Bo’ri bilan tulki – O‘zbek xalq ertagi

Bo’ri bilan tulki ikkovi do’st tutingan ekan. Bir kuni tulki bo’rining oldiga kelibdi, bo’ri juda ochiqib turgan ekan, tulkiga qarab:
— E, do’stim tulki, yaxshi kelding, qani yur, meni biror joyga olib bor va qornimni to’yg’azib, xursand qilib kelgin, — debdi.
Tulki «xo’p» debdi-yu, oldinga tushib, ketidan bo’rini ergashtirib ketaveribdi. Borib-borib, ular bir erda to’yga ketayotgan etti-sakkizta xotinga yo’liqibdilar. Hammasining qo’lida tugilgan dasturxon bor ekan. Shunda tulki bir yumalab bedana bo’libdi va haligi xotinlarning oldiga tushib yo’rg’alay boshlabdi.
Uni bir xotin ko’rib:
— Ie, anovi bedanani qaranglar, uni men bolamga tutib beraman, —debdi-da, qo’lidagi dasturxoshga erga qo’yib, bedanani quva ketibdi, ular orqasidan yana biri quvlabdi.
Shunday qilib, xotinlarning hammasi quvib ketaveribdi. Tulki bo’lsa, ularning oldiga tushib yo’rg’alayveribdi. Xotinlar etay-etay deganda, «pirr» uchib, yana bir tomonga tushar emish. Shunday qilib tulki bularni aldab ergashtirib ketaveribdi.
Bo’ri bo’lsa, tugunlar ichidagi ovqatlarni maza qilib eb, qornini to’ydirib jo’nabdi. Xotinlar bedanaga etolmay charchab, yo’ldan qaytib kelishsa, tugunlar qup-quruq emish. «Voy sho’rimiz qurdi, «Oyimbuvi ovga chiqdi, ketidan g’ovg’a chiqdi» deganday, bu nimasi ekan!» deb dod deganlaricha qolaverishibdi.
Tulki aylanib borsa, bo’ri bir joyda dam olib yotgan emish.
Tulki bo’riga qarab:
— Ha, o’rtoq, — debdi.
Bo’ri unga:
— Ha, qornim juda ham to’yib ketdi, dam olib yotibman, — debdi.

Ertasi kuni tulkiga bo’ri shunday debdi:
— O’rtoq, kecha meni juda xursand qilib yubording, endi bugun sal xafa qilib qo’ygin.
Bunga javoban tulki:
— Xo’p bo’ladi, qani yur bo’lmasa, — deb bo’rini bir boqqa boshlab boribdi.
Bog’ning devori tagida bir ombor bor ekan, shu ombordan ikkovlari siqilib zo’rg’a ichkari kirishibdi. Qarashsa, hamma yoq uzumga to’lib-toshgan, hech kim yo’q emish. Vaqtni g’animat bilib, ikkisi uzumxo’rlikka zo’r beribdi. Bir vaqt tulki qornini obdan to’ydirib, ikki dona g’ujumni ikkala burniga tiqib, bo’rining oldiga boribdi:
— E do’stim, mana men judayam to’ydim, azbaroyi to’yganimdan uzum burunlarimdan chiqib ketdi. Bo’l, yaxshilab eb, obdan to’yib ol, — debdi.
Bo’ri shoshib-pishib eyaveribdi. Axiri qorni shishib ketibdi, lekin burnidan chiqmabdi.
— Qani, burnimdan chiqmadi-ku? — debdi u. Tulki bo’rining tumshug’ini ko’tarib qarab:
— Hu ana, ko’rinib qolibdi, yana bir oz esang chiqadi, — debdi.

Bo’ri yana eyaveribdi, qorni rosa ko’pchib, axiri o’zini tutib turolmay yotib qolibdi. Tulkiga ana shugina kerak ekan. U, yugura borib, devorga chiqibdi-da:
— Uzumga o’g’ri ketde-e-e, uzumga o’g’ri ketde-e-e! — deb qichqiribdi.
Uning tovushini bog’bon eshitib, so’yil ko’tarib kelib qolibdi. Bo’ri lapanglab borib, boyagi omborga suqilgan ekan, sig’mabdi. Devorga tirmashsa, chiqolmabdi. Bog’bon uni o’lasi qilib savalabdi, bo’rining egan uzumlari og’iz-burnidan chiqib, axirida kaltak zarbidan sulayib kolibdi. Bog’bon bo’rini o’ldiga chiqarib, tashlab ketibdi. Bir vaqt bo’ri hushiga kelibdi. Qarasa, ombor og’zida yotgan emish. Yonida hech kim yo’q emish, tura solib devordan oshib, bir chekkada ingrab yotaveribdi.
Bir vaqt tulki kelibdi, bo’rini ko’rib, undan:
— Ha, do’stim, nima bo’ldi? — deb so’ragan ekan, bo’ri bazo’rgina ingrab:
— Ha, do’stim bo’lmay o’l. Bir oz xafa qilib qo’ygin desam shuncha xafa qilasanmi? — debdi,

Tulki:
— Birodar, bog’ egasining seni bunchalik urishini qaydan bilay? — debdi.
Bo’ri yurolmasdan shu erda qolibdi. Tulki ketibdi.
Ertasi kuni tulki o’ynab yurgan ekan, bir joyda katta tosh yotgan emish, uning yonida bir qo’yning kart dumbasi ham bor emish. Unga qarab tulki: «Bunda bir sir bo’lsa kerak. Oldin uni o’zim emayinu, bo’rini ro’para qilayin», debdi. Keyin bo’rining oldiga borib:

— O’toq, qorning qalay? — deb so’ragan ekan, bo’ri:
— Qornim och, — debdi. Tulki:
— Bo’lmasa men bir qo’y so’yib, go’shtini edimu, yog’i qoldi. Borib sen shuni esang-chi, — deganda, bo’ri:
— Bu gaping juda ma’qul, chunki kechagi kaltakdan ichak-bag’rim uzilib, haligacha hech narsa eganim yo’q edi, — debdi.
Bular ikkisi bir tomonga qarab jo’nashibdi. Bir joyga borganda, tulki uzoqdan turib yog’ni ko’rsatibdi. Bo’ri:
— Yur, birga boramiz, — debdi. Tulki:
— Qo’y, meni ovora qilib yurasanmi, o’zing borib eb kela qol, — deb bormabdi.
Bo’ri borib qarasa, qo’yning kart dumbasi yotgan emish. Shoshilib borib tishlab tortgan ekan, «part» etib, tumshug’idan qopqonga ilinibdi. Shunda tulki yugura kelib, hadeb yog’n eyaveribdi. Uzoqdan buni ko’rib turgan ovchi to yugurib kelguncha tulki qochib ketibdi. Ovchi kelib qarasa, qopqonga ilingan bo’ri ekan.
— Ie, men tulki desam, sen ekansan-da, — deb bo’rini obdan kaltaklab, keyin bo’shatib yuboribdi.
Bo’ri bundan qutulib qorni och ketayotgan ekan, yo’lda bir qo’zini uchratibdi, unga qarab:
— Hoy qo’zi, seni eyman! — debdi. Qo’zi qo’rqa-pisa:
— E taqsir, oldin siz Karim boboning tuzidan olib keling, chunki go’shtim juda bemaza, — debdi.
Shunda bo’ri: «Xo’p bo’ladi» deb tuz axtarib ketibdi, ungacha qo’zi qochib qolibdi. Bo’ri kelib qarasa, qo’zi yo’q emish. Hayron bo’lib borayotsa, bir joyda bir xo’roz turgan ekan. Bo’ri borib:

— Hoy xo’roz, seni eyman! — debdi. Xo’roz unga:
— Bo’lmasa, oldin bir zira-piyoz qilaylik, meni undan keyin eng. Buning uchun siz avval pichoq topib keling, men zira bilan piyoz keltirayin, — debdi.
Bo’ri pichoq qidirib ketibdi, xo’roz paytdan foydalanib, bir tomonga qochib qutulibdi. Bo’ri pichoqni olib kelsaki, xo’roz yo’q emish. Noiloj yana ketaveribdi. Yurib-yurib bir joyga borsa, bir xachir turgan emish. Unga qarab:

— Hoy xachir, seni eyman! —debdi. Xachir:
— Agar meni emoqchi bo’lsangiz, avval yuz marta minasiz keyin esangiz mayli, otam shunday deb vasiyat qilgan edi, — debdi.
Bo’ri xachirning shartini o’rniga qo’yish uchun to’rt marta minibdi, beshinchi minishida xachir bo’rini qo’sh oyoqlab tepibdi. Bo’ri chalqanchasiga yiqilibdi. Xachir qochganicha ketaveribdi. Bo’ri o’rnidan turib, bir joyga boribdi, qarasa, ot o’tlab yurgan emish. Bo’ri otga qarab:
— Hoy ot, seni eyman! —debdi. Ot bo’riga:
— Bo’lmasa, mening keyingi o’ng oyog’im tuyog’iga otam yozib ketgan ikki enlik xatni o’qib keyin egin, — debdi.
Bo’ri, otning orqasiga o’tibdi, ot tuyog’ini ko’tarib turibdi. Bir vaqt bo’ri yaqiniga kelganida, ot uni bir tepgan ekan, bo’rining tishlari majaq-majaq bo’lib, o’zi ancha narigi borib tushibdi. Ot qochib ketibdi.

Shu onda tulki etib kelibdi. Qarasa, bo’rining og’zi-burni qip-qizil qonga belangan emish. Shunda tulki undan:
— Ha, do’stim, senga nima bo’ldi yana? — deb so’rabdi.
— Ha, nimasini so’raysan, ishlar shunday-shunday bo’ldi, — deb bo’ri hamma voqeani aytib beribdi. Shunda tulki debdi:
«Ko’rdinki — qo’zi, eb qo’ygin,
termilib qolsin ikki ko’zi.
Senga kim qo’yibdi.
Karim boboning tuzi?
Ko’rdingki — xo’roz, urib bo’ynini yoz,
senga kim qo’yibdi zira bilan piyoz?
Ko’rdingki — xachir, urib bo’ynini g’aji,
senga kim qo’yibdi min xachir.
Ko’rdingki — ot, eb ustida yot,
senga kim qo’yibdi mirza buvalikni?»

Bo’ri tulkidan ta’zir eb, indamay turib ketaveribdi, nariyoqqa borgan ekan, ikkita ovchi buni ko’rib qolib, quva ketibdi. Bo’ri qochib borayotganda yo’lda bir odam qo’sh haydab yurgan ekan. Bo’ri borib qo’shchiga yalinibdi:
— Jon amaki, meni shu ovchilardan saqlab qoling. Qo’shchi: «Xo’i bo’ladi», deb bo’rini katta qanorga solib qo’yibdi. Bir vaqt ovchilar etib kelib qo’shchidan: «Bo’ri o’tdimi?» deb so’rabdilar. «Ha, o’tib ketdi» debdi qo’shchi. Ovchilar ketgandan keyin bo’ri qanordan chiqib, qo’shchiga:
— Hoy qo’shchi, seni eyman! — debdi. Qo’shchi:
— E, bu qanday gap axir, men seni o’limdan qutqarib olsamu, meni eysanmi? — desa, bo’ri:
— Yaxshilikka yomonlik, — der emish.
Shunda qo’shchi yalinibdi, bo’ri sira ham unamabdi. Bular bunday mojaro qilib turgan ekan, tulki etib kelib, qo’shchidan:
— Ha, nima gap? — deb so’rabdi.
Qo’shchi bo’lgan voqeani tulkiga birma-bir aytib beribdi.
Tulki bo’riga qarab:
— Men sening shu qanorga sig’ishingga ishonmayman: o’zing sig’sang ham duming sig’maydi, — debdi. Bo’ri unga:
— Yo’q, sig’dim, — debdi. Tulki:
— Bo’lmasa qani, kirib ko’r-chi, — degan ekan, bo’ri:
— Mana bo’lmasa, — deb qanorga kiribdi. Tulki qo’shchiga imlab, qanor og’zini bog’lashga buyuribdi. Qo’shchi qanor og’zini mahkam bog’labdi. Shundan so’ng qo’shchi tulki ikkisi bittadan ikkita so’yil olib, bo’rini ura-ura o’ldirishibdi.


Волк и лиса друзья. Однажды лиса пришла к волку, а волк посмотрел на лису и сказал:
«Эй, мой друг лис, пожалуйста, давай, отведи меня куда-нибудь, накорми и осчастливь меня», — сказал он.
Лиса сказала «ОК» и пошла вперед, следуя за волком. Ходя туда-сюда, они наткнулись на семь или восемь женщин, собиравшихся на свадьбу. У каждого есть стол, с которым он родился. Тогда лиса свернулась в перепелку, упала перед женщинами и стала ползти.
Женщина увидела его и сказала:
«Да ты посмотри на эту перепелку, я поймаю ее для своего ребенка», — сказал он, положив ее на стол в руке, и погнался за перепелкой, а за ними погнался еще один.
Так что все жены гоняются. Если есть лиса, он ползет перед ними. Когда женщины говорят «этай-этай», «пирр» летит и падает в другом направлении. Вот как лиса продолжает следовать за ними.
Если он был волком, то ел пищу внутри сучков и уходил с полным желудком. Когда женщины возвращаются с дороги уставшими, не дойдя до перепелов, узлы сушат. «Ой, наш шор построил, как бы говоря: «Оймбубуви пошел на охоту, потом пошел в пещеру», что это?» Они продолжают говорить это.
Если лиса гуляет, волк где-то отдыхает.
Глядя на лису и волка:
— Да, товарищ, — сказал он.
Волк сказал ему:
«Да, я очень сыт, я отдыхаю», — сказал он.

На следующий день волк сказал лисе:
– Товарищ, вчера ты меня очень обрадовал, а теперь огорчай меня сегодня.
Лисица ответила:
— Ничего, пошли, — сказал он, ведя волка в сад.
Под стеной сада находится амбар, и они вдвоем с трудом протиснулись в него. Когда он посмотрел, все было полно винограда, никого не было. Воспользовавшись временем, они вдвоем заставили себя съесть виноград. Однажды лиса наполнила желудок водой, засунула в оба носа по два куска соплей и пошла к волку:
«Эй, мой друг, я так устал, у меня из носа потекли виноградины, потому что я был так сыт». «Хорошо поешь и будь сыт», — сказал он.
Волк ест на скорую руку. Ведь живот вздулся, а из носа не пошло.
– Да ладно, из носа не вышло? он сказал. Лиса подняла клюв и посмотрела на волка:
«Ха, видно, еще немного выйдет», — сказал он.

Волк снова ел, желудок его был полон, и, наконец, он не выдержал и лег. Лисе нужна мама Шугина. Он подбежал к стене и сказал:
– Вор пошел на виноград, вор пошел на виноград! он крикнул.
Садовник услышал его голос и пришел с мачете. Волк одичал, а краску в сарай выдавило, и не влезла. Он не мог взобраться на стену. Садовник избил его до смерти, съеденный волком виноград выпал у него изо рта и носа, и в конце концов он пустил слюни от удара. Садовник убил волка и ушел.Однажды волк пришел в себя. Он взглянул и увидел, что он лежит у входа в амбар. Рядом с ним никого нет, он перелезает через стену и лежит со стоном на боку.
Однажды пришла лиса, увидела волка и спросила его:
— Да, мой друг, что случилось? – спросил, волк только застонал:
– Да, умри, не став моим другом. Если я попрошу вас сделать мне немного больно, вы сделаете мне больно так сильно? – он сказал

Лиса:
«Брат, ты знаешь, почему хозяин сада тебя так бьет?» он сказал.
Волк остался здесь, не в силах ходить. Лиса ушла.
На следующий день, пока лиса играла, сказали, что где-то лежит большой камень, а рядом с ним еще и баранья задница. Лисица посмотрела на него и сказала: «Должно быть, в этом есть секрет. «Позвольте мне сначала позаботиться о нем и встретиться с волком», — сказал он. Потом он подошел к волку и сказал:

– Садись, как дела? – спросил волк:
— Я голоден, — сказал он. Лиса:
– Если нет, я зарежу овцу и съем оставшееся мясо и жир. “Почему бы тебе не пойти и не съесть его”, сказал волк:
«Очень мило с твоей стороны, потому что у меня от вчерашнего побои кишки разорвались, а я до сих пор ничего не ел», — сказал он.
Эти двое пошли в одном направлении. Когда он подошел к месту, лиса показала масло издалека. Волк:
— Давай, пойдем вместе, — сказал он. Лиса:
– Не мешай мне, иди сам ешь, – он не пошел.
Когда волк пошел и посмотрел, это был овечий зад. Когда он торопливо укусил ее, она «взорвалась» и попала в ловушку клювом. Тут прибежала лиса и зарычала. Лисица убегала, пока не прибежал охотник, увидевший это издалека. Когда охотник пришел и посмотрел, это был волк, пойманный в капкан.
«Да, если я назову тебя лисой, то это ты», — сказал он, избивая волка и отпуская его.
Пока волк убегал от этого и голодал, встретил он на дороге барашка и посмотрел на него:
«Эй, ягненок, я тебя съем!» он сказал. Ягненок боится:
«Эр таксир, ты сначала принеси немного соли дедушки Карима, потому что мое мясо очень невкусное», — сказал он.
Тогда волк сказал: «Все будет хорошо» и пошел искать соль, пока ягненок не убежал. Когда волк приходит и смотрит, ягненка нет. К его удивлению, где-то стоял петух. Волк пошел:

“Эй, петух, я тебя съем!” он сказал. Петух сказал ему:
«Если нет, давайте сначала приготовим тмин и лук, а потом съедим меня». Для этого ты сначала найди нож, а я принесу тмин и лук.
Волк искал нож, а петух убежал в одну сторону. Если волк принесет нож, петух не будет сосать. Нойлай снова уходит. Говорят, что мул стоит, когда идет куда-то. Глядя на него:

“Эй, мул, я тебя съем!” он сказал. Мул:
«Если хочешь меня съесть, сначала прокатись сто раз, потом можешь есть, так сказал мой отец», — сказал он.
Волк проехал четыре раза, чтобы заменить состояние мула, и на пятой поездке мул пнул волка обеими ногами. Волк упал на спину. Мул пошел так далеко, как только мог. Волк встал и пошел на место.лошадь паслась. Волк посмотрел на коня:
«Эй, лошадь, я тебя съем!» он сказал. Лошадь волк:
«Если нет, прочтите двухширинное письмо, написанное моим отцом на копыте моей следующей правой ноги, а затем поклонитесь», — сказал он.
Волк за конем, конь поднимает копыта. Однажды, когда волк приблизился, лошадь лягнула его, и у волка застучали зубы, и он упал далеко. Лошадь убежала.

Потом пришла лиса. Он увидел, что пасть и нос волка залиты красной кровью. Тогда лиса сказала ему:
— Да, друг мой, что опять с тобой случилось? он спросил.
«Да, что ни говори, а так получилось», — сказал волк, рассказывая всю историю. Тогда лиса сказала:
“Видишь – ягненок, съешь его,
пусть его глаза будут теплыми.
Кто дал его вам?
Соль дедушки Карима?
Ты видел – петух, бей его по шее,
Кто дал тебе лук и тмин?
Вы видели, что мул сломал себе шею
Кто дал тебе мула?
Ты видел, что – лошадь, лежи на земле,
Кто дал тебе звание бабушки-мурзы?”

Волк съел лису и пошел, не говоря ни слова, два охотника увидели его и погнались за ним. Пока волк убегал, по дороге ехал человек. Волк пошел и просил пастуха:
«Дядя Джон, спаси меня от этих охотников». Кощей сказал: «Все будет хорошо» и поставил волка в большой угол. Однажды пришли охотники и спросили охотника: «Волк прошел?» они спросили. “Да, это прошло,” сказал дежурный. После ухода охотников из пещеры вышел волк и сказал:
“Эй, приятель, я тебя съем!” он сказал. Добавлять:
«Ну, в чем дело? Если я спасу тебя от смерти, ты меня съешь?» – сказал волк:
«Зло во благо», — говорят они.
Потом двое мужчин умоляли, и волк совсем не спал. Пока они спорили, пришла лиса и сказала:
“Да, что случилось?” он спросил.
Кощи по очереди рассказал лисе, что случилось.
Глядя на лису и волка:
«Я не верю, что ты можешь поместиться в этом углу: даже если ты поместишься, твой хвост не поместится», — сказал он. Волк сказал ему:
“Нет, я могу подойти”, сказал он. Лиса:
«Если нет, то почему бы тебе не зайти и не посмотреть», сказал волк:
“Если это не здесь,” сказал он. Лисица поманила пастуха и приказала ему завязать ей пасть. Рот Кощей был плотно закрыт. После этого две лисы взяли по два мачете и убили волка.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: