Neonatal talvasalar (sudorgi) sabablari va davolash sirlari

Neonatal talvasalar (sudorgi) sabablari va davolash sirlari

Neonatal talvasalar – mushaklarning qisqarib-tirishish sindromi bo‘lib, bola hayotining ilk 28 kuni ichida kelib chiqadi. Tananing umumiy yoki ma’lum bir mushaklari tirishishi, vegetativ belgilar, ba’zida nafas olishning buzilishi bilan kechadi. EEG tekshiruvida epileptik o‘zgarishlar aniqlanadi va bu anamnez hamda klinik belgilar bilan birgalikda yangi tug‘ilgan chaqaloqlar talvasasi diagnozini tasdiqlaydi. Davo kompleks ravishda olib boriladi. Etiotrop davoda talvasaga qarshi preparatlar buyuriladi, SO‘V (sun’iy o‘pka ventilyatsiyasi) ham talab etilishi mumkin. Patologik holat oqibati ko‘pincha salbiy.

Neonatal sudorgilar

Neonatal talvasalar – yangi tug‘ilgan bolalarda epilepsiyaning simptomatik ko‘rinishi hisoblanadi. Patologiyaning uchrashi har 1000 ta yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning 1-16 tasida qayd etiladi, ko‘proq o‘g‘il bolalarda yuzaga chiqadi. Bunda bolaning tug‘ilish muddati katta ahamiyatga ega, chala tug‘ilgan bolalarda sudorgilar uchrashi ko‘proq hamda patologiya og‘irroq kechadi. Neonatal talvasalar pediatriya sohasida muammoli holatlardan biridir, chunki patologiya asoratlari qaytmas bo‘lishi mumkin, ayniqsa bola hayotining 1 oyida juda xavfli. O‘lim holati 15-40 % ni tashkil etadi, yashab qolgan bolalarda nogironlik kelib chiqish ehtimoli juda yuqori. Kasallik sabablari aniq o‘rganilmagan.

Neonatal talvasalar kelib chiqish sabablari va klassifikatsiyasi

Bola dunyoga kelgan vaqtida uning bosh miyasi hali to‘liq rivojlanmagan, yangi neyronlar va neyronlar aro aloqalar shakllanishda davom etayotgan bo‘ladi. Bosh miyaning talvasalarga moyilligi aynan shu jarayonlar bilan bog‘liq. Neonatal talvasalar kelib chiqish sabablari turli-tuman. Ko‘pincha homiladorlik vaqtidagi gipoksik-ishemik perinatal ensefalopatiya natijasida patologik holat rivojlanadi. Bundan tashqari, talvasalar kelib chiqishida bosh miyaga qon quyilishiga sabab bo‘luvchi jarohatlar, bosh miya o‘smalar, homila ichi infeksiyasi va markaziy nerv tizimi rivojlanishdagi anomaliyalar ham muhim rol o‘ynaydi.

Neonatal talvasalar faqatgina nerv tizimi patologiyalarida rivojlanmaydi. Ko‘pincha sudorgilar kelib chiqishiga metobolizmdagi o‘zgarishlar ham sabab bo‘ladi. Buning asosida nasliy ayrim guruh vitaminlari, minerallar va boshqalar almashinuvining buzilishi yotadi, masalan piridoksinga bo‘lgan ehtiyoj, gipokalsiyemiya, siydikchil (mochevina) almashinuvining buzilishi, lizosomal to‘planib qolish kasalliklari. Kam hollarda neonatal talvasalar rivojlanishiga toksinlar sabab bo‘ladi, masalan narkotik moddalar qabul qiluvchi onadan tug‘ilgan chaqaloqlarda.

Patologiyaning klinik klassifikatsiyasi talvasa sindromi tipiga bog‘liq. Tonik, klonik, mioklonik va atipik sudorgilar farqlanadi. Talvasalarning klinik ko‘rinishi kasallik sababiga bog‘liq bo‘ladi, ammo bir etiologik ta’sir natijasida turli xil ko‘rinishda kechuvchi talvasalar ham yuzaga chiqishi mumkin. Birlamchi (nasliy) va simptomatik talvasalar ham farqlanadi. Faqatgina 10 % hollardagina neonatal talvasalar alohida o‘zi kechadi, qolgan 90 % holatlarda patologiya boshqa simptomlar bilan birgalikda namoyon bo‘ladi.

Neonatal talvasa belgilari

Ilk klinik belgilar bola dunyoga kelishi bilanoq yoki bola hayotining birinchi haftasida yuzaga chiqishi mumkin. Patologiya belgilari asosiy diagnozga bog‘liq bo‘ladi. Tonik talvasalar ko‘pincha muddatidan oldin tug‘ilgan bolalarda kelib chiqadi. Bunda bola boshi orqa tarafga tirishadi, qo‘llarini tanasiga yig‘adi, ko‘z olmasi yuqoriga harakatlanadi, ba’zida nafas olishda buzilishlar kuzatiladi. Bu kabi talvasalar bosh miyaning oldingi qismlarida o‘zgarishlar borligidan dalolat beradi, simptomlar bola hayotining birinchi kunida yoki ilk soatlarda namoyon bo‘ladi.

Tibbiyot amaliyotida ko‘pincha klonik va mioklonik talvasalar uchraydi. Bunda tanada umumiy yoki mahalliy sohalarida tirishishlar kuzatiladi. Patologik holat sababi ko‘pincha bosh miya jarohati va qon quyilishi bo‘lishi mumkin.

Mioklinik neonatal talvasalar har qanday ko‘rinishdagi sudorgi sindromlarida kuzatiladi. Kam holatlarda atipik talvasalar uchraydi, bunda ko‘z olmasining takroriy harakatlanishi, vegetativ xurujlar kelib chiqadi. Simptomlar siklik ravishda namoyon bo‘ladi. Bu kabi talvasalarga sabab bosh miya tug‘ma anomaliyalari bo‘lishi mumkin.

Neonatal talvasa (sudorgi) diagnostikasi

Diagnoz qo‘yish biroz qiyinchilik tug‘diradi. Chunki talvasalar kelib chiqishiga ko‘plab sabablar bor, hamda talvasa klinik belgilari har doim ham yetakchi o‘rinni egallamaydi. Bunda eng muhim jihati onadan yig‘iladigan anamnezdir – onadagi somatik kasalliklar, oilaviy anamnez.Bundan tashqari, pediatr onada homiladorlik va tug‘ruq jarayoni qanday kechganligi haqida ma’lumot to‘playdi, hamda homila ichi infeksiyasi, chaqaloqning tug‘ruq jarayonida olgan jarohatlari, chala tug‘ilganlik kabi holatlarga e’tiborini qaratadi.

Bosh miyadagi elektrik o‘zgarishlar EEG – tekshiruvida aniqlanadi. Ensefalogrammada past va juda yuqori to‘lqinlar aniqlanadi. Xuruj qilmagan vaqtda EEG tekshiruvida hech qanday patologik o‘zgarishlar aniqlanmaydi. Bosh miya anomaliyalari va o‘smalar kompyuter tomografiyasi va MRT da aniqlanadi. Orqa miya suyuqligi analizida homila ichi infeksiyasi, hamda qon quyilishlar qayd etilishi mumkin.

Neonatal talvasalar davosi va oqibati

Patologik sindrom davo muolajalari shifoxona reanimatsiya bo‘limida, doimiy shifokorlar nazorati ostida hamda nafas olishni rag‘batlantirish yo‘li bilan olib boriladi. Simptomatik davo sifatida talvasaga qarshi preparatlar buyuriladi. Bu kabi muolajalar o‘tkazilishi bola hayoti uchun juda muhim. Chunki talvasa xurujlari bola hayotiga jiddiy xavf tug‘diradi. Bolada qancha ko‘p marta talvasa xuruj qilsa, bola organizmi uchun shuncha ko‘p zarar yetadi va kelajakda bolada asoratlar kelib chiqish xavfi ham oshib boraveradi. Bir vaqtning o‘zida etiotrop davo ham o‘tkaziladi: antibiotik va viruslarga qarshi preparatlar, jarohat va qon quyilishlarni jarrohlik yo‘li bilan bartaraf etish, metabolik o‘zgarishlarda maxsus vositalar buyurish kabi chora tadbirlar.

Neonatal talvasalar oqibati ko‘pincha – salbiy. Gipokalsiyemiya bilan bog‘liq bo‘lgan talvasalar samarali davolanishi mumkin. Bosh miyadagi har qanday kasalliklar bola hayotida ijtimoiy muammolar, aqliy rivojlanishda ortda qolish va nogironlikka sabab bo‘lishi mumkin. Talvasalar bilan bog‘liq holatlarda o‘lim – bosh miya yirik jarohatlari va qon quyilishlari, rivojlanishdagi jiddiy nuqsonlar va septik asoratlarda kuzatiladi. Neonatal talvasalar kelib chiqishining oldini olish uchun ona va homiladagi asosiy kasallikni davolash kerak bo‘ladi.

Ikid.uz


Неонатальные судороги представляют собой синдром мышечных сокращений, возникающих в течение первых 28 дней жизни ребенка. Сопровождается общим или специфическим напряжением мышц тела, вегетативными симптомами, иногда нарушениями дыхания. При ЭЭГ-исследовании выявляются эпилептические изменения, что вместе с анамнезом и клиническими признаками подтверждает диагноз неонатальных судорог. Лечение проводится комплексно. Этиотропное лечение включает противосудорожные препараты и может потребовать ИВЛ. Исход патологического состояния чаще отрицательный.

Диарея новорожденных

Неонатальные судороги являются симптоматическим проявлением эпилепсии у новорожденных. Патология встречается у 1-16 из 1000 новорожденных, чаще у мальчиков. При этом большое значение имеет время рождения ребенка, у недоношенных детей больше диареи и патология протекает тяжелее. Неонатальные судороги являются одним из проблемных состояний в области педиатрии, поскольку осложнения патологии могут быть необратимыми, особенно в первый месяц жизни ребенка, что очень опасно. Смертность составляет 15-40%, вероятность инвалидности у выживших детей очень высока. Причины заболевания точно не изучены.

Причины и классификация неонатальных судорог

Когда ребенок рождается, его мозг еще не полностью развит, продолжают формироваться новые нейроны и связи между нейронами. С этими процессами связана восприимчивость мозга к судорогам. Неонатальные судороги имеют различные причины. Нередко патологическое состояние развивается в результате гипоксически-ишемической перинатальной энцефалопатии при беременности. Кроме того, судороги вызываются травмами, вызывающими приток крови к мозгу, опухолями головного мозга, внутриутробной инфекцией, аномалиями развития ЦНС.

Неонатальные судороги развиваются не только при патологиях нервной системы. В большинстве случаев диарея вызвана изменениями в обмене веществ. В основе этого лежат наследственные нарушения обмена отдельных групп витаминов, минералов и др., например, потребность в пиридоксине, гипокальциемия, нарушение мочевого (мочевины) обмена, болезни лизосомного накопления. В редких случаях развитие неонатальных судорог обусловлено токсинами, например, у детей, рожденных матерями, принимающими наркотики.

Клиническая классификация патологии зависит от типа судорожного синдрома. Различают тонические, клонические, миоклонические и атипичные судороги. Клиническая картина судорог зависит от причины заболевания, но в результате одного и того же этиологического воздействия могут возникать судороги в разных формах. Различают также первичные (наследственные) и симптоматические судороги.Лишь в 10% случаев неонатальные судороги возникают отдельно, в остальных 90% случаев патология проявляется вместе с другими симптомами.

Симптомы неонатальных судорог

Первые клинические признаки могут появиться сразу после рождения ребенка или в первую неделю жизни ребенка. Симптомы патологии зависят от основного диагноза. Тонические судороги часто возникают у недоношенных детей. При этом ребенок запрокидывает голову назад, складывает руки к туловищу, глазные яблоки поднимаются вверх, иногда наблюдаются нарушения дыхания. Такие судороги свидетельствуют об изменениях в лобных отделах головного мозга, симптомы появляются в первые сутки или в первые часы жизни ребенка.

В медицинской практике часто встречаются клонические и миоклонические судороги. При этом возникает напряжение общих или локальных участков тела. Причиной патологического состояния нередко могут быть травмы головного мозга и кровоизлияния.

Миоклинические неонатальные судороги наблюдаются при всех типах судорожных синдромов. В редких случаях возникают атипичные судороги, при которых возникают повторные движения глазного яблока, вегетативные приступы. Симптомы появляются циклично. Такие судороги могут быть вызваны врожденными аномалиями головного мозга.

Диагностика неонатальных судорог

Поставить диагноз немного сложно. Потому что причин судорог много, и клинические признаки судорог не всегда занимают ведущее место. Важнейшим аспектом при этом является сбор анамнеза у матери – соматические заболевания матери, семейный анамнез.Кроме того, педиатр собирает сведения о том, как протекала беременность и роды у матери, а также о внутриутробном инфицировании, травмах ребенка во время процесс родов., фокусируется на таких состояниях, как недоношенность.

Электрические изменения в головном мозге выявляются при ЭЭГ-исследовании. На энцефалограмме выявляются низкие и очень высокие волны. В бессудорожный период патологических изменений на ЭЭГ не выявляют. Аномалии и опухоли головного мозга выявляют с помощью компьютерной томографии и МРТ. В анализе спинномозговой жидкости можно отметить внутриутробную инфекцию и кровотечение.

Лечение и исход неонатальных судорог

Лечение патологического синдрома проводят в реанимационном отделении стационара, под постоянным контролем врачей и путем стимуляции дыхания. В качестве симптоматического лечения назначают противосудорожные препараты. Такие процедуры очень важны для жизни ребенка. Потому что судороги представляют серьезную угрозу для жизни ребенка. Чем чаще у ребенка случаются судороги, тем больший ущерб наносится детскому организму, и возрастает риск развития осложнений у ребенка. Параллельно проводится этиотропное лечение: антибиотики и противовирусные препараты,такие меры, как хирургическое удаление повреждений и кровоизлияний, назначение специальных средств при метаболических изменениях.

Исход неонатальных судорог часто отрицательный. Судороги, связанные с гипокальциемией, можно эффективно лечить. Любые заболевания головного мозга могут стать причиной социальных проблем, умственной отсталости и инвалидности в жизни ребенка. Смерть в случаях, связанных с судорогами, наблюдается при обширных черепно-мозговых травмах и кровоизлияниях, тяжелых нарушениях развития, септических осложнениях. Для профилактики неонатальных судорог необходимо лечение основного заболевания у матери и плода.

Ikid.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Comments: 1
  1. Jahongir

    Meni qizim tug‘ulganda sog‘lom edi ozginashamollab qolgandi 37 kun boldi tug‘ulganiga doktorlar suoralgen ukol qilgandi sudorgi berip qoldi xozir 2 kun boldi xali xam uziga kelgani yoq. Nima maslaxat berasizlar davolasa boladimi
    iltimos yorfmizni ayamang.

Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: