Qizlik pardasi gimen haqida asosiy ma’lumotlar

Qizlik pardasi gimen haqida asosiy ma’lumotlar

Gimen, ya’ni iffat pardasi qin dahlizi va uning bo‘shlig‘i orasida, taxminan, 1,5-3 sm ichkarilikda joylashgan shilliq qavat burmalaridan iborat bo‘ladi.

Bokira qizlarda qin teshigi tashqaridan kirilgan tomondan nozik biriktiruvchi to‘qimali nomus pardasi bilan qoplangan bo‘ladi. Iffat pardasi homiladorlikning beshinchi oyidan boshlab ona qornida shakllanadi. Bu shilliq qavat burmalari qinga kirish hududini 0,5 smdan — 2 smgacha bo‘lgan qalinlikda qoplagan.

Hayz qoni chiqib turishi uchun bokiralik pardasining bir yoki bir necha joyida me’yoriy teshiklari mavjud bo‘ladi.

Qizlik pardasining eng ko‘p uchraydigan turi — markazida bir xalqasimon teshigi mavjud xilidir.

Qizlik pardasining turlari

Anatomik tuzilishi bo‘yicha qizlik pardasining quyidagicha turlari tafovut qilinadi:

 • Xalqasimon bir teshikli;
 • Yarim oy shaklli;
 • Naysimon tusli;
 • Qo‘sh pallali;
 • Orolchasimon, ya’ni turli joylarida o‘simta qoldiqli iffat belgisi;
 • Spiralsimon tusli;
 • Panjara shaklli, ya’ni ko‘p teshikli qizlik pardasi;
 • Labsimon tusli, ya’ni qo‘sh teshikli gimen;
 • Tilimsimon shaklli;
 • Teshiklari ilg‘ab bo‘lmaydigan shaklli.

Qizlik pardasini bo‘shang yoxud qattiqligi, ya’ni konsistensiyasiga qarab to‘rt turga ajratish mumkin:

 • tolasimon;
 • bo‘shashgan, mayinroq;
 • elastik-cho‘ziluvchan;
 • go‘shtdor.

Qanday hollarda ilk qovushishda og‘riq va qon chiqishi kuzatilmasligi mumkin?

Kamdan-kam vaziyatlarda dastlabki qovushishda og‘riq va qon chiqish hollari uchramasligi ham me’yoriy holat hisoblanadi. Bu alomatlar quyidagi hollarda ro‘y bermasligi ham mumkin:

 • Qizlik pardasi tug‘ma bo‘lmasligi yoxud bolalikda o‘zi bilmagan holda noxos buzilgan bo‘lishi mumkin.
 • Qizlik pardasi o‘ta cho‘ziluvchan bo‘lsa, jinsiy aloqaga monelik qilmay, zakar boshiga libosdek kiyilgan holda ancha vaqtgacha yirtilmasligi mumkin.
 • Iffat pardasi qon tomirlar va asab tolalari bilan o‘ta siyrak ta’minlansa yoki ulardan butunlay holi bo‘lsa qon chiqishi va og‘riq ro‘y bermasligi ham mumkin.
 • Tajribasiz kuyov dastlabki qovushishdan so‘ng kelinchakni cho‘kkalatib o‘tqazib qo‘yishni unutsa, oz miqdorda chiqqan qonning barchasi ichkariga ketib qolishi ham ehtimoldan holi emas. Bu esa asossiz tushunmovchiliklarga sabab bo‘ladi.
 • Agar kelinchak o‘ta jussador, keng farjli va aksincha erkak olati uzun ensiz bo‘lsa ham zakar parda o‘rtasidagi xalqasimon teshikdan shikast yetkazmay o‘tish ehtimoli ham mavjud.
 • Chuqur joylashgan, qo‘shtavaqali, yengil cho‘ziluvchan, etdorroq qizlik pardasi jinsiy aloqada yirtilmay, tug‘ruq davrigacha shikastsiz yetib borishi ham hayotda goho uchrab turadi.

Yuqoridagi maqola orqali qizlik pardasi haqida ozmuncha tushunchaga ega bo‘ldingiz deb o‘ylaymiz.

Endi sarlavha orqali ko‘targan qizlik pardasi bokiralik mezonimi bo‘la oladimi, degan savolimizga aniqlik kiritish maqsadida ekspert androlog Zarifjon Murodovga yuzlandik:

Qizlik pardasi to‘laqonli ravishda bokiralik mezoni bo‘la olmaydi. Qizlik pardasi tug‘ma bo‘lmasligi, yosh qizlarning jisniy a’zolar gigiyenasidan uquvsizligi oqibati, parda qon tomirlar va asab tolalari bilan o‘ta siyrak ta’minlanganligi, tajribasiz kuyovning bu borada uquvsizligi va maqolada ta’kidlangan, umuman, boshqa ko‘plab sabablar tufayli qizlik pardasi bokiralik mezoni deyishimiz notog‘ri bo‘ladi. Bokiralikka mezon sifatida aslida qizlik pardadan tashqari, ayolning ibo-hayosi, or-nomusini hisobga olishimiz kerak.

Manba


Девственная плева, то есть девственная плева, состоит из складок слизистой оболочки между влагалищем и его полостью, глубиной примерно 1,5-3 см.

У девственниц влагалище снаружи покрыто тонкой соединительнотканной девственной плевой. Девственная плева формируется в утробе матери с пятого месяца беременности. Эти складки слизистой оболочки прикрывали вход во влагалище толщиной от 0,5 см до 2 см.

Для оттока менструальной крови девственная плева имеет одно или несколько нормальных отверстий.

Наиболее распространенным типом девственной плевы является тип с кольцевым отверстием в центре.

Виды девственной плевы

По анатомическому строению различают следующие виды девственной плевы:

Кольцевидный с одним отверстием;
в форме полумесяца;
трубчатый цвет;
Двойной контур;
Островковая, то есть признак целомудрия с остатками опухоли в разных местах;
Спиральный цвет;
Решетовидная, то есть девственная плева со множеством отверстий;
губная окраска, то есть девственная плева с двойными отверстиями;
Срезообразный;
Отверстия имеют непроникающую форму.

Девственная плева может быть разделена на четыре типа в зависимости от ее рыхлости или твердости, т.е. консистенции:

волокнистый;
свободнее, мягче;
эластично-растяжимый;
плотоядный.
В каких случаях при первом половом акте могут не наблюдаться боли и кровотечения?

В редких случаях отсутствие боли и кровотечения при первом половом акте считается нормальным состоянием. Эти симптомы могут отсутствовать в следующих случаях:

Девственная плева может быть врожденной или может быть неосознанно повреждена в детстве.
Если девственная плева очень растянута, ее можно долго не рвать, надевая как платье на головку полового члена, не препятствуя половому акту.
Если девственная плева очень скудно снабжена кровеносными сосудами и нервными волокнами или полностью свободна от них, кровотечения и болей может и не быть.
Если неопытный жених забудет усадить невесту после первого полового акта, не исключено, что все небольшое количество вытекшей крови попадет внутрь. Это вызывает необоснованные недоразумения.
Если самка очень чувственна, имеет широкое влагалище, а мужской пенис, напротив, длинный и узкий, есть вероятность, что он пройдет через мошоночное отверстие без повреждений.
В жизни иногда встречается, что глубоко расположенная, двусторонняя, легко растяжимая, пухлая девственная плева не рвется при половом акте и до родового периода доходит без повреждений.

Мы надеемся, что вы получили некоторое представление о девственной плеве из вышеприведенной статьи.

Теперь, чтобы прояснить наш вопрос, может ли поднятая титулом девственная плева быть критерием девственности, мы обратились к эксперту-андрологу Зарифджону Муродову:

Девственная плева не может быть полным критерием девственности. Следствием отсутствия девственной плевы являются незнание молодыми девушками правил гигиены половых органов,Говорить о том, что девственная плева является критерием девственности, неверно ввиду того, что девственная плева очень скудно снабжена кровеносными сосудами и нервными волокнами, необразованности неопытного в этом отношении жениха и многих других причин, упомянутых в статья. В качестве критерия девственности, по сути, кроме девственной плевы, следует учитывать женскую скромность и достоинство.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz