Mirxond (1433–1498) haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Mir Muhammad ibn Sayyid Burxonuddin Xovandshoh ibn Kamoluddin Mahmud al-Balxiy – Mirxond oʻrta asr tarix fanining koʻzga koʻringan namoyandalaridan biridir. Ota-bobolari buxorolik boʻlib, fiqh ilmida zamonasining yetuk olimlari sifatida mashhur boʻlgan. Ulardan Mahmud ibn Ahmad al-Mahbubiy (vafoti – tax. 1300) fiqh ilmida peshqadam olim boʻlganligi uchun “toj ash-shariʼa” (shariat toji) nomi bilan nom chiqargan va Sharqning mashhur fiqh olimi Sayyid Burxonuddin Margʻinoniyning “Hidoya” asariga “Viqoya ur-rivoyat fi masoil ul-Hidoya” (“Hidoya masalalarini himoya qiluvchi rivoyatlar”) nomli sharh yozgan. Ubaydulloh ibn Masʼud al-Mahbubiy (vafoti – 1346) “toj ash-shariʼa soniy” (ikkinchi shariat toji) nomi bilan tanilgan va “Sharh ul-viqoya”, “An-nihoya muxtasar ul-viqoya” nomli mashhur kitoblar yozib qoldirgan. Mirxondning otasi Sayyid Burxonuddin Xovandshoh ham oʻz davrining bilimdon kishilaridan boʻlib, Temuriylar hukmronligi davrida Balxga kelib qolgan va oʻsha yerda vafot etgan.

Mirxond 1433 yili Balhda tugʻilgan boʻlsa-da, umrining deyarli koʻp qismini Hirotda oʻtkazdi. Uning hayoti va ilmiy faoliyatiga oid maʼlumotlar juda kam boʻlishiga qaramay, nabirasi Xondamir “Xulosat ul-axbor” kitobida bobosi haqida quyidagilarni yozadi:

“Padarpanoh janob amir Xovand Muhammad yigitlik chogʻlarida turli ilmlarni tahsil etish va nafis fazilatlarni kamoliga yet kazish yoʻlida tirishqoqlik va zoʻr mehnat qildi… Qisqa vaqt ichida bilimdonliqda zamon fozillarining peshqadami boʻlib oldi. U

(koʻproq) tarix ilmini kasb qildi va jahon ahvolini hamda osor-atiqalarini tahqiq qilishga kirishdi. Olijanob xotirani tez fursat ichida bu fanni egallashdan forigʻ qildi, ammo feʼlu atvori maishat ahli bilan qoʻshilishga yoʻl bermadi, zavqu shavqqa berilmadi… Dars berish va amru maʼrifatga ishtiyoq uning ravshan xotirida aslo koʻrinmadi. Ammo (bu hol)… orzu va omonlikning qiblagohi, yaʼni olijanob Sulton (Husayn) hazratlari yaqin doʻsti (Amir Alisher Navoiy)ning huzurlariga borgunicha va uning har turli navozish, marhamat, iltifot hamda muruvvatlarini topmagunlaricha davom etdi”.

Xondamirning yana bir maʼlumotiga qaraganda, Navoiy Mirxondga oʻzining “Ixlosiya” xonaqosidan bir hujra ajratib bergan va undan bir tarixiy asar yozib berishni iltimos qilgan. Mirxond bu asarni qisqa vaqt ichida yozib tamomlagan, soʻng umrining oxirida, taxminan bir yil Gozirgohda istiqomat qilgan. 1497 yilning bahorida ogʻir kasallikka chalinib, 1498 yilning 22 iyun kuni olamdan oʻtgan.

Navoiyning koʻrsatmasi va homiyligi bilan Mirxond yaratgan asarning nomi “Ravzat us-safo fi siyrat ul-anbiyo va-l-muluk va-l-xulafo” (“Paygʻambarlar, podsholar va xalifalarning tarjimai holi haqida jannat bogʻi”) boʻlib, unda dunyoning “yaratilishi”dan to 1523 yilga qadar Markaziy Osiyo, Yaqin va Oʻrta Sharq mamlakatlarida boʻlib oʻtgan ijtimoiy-siyosiy voqealar keng bayon etilgan. “Ravzat us-safo” muqaddima, xotima va jugʻrofik qoʻshimchadan tashkil topgan. Asar yetti jilddan iborat: 1) Dunyoning “yaratilishi”dan to Sosoniy Yazdigard III (632–651) davrigacha oʻtgan tarixiy voqealar; 2) Muhammad paygʻambar va birinchi toʻrt xalifa davrida boʻlib oʻtgan voqealar; 3) Oʻn ikki imom tarixi; Umaviya va Abbosiya xalifalari; 4) Abbosiylar bilan zamondosh boʻlgan sulo-lalar (asosan Eron, Markaziy Osiyo va Hindistonda); 5) Moʻgʻullar, Chingizxon, uning avlodi, Eron va baʼzi qoʻshni mamlakatlarda moʻgʻullar hamda ulardan keyin Temur davrigacha mavjud boʻlgan sulolalar; 6) Amir Temur va uning zamonidan to Sulton Abu Saʼid oʻlimigacha (1469) boʻlib oʻtgan voqealar; 7) Sulton Husayn Boyqaro va uning farzandlarining tarixi (1523 yilgacha).

Xondamirning taʼkidlashicha, ushbu asar bizga maʼlum boʻlgan holda Mirxond tomonidan tugatilmagan. Uning yettinchi jildining matni, shubhasiz, Xondamirning qalamiga mansub. Bu fikrni tasdiqlaydigan quyidagi maʼlumotlarga eʼtibor berish kifoya: Xondamir “Maʼosir ul-muluk” va “Xulosat ul-axbor”ning xotimasida Mirxondga toʻxtalib, Temur tarixiga oid qogʻozga tushirilgan har xil materiallarga ega boʻlmaganligi uchun, oʻz asarini tugata olmagan va agar fursat topilsa, (Xondamir) bobosi asarini tugatishga yoʻl topgan; asarda bayon etilgan tarix to 1523 yilgacha yetkazilgan, vaholanki, Mirxond 1498 yili vafot etgan; yettinchi jildning matni Xondamirning “Habib us-siyar”ini III jild 3 qismining ikkinchi yarmi bilan deyarli bir xil.

“Ravzat us-safo”ning “joʻgʻrofik qoʻshimchasi” esa Mirxond va Xondamir tomonidan amalga oshirilgan. Unda turli “ajoyibotlar”, baʼzi dengizlar, daryolar, muhim shaharlarning qisqacha taʼrifi bayon etilgan. Asar ustida olib borilgan oxirgi tahrir ham Xondamir tomonidan bajarilgan.

Asarning I–VI jildlari bir-biriga bogʻliq boʻlib, mustaqil ahamiyatga ega emas. Uning soʻgati qismi, xususan VII jildi original boʻlib, XV asrning ikkinchi yarmi tarixini oʻrganishda katta ahamiyat kasb etadi.

“Ravzat us-safo”ning qoʻlyozma nusxalari koʻpgina jahon kutubxonalarida saqlangan boʻlib, asar matni Bombey (1845, 1848, 1864), Tehron (1853–1857, 1954) va Lakxnav (1874, 1883, 1891)da chop qilingan. Asardan ayrim parchalar rus, fransuz, ingliz hamda nemis tillarida koʻp bora nashr etilgan. Asarning eski oʻzbek tiliga oʻgirilgan nusxalari ham mavjud.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Мир Мухаммад ибн Сайид Бурхануддин Ховандшах ибн Камалуддин Махмуд ал-Балхи-Миркханд является одним из выдающихся представителей истории Средневековья. Его предки были выходцами из Бухары и были известны как передовые правоведы своего времени. Среди них Махмуд ибн Ахмад аль-Махбуби (умер — ок. 1300 г.) заслужил имя «тадж аш-шари’а» (венец закона) за то, что был ведущим ученым в области юриспруденции. Он написал комментарий под названием «Риваят фи масаил уль-Хидайя» («Рассказы, защищающие дела Хидайи»). Убайдуллах ибн Масуд аль-Махбуби (умер в 1346 г.) был известен как «тадж аш-шариа сани» (второй венец шариата) и написал знаменитые книги «Шарх уль-викая» и «Ан-нихая мухтасар уль -викая». Отец Мирханда, Сайид Бурхануддин Ховандшах, также был одним из ученых мужей своего времени, приехавшим в Балх во время правления Тимуридов и умершим там.

Хотя Мирхонд родился в Балхе в 1433 году, большую часть своей жизни он провел в Герате. Несмотря на то, что сведений о его жизни и научной деятельности очень мало, его внук Хондамир пишет о деде в книге «Хуласат ул-ахбар» следующее:

«В юности г-н Амир Хаванд Мухаммад усердно и усердно трудился над изучением различных наук и совершенствованием своих благородных качеств… За короткое время он стал лидером добродетельных людей того времени. ОНА

(больше) освоил историческую науку и начал исследовать мировое положение и его древности. Благородная память быстро забыла освоить эту науку, но характер не позволял ему смешаться с людьми света, он не предавался веселью… Страсть к обучению и повелению просвещения совершенно не проявлялась в его ясном Память. Но (эта ситуация)… продолжалась до тех пор, пока не наступила Кибла сна и безопасности, то есть благородный султан (Хусейн) отправился к своему близкому другу (амиру Алишеру Навои) и получил от него различные благословения, милости, милости и милости.

По другим сведениям Хондамира, Навои предоставил Мирханду комнату в своей квартире «Ихлосия» и попросил написать исторический труд. Мирхонд закончил писать это произведение в короткие сроки, затем в конце жизни около года жил в Гозиргахе. Он заболел весной 1497 года и умер 22 июня 1498 года.

Название труда, созданного Мирхандом под руководством и патронажем Навои, — «Равзат ус-сафа фи сиират ул-анбийы ва-л-мулук ва-л-хулафо» («Райский сад о жизнеописаниях пророков, царей и халифов»). «), в которой мир «творится» с 1523 по 1523 год, подробно описываются общественно-политические события, происходившие в странах Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. «Равзат ус-сафо» состоит из введения, заключения и географического приложения. Работа состоит из семи томов:1) Исторические события от «сотворения» мира до эпохи сасанидов Яздигарда III (632-651); 2) события, происходившие во времена Пророка Мухаммеда и первых четырех халифов; 3) История двенадцати имамов; халифы Омейядов и Аббасидов; 4) современные династии Аббасидов (в основном в Иране, Средней Азии и Индии); 5) монголы, Чингисхан, его потомки, монголы в Иране и некоторых соседних странах, и династии, существовавшие после них до времен Тимура; 6) Амир Темур и события, происходившие с его времени до смерти султана Абу Саида (1469 г.); 7) История султана Хусейна Бойкары и его детей (до 1523 г.).

Хондамир заявил, что эта работа, насколько нам известно, не была завершена Мирхондом. Текст ее седьмого тома, несомненно, написан Хондамиром. Достаточно обратить внимание на следующую информацию, подтверждающую это мнение: Хондамир затронул Миркханда в конце «Маасир ул-мулук» и «Хуласат ул-ахбар» и сказал, что не может закончить свою работу из-за то, что у него не было записанных на бумаге всевозможных материалов по истории Тимура, и если бы у него была возможность, (Хондамир) нашел бы способ закончить дело своего деда; история, изложенная в произведении, доведена до 1523 г., хотя Мирхонд умер в 1498 г.; текст седьмого тома почти идентичен второй половине третьей части третьего тома Хондамира «Хабиб ус-сияр».

«Географическое дополнение» «Равзат ус-сафо» составили Мирхонд и Хондамир. Он содержит краткие описания различных «чудес», некоторых морей, рек и важных городов. Окончательную редакцию работы выполнил Хондамир.

Тома I-VI произведения взаимосвязаны и не являются самостоятельными. Его историческая часть, особенно том VII, оригинальна и имеет большое значение для изучения истории второй половины XV века.

Рукописные копии «Равзат ус-Сафа» хранятся во многих библиотеках мира, а текст произведения был опубликован в Бомбее (1845, 1848, 1864), Тегеране (1853–1857, 1954) и Лакхнау (1874, 1883, 1891). ). Отдельные отрывки из произведения неоднократно публиковались на русском, французском, английском и немецком языках. Имеются также экземпляры произведения, переведенные на староузбекский язык.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: