Манманлик ва мақтанчоқлик ҳақида мақоллар

Манманлик ва мақтанчоқлик ҳақида мақоллар

Амал етди кўрга,
Югуриб ўтди тўрга.

Амал ўздирар,
Амалга мағрур бўлсанг, тўздирар.

Амал тегди ҳундуга,
Бошини суқди мўндуга.

Амал тегса нодонга,
Ўзини урар ҳар ёнга.

Арғумоғим жиртак отди,
Лойни кўриб таппа ётди.

Бақ-бақ этган такани
Ёмғир ёққанда кўр.
Шақ-шақ этган келинни
Сигир соққанда кўр.

Бақ-бақ этган такани
Қор босганда кўр.
Манман деган йигитни
Ёв босганда кўр.

Бақироқ сигир суциз бўлар.

Бир кўзи кўр,
Ҳайбати зўр.

Бир ошганга бир тошган.

Бирни билган бирни билмас.

Биров билганини мақтар,
Биров — кўрганини.

Бойиб кетсанг бўкирма,
Йўл юрганда сўкинма.

Бор бўлсанг, ошма,
Йўқ бўлсанг, шошма.

Борликда мақтанма,
Йўқликда қайғурма.

Бошинг осмонга етса ҳам
Ерга қараб юр.

Боққанинг икки эчки,
Ўшқирганинг ер тебратар.

Бўш тегирмон гулдирар.

Гавдасига мағрур туя
Мучалга кирмай қолибди.

Гапни катта гапирма,
Нонни катта тишлама.

Давлат бица ёмонга
Ўзин санар хоқонга.

Дарахт қанча баланд бўлса ҳам,
Меваси қуйида бўлади.

Даҳсар — тариқ, сесар — ҳайқириқ.

Донг тортганнинг тўйини кўр,
Манг урганнинг уйини кўр.

Дўстингга сир айт,
Манманликдан қайт.

Ерни сув бузар,
Одамни — пул.

Ёмғир ўзин сел санар,
Кўлмак ўзин — кўл.

Ёнида бир пули йўқ,
Туянинг тишини кўрар.

Ёнида бир пули йўқ,
Қиз сайлайди бойвачча.

Ёнида бир пули йўқ,
Ғирвонга ҳоким.

Ёғ ёнар пилик баҳона.

Жангал ўзини боғ санар.

Жом қозоннинг тоти чиқар,
Мақтанчоқнинг — моти.

Ит уясида ўзини йўлбарс санар.

Ит қутурса, эгасини қопар,
Чумчуқ қутурса, буигутга чопар.

Итнинг ажали етса, меҳробга ўтирар.

Ичгани оши йўқ,
Итининг оти «Бойтеват».

Иш бошлаганда мақтанма,
Иш битганда мақтан.

Ишни Исмат қилади,
Лофни Тошмат уради.

Ишни қилади асбоб,
Эгаси уради лоф.

Йиртиқ оғиз тиртиқ оғизга кулар.

Йўл кўрган от йўлга сиғмас.

Йўқ нарса бор бўлар, камтар бўлсанг,
Бор нарса йўқ бўлар, манман бўлсанг.

Кал тегди, кўр ноз қилди.

Калнинг нимаси бор,
Темир тароғи.
Кўрнинг нимаси бор
Эски таёғи.

Камтар бўлсанг, обрў ортар,
Манман бўлсанг, энса қотар.

Камтар бўлсанг, ош кўп,
Манман бўлсанг, тош кўп.

Камтар етар муродга,
Манман қолар уятга.

Камтар камолга етар,
Бесабр оёқдан йитар.

Катта есанг ҳам, катта гапирма.

Кеккайганга кеккайгин,
Бошинг кўкка етгунча.
Эгилганга эгилгин,
Бошинг ерга теккунча.

Кеккайганга кекайгин,
Энкайганга энкайгин.

Кеккайиш теракка ярашар.

Келинни келар йилда кўр.

Келинни келганда кўр,
Сепини ёйганда кўр.

Керилган кўчага сиғмас.

Керилганнинг тўйига бор,
Мақтанганнинг — уйига.

Керилма ғоз,
Ҳунаринг оз.

Кишнаган айғирнинг уюрин кўр,
Чиранган йигитнинг — уйин.

Кун кўрмаган кун кўрса,
Кундуз чироқ ёқтирар.

Кўз-кўз қилма, кўз тегар,
Мақтанчоққа сўз тегар.

Кўкка боққан йиқилар.

Манманга — бало, югурукка — тумор.

Манманга — завол, ёмонга — ажал.

Манманлаган хотинни бешиклигида сина.

Манманлик туққан онангга ҳам ёқмас.

Манманликни нетарсан,
Обрўйингдан кетарсан.

Мақтанган панд ейди,
Камтарин қанд ейди.

Мақтанган қиз тўйда бузилар.

Мақтанганнинг бурди кетар,
Асл ниятига камтар етар.

Мақтанчоқ — қуруқ пўчоқ.

Маҳмаданадан маслаҳат кутма.

Мевали дарахт ерга энгашар,
Мевасиз дарахт кўкка тирмашар.

Мевасиз дарахт эгилмас.

Мевасиз дарахтнинг боши — туман.

Мен-мен деганнинг манглайи қора.

Молинг кўп бўлса, мақтанма,
Бошинг кўп бўлса, тўпланма.

Мулланинг олдида тилингни тий,
Устанинг олдида — қўлингни.

Номи — улуғ, супраси — қуруқ.

Ноғоранинг ичи пўк, овози — баланд.

Оёғида хинаси бор
Ерни босиб юрмайди.

Олдин ўзингга боқ,
Сўнгра ноғора қоқ.

Олдин ўзингни тузат,
Кейин бировни кузат.

От кўрмаган от кўрса,
Отхонада от чопар.

От минган отасини танимас,
Той минган — оғасини.

Отасиз ўғилнинг оғзи — катта.

Оч нима емас,
Тўқ нима демас.

Оқсоқ тек турмас,
Соқов — жим.

Оқсоқнинг охирига боқ,
Мақтанчоқнинг — маъракасига.

Оғзи билан ўроқ ўрган,
Оёғи билан машоқ терар.

Оғирликни ер кўтарар,
Семизликни қўй кўтарар.

Писмиқ ётиб пут кўтарар,
Шалдир-шулдир от кўтарар.

Пишиқман деб керилма,
Содда етар бошингга.

Подачининг қизини кўр,
Аяб босган изини кўр.

Саёз дарё шовқин оқар,
Чуқур дарё сокин оқар.

Сиз турибсиз тиккайиб,
Биз турибмиз тиккайиб,
Ерга тушган қамчини
Ким олади энкайиб.

Сирли сандиқнинг ичи бўш.

Сирти ялтироқнинг — ичи қалтироқ.

Сичқон сиғмас инига,
Ғалвир боғлар думига.

Сочиб мақтанма, йиғиб мақтан.

Соқов кўп гапирар,
Чўлоқ кўп югурар.

Супрасида уни йўқ,
Том бошида қўш тандир.

Суциз сигир кўп маърар.

Сўраб билган — камтарлик,
Сўрамаган — хумпариик.

Сўқир кўп кўрар,
Чўлоқ кўп юрар.

Тевадан сўрадилар:
Касбинг нима?
— Атторлик.

Тоза ясовул кўз чиқарар.

Товуқнинг учгани томгача.

Туя бўйним узун деб, карракдан қуруқ қолибди,

Туғилмаган Тиловга тилла бешик.

Тўла йўғон пўла бўлар.

Тўқол така сузишда енгилар.

Уйида иштон бичолмаган
Далада тўн бичар.

Уйида бир ош уни йўқ,
Итининг оти — Маржонгул.

Уйида йўқ угралик,
Ўзганикида қилар тўралик.

Уйида умоч кесмаган,
Кўчада угра кесар.

Улуғ бўлсанг кеккайма,
Ўз элингга чекчайма.

Улфатинг новча бўлса, паст бўл,
Паст бўлса, хас бўл.

Устаси — салмоқчи,
Шогирди — сайроқчи.

Хашак оқар юзида,
Қуми қолар тагида.

Чақимчи етказар, мақтанчоқ ўлдирар.

Чилласи чироқ кўрмаган
Мум шамни камситар.

Шер қутурса, ойга сапчир.

Шуҳратпараст — ҳамиша пасткаш.

Шуҳратпараст эл бўлмас,
Кўлмак сувдан кои бўлмас.

Эл сени ақлли деса,
Сен элдан ақл ўрган.

Эриб айтган эритар,
Керилиб айтган ҳоритар.

Эрим урмайди дема,
Болам сиймайди дема.

Эшак маслаҳатлашиб ҳанграмас.

Эшак мақтаниб, тулпор бўлмас,
Қарға мақтаниб, шунқор бўлмас.

Эшак ҳанграйди сойда,
Маълум бўлади лойда.

Эшакка мугуз бица,
От қорнини ёрар.

Эшакка мугуз бица,
Эгасини сузар.
Туяга қанот бица,
Томингни бузар.

Ювош йўғонласа, эшикка сиғмас.

Юришни билмасанг, сакрашга уринма.

Янтоқ ўзини боғ айлар,
Аҳмоқ ўзини тоғ айлар.

Япалоққуш мақтанса,
Жардан қуён олдим дер.
Ёмон киши мақтанса,
Яхшининг ёқасидан олдим дер.

Ясанчоқ мардона бўлмас,
Капалак парвона бўлмас.

Яхши эпи билан сўзлар,
Ёмон — сепи билан.

Ўзгага кулгунча, ўзингга кул.

Ўзгада нуқсон кўрсанг,
Ўзингни бенуқсон дема.

Ўзгани буғдой билсанг,
Ўзингни сомон бил.

Ўзи пасмонданинг кўнгли осмонда.

Ўзим биламан деган ўлар,
Кўп биламан деган қулар.

Ўзим биламан деган ўрга тушар.

Ўзинг осмонда бўлсанг ҳам,
Оёғинг ерда бўлсин.

Ўзингга қарама, оламга қара.

Ўзингни ой билсанг,
Ўзгани сой бил.

Ўзингни эр билсанг,
Ўзгани шер бил.

Ўзингни ўзинг мақтама,
Сени биров мақтасин.

Ўзингча кўрмасанг, кўзингча кўр.

Ўзини ака деган
Эчкисини така дер.

Ўзини мақтаган — ўлимнинг қоровули.

Ўзиникида жинчироқ ёқмаган
Бировникида шамчироқ ёқар.

Ўзиникида қирмоч еган
Бировникида қуйруқ сўрар.

Ўзлари — хон,
Кўланкалари — майдон.

Ўланни тўй кўтарар,
Семизликни — қўй.

Ўлармоннинг жони сабил.

Ўрдак йўқ кўлда лойхўрак — хон.

Ўтган кунингни унутма,
Хом чориғингни қуритма.

Ўтмас пичоққа — олтин соп.

Ўтмас теша ўткир бўлса,
Болта дастасини қирқар.

Қарға қанот ёзиб қарчиғай бўлмас.
Қақиллаган хотинни қиз берганда кўр.

Қизил этиклидан келмайди,
Кўн этиклига бермайди.

Қизим бор деб керилма,
Зеб-зийнатга берилма.

Қилиши битта тухум-у
Қа-қалаши юрт бузар.

Қора товуқ қақиллайди,
Оқ товуқ шақиллайди.

Қуи еганини мақтар,
Бачча — кийганини.

Қул қутурса, Қўнғиротдан топ.

Қулни мақтансин десанг, олисга сот.

Қулон қудуққа қуласа,
Қулоғида қуибақа қуриллар.

Қурол ишлар, қўл мақтанар.

Қуруқ ердан ел чиқар.

Қуруқ ёғоч эгилмас.

Қуруқ савлатдан қуруқ сават яхши.

Қуруқнинг ўтига ҳўл куяр.

Қуюн ўзин сел санар,
Қўрқоқ ўзин эр санар.

Қуюшқондан зиёд кучанма.

Қўрқоқнинг оти — мақтанчоқ.

Ғурур — ғурбат,
Камтарлик — ҳурмат.

Ғурур ғурбатга солар.

Ҳаддидан ошса киши,
Мақтаниш бўлар иши.

Ҳар қуш ўз овозидан хуш бўлар.


Это сделано, см.
Сеть пробежала мимо.

принимать меры
Если вы гордитесь действием, оно вас остановит.

Действие тагги хундуга,
Глава Сукуда навсегда.

Если ты будешь вести себя как дурак,
Ударь себя везде.

Аргумогим вскочил.
Он увидел грязь и упал.

Это шип в боку
Смотрите, когда идет дождь.
Сломанная невестка
Посмотрите, когда корова доится.

Это шип в боку
Увидите, когда деньги пойдут вниз.
Мальчик по имени Манман
Смотрите, когда вы счастливы.

Корова хочет пить.

слепой на один глаз
Большой сюрприз.

Один человек ест одного человека.

Тот, кто знает одного, не знает другого.

Рад, что кто-то знает.
Кто-то — то, что он видел.

Если разбогатеешь, не хвастайся.
Не замедляйтесь во время ходьбы.

Если он у вас есть, не ешьте его.
Если нет, не паникуйте.

Не гордись тем, что имеешь.
Не беспокойтесь об отсутствии.

Даже если твоя голова достигает неба
Посмотрите на землю.

Две козы в саду,
Земля Ушкиргана зыбка.

Мельница цветет.

Гордое копыто в его хоботе
Не застрять.

Не говори слишком много
Большой кусок хлеба.

Состояние плохое
Не ешь себя.

Каким бы высоким ни было дерево,
Фрукты внизу.

Дасар — путь, три — крик.

Посмотрите на свадьбу Донга Тартгана.
Вижу дом того, кто ударил меня.

Расскажи другу секрет
Вернись от эгоизма.

Налейте воду
Люди — деньги.

Дождь подобен наводнению,
Колмак сам по себе озеро.

У него нет с собой денег.
Увидел верблюжий зуб.

У него нет с собой денег.
Девушка выбирает мальчика.

У него нет с собой денег.
Губернатор Гирвонга.

Это повод жрать масло.

Лес похож на сад.

Наполните желудок.
Гордость – это девиз.

Собака притворяется тигром в своей берлоге.

Если собака убежит, убейте хозяина.
Если воробей мчится, бей быка.

Если собака умирает, она сидит в михрабе.

Нет еды, чтобы пить.
Его собаку зовут «Бойтеват».

Не гордись, когда начинаешь
Гордитесь, когда работа сделана.

Исмат работа,
Хит Лофни Тошмат.

Инструмент делает свое дело.
Владелец Урад Лоф.

Заплаканный рот смеется над заплаканным ртом.

Лошадь, видавшая дорогу, в дорогу не влезет.

Нет ничего, если ты меньше,
Нет ничего, если ты горд.

Кэл пометил, слепой флиртовал.

что не так с калом
Железная бритва.
Что не так со слепым?
Старая палка.

Чем меньше вы, тем больше у вас престижа.
Если ты мужчина, это скандал.

Если тебя меньше, еды больше,
Если вы мужчина, есть много камней.

Меньше достаточно,
Я останусь с тобой.

Менее зрелый
Будьте нетерпеливы.

Даже если вы большой, не говорите большого.

Кеккайганга Кеккайгин,
Поднимитесь к небу.
Наклонись, нагнись
Голова, пока она не упадет на землю.

Кекайганга Кекайгин,
Энкайганга энкайгин.

Кеккаиш подходит для тополя.

Увидимся с невестой в следующем году.

Увидеть невесту, когда она приедет
Посмотрите на брызги.

На улицу не вписывается.

Происходит свадьба Керилган.
В дом гордых.

не скручивай гуся
Твое ремесло маленькое.

Посмотрите на голову жеребца.
Гнилой дом мальчика.

Если ты не видишь дня,
Зажгите дневной свет.

Не смотри, обрати глаза,
Слово для гордости.

Яки, которых кормил Кукка.

Манманга — чума, югурукка — опухоль.

Для меня — нищета, для плохого — смерть.

Грудь на руках у многих женщин.

Высокомерной маме это тоже не понравится.

Не бойтесь высокомерия.
Вы потеряете свою репутацию.

Гордый увещевает,
Ешьте меньше сахара.

Гордая девушка портит свадьбу.

Победит гордый,
Меньше, чем первоначальное намерение.

Мактанджак – это сухая обувь.

Не ждите совета от Махмаданы.Плод дерева падает на землю,
Без плодов дерево погибнет.

Дерево не может расти без плодов.

Голова дерева без плодов — туман.

Мангл того, что я имею в виду, черный.

Если у вас много денег, не гордитесь.
Если у вас много головы, не нагромождайте.

Коснитесь языком перед муллой.
Перед мастером — твоя рука.

Имя отличное, запрос сухой.

Барабан внутри чистый, голос громкий.

В Ойоги есть хна
Не топчет землю.

Сначала позаботьтесь о себе.
Затем снова постучать.

Исправьте себя сначала.
Затем следуйте за кем-нибудь.

Если лошадь увидит лошадь, которая не видит,
Верховая езда в конюшне.

Он не знает своего отца, который ездит на лошади.
Жених — его дядя.

Рот сына-сироты большой.

Что такое голод?
Ничего не говори.

Хромота не стоит одна,
Соков — Джим.

До конца хромать,
К походу Мактанчака.

Научись пожинать ртом,
Он тренируется ногами.

Поднимите вес
Избавьтесь от ожирения.

Писмик ляг и подними статую,
Конеподъемник «плечо-плечо».

Не называй меня милой.
Будьте достаточно просты.

Увидеть дочь пастуха
Посмотрите на следы.

Шумно течет река,
Житель глубокой реки.

Вы стоите
мы стоим
Кнут, упавший на землю
Кто может это получить?

Секретный сундук пуст.

Поверхность блестит — внутри блестит.

Мышь не может влезть
Гальвир садится в хвост.

Не гордись собой, гордись собой.

Соков много говорит.
Чолок много бегает.

Над ним нет.
На голове Тома яма для костра.

Корова без молока — большие деньги.

Просить — меньше,
Не спрашивай — хумпариик.

Сова многое видит.
Чулак много ходит.

Теву спросили:
Ты кем работаешь?
— Действующий.

Ясный ясовул глаза.

Курица взлетела наверх.

Из-за того, что моя шея длинная, она стала сухой.

Золотой поцелуй нерожденному Тилову.

Это будет много денег.

Токол така легче сжечь.

Он не ел дома
Сделать тонну в поле.

Дома нет ни одной еды.
Его собаку зовут Марджонгуль.

Угры дома нет.
Давайте сделаем это по-своему.

Дома не пахал.
Режем лапшу на улице.

Не сердись, если ты большой
Не беспокойтесь об этом.

Если твой дед новый, будь низким.
Если он низкий, будьте осторожны.

Мастер хочет построить
Студент – турист.

Сено на лице,
Под песком.

Доставить ошеломляющего, убить гордого.

Чиллази не увидел свет
Малый свечной воск.

Если лев побежит, он плещется на луне.

Амбициозный — всегда неудачник.

Не будьте амбициозными людьми.
Лужа не наполнена водой.

Если люди назовут тебя умным,
Учитесь у людей.

Эриб сказал ранее,
Это сказал Керилиб.

Не говори, что мой муж не бьет
Не говорите, что мой ребенок не писает.

Не стесняйтесь консультироваться.

Не гордись ослом.
Не гордись и гордись вороной.

Ослы голодны.
В грязи будет ясно.

Положить орех на осла
Помогите с огнем.

Положить орех на осла
Хозяин дома.
Дай крылья копыту
Не забывайте Томинга.

Если мальчик проснется, он не пролезет в дверь.

Если вы не умеете ходить, не пытайтесь прыгать.

Янток – сад,
Дурак выставит себя дураком.

Если птица гордая,
Я купил кролика из банки.
Если человек горд,
Я взял его из ошейника хорошего.

Не будь слишком мужественным
Бабочка не становится мотыльком.

Слова с хорошим эпи,
Йемен — с приданым.

Смейтесь над другими, смейтесь над собой.

Если ты видишь в себе недостаток,
Не называйте себя безупречным.

Уметь молотить пшеницу
Знай себя хорошо.

Его сердце в небе.Я умру, я знаю,
Люди, которые говорят, что много знают.

Он попадает в ловушку, говоря, что знает.

Даже если ты на небесах
Держите ноги на земле.

Не смотри на себя, смотри на вселенную.

Если ты знаешь себя,
Знай другого.

Если ты знаешь себя,
Знай другого льва.

Не хвали себя
Пусть тебя кто-нибудь похвалит.

Если ты не видишь сам, будь слеп для своих глаз.

Он называл себя братом
Он говорит, что у него есть коза.

Тот, кто хвалит себя, является стражем смерти.

Ему не нравился имбирь в его
Кто-то любит свечу.

У него есть мясорубка
Кто-то просит хвост.

Себя — хана,
Тени — поле.

Смерть воскрешается свадьбой,
Оставьте ожирение.

Душа смертного еще жива.

Грязеед в озере, где нет уток — хан.

не забывай прошлое
Не сушите сырье.

Золотая нить для нерушимого клинка.

Если непроходимая дыра остра,
Отрежьте ручку топора.

Ворона не может летать без крыльев.
Посмотрите на женщину, которая стучит, когда дарит девушку.

Это не из-за красных сапог,
Наплевать.

Не притворяйся, что у меня есть дочь
Не увлекайтесь украшениями.

Одно яйцо для приготовления
Страна будет разорена.

Черная курица кудахчет,
Белая курица кудахчет.

хвалите того, кто ест,
Бачча — во что он был одет.

Если раб бешеный, найдите это на колоколе.

Если вы хотите, чтобы раб хвастался, продайте его подальше.

Если кулон упадет в колодец,
Устройства Quibaqa в ухе.

Оружие работает, руки хвастаются.

Выйди с суши.

Сухая древесина не гнется.

Сухая корзина лучше сухой корзины.

Мокрое горит насухо.

Позвольте себе быть потоком,
Считайте себя трусом.

Не слишком волнуйтесь.

Лошадь труса хвастлива.

Гордость есть гордость,
Смирение — это уважение.

Гордость ведет к отчуждению.

Если человек превышает лимит,
Это то, чем можно гордиться.

Каждая птица довольна своим голосом.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz