Bo‘ri bilan mergan — O‘zbek xalq ertagi

Bor ekan, yo‘q ekan, och ekan, to‘q ekan, bo‘ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, g‘oz karnaychi ekan, o‘rdak surnaychi ekan, tovuq toq etdi, bilmadim qaqqa ketdi.
Bir mergan bor ekan. U mergan ovga chiqibdi. Bo‘ri uchrab quvib ketibdi. Bir joyda chol xirmon sovurayotgan ekan. Bo‘ri yugurib kelib, cholga:
— Ota, bir mergan quvib kelayotibdi, meni bekitib qo‘ying, — debdi. Chol «xo‘p» deb, bo‘rini qopga solib, ustiga poxol yopib bekitib qo‘yibdi. Mergan cholning oldiga kelib:
— Hoy chol, shu yerdan bo‘ri o‘tdimi? — debdi. Chol:
— Men o‘zim bo‘ridan qo‘rqaman, hech narsa ko‘rgaiim yo‘q, — debdi.
Mergan cholning gapiga ishonib, ketib qolibdi. Bo‘ri poxol tagidan:
— Meni quvib kelayotgan mergan ketdimi? — debdi. Chol:
— Ha, ketdi, — debdi.
— Ketgan bo‘lsa meni qo‘yib yuboring, — debdi bo‘ri. Chol:
— Xo‘p, — deb bo‘rining ustidagi poxolni olib tashlabdi. Bo‘ri poxol tagidan chiqib:
— Chol-chol, seni yeyman, — debdi. Chol qo‘rqqanidan shoshib:
— Meni yeguncha, molxonada qo‘sh qo‘chqorim bor, uni yegin, — debdi.
Bo‘ri sevinib molxonaga boribdi.

Bo‘ri bordi qo‘chqor qoshiga,
Suzib soldi bo‘ri boshiga.
Yana keldi cholning qoshiga.

— Jon bobo, jonim bobo, seni yeyman, —debdi ul. Chol:
— Meni yeguncha, otxonada qo‘sh otim bor, uni yegin, — debdi.

Bo‘ri bordi otning qoshiga.
Tepib soldi uning boshiga.
Yana keldi cholning qoshiga.

— Jon bobo, jonim bobo, seni yeyman, —deb takrorlabdi bo‘ri. Chol yana:
— Meni yeguncha, otxonada qo‘sh eshagim bor, uni yegin, — debdi.

Bordi eshak qoshiga,
U xarb soldi boshiga.
Keldi cholning qoshiga.

— Jon bobo, jonim bobo, seni yeyman, — deb turganida, ikkovining oldiga tulki kelib qolibdi, chol bechora yig‘lab:
— Mergan bo‘rini quvib kelayotgan edi, bo‘ri mendan o‘zini yashirib qo‘yishni so‘radi. Men uni qopga tiqib, poxol yopib, bekitib qo‘ydim. Mergan kelib: «Chol-chol, bo‘ri ko‘rdingmi?» deb so‘radi. Men bo‘ridan qo‘rqaman, o‘tgani yo‘q dedim. Mergan ishonib, ketdi. Poxolni olib bo‘rini qopdan chiqarib qo‘ysam «seni yeyman», deb meni mushkul holda qoldirdi, — degan ekan, tulki:
— Ey, bo‘ri o‘rtoq, chol seni shunday o‘limdan qutqarsa-yu, sen shunday qari cholni yeysanmi? — deb dashnom beribdi. «Yur bo‘lmasam», deb bo‘ri tulki bilan birgalikda cholning oldidan «xayr, ota», deb jo‘nab ketibdi. Chol ham o‘limdan qutulganiga xursand bo‘lib qolibdi. Bo‘ri bilan tulki boshlariga tushgan sarguzashtlarini aytishib ketaveribdilar. Bir shudgorga kelsalar, bir parcha quyruq yotgan ekan. Och qolgan bo‘ri shoshilib tulkiga:
— Men shu dumbani yeyman, — debdi. Tulki:
— Yema! — debdi. Bo‘ri:
— Nega yema deysan? — deb g‘azablanibdi. Tulki:
— «Bir balosi bo‘lmasa, shudgorda quyruq na qilur», uni yemagin, — debdi. Bo‘ri:
— Men ham bir gap aytay, sen ham tushungin. Bir odam bozorga borgandir, go‘sht-yog‘ olgandir, otini minib lo‘killatib chopgandir, bir parcha yog‘i shu yerda tushib qolgandir, yeyman, — debdi. Tulki: «ema!» deb ko‘p yalinsa ham bo‘ri ko‘nmabdi. Tulki achchiqlanib ketaveribdi. Tulki ketgandan keyin bo‘ri yog‘ni yeyman, deb mergan qo‘ygan qopqonga tushib qslibdi. Mergan bir katta tolning tagida poylab o‘tirgan ekan. Bo‘rining qopqonga ilinganini ko‘rib, vaqti chog‘ bo‘lib, kelib bo‘rini ura boshlabdi. Kaltakning zarbiga bo‘ri chiday olmay, sakrab qopqondan chiqib, jon holatda bir daryoga boribdi. Undan suzib o‘tib, daryo bo‘yida u yoqqa-bu yoqqa qarab o‘tlab yurgan qo‘zini ko‘ribdi, halloslab qo‘zining oldiga boribdi va qo‘ziga:
— Seni yeyman, — debdi. Qo‘zi:
— Meni yeyishga yeysan, meni tuz koiga olib borib tuzlab yegin. Ana maza-yu, mana maza, — debdi. Bo‘ri: «Xo‘p, sening ham gapingga kiray», deb konga olib boribdi. Qo‘zi.
— Sen shu yerdan jilmay tur, men darrov tuz olib chiqay, undan keyin tuz bilan yeysan, — deb konga kirib, yo‘lni chappa solib qochib ketibdi. Bo‘ri hali chiqar, hali chiqar, deb bir qancha vaqt kutibdi, qo‘zining hech daragi bo‘lmabdi. «Qo‘zi meni aldab ketgan ekan», deb umi-dini uzib, jo‘nabdi. Bir joyga borsa, bir ot o‘tlab yuribdi. Otning oldiga borib:
— Ot, ot! Seni yeyman, — debdi. Ot:
— Meni yesang yersan, mening taqamga yozilgan vasiyat bor, shuni o‘qib ber, men eshitay, — debdi. Bo‘ri taqadagi xatni o‘qiyman deb borishi bilan ot bir tepibdi, bo‘rining og‘zi qonab, dumalab ketibdi. O’rnidan turib bir joyga borib, u yoqqa-bu yoqqa qarab, nima qilishini bilmay turgan ekan, bir semiz eshakning o‘tlab yurganini ko‘rib qolibdi. Eshakning oldiga borib.
— Eshak, seni yeyman, — debdi. Eshak aytibdi:
— Xo‘p, meni yeyishga yeysan. Ota-buvamdan qolgan yo‘rg‘a yurishim bor, shuni qilib beray, armonda ketmayin, — debdi. Bo‘ri: «Xo‘p, bo‘lmasa», deb eshakning ustiga minibdi. Eshak bo‘rini u yoqqa lo‘killatib-bu yoqqa lo‘killatib olib kelib, ustidan irg‘itib qochibdi. Bo‘ri yiqilganicha qolibdi. Qorni och, bedarmon bo‘lib yotganida bir cholning o‘tin terib yurganini ko‘ribdi. Joyidan turib, cholga tomon jo‘nabdi. Chol uzoqdan bo‘ri kelayotganini fahmlab shoshib-pishib o‘tinini arg‘amchisiga bog‘labdi. Bir daraxt ildizini kovlab olgandan qolgan chuqur bor ekan. Chol darrov shu chuqurning ichiga tushib, o‘tinini chuqurning og‘ziga qozon qopqog‘idek yopib, bekitib yotaveribdi. Bo‘ri o‘tin yoniga kelib qarab turib, cholni topa olmay, o‘tinning tepasiga chiqib o‘tirib:

Ko‘rdingki qo‘zi,
Termiladi ikki ko‘zi.
Senga kim qo‘yibdi.
Qo‘zini tuzlab yeyishni, uv-uv.
Ko‘rdingki o‘tlab yuribdi ot,
Ota-bobosidan qolgan xat.
Senga kim qo‘yibdi
Uning vasiqasini o‘qishni, uv-uv.
Ko‘rdingki eshak,
Yoniga solding to‘shak.
Senga kim qo‘yibdi
Yo‘rg‘asini ko‘rib boqishni, uv-uv, —

deb yig‘lab-yig‘lab o‘tin ustidan tushib sahroga qarab keta beribdi. Yurib-yurib ochligidan o‘lib qolibdi. Chol bechora chuqur ichidan chiqib o‘tinini ko‘tarib, u yoq-bu yoqqa qarab, shoshib bolalari yoniga qaytib kelibdi. Bo‘lgan voqeani bolalariga aytib beribdi. Bolalari: «Dadam bechora bir o‘limdan qolibdi-da», deb otalarini dalaga chiqarmay qo‘yibdilar.


Когда есть, когда нет, когда голоден, когда сыт, когда волк голоден, когда лиса сердится, когда кукарекает ворона, когда кукарекает воробей, когда трубит гусь, когда кукарекает утка , когда цыпленок прокукарекал, он сделал, я не знаю, он пошел в ад.
Есть снайпер. Он отправился на охоту. Волк побежал за ним. Где-то молотил старик. Прибежал волк и говорит старику:
«Папа, за мной гонится снайпер, останови меня», — сказал он. Старик сказал «хорошо» и посадил волка в мешок, накрыл его соломой и закрыл. Снайпер подошел к старику и сказал:
«Эй, старик, волк прошел мимо?» он сказал. старик:
— Я сам волка боюсь, ничего не вижу, — сказал он.
Мерган поверил словам старика и ушел. Волк из-под соломы:
— Преследовавший меня снайпер ушел? он сказал. старик:
— Да, он ушел, — сказал он.
— Если он ушел, отпусти меня, — сказал волк. старик:
— Хорошо, — сказал он, снимая соломинку с волка. Вышел волк из-под соломы:
«Старик, я съем тебя», — сказал он. Старик от страха поспешил:
«Прежде чем ты меня съешь, у меня в амбаре двойной баран, съешь его», — сказал он.
Волк обрадовался и пошел в хлев.

Волк пошел на барана,
Он подплыл к голове волка.
Он снова пришел к старику.

«Дедушка Джон, мой дорогой дедушка, я съем тебя», — сказал он. старик:
«Прежде чем ты меня съешь, у меня в конюшне есть двойная лошадь, съешь ее», — сказал он.

Волк подошел к лошади.
Он ударил его по голове.
Он снова пришел к старику.

«Дедушка Джон, дорогой мой дедушка, я тебя съем», — повторял волк. Старик снова сказал:
«Прежде чем вы съедите меня, у меня в конюшне есть двойной осел, съешьте его», — сказал он.

Он пошел к ослику,
Он ударился головой.
Он пришел к старику.

«Дедушка Джон, мой дорогой дедушка, я тебя съем», когда к ним подошла лиса, и бедный старик закричал:
— Снайпер гнался за волком, волк попросил меня спрятать его. Я положил его в пакет, накрыл его соломой и запечатал. Пришел снайпер и говорит: «Старик, ты волка не видел?» он спросил. Я сказал, что боюсь волка, он не прошел. Снайпер поверил и ушел. Если я возьму соломинку и выпущу волка из мешка, он скажет: «Я тебя съем», оставив меня в беде, лиса сказала:
«Эй, товарищ волк, если старик спасет тебя от такой смерти, ты будешь есть такого старика?» — он сказал. «Если я не могу идти», волк и лиса ушли перед стариком, говоря: «Прощай, отец». Старик тоже был счастлив, что избежал смерти. Они говорили о приключениях волка и лисы. Когда подошли к плугу, там валялся кусок хвоста. Голодный волк бросился на лису:
«Я съем эту задницу», — сказал он. Лиса:
— Не ешь! он сказал. Волк:
«Почему ты не ешь?» — Он был зол. Лиса:
— «Не ешь его, если у него нет проблем, хвост в плуге ни к чему», — сказал он. Волк:
— Я скажу кое-что, чтобы ты понял. «Кто-то пошел на базар, купил мяса и сала, поехал на лошади, и тут кусок сала упал, я его съем», — сказал он. Фокс: «Не надо!» Несмотря на то, что он много просил, волк не сдавался.Лиса злится. После того, как лиса ушла, волк попался в ловушку, расставленную охотником, чтобы съесть жир. Снайпер прятался под большой ивой. Увидев, что волк попался в капкан, пора было приходить и начинать бить волка. Волк не выдержал удара дубины, выскочил из капкана и в жизни ушел в реку. Проплыв мимо нее, он увидел пасущегося у реки ягненка.
— Я съем тебя, — сказал он. Ягненок:
— Если хочешь съесть меня, отведи меня к соляной яме и съешь ее. Это весело, это весело, сказал он. Волк сказал: «Хорошо, я с тобой тоже поговорю» и отвел его в шахту. Ягненок.
«Ты не улыбайся, я сейчас соль достану, а потом можешь с солью есть», — сказал он, входя в шахту и убегая. Долго ждал волк, думал, что выйдет, а у барашка не было деревьев. «Овечка обманула меня», — отчаялся он и ушел. Когда он куда-то шел, паслась лошадь. Подойдите к лошади:
— Конь, конь! — Я съем тебя, — сказал он. Имя:
«Если вы меня съедите, у меня есть завещание, написанное на мое имя, прочтите его, и я послушаю», — сказал он. Как только волк пошел читать письмо на подкове, лошадь лягнула его, у волка пошла кровь из пасти, и он покатился прочь. Он встал и пошел куда-то, оглядываясь, не зная, что делать, когда увидел пасущегося жирного осла. Иди к ослику.
«Осел, я съем тебя», — сказал он. Осел сказал:
— Ну, ты можешь съесть меня. «Я должен идти по пути, оставленному моими предками, так иди и не уходи во сне», — сказал он. Волк сказал: «Хорошо, если нет» и сел на осла. Осёл водил волка туда-сюда и убегал. Волк упал. Когда он лежал голодный и больной, он увидел старика, собирающего дрова. Он встал и пошел к старику. Когда старик понял, что волк идет издалека, он поспешно привязал свои дрова к своей веревке. От выкопанного корня дерева осталась дыра. Старик тотчас же упал в яму, прикрыл устье ямы своим деревом, как крышкой горшка, и лег. Пришел волк к лесу и посмотрел, не найдя старика, сел он на вершину леса и говорит:

Видишь ли, ягненок
Его глаза расширились.
Кто дал его вам?
Кушать баранину в соли, уф-уф.
Вы видели, как пасется лошадь
Письмо предков.
Кто дал его вам?
Читать его будет, ув-ув.
Видишь ли, осел
Поставьте рядом кровать.
Кто дал его вам?
Посмотреть на одеяло, уф-уф, —

плача, он спустился на лес и пошел в сторону пустыни. Он умер от голода во время прогулки. Бедный старик вылез из ямы, подобрал свои дрова, огляделся и поспешил обратно к своим детям. Он рассказал своим детям, что произошло. Дети не пустили отца в поле, говоря: «Мой бедный отец умер».

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: