Очкўзлик ва нафс ҳақида мақоллар

Очкўзлик ва нафс ҳақида мақоллар

Безбетга қошиқ берсанг,
Бир ўмига беш ошар.

Бепул кафан топилса, ўлмоқ керак.

Берасинг бўлса аҳмоққа,
Кунда келар тингиллаб.

Қарзинг бўлса мумсикдан,
Изингдан қолмас зингиллаб.

Бермаган кишини,
Ҳеч ким қилмас ишини.

Берса — бир бало,
Бермаса — икки.

Беш панжа оғиз йиртар.

Бир йўталга — икки чўтал.

Бир кесак билан икки чумчуқни уриб бўлмас.

Бир эллик деб икки элликдан ажрама.

Бир қўлтиққа икки тарвуз сиғмас.

Биров гул дейди,
Биров — пул.

Бировнинг ошига қараган оч қолар.

Бировнинг уйига боқма,
Бемаҳал эшигин қоқма.

Бировнинг хотини қиз кўринар.

Бой ёнини қашласа гадо қўл чўзар.

Бойникига — бой кўппак.

Бойникини бойтеват қизғанар.

Бойнинг қорни беш,
Бири ҳамиша — бўш.

Бор-йўғини билмайман.
Бол тилайди томоғим.

Бор товоғим, кел товоғим,
Келишингда қуруқ бўлсанг,
Ўрта ерда син, товоғим.

Бўрининг ўзи тўйса ҳам, кўзи тўймас.

Гадо олдида ёнчиқ кавлама.

Гадога салом берма, динор бер.

Гадога чориқ берсанг, ямоқлигини ҳам тилар.

Гадонинг хуржуни тўлса ҳам, кўзи тўймас.

Дарднинг сабаби — томоқ
Қараб емаган аҳмоқ.

Дастурхонга боққан дўст эмас.

Девонадан ой боши сўрама.

Дон бошқа, жиғилдон бошқа.

Еб етти бўлмаган, ялаб етмиш бўлмас.

Еб тўймаган, ялаб тўймас.

Емас оғиз қўл боғлар.

Емхўр от тўрва тешар.

Ёмон на ейди, на едиради.

Жон жонга куяр,
Ишкамба — нонга.

Зиқна бирга унамай, дуважага тушади.

Зиқнаникига меҳмон келмас,
Келса ҳам овқат емас.

Икки кеманинг бошини тутган ғарқ бўлар.

Икки қуённи қувлаган бирини ҳам тутолмас.

Ит гадой билан чиқишмас.

Ит устидан қуш учса, суягини қизғанар.

Ит қорни тўйган уйдан кетмас.

Итдан суяк кутма.

Итдан суяк ортмас,
Юқтобдан — пўстак.

Итни «кет» десанг, кўнглига келмас,
Сурбетни «кет» десанг, асло унутмас.

Итнинг дарди — суякда.

Ичи тор итига ҳам эт бермас.

Ичи тор хотин бола туғмас.

Ичи торга — дунё тор.

Йиққандан қўрқма, егандан қўрқ.

Йўқламаганнинг моли тугал.

Касал жоннинг ҳаракатида,
Табиб пулнинг ҳаракатида.

Кунда еган — суқ,
Ойда еган — тўқ.

Кунда еган осилиб ўлар,
Ойда еган тўқ турар.

Кўз тупроққа тўяр.

Кўнгил ўйга тўлмас,
Бўри — қўйга.

Кўпга югурган оздан қолар.

Кўрган билан кўз тўймас,
Тек турмоққа нафс қўймас.

Кўрганнинг кўрмагани қурсин,
Кўрмаганнинг — кўргани.

Кўрдингки, ош,
Кўтарма бош.

Кўрдингки, ёғлик,
Уравер вақтлик.

Кўрдингки, текин,
Уравер секин.

Кўчганда кўлик тегмаган,
Қўнганда миниб ўтирар.

Лаганнинг таги — бети қаттиқники.

Лайлакнинг оёғи ўзига қисқа.

Лойқа — бошдан, оғриқ — ошдан.

Менинг нафсим балодур,
Ёнар ўтга соладур.

Менинг нафсим балодур,
Ўтдан сувга соладур.

Мол эгаси йўлбарсдир,
Олдиргани қўймасдир.

Мохов қошдан гапирар,
Мечкай ошдан гапирар.

Нафси бузуқ ҳайитда ўлар,
Дини бузуқ — масжидда.

Нафсини тийган — вали.

Нафсини тийган киши султон бўлур,
Нафсини тиймаган киши ултон бўлур.

Нафснинг ёмони — балонинг кони.

Нафснинг сўзига кирма,
Хиёнатга йўл очар.

Нокасдан қарздор бўлсанг,
Ҳам йўлда қистайди, ҳам — гўрда.

Нокаслардан қарз этма,
Қарз этсанг ҳам, харж этма.

Нокаснинг бойлиги бўлмас,
Дўноннинг тойлиги бўлмас.

Нокаснинг ўзи тўйса ҳам, кўзи тўймас.

Нокаснинг иши — миннат.

Олғирлик офат келтирар,
Баднафслик — ҳалокат.

От кўрмаган от кўрса,
Мина-мина ўлдирар.

Хотин кўрмаган хотин кўрса,
Ура-ура ўлдирар.

От минмаган от минса,
Чопа-чопа ўлдирар.

Тўн киймаган тўн кийса,
Қоқа-қоқа тўздирар.

От чопар деб, ит чопар,
Ит чопар деб, бит чопар.

Оч баччағардан қоч баччағар.

Оч бўридан тўқ бўри ёмон.

Оч тўяр, суқ тўймас.

Очкўз эшак тўрва тешар.

Очкўзни тупроқ тўйдирар.

Очнинг қорни тўйса ҳам, кўзи тўймас.

Оқлик сотган оқармас.

Оқсоқ ит соғ итдан совға тилар.

Оға-ини — аччиқ, мол — чучук.

Оғзи каттани уйида сина,
Нафси каттани — тўйида.

Оғзинг катта бўлса, қошиқдан ўпкалама.

Оғизда тўймаган, тўққизда тўймас.

Пайғамбар ҳам ҳозирлигини кўрар.

Пулдорнинг ота-онаси йўқ.

Сариқ ит совға тилар.

Севган йўлингга қарар,
Севмаган — қўлингга.

Совға ақлни кўр қилар.

Сомон бировники бўлса ҳам,
Сомонхона ўзингники.

Суяк ғажиган кучук
Қассоб болтасининг тагида ўлар.

Суқ тўймас, гадой бойимас.

Табиб ҳақи нақд бўлмаса,
Бемор дарди тузалмас.

Таъмагир — кунда ғамгин.

Тегирмоннинг тиши йўқ,
Ҳў1-қуруқ билан иши йўқ.

Текин бўлса, мих ют.

Текинга мушук ҳам офтобга чиқмас.

Товуқ берган ғоз кутар,
Тухум берган — хўроз.

Тулкининг тушига товуқ кирар,
Товуқнинг тушига тариқ кирар.

Туя сўйган эчки сўйгандан эт сўрабди.

Туяга янтоқ керак бўлса, бўйнини чўзар.

Туянинг танигани — янтоқ.

Тўймас, одатини қўймас.

Тўнғизни мошга ўргатма,
Қўшнини — ошга.

Хомтама ҳийлагарга айланар.

Чайнамай еган — оғримай ўлар.

Чивин ҳам ширага қўнар.

Экилмаган экиннинг устидан пул олма.

Эл тўйса ҳам, эломон тўймас.

Эски бойдан юрт қолмас,
Янги бойдан чўп қолмас.

Эт бор ердан ит кетмас.
Ютоғич туяни юнги билан ютар.

Яхши ошим қолгунча,
Ёмон қурсоқ ёрилсин.

Ўзи тўймаганнинг сарқити юрак оғриқ қилар.

Ўзи тўймаганнинг кўзи тўймас.

Ўзи эгарнинг қошида,
Кўзи қозоннинг ошида.

Ўзим уялганимдан патнисим уялсин.

Ўзининг бутунини қўйиб,
Бировнинг ярмига осилар.

Ўтинчининг кўзи ўмчада.

Ўғилсиз хотин сумакка тўймас,
Қизсиз хотин тувакка тўймас.

Қайрағоч қаттиқ боиса, ёриб бўлмас,
Қиз отаси қаттиқ бўлса, бориб бўлмас.

Қаноат тўрга элтар,
Очкўзлик — гўрга.

Қассоб онасига ҳам суяк сотар.

Қассоб танишини тузлар.

Қассобнинг ошнаси бўлмас.

Қассобнинг тушига эчки кирар.

Қизил кўрса,
Хизир йўлдан чиқар.

Қизил Хизирни айнитар.

Қизлар гулни дер,
Бой — пулни.

Қизлар қизилга учар,
Савдогар — пулга.

Қизни янга бузар,
Янгани танга бузар.

Қизғанчиқдан ортар, мечкайдан ортмас.

Қозига берсанг, суяр,
Бермасанг, сўяр.

Қоринни тўйғазиш осон,
Кўзни тўйғазиш қийин.

Қорни очга нон бўлса бас,
Кўзи очга дунё етмас.

Қуи йиғлар хўжаси учун,
Хўжаси йиғлар оижаси учун.

Қурбон, қурбонда тўймаганни худо урган.

Қуруқ қўлга қуш қўнмас.

Қуруқ қўлни ит талар.

Қуш донга йиғилар,
Чивин — ширага.

Қуш тузоққа дон учун келар.

Қуш ҳам ўз нафсидан илинар.

Қўзилигида тўймаган,
Тўққизида тўймас.


Если ты дашь ложку Безбету,
Пять центов за выстрел.

Если вы найдете свободный саван, вы должны умереть.

Если отдашь дураку,
Он приходит слушать каждый день.

Если у тебя есть долг, из воска,
Звон, который не оставляет следов.

Тот, кто не дал,
Что никто не делает.

Если он даст — это беда,
Если нет — два.

Пять лап рвут рот.

Два кашля за один кашель.

Нельзя убить двух зайцев одним выстрелом.

Не отделяйте один пятьдесят от двух пятидесяти.

Два арбуза в одну руку не поместятся.

Кто-то говорит цветок
Кто-то деньги.

Голод на чужой еде.

Не ходи в чужой дом.
Не стучите в свою дверь.

Чья-то жена похожа на девушку.

Если богатый коснется его бока, бедный протянет руку.

Для богатого — богатый мешок.

Он завидует богатым.

Живот богатого пять,
Один всегда пустой.

Я не знаю всего.
Мое горло желает большего.

Моя тарелка, моя тарелка,
Когда ты высохнешь,
Ешь посередине, моя кастрюля.

Даже если волк удовлетворен, его глаза не удовлетворены.

Не разводи огонь перед Гадо.

Не салютуйте Гадо, дайте динары.

Если дать лампу гадо, он попросит заплатку.

Даже если сердце Гадо полно, его глаза ненасытны.

Причина болей в горле
Дурак, которому все равно.

Не тот друг, который кормится со стола.

Не спрашивайте Девону о начале месяца.

Дон другой, Джигилдон другой.

Это не семь, это не семьдесят.

Эб не сыт, он не может нарадоваться лизанию.

Не рот рук сады.

Прожорливая лошадь протыкает мешок.

Зло не ест и не делает.

Джон горит до души,
Ишкамба – хлеб.

Скупой не спит вместе и впадает в дуваджа.

Ни один гость не приходит к скряге,
Даже если оно приходит, это не еда.

Два корабля утонут лоб в лоб.

Тот, кто гонится за двумя зайцами, не может поймать ни того, ни другого.

Собака не ходит с нищим.

Если птица пролетит над собакой, она сожжет ей кость.

Собака не уходит из дома, когда он сыт.

Не ждите кости от собаки.

Не делай из собаки кость,
Юктобдан — подсат.

Если вы скажете собаке «иди», ей это не понравится.
Если вы скажете «иди» шербету, вы никогда этого не забудете.

У собаки боль в костях.

Он даже не дает еды своей собаке.

Женщина с узким желудком не может иметь детей.

Мир узок.

Не бойся упасть, бойся есть.

Богатство того, кто не ушел, полно.

В движении больной души,
Врач находится в движении денег.

Съеденный днем ​​- сук,
Съел за месяц — сыт.

Кто ест на солнце, тот умрет через повешение,
Луна полная.

Глаз полон грязи.

Сердце полно мыслей,
Волк это овца.

Тот, кто бежит ко многим, потерпит неудачу.

Глаза не могут насытиться тем, что видят,
Он не хочет быть один.

Пусть то, что вы видите, построит то, чего вы не видите.
То, что вы не видите, это то, что вы видите.

Понимаете,
Держи голову выше.

Видишь ли, толстый,
Уравер временный.

Понимаете, это бесплатно.
Уравер медленный.

Когда он двигался, озеро оставалось нетронутым,
Когда он приземляется, он садится.

Нижняя часть пластины – твердая поверхность.

Ноги у аиста короткие.

Размыто — от головы, боль — от желудка.

Мое эго сумасшедшее
Он поджигает огонь.

Мое эго сумасшедшее
Он кладет траву в воду.

Хозяин товара — тигр,
Он не отпустит.

Прокаженный говорит с лба,
Мечкай говорит из супа.

Испорченная душа умирает в Курбан-Байрам,
Извращенная религия — в мечети.

Он сдерживал свою похоть — вали.

Тот, кто сдерживает свою похоть, становится султаном.
Тот, кто не контролирует свою похоть, будет глупцом.

Зло похоти является источником неприятностей.

Не входи в слова души,
Это приводит к предательству.

Если вы должны деньги,
Обе зимы в дороге и в кювете.

Не занимайте у плохих парней.
Даже если вы берете взаймы, не тратьте.

Нокас не будет иметь богатства,
Нет такой вещи, как мудрость.Даже если Нокас доволен, его глаза не могут быть удовлетворены.

Работа Нокаса — это благодарность.

Вес приносит беду,
Злоба – это разрушение.

Когда лошадь, которая не может видеть, видит,
Убивает одного за другим.

Если женщина, не видевшая женщину, увидит,
Ура убивает.

Если скачет неуправляемый конь,
Он убивает толпами.

Если тот, кто не носит пальто, носит пальто,
Это беспорядок.

Лошадь бежит, собака бежит,
Когда бежит собака, бежит вошь.

Бачагар, убегающий от голодного бачагара.

Голодный волк хуже темного волка.

Голодный и сытый, ненасытный.

Жадный осел рвет мешок.

Земля наполняет жадных.

Даже если желудок голодного полон, глаза не удовлетворены.

Белизна не продает белизну.

Хромая собака просит у здоровой собаки подарок.

Ага-ини горький, моль сладкий.

Попробуйте большой рот дома,
Нафси каттанани – на свадьбе.

Если у вас большой рот, не делайте выпадов с ложки.

Ненасытный во рту, ненасытный в девять.

Пророк также видит, что он присутствует.

У Пулдара нет родителей.

Желтая собака хочет подарок.

Посмотрите на любимого человека
Нелюбимый — к твоей руке.

Подарок ослепляет разум.

Даже если соломинка чужая,
Сеновал твой.

Щенок со сломанной костью
Умирает под топором мясника.

Рынок ненасытен, нищий не богат.

Если оплата медицинских услуг производится не наличными,
Больной неизлечим.

Тамагир грустит днем.

У мельницы нет зубов,
К суше это не имеет никакого отношения.

Если бесплатно, то берите.

Кошка зря не загорает.

Гусь, что дал курицу, ждет,
Яйцо снес петух.

Лиса мечтает о курице.
Курица снится к просу.

Коза, зарезавшая верблюда, просила мяса у забойщика.

Верблюд вытягивает шею, когда ему нужно ярмо.

Верблюда зовут янток.

Он не может насытиться, он не отказывается от своей привычки.

Не учите свинью месить кашу,
Добавьте соседа.

Хомтама становится обманщиком.

Тот, кто ест, не жуя, умирает без боли.

Муха тоже садится на сок.

Не берите деньги за непосеянный урожай.

Даже если рука полна, эломон не будет удовлетворен.

Для старого богача страны не осталось,
Новые богатые не останутся в стороне.

Где есть мясо, собака не уйдет.
Победитель выигрывает верблюда с его шерстью.

Пока у меня осталось достаточно,
Пусть нехороший живот лопнет.

Гнев неудовлетворенных заставляет сердце болеть.

Глаза того, кто не удовлетворен.

Он под седлом,
Его глаза устремлены на горшок.

Пусть моему подносу будет стыдно за себя.

Положив все
Висит на чьей-то половине.

Глаз дровосека смотрит на дерево.

Жена без сына сумаха не наестся,
Женщина без дочери не удовлетворена.

Сосна твердая, нерушимая,
Девушка не может пойти, если ее отец строг.

Довольство ведет в сеть,
Жадность — могила.

Мясник также продает кости своей матери.

Соль знакомого мясника.

Мясник не будет знаком.

Коза входит в сон мясника.

когда он видит красный
Убирайся с дороги.

Кызыл заставил Хизир закружиться.

Девочки говорят цветок
Богатый — деньги.

Девушки летают красным
Торговец — за деньги.

Он балует девушку
Новая монета разрушает.

Увеличивается от ревности, а не от мечкаи.

Если вы отдадите его судье,
Если вы не дадите, он убьет вас.

Наполнить желудок легко,
Трудно налюбоваться глазом.

Если есть хлеб на голодный желудок,
Мир не голодает.

Qui плачет по мастеру,
Его хозяин оплакивает его.

Бог поразил того, кто не был удовлетворен жертвой.

На сухую руку птица не садится.

Собака крадет сухую руку.

Птица собирает зерно,
Муха — это сок.

Птица приходит в ловушку за зерном.

Даже птица висит от своей похоти.

Не пресытившись ягнёнком,
Ненасытный в девять.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz