна ангишвона, 40 несушек на одну ангишвону и 40 слоев белой козы».

В то время как лиса вела белую козу, она увидела старика, пасущего легкого верблюда. Подошла лиса к старику:

«Отец, я оставлю тебе эту козу до завтра, я приду и возьму ее завтра», — сказал он.

Старик сказал «хорошо», отвел козу к себе во двор и привязал. Ночью, когда старик спал, пришла лиса и съела белую козу, оставив шкуру. На другой день пришел он к лисье бородатому старику:

«Отец, дай мне белую козу, которую я вчера оставил», — сказал он. К старой лисе:

«Коза была съедена волком ночью и оставила свою шкуру», — сказал он.

Лиса:

«Ты найдешь козу, я не позволю тебе найти ее», — сказал он.

старик:

«У меня есть только один черный верблюд, я отдам его вместо белой козы», — сказал он.

Мальчик-лис повел верблюда и сказал: «Сорок верблюдов за одного верблюда, один верблюд за сорок несушек, белая коза за сорок несушек, верблюд за белую козу» и ушел довольный.

Лиса вела верблюда и встретила старуху, которая пряла пряжу с дочерью.Лиса:

«Мама, я оставлю тебе этого легкого верблюда до завтра, утром приду и возьму его», — сказал он.

Старуха привела верблюда к себе во двор и привязала его. Ночью, когда старуха спала, взяла лиса верблюда со двора и повела его в поле, а на другой день пришла к старухе:

«Мама, дай мне верблюда, которого ты оставила вчера», — сказал он. Когда старуха посмотрела, света не было там, где был привязан верблюд, она не могла его найти.

Лиса:

«Ты найдешь его, я не позволю тебе найти его», — сказал он.

Старуха испугалась лисы:

— Мне нечего отдать в обмен на Нор Туяна. У меня есть месячная дочь, мать и ребенок, мы зарабатываем на жизнь прядением пряжи», — сказал он.

Лиса:

— Отдай мне свою дочь в этом месяце вместо моей верблюдицы. Если ты этого не сделаешь, я съем вас обоих, мать и дитя».

Старуха, беспомощная, отчаянная, одинокая, отдала свою дочь лисенку.

Мальчик-лис с радостью взял лунную девочку и посмотрел на старуху и сказал: «Сорок слоев одной ангишвоне, сорок слоев одной ангишвоне, сорок слоев белой козе, белая коза светлому верблюду, светлая лунная девочка светлому верблюд, — он положил лунную девушку в мешок и закрыл горлышко мешка. ib, понес его на спине и ушел. Проходя через лес, он увидел издалека охотника, ведущего свою собаку. Лиса положила мешок на землю и спряталась. Когда охотник подошел и открыл мешок, он увидел, что внутри сидит девушка. Охотник вынул девушку из мешка, вместо нее посадил в мешок свою собаку и задушил ее. После того, как охотник ушел, лиса подошла и сказала: «Я избавилась от охотника» и ушла с мешком.По дороге из мешка раздался голос. Лисица сказала: «Не плачь, милая девочка, не плачь, мы сейчас домой приедем» и поспешила домой. Другой голос раздался из сумки. Лиса: «Ты выглядишь так, будто тебе скучно в мешке, дорогая девочка». «Один ангишвона, один ангишвона, сорок слоев, сорок слоев белая коза, белая коза легкий верблюд, легкий верблюд выйдет!» он открыл горлышко сумки. Охотничья собака вылезла из мешка, хлопая ушами. Охотник на лис, ожидавший выхода лунной девушки, убежал, увидев ужасную собаку. Собака погналась за лисой. Лиса пересела на плуг. На бегу лиса попала в капкан. Пришел хозяин ловушки и содрал с лисы шкуру.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: