Tug‘uruqdan keyingi jinsiy hayot haqida

Tug‘uruqdan keyingi jinsiy hayot haqida

Tug‘ruq jarohatlari asta-sekin bitib, jinsiy a’zolarning o‘zini tiklashi tibbiyot tilida involyatsiya deyiladi. Ya’ni ayol ko‘zi yorigach, uning jinsiy a’zolarida bir necha bosqichli o‘zgarishlar kechadi.
“Involyatsiya davri”da jinsiy hayotni boshlash ancha-muncha ehtiyotkorlikni talab etadi. Bunda quyidagilarga e’tibor berish zarur.

Bachadon qisqarganmi yo…

Bachadon tubi yo‘ldosh tushgandan keyin kindikdan 1-2 barmoq pastda turadi, chanoq tubidagi muskullar va qin qisqarishi natijasida bajadon bir oz yuqori ko‘tarilishi mumkin.

Tug‘ruqdan so‘nggi birinchi kun oxirida (qovuq siydikdan bo‘sh bo‘lganida) bachadonning tubi kindik to‘g‘risida, uchinchi kuni kindikdan 1-2 barmoq pastda, to‘rtinchi kuni 2-3 barmoq quyida, beshinchi kuni qov suyagi bilan kindikning o‘rtasida, yettinchi kuni qov suyagidan 3 barmoq yuqorida, o‘ninchi kuni qov suyagining yuqori chekkasi ro‘parasida bo‘ladi.

Ko‘p tuqqan ayollarda esa bachadon nisbatan bir oz sekin qisqarishi mumkin.

Chilla davrida bachadon faqat bo‘yiga hamda eniga kichrayib qolmasdan, uning og‘irligi ham sekin-asta kamayib boradi, ya’ni birinchi haftada 1000 g dan 500 g gacha, ikkinchi haftaning oxirida 350 g gacha, uchinchi haftada esa 250-300 g gacha kamayadi. Yettinchi yo sakkizinchi haftalarda o‘z holiga qaytadi, ya’ni 50-60g bo‘lib qoladi.

Olti haftada asliga keladi

Chilla davrining birinchi kunlari bachadonning ichki sathi katta jarohatli yuzadan iborat bo‘ladi, ya’ni bachadondan ivigan quyuq qon va qog‘onoq pardasining qolgan parchalari tushadi. Bachadon ichki yuzasida tug‘ruqdan keyin qolgan epitelial to‘qimalar hisobiga sekin-asta yangi shilliq qatlami paydo bo‘ladi.

Bachadon shilliq qavatida yo‘ldosh ajralgandan keyingi jarohatning va shilliq qavatining homiladorlikdan oldingi asliga kelishi uchun eng ko‘p vaqt (6-8 hafta) kerak.

Bachadon bo‘ynining asliga kelishi bachadon tanasiga nisbatan ancha sust kechadi, ya’ni tug‘ruqdan keyin 12-14 soat o‘tgach, bachadon bo‘ynining ichki teshigi qisqarib, 2-3 barmoq o‘tadigan bo‘lib qoladi. Tashqi teshigining asliga qaytishi esa yanada sustlashib, ikkinchi hafta ohirlarigacha ham sal ochiq bo‘lib turadi va chilla davrining 3-haftlaridagina tamomila bekiladi.

Bu jarayon birinchi va qayta tuqqan ayollarda har xil kechishi mumkin, ya’ni ko‘p tuqqan ayollarda bachadon bo‘ynining kechroq qisqarishi ko‘p kuzatiladi. Bachadon boylamlari hamda uning naylari asta-sekin o‘z holiga qaytadi.

Jarohat tuzalishini kuting

Chilla davrining birinchi haftasida bachadonning ichki yuzasidan ko‘chib chiqayotgan shilliq qavat bo‘lakchalariga biroz qon aralashgan bo‘ladi. Bachadon bo‘yni va qindan ajralgan shilliqlar ham tashqariga chiqadi. Bunga jarohat seli yoki loxiya deyiladi.

Ilk kunlarda loxiya qizg‘ish rangda, 4-6 kunlari jigarrang, keyinchalik sarg‘ish-qo‘ng‘ir tusda bo‘ladi.

7-8 kundan keyin “oq qon tanachalari” ko‘payishi natijasida loxiya sarg‘imtir va 9-10 kundan boshlab oqimtir bo‘ladi. Keyinchalik loxiya kamaya borib oxiri to‘xtaydi.

Chilla davridagi umumiy o‘zgarishlar tug‘ruqning qanday o‘tganligiga va ayol organizmining umumiy holatiga bog‘liq. Tug‘ruqdan keyingi toliqish chilla davrining birinchi kunlaridayoq yo‘qola boradi.

Gigiyenaga rioya qilish shart

Tug‘ruqdan keyingi birinchi kunlarda qin ilvillagan holatda bo‘ladi. So‘nggi kunlarda esa qon va shilimshiq kelishi ozayib, qin qisqaradi va torayadi. Chanoq muskullari ham sekin asta qisqarib, oldingi holiga qaytadi.

Umuman ilk haftalarda jinsiy a’zolar faoliyati va himoyalash qobiliyati ancha susaygan bo‘ladi. Shu sababli bachadonga turli yo‘llar bilan infeksiya tushish ehtimoli kuchayadi. Infeksiyalar esa o‘z-o‘zidan jinsiy a’zolar yallig‘lanishini vujudga keltiradi.

Ayol ko‘z yoriganining to‘rtinchi haftasidan boshlab jinsiy hayotni yo‘lga qo‘yishi mumkin. Chunki bu vaqtda qindan kelayotgan ajralmalar butkul to‘xtab, qin yo‘llari tug‘ruqdan oldingi holatiga keladi.

Shuni ham inobatga olish lozimki, aksariyat ayollarda tug‘uruqdan keyin jinsiy moyillik susayadi va u go‘dak dunyoga kelganidan qariyb 3-6 oy o‘tgach “asl holiga” qaytadi.

Shuni unutmaslik kerakki jinsiy yaqinlashuvda gigiyena qoidalariga rioya qilish shart. Aks holda qinga infeksiya tushib endigina bitayotgan jarohatlarda qayta yallig‘lanish paydo bo‘lishi mumkin.

Mutaxassis: Mahmuda Imomqulova, akusher-ginekolog.
Manba: «Sug‘diyona» gazetasi.


На медицинском языке постепенное заживление родовых травм и восстановление половых органов называется инволюцией. То есть, когда у женщины открываются глаза, в ее половых органах происходит несколько этапов изменений.
Начало половой жизни в «период инволюции» требует большой осторожности. Необходимо обратить внимание на следующее.

Сократилась ли матка…

После опущения плаценты дно матки находится на 1-2 пальца ниже пупка, в результате сокращения мышц тазового дна и влагалища матка может подняться немного выше.

В конце первых суток после родов (при опорожнении мочевого пузыря от мочи) дно матки находится около пупка, на третьи сутки на 1-2 пальца ниже пупка, на четвертые сутки на 2-3 пальца ниже , на пятый день между ключицей и пупком, на седьмой день на 3 пальца выше лобковой кости, на десятый день напротив верхнего края лобковой кости.

У многоплодных женщин матка может сокращаться относительно медленно.

При чилле матка не только сокращается в длину и ширину, но и ее масса постепенно уменьшается, то есть от 1000 г до 500 г в первую неделю, до 350 г в конце второй недели и до 250 г. -300 г на третьей неделе уменьшается. На седьмой-восьмой неделе она вернется в исходное состояние, то есть останется на уровне 50-60 г.

Это произойдет через шесть недель

В первые дни чилла внутренняя поверхность матки состоит из большой рубцовой поверхности, то есть из матки выпадают густые сгустки крови и оставшиеся кусочки эндометрия. На внутренней поверхности матки постепенно появляется новый слой слизи за счет оставшейся после родов эпителиальной ткани.

После отслойки плаценты слизистой оболочке матки требуется больше всего времени (6-8 недель), чтобы вернуться в состояние до беременности.

Опущение шейки матки происходит значительно медленнее, чем тела матки, то есть через 12-14 часов после родов внутреннее отверстие шейки матки сморщивается и становится размером с 2-3 пальца. Возвращение наружного отверстия в исходное состояние происходит медленнее, оно остается приоткрытым до конца второй недели и полностью ожидается только на 3-й неделе периода чилла.

Этот процесс может происходить по-разному у женщин, рожавших впервые и повторно, то есть у женщин, рожавших более одной, часто наблюдается более позднее сокращение шейки матки. Матка и ее трубы постепенно возвращаются в нормальное состояние.

Подождите, пока травма заживет

В течение первой недели ознобительного периода имеется примесь крови с кусочками слизистой оболочки, которые мигрируют с внутренней поверхности матки. Также выходит слизь, отделяющаяся из шейки матки и влагалища. Это называется залитием раны или лохиями.

В первые дни лохии красноватого цвета, на 4-6-й день бурого, а позже желтовато-коричневого цвета.

Через 7-8 дней в результате увеличения «лейкоцитов» лохии становятся желтоватыми, а с 9-10 дней — жидкими. Позже поток уменьшается и в конце концов прекращается.Общие изменения при чилле зависят от того, как прошли роды и общего состояния организма женщины. Послеродовая усталость исчезает в первые дни ознобительного периода.

Гигиена – это обязательно

В первые дни после родов влагалище находится в состоянии расслабления. В последние дни крово- и слизеснабжение уменьшается, влагалище сокращается и сужается. Мышцы таза также медленно сокращаются и возвращаются в прежнее состояние.

В целом в течение первых недель активность половых органов и способность к их защите сильно ослаблены. Из-за этого увеличивается возможность попадания инфекции в матку различными путями. Сами инфекции вызывают воспаление половых органов.

Половую жизнь женщина может начинать с четвертой недели овуляции. Потому что в это время выделения из влагалища полностью прекращаются, а вагинальный тракт возвращается в дородовое состояние.

Следует также учитывать, что у большинства женщин после родов снижается половое влечение, и оно возвращается к «исходному состоянию» примерно через 3-6 месяцев после рождения малыша.

Не следует забывать, что необходимо соблюдать правила гигиены во время полового акта. В противном случае в рану может попасть инфекция и в только что заживающих ранах может возникнуть повторное воспаление.

Специалист: Махмуда Имамкулова, акушер-гинеколог.
Источник: газета “Сугдиёна”.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz