Kenja o‘g‘il — O‘zbek xalq ertagi

Bir chol bor ekan. Uning uchta o‘g‘li bor ekan. Bir kun chol o‘libdi. Choldan bolalariga uchta narsa: keli, kelisop, narvoncha qolibdi. Katta o‘g‘li, kelini, o‘rtanchasi kelisopni, kichigi narvonchani olibdi. Kichik o‘g‘il narvonchani ko‘tarib yetti kunlik yo‘lga tushibdi. Bir joyga borsa, bir boyning uyidan tutun chiqib turgan emish. Narvonchadaa tuynukka chiqib qarasa, bir xotin hadeb har xil ovqatlarni pishirib, yashirib qo‘yayotgan emish. Bola hammasini aniq ko‘rib olibdi. Pastga tushib o‘tiribdi. Bir qancha vaqtdan keyin boy kelibdi. Bolaning bir zaxchasi bor ekan, bola boy kelishi bilan zaxchani turtibdi. Zaxcha «chag‘» debdi. Boy:
— U nima? — debdi. Bola:
— Bu mening folbinim, — debdi. Boy:
— Qani, bir fol ochirib yubor, — debdi.
Bola zag‘chani bir urgan ekan zaxcha «chag‘» debdi. Boy:
— Nima deyapti? — debdi. Bola:
— Bir tovoq palov turibdi. Shuni olib chiqsinlar, deyapti, — debdi. Boy uyga kirib xotiniga:
— Bir tovoq paloving bor ekan. Shuni ber, — debdi. Xotini beribdi. Uni olib chiqib bola bilan ikkovi yeyishibdi. Boy «tag‘in ochir», debdi. Bola zag‘chani bir ursa zag‘cha «chag‘» debdi. Boy:
— Nima deyapti? — debdi. Bola:
— Uyda bir tovoq xasip turibdi. Shuni olib chiqsin deyapti, — debdi. Boy uyga kirib xotiniga:
— Xotin, tovoqda xasip bor ekan, shuni ber, — debdi. Xotini hayron bo‘lib:
— Kim aytdi sizga? — debdi.
— Ey, xotin, qo‘yaver. Bir folbin bor ekan. O’shanga fol ochirayotibman, — debdi.
Boy xasipni olib chiqib bola bilan yebdi. Boy:
— Tag‘in ochir, o‘g‘lim, — debdi. Bola, tag‘in ochiribdi. Boy.
— Nima deyapti? — debdi. Bola:
— Uyda bir tovoq chuchvara bor, o‘shani olib chiqinglar! deyapti, — debdi. Yana boy kirib xotiniga:
— Chuchvarang bor ekan, o‘shani ber, — debdi. Xotini tag‘in beribdi. Uni ham olib chiqib yeyishibdn.
Boy: «Tag‘in ochir, o‘g‘lim!» debdi. Bola:
— Ey, ota, qo‘ying endi, aljirab ketadi, — debdi. Boy:
— Ochir, ochir, o‘g‘lim! —debdi. Bola yana ochiribdi:
— Uyda bir tovoq somsa bor, o‘shani olib chiq, deyapti, — debdi.
Boy tag‘in xotini oldiga kirib: «Somsani olib chiq», debdi. Xotini olib chiqibdi. Somsani ham ikkalalari yeyishibdi. Tag‘in boy:
— Yana ochir, o‘g‘lim! —debdi. Bola:
— Yo‘q, ota, endi ochirsam aljirab ketadi, — debdn. Shu o‘rtada zag‘cha «chag‘» debdi. Boy:
— Nima deyapti? — deb so‘rabdi. Bola:
— Boy buvamning xotinlarining o‘ynashi bor deyapti, — debdi. Boy hayron bo‘lib:
— Shu zag‘chani sotasanmi? — deb so‘rabdi.
— Yo‘q, ota, sotmayman. Shu bilan tirikchilik qilib yuraman, — debdi. Boy:
— Hech bo‘lmasa uch yilga sot, — debdi. U bola:
— Ho, tunov kuni bir boy bir yilga bir tovoq tilla beraman dedi, bermadimu, sizga beramanmi, — debdi. Boy:
— Agar to‘rt tovoq tilla bersam uch yilga berasanmi? — debdi. Bola:
— Tag‘in bir eshak berasiz-da, — debdi.
Boy yaxshi bir eshak, to‘rt tovoq tilla beribdi. Bola ketibdi. Boy uyiga kirib, «o‘ynashing bor ekan», deb xotinini urib-urib chiqib ketibdi. Xotin zag‘chaning kallasini uzib tashlabdi. Boy qaytib kelib zag‘chani so‘rabdi. Xotini:
— Qo‘shnimizning xotini mushuk boqqan ekan, zag‘chani o‘sha o‘ldirib qo‘ydi, — debdi.
Boy «endi egasi so‘rab qolsa, nima deyman», deb bir kimxob to‘n olib bolaning ketidan yuguribdi, Bola, boy orqamdan zag‘chani qaytarib kelayotibdi, deb o‘ylab eshakning dumini, qulog‘ini qirqib olibdi:
— Boy aka, bergan eshagingiz yomon chiqib qoldi, — debdi. Boy:
— Mayli, folbining o‘lib qoldi, — debdi, — mana shu to‘nni olib rozi bo‘l! — deganda, bola:
— E, e, yaxshi bo‘lmabdi, men borib qaytib olmoqchi edim, — debdi.
Boy uyiga ketibdi. Bola yurib-yurib bir yurtga boribdi. Bolalar: «Bu eshakmi, yo boshqa narsami», deb uning orqasidan kulib yurgan emish. Bola:
— Qo‘yinglar, bu eshak emas, balogardon, balogardon, — debdi. Bola va uning eshagi haqida podshoga xabar berishibdi.
— Bir zar chopon kiygan bola eshakka o‘xshagan — dumi, qulog‘i yo‘q, balogardon degan hayvonni minib yuribdi, — deyishkbdi.
Buni eshitib, podsho navkarlaridan biriga:
— Darrov mening oldimga o‘sha bolani olib kelinglar, — deb buyruq beribdi.
Bolani podshoning oldiga olib borishibdi. Podsho boladan:
— Bu nima? — deb so‘rabdi. Bola:
— Ey, buni qo‘yavering. Bu qancha dushmaningiz bo‘lsa hammasini yo‘q qilib yuboradi. — debdi.
Podshoning bir joyda dushmani bor ekan. O’shanga uch o‘g‘li bilan bir qancha askarlarni yuborgan ekan. Dushman uch o‘g‘li bilan butun askarni nobud qilgan ekan. Dushmandan o‘ch olmoqchi bo‘lib yurgan ekan. Podsho:
— Menga shuni sotasanmi? — deb so‘rabdi. Bola:
— Men bu balogardon bilan kun ko‘rib yuribman, — deb javob beribdi. Podsho:
— Agar shu balogardon rostdan mening yovlarimni yo‘qota olsa, qizimni va podsholigimning yarmini beraman, — debdi. Bola:
— Bu balogardonga har kun suv bermay, beda berasiz. Undan keyin dushmanlaringiz kelganda qo‘yib yuborsangiz, hammasini yo‘q qilib yuboradi, — debdi.
Podsho bola nima desa o‘shani qilibdi. Dushmanlar kelishi bilan eshakni qo‘yib yuboribdi. Hamma odam: «Ho‘, balogardon kelyapti», deb qocha beribdi. Bir-birining ustiga yiqilib, otlarning tagida qolibdi. Ba’zisi o‘libdp, ko‘plari qochibdi.
Eshak chanqab suv izlab yurgan emishu, dushmanlar balogardon kelyapti, deb qocharmish. Podsho bolaga qizini va bir qancha dunyo beribdi. Shunday qilib bola murod-maqsadiga yetibdi.


Есть старик. У него трое сыновей. Однажды старик умер. Старик оставил своим детям три вещи: иди, иди, и лестницу. Старший сын взял невестку, средний — инвалидную коляску, а младший — лестницу. Маленький мальчик нес лестницу и отправился в семидневный путь. Когда он пошел куда-то, он увидел дым, идущий из дома богатого человека. Когда он посмотрел через отверстие в лестнице, он увидел женщину, готовящую и прячущую всякую еду. Мальчик все видел ясно. Он сидит. Через какое-то время он разбогател. Так как у мальчика была копилка, мальчик толкнул копилку, как только разбогател. Зачка сказал «чаг». Богатый:
«Что это?» он сказал. Ребенок:
— Это моя гадалка, — сказал он. Богатый:
«Давай, погадай», — сказал он.
Мальчик ударил Загчу, и Закга сказал «чаг». Богатый:
— Что он говорит? он сказал. Ребенок:
— Есть тарелка плова. Он говорит, что они должны убрать его. Богач вошел в дом и сказал жене:
— Есть тарелка плова. — Дай мне это, — сказал он. Дал жене. Вынули и съели вместе с ребенком. Богатый человек сказал: «Открой мешок». Мальчик погладил ребенка и сказал «малыш». Богатый:
— Что он говорит? он сказал. Ребенок:
— Дома есть тарелка. Он просит его вывезти», — сказал он. Богач вошел в дом и сказал жене:
«Жена, если на тарелке есть хасип, дай мне», — сказал он. Жена удивилась:
«Кто сказал тебе?» он сказал.
— Эй, жена, отпусти. Есть гадалка. Я ему гадаю, — сказал он.
Богач вынул хасип и съел его вместе с мальчиком. Богатый:
— Открой сумку, сын мой, — сказал он. Мальчик открыл дверь. Богатый.
— Что он говорит? он сказал. Ребенок:
— Дома есть тарелка с пельменями, вынеси! он сказал. Богач снова вошел и сказал жене:
«Если у вас есть клецки, дайте их мне», — сказал он. Он дал жене бирку. Я возьму его и съем его.
Богач: «Расстегни одежду, сын мой!» сказал. Ребенок:
«О, отец, отпусти это сейчас, будет еще хуже», — сказал он. Богатый:
«Открой, открой, сынок!» он сказал. Мальчик снова открыл:
«Дома стоит тарелка с сомсой, говорит, вынеси», — сказал он.
Богач снова подошел к жене и сказал: «Вынеси Сомсу». Вывел жену. Сомсу съели они оба. Богат в:
«Открой снова, сын мой!» он сказал. Ребенок:
«Нет, отец, если я открою ее сейчас, будет беспорядок», — сказал он. Тем временем Загча сказал «чаг». Богатый:
— Что он говорит? он спросил. Ребенок:
«Говорят, жены моей богатой бабушки очень развлекаются», — сказал он. Богач удивился:
— Ты продашь эту вещицу? он спросил.
— Нет, батюшка, не продам. «Я этим зарабатываю на жизнь», — сказал он. Богатый:
«Продайте его хотя бы на три года», — сказал он. Он ребенок:
«Да, в день похорон один богач сказал, что даст мне тарелку золота на год. Тебе подарить?» Богатый:
«Если я дам тебе четыре золотых пластины, ты дашь мне их на три года?» он сказал. Ребенок:
«Дайте мне еще одного осла», — сказал он.
Богач дал хорошего осла и четыре золотых тарелки. Мальчик ушел. Богач вошел в его дом, избил жену, говоря: «Ты должна играть». Жена отрезала Загче голову. Вернулся богатый человек и спросил бедняка. Жена:«Жена нашего соседа позаботилась о кошке, а она убила малышку», — сказал он.
Богач сказал: «Что я скажу, если меня сейчас спросит хозяин?», взял пальто и побежал за мальчиком. Думая, что богач возвращается сзади, он отрезал ослику хвост и уши:
«Богатый брат, осел, которого ты дал, оказался плохим», — сказал он. Богатый:
«Ну, умерла твоя гадалка, — сказал он, — возьми эту рясу и будь доволен!» — когда ребенок говорит:
«Ну, это было нехорошо, я хотел пойти и вернуть его», — сказал он.
Богач пошел домой. Мальчик пошел в страну пешком. Дети за его спиной смеялись и говорили: «Это осел или что-то другое?» Ребенок:
«Овца, это не осел, это осел, осел», — сказал он. Они рассказали королю о мальчике и его осле.
Они сказали: «Мальчик в плаще едет верхом на звере по имени балогардон, который похож на осла, у которого нет ни хвоста, ни ушей».
Услышав это, царь сказал одному из своих слуг:
— Немедленно приведите ко мне этого мальчика, — приказал он.
Мальчика отвели к королю. От мальчика-короля:
— Что это? он спросил. Ребенок:
— Эй, положи. Это уничтожит столько врагов, сколько у вас есть. он сказал.
У короля где-то есть враг. Он отправил туда несколько солдат со своими тремя сыновьями. Враг убил всего солдата с тремя его сыновьями. Он пытался отомстить врагу. Король:
— Ты продашь мне это? он спросил. Ребенок:
«Я зарабатываю на жизнь этим парнем», — ответил он. Король:
«Если этот дворянин действительно сможет уничтожить моих врагов, я отдам свою дочь и половину своего королевства», — сказал он. Ребенок:
«Вы не поливаете этот сад каждый день, вы даете ему люцерну». После этого, когда придут твои враги, если ты их отпустишь, они их всех уничтожат».
Король сделал то, что сказал мальчик. Как только пришли враги, он отпустил осла. Все разбежались, говоря: «Ой, идет Балогардон». Они упали друг на друга и остались под лошадьми. Некоторые погибли, многие убежали.
Говорят, что осел искал воду, потому что хотел пить, и убежал, думая, что враги идут из лагеря. Король подарил мальчику свою дочь и немного мира. Таким образом, мальчик достиг своей цели.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: