Тўғрилик, эгрилик ва ўғрилик ҳақида мақоллар

Тўғрилик, эгрилик ва ўғрилик ҳақида мақоллар

Айби борнинг тизи қалтирар.

Айбини яширган бой бўлмас.

Айтиб қилган ўғирликнинг айби йўқ.

Алишар бўлсанг, чинингни айт,
Қовушар бўлсанг, сирингни айт.

Асли қора оқармас,
Асли бузуқ тузалмас.

Афтинг қийшиқ бўлса ойнадан ўпкалама.

Балиқ бошидан сасир.

Бемаҳал юрган қоқилар.

Бетга айтганнинг заҳри йўқ.

Бигизни канорага яшириб бўлмас.

Билакка боқма, юракка боқ.

Билмаганни билдим дема,
Қилмаганни қилдим дема.

Бир тулкининг ҳийласи
Неча ерда панд берар.

Бир хотиннинг ҳийласи
Қирқ эшакка юк бўлар.

Бировни алдама,
Юрган кўчангнинг боши берк.

Бозордаги аллоп,
Қилар иши — қаллоб.

Бойлик, бойлик туби ўғирлик.

Бўрининг оғзи еса ҳам қон,
Емаса ҳам — қон.

Гадой тилаб олади,
Жодугар ўзи олади.

Гуноҳсиз одам подшодан қўрқмас.

Даладан келган ўғрини тутиш осон,
Уйдаги ўғрини тутиш қийин.

Дардини яширган дармон топмас.

Дардни беркицанг, иситмаси ошкор қилар.

Дили тўғрининг йўли тўғри.

Дили қинғирнинг тили қинғир.

Еяр оғизни емас оғиз боғлар.

Ёз ёмғири лой бўлмас,
Ўғри асло бой бўлмас.

Жаллоб,
Турган-битгани қаллоб.

Заргар фирибгар бўлса, олтин занглар.

Игна ўғирлаган сигир ҳам ўғирлар.

Игна ўғирлагандан сигир йўқотган гумонсирар.

Илон ўз эгрилигини билмас,
Туянинг бўйнини эгри дер.

Илон ҳар ерда буралиб юрса ҳам,
Ўз инига борганда тўғриланар.

Ит тўйган куни ўғрилик қилмас.

Итимнинг боғи йўқ,
Емиши қора чарос.

Ишсизнинг иши — ўғирлик.

Йўли бузуқнинг ёқаси йиртиқ.

Йўқликнинг уяти йўқ,
Ўғирлик — уят.

Кавушимни олган бир киши,
Гумондорим минг киши.

Кўз тарози, кўнгил — қози.

Кўнгил тўғри учун,
Қулф ўғри учун.

Манман камтардан енгилар,
Тўғри эл ичида танилар.

Мис қозоннинг миси чиқар,
Беркитганнинг иси чиқар.

Мулланинг ёмони — варақчи,
Одамнинг ёмони — қароқчи.

Муғомбир тумшуғидан илинар.

Найранг билан иш кўрган
Кўп қийналиб жон берар.

Ноҳақ ишга ривож йўқ.

Очкўз бойимас, ўғри тўймас.

Ростга завол йўқ.

Савдогар,
Иши доим ҳийлагар.

Саёқ кетди, саёқ кетди,
Саёқ кетидан таёқ кетди.

Тавба қилганни эл кечирар.

Тавбачининг ошини егунча,
Қасам ичган яхши.

Таёқ ур-да, гўрга кир,
Таёқ е-да, дўнгга чиқ.

Тева ўғирлаган тева бўйи чуқур қазир.

Тилингни тўғри тутолмасанг,
Дилингни тўғри тут.

Тоғ эшитганини дейди.

Тулки тулкилик қилар,
Бўри бўрилик қилар.

Тулки тулкилигини қилгунча,
Териси қўлдан қўлга ўтар.

Тулки товга,
Қуйруғи сойга.

Тулки-қарсоқ ини бир,
Ғар-ўғрининг тилл бир.

Туллакни тузоққа тушириш осон эмас.

Тухум ўғриси туя ўғриси ҳам бўла олади.

Туши ўнгнинг иши ўнг.

Туяда тўғри жой бўлмас.

Тўни ёмонни ит қопар,
Кўнгли ёмонни ҳақ топар.

Тўғри бола ўстирсанг,
Халқ ичида шер бўлар.

Эгри бола ўстирсанг,
Икки кўзи кўр бўлар.

Тўғри бошни эгри қилич кесмас.

Тўғри девор узоққа чидар.

Тўғри йўл — эл йўлдоши.

Тўғри ошини ер,
Эгри бошини.

Тўғри юрган кийикнинг
Кўзидан бошқа айби йўқ.

Тўғри юрдим — етдим муродга,
Эгри юрдим — қолдим уятга.

Тўғри ўсган гул бўлар,
Эгри ўсган кул бўлар.

Тўғри ўзар, эгри озар.

Тўғрига бало йўқ,
Ёмонда ҳаё йўқ.

Тўғрилик тўига тортар,
Ўғрилик — гўига.

Тўғриликка ўлим йўқ.

Фирибгаига шайтоннинг ҳаваси келар.

Хўроз қичқирмаса ҳам тонг отаверади.

Эгилган бошни қилич кесмас.

Эгилган дарахтга суянма,
Сени ҳам эгар.

Эгри битган дарахт тўғри ўсмас.

Эгри бўлсанг, синар қанотинг,
Тўғри бўлсанг, чиқади отинг.

Эгри иш эллик йилдан кейин ҳам билинар.

Эгри йўлдан юрсанг ҳам, тўғри юр.

Эгри калтакдан тўғри соя тушмас.

Эгри мўридан эгри тутун чиқар.

Эгри таёқ кўтарганни эгри таёқ билан ур.

Эгри таёқнинг бутоғи бурунни йиртар.

Эгри юк манзилга етказмас.

Эгри ўсган терак,
Нимага ҳам керак.

Эгри қозиққа — эгри тўқмоқ.

Эгри қўл ишга етмас,
Ишга етса ҳам, иши битмас.

Эгрининг сояси ҳам эгри.

Эр юраги пок бўлса,
Ёв ҳийласи хок бўлар.

Эрнинг атоғи элга сиғса ҳам,
Чатоғи сиғмас.

Юзим оқ бўлсин десанг,
Ишингни тўғри қил.

Юзнинг қоралиги уят эмас,
Юзи қоралик уят.

Юлдуз асло ой бўлмас,
Ўғрикдан бой бўлмас.

Юриши ёмон йигитни ёв олар.

Юртда ўғри топилмаса,
Заргарни дорга ос.

Ўзи тўғрининг — сўзи тўғри.

Ўзи қилган ўкинмас.

Ўзи қинғирнинг — сўзи қинғир.

Ўрганган ўғри ўрмонда қолар.

Ўғрик айб, ғарлик айб,
Камбағалликнинг неси айб.

Ўғрилик кўздан бошланар,
Тўғрилик — сўздан.

Ўғирлик мол бой қилмас.

Ўғирлик морнинг таги қилдай,
Тўғрилик молнинг боши тоғдай.

Ўғирлик ош баданга юқмас.

Ўғирлик солсанг қўйнингга,
Сиртмоқ тушар бўйнингга.

Ўғри беркитиб олар,
Қароқчи — қўрқитиб.

Ўғри бойлик топса, бахтидан кўрар,
Тўғри бойлик топса, меҳнатдан кўрар.

Ўғри зўр бўлса,
Даъвогар жавобгар бўлар.

Ўғри зўр келса,
Мол эгасини енгар.

Ўғри кирар жойини эмас,
Қочар жойини кўзлар.

Ўғри мушук кунда ухлаб, тунда кезар.

Ўғри том тешар,
Қароқчи йўл тўсар.

Ўғри — тун ошгунча,
Бўри — дўнг ошгунча.

Ўғри юрт ололмас.

Ўғри ўғирлаб йўлга тушар,
Охири бориб қўлга тушар.

Ўғри ўғрига — холавачча.

Ўғри қўли кесилмагунча
Ўғрилигини қўймас.

Ўғри ҳам нолийди, ўғирлатган ҳам.

Ўғрига мол қаҳатми.

Ўғрига ўғриликдан мол кирмаса,
Ўз бўркини ўғирлар.

Ўғридан қолгани — қароқчиники.

Ўғрини уйга киргизма,
Оёғини ерга тегизма.

Ўғрини ўғри десанг, ўлгиси келар,
Тўғрини ўғри десанг, кулгиси келар.

Ўғрини қароқчи урар.

Ўғрининг елкаси — қийшиқ.

Ўғрининг кети — қувиш.

Ўғрининг кўзи — ўлжада.

Ўғрининг кўзи — ўмочда.

Ўғрининг кўнгли — гумонда.

Ўғрининг уйи бўлмас,
Уйида сири бўлмас.

Ўғрининг ўзи — битта, кўзи — юзта.

Қамиш ичида илон тўғри.

Қинғир иш қирқ йилдан кейин ҳам билинар.

Қинғир иш — қирғин иш.

Қинғир одам — бир томон,
Қирқ одам — бир томон.

Қинғир қилич қинга тўғри.

Қинғирлик — тириклик гўри,
Эгрилик — умрнинг шўри.

Қирқ киши ҳам бир,
Қинғир киши ҳам.

Қора итнинг уяти оқ итга тегар.

Қора кўнгил — яра кўнгил.

Қулоқдан кўз ҳақ.

Қулф ўғри учун,
Меҳр тўғри учун.

Қўли қинғирнинг — дили қинғир.

Қўтон бўрисиз бўлмас,
Эл — ўғрисиз.

Ғийбатчининг диҳ кир,
Ғар-ўғрининг тили бир.

Ҳақиқат олтиндан қиммат.

Ҳақни айтган хор бўлмас.

Ҳақни ноҳақ этма,
Ноҳақни ҳақ этма.

Ҳўкиз ўлса ҳам, кўзининг олалиги қолмас.


Колено виновного дрожит.
Тот, кто скрывает свою вину, не богат.
В краже, о которой вы упомянули, вины нет.
Если ты Алишар, скажи мне, что ты думаешь,
Если встретишься, расскажи мне свой секрет.
Первоначально черно-белый,
Оригинал безвозвратно поврежден.
Не выпрыгивайте из окна, если у вас кривая корма.
Рыба с головы.
Те, кто ходит свободно.
В том, что сказала Бет, нет яда.
Нас не спрячешь в сторонке.
Не смотри на запястье, смотри на сердце.
Не говори, что я знаю то, чего не знаю
Не говорите, что я сделал то, чего не делал.
Уловка лисы
Сколько мест он дает советы.
Уловка жены
Сорок ослов будут загружены.
не обманывай никого
Тупик пешеходной улицы.
Allop на рынке,
Работа вора — это афера.
Богатство, богатство есть воровство.
И волчья пасть в крови,
Если нет — кровь.
Нищий умоляет
Ведьма берет его сама.
Человек без греха не боится короля.
Легко поймать вора с поля,
Трудно поймать вора в доме.
Тот, кто скрывает свою боль, не находит лекарства.
Если скрыть боль, лихорадка обнаружится.
Правильный путь — это правильный путь.
Язык негра черный.
Седло — это не рот рта.
Летний дождь не становится грязью,
Вор никогда не будет богатым.
Джалаб,
Он просто мошенник.
Золото ржавеет, когда ювелир мошенник.
Корова, укравшая иголку, тоже вор.
Подозреваемый потерял корову из-за вора иголок.
Змея не знает своей кривизны,
Шея верблюда кривая.
Хоть змея вьется везде,
Он выпрямляется, когда идет к своему гнезду.
Собака не ворует, когда сыта.
У моей собаки нет сада
Сосет черный харос.
Бизнес безработных — воровство.
Воротник нечестивых порвался.
У отсутствия нет стыда,
Воровство — это позор.
Кто-то, кто взял мою реплику,
Я подозреваю тысячу человек.
Глаз — весы, сердце — судья.
Ради души,
Замок для вора.
Манман скромен,
Они известны в стране.
Выньте медь из медного горшка,
Тепло закрытого выходит наружу.
Зло муллы — свиток,
Зло человека — вор.
Мугамбир свисает с его клюва.
Работал с трюками
Он умирает с большой болью.
В недобросовестной работе прогресса нет.
Жадный человек не разбогатеет, вор не насытится.
С правдой проблем нет.
Торговец,
Иши всегда коварен.
Он ушел, он ушел
Палка ушла.
Мир простит тех, кто раскаивается.
Пока он не вкушает пищу кающегося,
Хорошо ругаться.
Ударь палкой и войдешь в могилу,
Возьмите палку и взберитесь на холм.
Тева роет глубокую яму вдоль украденной им тевы.
Если ты не можешь держать язык за зубами,
Держите сердце прямо.
Гора говорит, что слышал.
Лиса делает лису,
Волк есть волк.
Пока лиса не сделает свой трюк,
Кожа передается из рук в руки.
К лисе,
Хвост к ручью.
Лисий коготь один,
Пещерный вор до часу.
Поймать Тулака непросто.
Похититель яиц также может быть вором верблюдов.
Мечта — это правильно.
Верблюду не место.
Пёс покрывает плохое,
Он находит повод злиться.
Если ты воспитаешь правильного ребенка,
Среди людей будет лев.
Если ты вырастишь кривого ребенка,
Он будет слеп на оба глаза.
Прямую голову не срубить кривым мечом.
Прямая стена прослужит долго.
Верный путь — спутник.
Ешьте правильную пищу,
Кривая голова.
Олень, идущий прямо
У него нет недостатков, кроме его глаз.
Я шел прямо — я достиг цели,
Я криво ходил — мне было стыдно.
Правильно выращенный цветок будет,
Кривая зарастет пеплом.
То прямо, то криво.
Все в порядке,
В зле нет стыда.
Праведность тянет к свадьбе,Кража — предположительно.
Для праведности нет смерти.
Похоть сатаны приходит к обольстителю.
Даже если петух не пропоет, рассвет наступит.
Склоненную голову нельзя разрубить мечом.
Не опирайся на согнутое дерево,
Съесть и тебя.
Кривое дерево не вырастет прямым.
Если ты крив, ты будешь сиять,
Если ты прав, стреляй.
Кривые работы все еще известны через пятьдесят лет.
Даже если вы идете кривым путем, идите прямо.
Кривая дубина не отбрасывает прямой тени.
Дым из кривой трубы.
Ударьте того, кто несет кривую палку, кривой палкой.
Ветка кривой палки рвет нос.
Невозможно доставить некачественный груз.
Кривой тополь,
Зачем тебе это?
Кривой ворс — кривой уток.
Кривая рука не работает,
Даже если он работает, его работа не закончена.
Тень кривой также является кривой.
Если сердце мужа чисто,
Трюк зверя будет хок.
Даже если отец земли поместится в руке,
Коробка не подходит.
Если ты хочешь, чтобы мое лицо было белым,
Делай свою работу правильно.
Чернота лица не стыдна,
Позор черному лицу.
Звезда никогда не будет луной,
Вы не можете разбогатеть от вора.
Он прогонит плохого парня.
Если в стране не нашлось вора,
Повесьте ювелира.
Его слово верно.
Непонятно, что он это сделал.
Само слово громкое — слово громкое.
Ученый вор остается в лесу.
Вор виноват, вор виноват,
В чем вина бедности?
Воровство начинается с первого взгляда,
Истина от слова.
Воровство не делает вас богатым.
Это как воровать по утрам.
Праведность подобна горе на голове крота.
Воровство не заразно.
Если ты украл, отпусти это
Вытри шею.
Вор может заблокировать
Разбойник — напугать.
Когда вор находит богатство, он счастлив.
Если он найдет нужное богатство, то добьется его тяжелым трудом.
Если вор хороший,
Ответственность несет истец.
Когда приходит вор,
Убейте владельца товара.
Не то место, куда входит вор,
Глаза убегают.
Кошка-воровка днем ​​спит, а ночью бродит.
Вор ломает крышу,
Бандит преграждает путь.
Вор — пока не наступит ночь,
Волк — пока не вырастет.
Вор не может захватить землю.
Вор ускользает,
В конце концов, он будет пойман.
Вор есть вор.
Пока вору не отрежут руку
Не прекращайте воровать.
И вор, и ограбленный жалуются.
Вору нужны деньги?
Если вор не получит выгоды от кражи,
Они воруют свой собственный долг.
То, что осталось от вора, принадлежит разбойнику.
Не пускай вора в дом,
Не касайтесь земли.
Если вы назовете вора вором, он умрет.
Если вы назовете его вором, он рассмеется.
Вор был избит грабителем.
Плечо вора кривое.
Цель вора — преследовать.
Вор смотрит на добычу.
Вор смотрит на плуг.
Сердце вора подозрительно.
У вора нет дома.
Секретов дома нет.
Сам вор один, глаз у него сто.
Змея в камыше права.
Тяжелая работа все еще известна после сорока лет.
Тяжелая работа есть тяжелая работа.
Коричневый человек — одна сторона,
Сорок человек — это сторона.
Синий меч прямо в ножнах.
Счастье — источник жизни,
Кривизна — соль жизни.
Сорок человек один,
Тоже коричневый человек.
Стыд черной собаки касается белой собаки.
Черное сердце — это раненое сердце.
Глаз прямо от уха.
Для вора замков,
Любовь права.
Рука тверда — язык тверд.
Котон без волка не может,
Эль вор.
Войдите в сознание сплетника
Язык пещерного вора один.
Правда дороже золота.
Тот, кто говорит правду, не будет презираем.
Не делай несправедливости
Не оправдывай несправедливого.
Даже если бык умрет, зеницы его ока не останется.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz