Имкон ва имконият ҳақида мақоллар

Имкон ва имконият ҳақида мақоллар

Бор — борича, йўқ — ҳолича.

Бор бўлса — кабоб,
Йўқ бўлса — жавоб.

Борида — кулдиринг-кулдиринг,
Йўғида қараб ўтиринг.

Борида — пора-пора,
Йўғида — банда бечора.

Борида — тиқа-тиқа,
Йўғида — сиқа-сиқа.

Борида — чилик-чилик.
Йўғида — қуруқчилик.

Борида — Ҳотам
Йўғида — мотам.

Борингга қараб бозор қил.

Борни йўқ деб бўлмас,
Йўқни йўниб бўлмас.

Борнинг қозони — биқир-биқир,
Йўқнинг қозони — тиқир-тиқир.

Бўш қудуқ шудринг билан тўлмас.

Гадо дон топса, тўрва топмас.

Дарахт соп бермаса,
Болта кесолмас.

Дарахт томиридан сув ичар.

Дарди борнинг дармони йўқ.

Девоначиликка ҳам қирқ танга дастмоя керак.

Дунёни сув босса,
Ўрдакка не ғам.

Ем бериб боққан отга,
Қамчининг кераги йўқ.

Ёр ёрдан хароб,
Ёр мендан хароб.

Жон бўлса, жаҳон топилар.

Жон бўлса, жонон топилар.

Жони борнинг дами бор.

Икковга битта иштон,
Қандай чиқамиз қишдан.

Иши йўқ ит суғорар,
Оши йўқ рўза тутар.

Йиртиқ қопда турмайди,
Бутун қопга сиғмайди.

Йўл кўрмаган йўлда озар,
Кун кўрмаган кунда озар.

Йўқлик нима едирмас,
Тўқлик нима дедирмас.

Калта ип қурловга етмас.

Кепак еган ит югурук бўлмас.

Керагингни кунда йиғ.

Коса берсанг тўла бер,
Нимкосангдан безорман.

Косов узун бўлса, қўл куймас.

Кузнинг қозони қуюқ қайнар.

Кўҳнаси йўқнинг тозаси йўқ.

Молга берсанг соз емиш,
Боқар сени ёз-у қиш.

Молинг семиз — давлатинг эгиз.

Молли одам — мойли одам.

Муллажиринг жирингламаса,
Одам диррнгламас.

Нари ёт-бери ёт — тўшак торлиги.

Нон мўллиги — эл тўқлиги.

Оёқда этигинг тор бўлса,
Дунё кенглигидан не фойда.

Оз билганнинг чаласи кўп.

Оздан — оз, кўпдан — кўп.

Озиқланган ер,
Тўйдираман дер.

Озғин отнинг озиғи кам.

От ориқликда кўримсиз,
Қиз — етимликда.

От тўрвадан қарийди.

От ўлса, ит қутурар,
Эшак ўлса — бўри.

Отни ем билан ҳайда.

Оч уйда қатиқ уюмас.

Оч қоринда нон турмас.

Ошиқ ўйнаган — арзончилик,
Тўпиқ ўйнаган — тўқчилик.

Палахмон тош тушган ерида оғир.

Пичоқ қанча ўткир бўлса ҳам
Ўз сопини кесолмас.

Пиширгани топилса,
Ошиигани топилар.

Пул бўлса, чангалда шўрва.

Пул тилни бийрон, дастни дароз қилар.

Пули борлар — йўрға-йўрға,
Пул йўқлар — зўрға-зўрға.

Пули борнинг йўли ўнг.

Пули борнинг оғзи ўйнар,
Пули йўқнинг кўзи ўйнар.

Пулим,
Пулим бўлса, кимлар бўлмайди қулим.

Пулинг бўлса, ҳамма қулинг,
Тоғ-у тош ҳам берар йўлинг.

Пуллик битар, пулсиз йитар.

Пуллик — ботир, пулсиз — ётир.

Пулликка — кабоб, бепулга — дарди кабоб.

Пулнинг бир учи билакда,
Бир учи — юракда.

Пулсиз бозорга боргунча,
Кафансиз мозорга бор.

Саксон бия, саккиз туя —
Сепли қизнинг қалини.

Сарт бойиса, торн ёпар,
Оша бойиса, очиб ёпар.

Сағирга саккиз кун ҳайит.

Саҳрода бўлгунча шаҳарда бўл,
Шаҳарда бўлмасанг, бадарға бўл.

Семиз ориқлагунча, ориқ ўлар.

Семизнинг оёғи саккиз.

Синган қўл ишлар,
Дардли юрак ишламас.

Сиғинганингдан суянганинг кучли бўлсин.

Сояни чопиб йўқотиб бўлмас.

Сув йўғида таяммум.

Сув тиласанг,
Сулаймондан тила.

Сувга солсанг, сув кўтармас мисқол темирни,
Олтин билан олиб бўлмас қолган кўнгилни.

Сувга томган ёғ ботмас.
Сувдаги кеманинг изи билинмас.

Сувсиз ер — етим,
Молсиз эр — етим.

Сувсиз ер — мозор,
Сувли ер — гулзор.

Сўраган бир қизарар,
Бермаган икки қизарар.

Таом топилганда, еган яхши,
Кафан топилганда, ўлган яхши.

Тегирмоннинг айланиши юкига боғлиқ.

Тегирмончидан бир бўп.

Текин кафан топилса, олмоқ керак.

Темир таққан термулмас.

Тешик қулоқ эшитмай қолмас.

Тирсакни тишлаб бўлмас.

Тишинг борида тишлаб қол,
Кучинг борида ишлаб қол.

Той от бўлса, от озод бўлар.

Той от бўлса, от тинар,
Ўғил эр етса — ота.

Томчи сувда тол кўкарар.

Топган ботар, қувган етар.

Топган гул келтирар,
Топмаган — бир боғ пиёз.

Топган — ниёз, топмаган — пиёз.

Топган қўй келтирар,
Топмаган — жўжахўроз.

Топилмаган мол тоғ бошида.

Тор ерга тана боши сиғмас.

Тор ерда ош егандан,
Кенг ерда мушт е.

Тор жойда — томоша.

Тор кўчага қўш сурнай.

Тошни сиққан билан сув чиқмас.

Туманда бургани санаб бўлмас.

Тунсиз кун йўқ, тоғсиз — лола.

Тутун ҳам ўтиндан чиқар.

Туя минган қўй орасига яширинолмас.

Туя чўкса, жой олар.

Тўрғай семириб ботмон бўлмас.

Тўқлик ишрат қидирар,
Очлик ўлан дедирар.

Тўқлик нималар дедирмас,
Очлик нималар едирмас.

Тўқлик сўқиштирар,
Очлик сўкиштирар.

Тўқлик шўхлик келтирар.

Тўқликка — шўхлик,
Йўқликка — суқлик.

У ёғим буғдой, бу ёғим буғдой,
Қаерга сепаман, худой.

Учган қушни қайтариб бўлмас.

Фатво ҳам пулингга яраша берилар.

Фақир киши панада,
Пўстини сомонхонада.

Фақир киши панада,
Қўтир эчки далада.

Фақир пиёда юрар,
Бой — туяда.

Фақирники — панада.

Халқ пуфласа, бўрон бўлар.

Халқ қарғаса, хор бўласан,
Халқ қўлласа, бор бўласан.

Хирмон янчиш саъванинг иши эмас.

Хон қошида қоранг бўлса,
Қора кеманг қирда юрар.

Хос хосни топар,
Сув пастни топар.

Хотин олмоққа чўт керак,
Ботмон-даҳсар эт керак.

Чангал ҳам ўз жойида гуриллар.

Чанқоқни томчи билан қондириб бўлмас.

Челак тешик бўлса ҳам,
Сув сепишга ярар.

Чироқ ёруғи уйга тушар.

Чой тўкилиб, сой бўлмас,
Юлдуз йиғилиб, ой бўлмас.

Чумолининг совғаси — чигиртканинг оёғи.

Чумчуқ семириб ботмон бўлмас,
Теша ўсиб кетмон бўлмас.

Чўпни чайнаган билан мойи чиқмас.

Чўпон одам гўштга келмас.

Чўғ тўкилса, қўри қолар.

Шамол кемадагиламинг хоҳишига қараб эсмас.

Шериклик товуқдан тухум яхши.

Шўр ерда сунбул унмас.

Шўр сувда совун кўпирмас.

Эл оғзига элак тутиб бўлмас.

Эл оғзини ёпмоққа эллик қарич бўз керак.

Эл оғзини йиртиб бўлмас,
Челак оғзини буғиб бўлмас.

Элда бори — сенда бори.

Элда бўлса — элаги.

Элингда бўлса, эт ейсан.

Элингдаги — белингдаги.

Элли ерда элак бор.

Элнинг этаги кенг.

Элнинг қулоғи элликта.

Эски пахта бўз бўлмас.

Эски чопоннинг иссиғи йўқ.

Этакни кессанг, енг бўлмас.

Эчки югуриб кийик бўлмас.

Эшак минган от сўрамас,
Балиқ еган эт сўрамас.

Эшакни урган билан от бўлмас.

Эшикдан киролмаган тирқишдан қарар.

Юз қопни боғлаб бўлар,
Юз оғизни боғлаб бўлмас.

Юздаги яра ямоғини яшириш қийин.

Юмруқ букилиб санг бўлмас,
Эчки югуриб ланг бўлмас.

Янги кўза суви совуқ,
Эски кўза бўйни синиқ.

Янги супурги тоза супурар.

Яхши дам — меҳнатга ҳамдам.

Ўзига енг бўлмаган,
Ўзгага бўй бўлмас.

Ўзига ёл бўлмаган,
Бировга қуйруқ бўлолмас.

Ўтни ёш билан ўчириб бўлмас.

Қантарилган от қозиқ атрофида айланар.

Қарз олмоқ осон, бермоқ қийин.

Қаторда норинг бўлса,
Юкинг ерда қолмайди.

Қиз деса, қизиқасан,
Ҳай-ҳай унинг қалини.

Қирғиз халқи — мол билан,
Ўзбек халқи — боғ билан.

Қоф тоғини қодир билар.

Қофия тор келса, хонақоҳ танг.

Қуроли йўқ жанг қилмас.

Қуш қаноти билан.

Қўй бир терминг ичида
Неча озиб, неча семирар.

Қўл билан қилар ишни
Тил билан қилиб бўлмас.

Қўл билан қуш тутилмас.

Ҳамроҳингга боқма, ҳамёнингга боқ.

Ҳар ким борича полвон.

Ҳар ким ўз аравасини ўзи тортар.

Ҳар кимнинг эшаги ўзига от кўринар.

Ҳоли етмаган бўйрасида қолар.


Есть — пока нет — пока нет.

Если есть кебаб,
Если нет — ответ.

Борида — смех-смех,
Вместо этого сидите и смотрите.

Борида — взятки,
С другой стороны, бедный раб.

Борида — тика тика,
Да, тесно.

В Бориде — сельское хозяйство.
С другой стороны есть земля.

Борида — Хотам
Есть траур.

Рынок на ходу.

Нельзя сказать, что нет,
Вы не можете игнорировать это.

Котел Бора ревет,
Котел ничего не гремит.

Пустой колодец не наполняется росой.

Когда нищий находит зерно, он не находит мешок.

Если дерево не упадет,
Топор не может резать.

Он пьет воду из ствола дерева.

Нет лекарства для больных.

Для моллюсков также необходимо сорок полотенец.

Если мир затопить,
Что не так с уткой.

На сытую лошадь,
Не надо кнута.

Отчаянный от берега,
Ты избалован мной.

Если есть жизнь, мир будет найден.

Если есть жизнь, жизнь будет найдена.

У души есть вкус.

Одна пара штанов,
Как мы выходим из зимы?

Бездействующая собака поливает
Он постится без еды.

Не стоит в рваном мешке,
В сумку всю не влезет.

Немного по нехоженой дороге,
Это день, когда вы не видите солнца.

Что делает отсутствие?
О чем говорит сытость?

Короткой нитки для шитья недостаточно.

Собака, которая ест отруби, не собака.

Собирай что хочешь.

Если вы даете чашку, дайте ее полной.
Я устал от тебя.

Если косов длинный, рука не обожжется.

Котел осени кипит.

Что не старо, то не чисто.

Если вы даете деньги, это обещание.
Богарь тебе лето и зима.

Богатство твое тучное, состояние твое близнецовое.

Богатый человек — толстяк.

Если твоя крыша не звенит,
Человек не дрожит.

Кровать узкая.

Изобилие хлеба – это сытость.

Если ваши ботинки тесны,
Какая польза от необъятности мира.

У того, кто мало знает, много проблем.

Немного это немного, много это много.

Удобренная земля,
Он говорит, что заполнит.

У худой лошади мало еды.

Конь слеп в худобе,
Девушка сирота.

Лошадь стареет из мешка.

Когда лошадь умирает, собака бешеная,
Если осел умирает, это волк.

Гони лошадь с фуражом.

Йогурт в голодном доме не спит.

На голодный желудок хлеба нет.

Играл в любовь — дешевизна,
Играли пяточками — вязание.

Палахмон тяжело лежит на земле, куда упал камень.

Каким бы острым ни был нож
Он не может срезать свой собственный стебель.

Если повар найдется,
Осиигани будет найден.

Если у вас есть деньги, суп в ваших руках.

Деньги делают язык свободным, а руки длинными.

У кого есть деньги — йорга-йорга
Денег нет — еле.

Способ иметь деньги правильный.

Тот, у кого есть деньги, играет ртом,
Глаза тех, у кого нет денег, играют.

мои деньги
Если у меня будут деньги, кто не будет моим рабом.

Если есть деньги, все рабы,
Дорога каменистая.

Покупай за деньги, теряй без денег.

Заплатил — герой, без денег — сон.

Платно – кебаб, бесплатно – дарди кебаб.

Один конец денег на запястье,
Один конец в сердце.

Пока не пойдёшь на базар без денег,
Сойти в могилу без савана.

Восемьдесят верблюдов, восемь верблюдов —
Толщина девушки с веснушками.

Если тяжело, башня закрывается,
Оша открывается и закрывается.

Восемь дней от Ида до Сагира.

Будь в городе раньше, чем в пустыне
Если ты не в городе, будь изгнанником.

Пока толстый не похудеет, худой умрет.

У толстяка восемь ног.

Сломанное рукоделие,
Больное сердце не работает.

Пусть ваша поддержка будет сильной от вашего поклонения.

От тени не убежишь.

Тайаммум при отсутствии воды.

Если хочешь воды,
Молитва Соломона.

Если положить утюг в воду,
Сердце, которое нельзя купить за золото.

Масло, брошенное в воду, не тонет.След корабля на воде неизвестен.

Земля без воды сирота,
Бедный муж — сирота.

Земля без воды — могила,
Водная земля – это цветник.

Рыжий, который спросил,
Два румянца, которые не дали.

Когда пища найдена, хорошо поесть,
Когда саван найден, лучше умереть.

Вращение мельницы зависит от нагрузки.

Ком от мельника.

Если вы найдете свободный саван, вы должны взять его.

Железный одетый.

Проколотое ухо не слышит.

Не кусайте локоть.

Кусай зубы
Работа в Кучинге.

Если лошадь есть лошадь, лошадь будет свободна.

Если лошадь есть лошадь, лошадь победит.
Если сын муж, он отец.

Ива синеет в капле воды.

Если вы его найдете, этого достаточно, чтобы преследовать его.

Найденный цветок приносит,
Чего он не нашел, так это пучка лука.

Нашел — нийоз, не нашел — лук.

Он приносит овцу, которую находит,
Он не нашел его — он был цыпленком.

Ненайденный скот на вершине горы.

Голова тела не может поместиться на узкой земле.

Поев супа в узком месте,
Кулак на землю e.

В узком месте — шоу.

Двойная труба на узкую улицу.

Вода не выходит, когда вы сжимаете камень.

Блох в округе нет.

Нет дня без ночи, тюльпана без горы.

Дым тоже идет от дерева.

Верблюд не может спрятаться среди овец.

Если верблюд присядет на корточки, он сядет.

Ты не можешь быть толстяком.

Сытость ищет удовольствия,
Говорят, умирают с голоду.

Что говорит сытость,
Что делает голод?

Сытость
Проклятия голода.

Полнота приносит радость.

В полноту — радость,
Отсутствие — это тоска.

Этот жир — пшеница, этот жир — пшеница,
Где я сею, Боже?

Улетевшую птицу уже не вернуть.

Фетва стоит своих денег.

Бедный человек приютился,
В стоге сена.

Бедный человек приютился,
Чесотка коз в поле.

Бедняга ходит,
Богатый человек на верблюде.

Факир — это приют.

Если люди дуют, будет буря.

Когда люди будут проклинать вас, вы будете презираемы.
Если люди используют это, вы будете существовать.

Молотьба — дело не бедных.

Если у хана подбит глаз,
Черный Кеманг идет по горе.

найти характеристику
Вода находит дно.

Требуется время, чтобы получить жену,
Бэтмен должен быть страшным.

Вилка тоже шуршит на своем месте.

Жажду нельзя утолить каплей.

Даже если ведро — дыра,
Подходит для разбрызгивания воды.

Свет лампы падает на дом.

Чай прольется и не будет ручья,
Звезда соберется, а луны не будет.

Подарок муравья — лапка кузнечика.

Воробей не может разжиреть,
Теша не вырастет.

Масло не выходит при жевании палочки.

Пастух не приходит на мясо.

Если угли рассыплются, они останутся.

Ветер дует не по воле корабля.

Яйца от домашних кур хорошие.

Санбул не растет в соленой земле.

Мыло не пенится в соленой воде.

Во рту сито не удержишь.

Нужно 50 центов, чтобы прикрыть рот Эла.

Рот Эль не разорвать,
Горлышко ведра нельзя заткнуть.

Иди туда — иди.

Если под рукой, то это сито.

Если у вас есть это в вашем сердце, вы не едите это.

В твоих руках — в твоей талии.

В пятидесяти местах стоит сито.

Эль юбка широкая.

У Эль пятьдесят ушей.

Старый хлопок не станет серым.

В старом пальто нет тепла.

Если резать юбку, то нельзя.

Коза не может убежать и стать оленем.

Не проси лошадь на осле
Не просите мяса, если едите рыбу.

Лошадь не может стать лошадью, если она побьет осла.

Он смотрит через щель в двери.

Сумку для лица можно завязать,
Лицо нельзя заткнуть.

Шрам на лице сложно скрыть.

Ты не можешь согнуть кулак,
Коза не может бегать.

Свежий кувшин с водой холоден,
Горлышко старого кувшина сломано.

Новая метла чисто метет.

Хороший отдых — с работой сочувствую.Невероятный,
Нет никакой разницы.

У него не было шанса,
Ты не можешь быть хвостом для кого-то.

Трава не может быть погашена с возрастом.

Усталая лошадь крутится вокруг кола.

Занять легко, отдать сложно.

Если в ряду есть апельсин,
Ваш груз не останется на земле.

Если это девушка, вам интересно.
Эй, он толстый.

Кыргызы — товаром,
Узбекский народ — с огородом.

Он знает гору Каф.

Если рифма тугая, то и комната тесная.

Он не сражается без оружия.

С птичьим крылом.

Поместите это в один термин
Сколько веса, сколько жира.

Он делает работу вручную
Это невозможно сделать с помощью языка.

Птицу нельзя поймать руками.

Не корми компаньона, корми свой кошелек.

Борец не хуже других.

Каждый тянет свою тележку.

Осел у всех похож на лошадь.

Холи остается на коврике.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz